22 Mayıs 2018 Salı

Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi ( 2013 /1 )DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ GENELGESİ (2013/1)[1]

07.11.2014 

GİRİŞ

Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar (Mülga)[2] ve tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacaktır), 12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 6.11.2014 tarih ve 29167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile de çeşitli hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu genelgenin amacı, Yönetmelik kapsamında yürütülecek olan mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programları ile diğer iş ve işlemler hakkında açıklanması gerektiği düşünülen hususlara ilişkin açıklamalar yapmak ve Yönetmeliğin verdiği yetki çerçevesinde bazı hükümlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu nedenle Yönetmelik hükümleri ile genelgedeki açıklamaların birlikte dikkate alınarak uygulanması gereklidir.

A) GENEL ESASLAR

1. Yetki ve sorumluluk

Yönetmeliğin 5. maddesi ile Genel Müdürlük, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (bundan sonra “il müdürlüğü” olarak anılacaktır) ve il müdürlüklerine bağlı olarak kurulan hizmet merkezlerinin yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Söz konusu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde, hizmet alımı ve işbirliği yapılması yöntemleri ile hizmetlerin yürütülmesi konusunda sorumluluk il müdürlüğündedir. Ancak il müdürlüğü, sorumluluk kendisinde kalmak şartı ile bu Yönetmelik kapsamındaki yetkisini, hizmetlerin yerinde ve etkin bir şekilde yapılmasını temin amacı ile kapsamını da yetki devrinde açıkça belirleyerek, iş ve işlemlerin sadece bir bölümünü ya da tamamını yapmak üzere varsa hizmet merkezlerine aktarabilir.  Hizmet merkezlerine iş ve işlemlerin bir kısmına ilişkin olarak kısmi yetki devri yapılmış ise, hizmet merkezince yapılacak iş ve işlemler bu kısmi yetkilendirme çerçevesinde yerine getirilecektir. Ancak yetki devri çerçevesinde hizmet merkezlerince yapılacak iş ve işlemlere ilişkin olarak, bazı yetkilerin kullanımında il müdürlüğünün onayı ayrıca istenebilir.

Anılan maddenin üçüncü fıkrası gereğince, Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü ya da yetki devri yapılan hizmet merkezi, iş ve işlemlerin Yönetmeliğin amacına uygun olarak yapılmasını temin etmek ve ortaya çıkabilecek sorunları önlemek ve/veya çözmek amacı ile her türlü tedbiri alabilecektir. Bu kapsamda Kurum, ilgili mevzuatından kaynaklanan inceleme ve denetleme yapma, gerekçesini belirtmek suretiyle yapılan iş veya işlemleri durdurma veya iptal etme gibi hak ve yetkilere sahiptir.


 
 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

26 Kasım 2014, Çarşamba 15:38
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.