27 Mayıs 2018 Pazar

Baskı Altında Verilen İstifa Dilekçesinin Geçersizliği ve İşe İade Kararı Verilmesi TalebiM. İŞ  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ?NE

SUNULMAK ÜZERE

A.  17.  İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ?NE

BİLİRKİŞİ RAPORUDUR

 

DOSYA NO                                    :    E.200../.....

DAVACI                                    :    F.Ç.

KONU                                           :    Alacak

I.DAVACININ İDDİASI           :

Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı işyerinde 14.04.2001 tarihinden 14.04.2002 tarihine kadar 1 yıl sigortasız çalıştığını, bu tarihten sonra davalı belediyede sigortalı işçi olarak çalıştığını, 28.03.2004 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucu belediyenin el değiştirmesi ve yeni atanan idareciler tarafından görev yerinin yazılı bir belge olmadan ve yetkisi olamayan yeni idareciler tarafından sözlü olarak görev değişikliğinin yapıldığını, yeni görevlerinde çalışmaya razı iken baskı ve baskı ve dayatmacı yönetim ile istifaya mecbur bırakıldığını, istifaya zorlanma tarihi olan 31.03.2004 tarihine kadar kesintisiz olarak davalı belediyede çalıştığını, işin mahiyetinden dolayı haftanın 7 günü düzenli olarak çalıştığını, kendisinin iş yerinde toplam 2 Yıl, 11 Ay, 17 Gün çalışmasının bulunduğunu, hizmetlerinin karşılığı ihbar ve kıdem tazminatının ödenmediği gibi tekrar işe başlayabilmesi için başvurusunun kabul edilmediğini, beyanla; fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla; işverence yapılan ve baskı altında verilen istifa dilekçesinin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesine, kabul edilmediği takdirde;

                 İhbar tazminatından                                                      :             500,00YTL

                 Kıdem tazminatından                                                     :           1.000,00YTL

                 Hafta tatili, genel tatil ve fazla çalışma ücretinden            :              200,00YTL

olmak üzere toplam 1.700,00YTL alacağın kıdem ve ihbar tazminatı için iş akdinin fesh tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile diğer alacakların yasal faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

 II.DAVALININ CEVABI  :

Davalı vekili cevap layihasında özetle;  davacının istifa ederek ve herhangi bir zorlama olmadan kendi isteği ile müvekkili belediyeden ayrıldığını, işyerini kendi isteği ile terk ettiğinden ihbar ve kıdem tazminatı istemeye hakkının olmadığını, davacının vardiyalı olarak çalıştığını ve işe başlama ile çıkış imzalarının belli olduğundan fazla mesai isteminin de yersiz olduğunu, beyanla davanın reddi ile davacının İş Yasasının 17. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen bildirim şartına uymadan iş akdini fesh ettiğinden davacı-karşılık davalının hizmet süresi dikkate alınarak 6 haftalık ücret tutarını müvekkili belediyeye ödemek zorunda olduğunu beyan ve talep etmiştir.

III.İNCELEMELER                     :

M. İŞ MAHKAMESİNİN 2004/432 SAYILI DOSYASI                      :

Davacı tarafından işe iade nedeni ile davalı Belediye başkanlığı aleyhine M. İş  Mahkemesinin 2004/432 sayılı Dosyası ile açılan dava sonucunda Sayın Mahkemenin 2004/359 sayılı kararı ile ? Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde davacının istifa dilekçesini baskı altında verdiğine dair iddiasını ispat edemediği, istifa dilekçesi fesih olarak kabul edilse dahi Yasa?nın işçiye bu nedenle fesih hakkı tanımadığı gibi davacının dava dilekçesinde yeni verilen işte çalışmak istediğini belirtmesi karşısında davanın reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.? Gerekçesi ile davanın reddine karar verildiği ve verilen kararın  Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2004/19432, K.2005/12090 sayılı onama ilamı ile onanarak kesinleştiği tespit edilmektedir.

HİZMET SÜRESİ VE FESİH SEBEBİ                     :

1-Davacı tanıklarından;Y.D.; davacının davalı belediyede otobüs biletçisi olduğunu, davacının devamlı çalıştığını, her otobüsün sabah 06.00?tıda işe başlayıp gece 24.00?e kadar devam ettiğini, iki biletçinin dönüşümlü olarak çalıştığını, hafta sonu ve bayram tatillerinin olmadığını, devamlı çalıştıklarını, kendi özel ihtiyaçlarını arkadaşları arasında anlaşarak boş zamanlarında yaptıklarını, belediyenin imkanları kısıtlı olduğundan fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğini, işçilerin asgari ücretle çalıştıklarını, maaşlarına da altı ayda bir zam yapılmadığını,

                                               b)S. T.; kendisinin eski belediye başkanının şoförü olduğunu, davacının da belediyede gece bekçiliği yaptığını, yaklaşık 1 yıl sonra otobüste biletçi olarak çalışmaya başladığını, her otobüste iki biletçinin çalıştığını, otobüsün sabah 06.00?tıda işe başlayıp gece 24.00?e kadar devam ettiğini, hafta sonu ve bayram tatillerinin olmadığını, devamlı çalıştıklarını, gece bekçiliği yaptığı dönemde de gece çalışıp gündüz dinlendiğini, yine hafta sonu ve bayram tatilinin olmadığını, sürekli çalıştıklarını, fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğini, asgari ücret üzerinden maaş aldıklarını, maaşlarına asgari ücret arttığında zam geldiğini,

                                               c)N. A.; kendisinin belediye otobüsünde şoför olarak çalıştığını, davacının da bir dönem belediyede gece bekçiliği yaptığını, dört yıllık çalışmasının yarıya yakının gece bekçiliğinde daha sonrasının da otobüs bekçiliğinde geçtiğini, bir otobüsün sabah 06.00?da başlayıp, gece 24.00?e kadar devam ettiğini, bu süre içinde iki kişinin dönüşümlü olarak çalıştığını, belediyede personel sıkıntısı olduğundan hafta sonu ve bayram tatilinin olmadığını, gece bekçiliği yaptığı dönemde de gece çalışıp gündüz dinlendiğini, fazla çalışma ücretinin ödenmediğini, asgari ücretten maaş alındığını,

                                                                                                                      beyan etmişlerdir.

            2- Dosyaya ekli işe giriş bildirgesinde davacının  14.4.2002 tarihinde davalı nezdinde çalışmaya iş akdinin 30.12.2002 tarihinde askıya alındığı ve sonra 1.1.2003 tarihinde tekrar başlatıldığı tespit edilmektedir.

            3-Davalı Belediye Başkanlığının 12.12.2002 tarih ve 185 sayılı yazısı ile davacıya hitaben gece bekçiliği yaptığı ancak 12.12.2002 tarihinden itibaren otobüs zimmet sorumlusundan bilet zimmeti alarak ... DE 310 plaka sayılı otobüste biletçi olarak görevli olduğunun bildirildiği tespit edilmektedir.

            3-Davacının imzasını havi 31.3.2004 tarihli istifa dilekçesinde; 14.4.2002 tarihinden itibaren geçici işçi olarak çalıştığını, yeni görev yerinin yazılı olarak bildirilmediğini ve sözlü olarak bildirildiğini belirterek haklarının tarafına ödenmesi talebi ile yeni görevinden istifa ettiğini belirtmiştir.

            Davacı 14.4.2002 tarihinde işe başlamış ve 30.12.2002 tarihine kadar 8 ay 17 gün çalış ve 1.1.2003-31.3.2004 tarihleri arası ise 1 yıl 3 ay çalışmış olup toplam hizmet süresi 1 yıl 11 ay 17 gündür.        

            TAZMİNATA ESAS ÜCRET                      :

            Davacının iş akdinin sona erdiği tarih itibari ile asgari ücretle çalıştığı tespit edildiğinden asgari ücret tazminata esas alınmıştır. Ayrıca davacının çalıştığı işyerinin belediye işyeri olması itibari ile 6772 sayılı Yasa uyarınca davacıya  ödenmesi gereken ilave tediye de eklenerek tazminata esas giydirilmiş brüt ücret aşağıda hesaplanmıştır.

            Mahiyeti            :                      Tutarı               :

            Yevmiyesi                                14,10

            İlave tediye       14,10x52             2,01

                                   Toplam 16,11YTL?Dir.

KIDEM TAZMİNATI                               :

            Davacı iş akdine işyeri değişikliğini kabul etmediğinden bahisle istifa etmek suretiyle son vermiş olup 1475 sayılı yasa uyarınca davacının işyeri değişikliği nedeni ile iş akdine son vermesi durumu haklı nedenle fesih sebepleri arasında sayılmadığından davacının kıdem tazminatı alacağı bulunmamaktadır.

İHBAR TAZMİNATI                   :

            Davacı işçi iş akdine istifa etmek suretiyle son vermiş olup Yerleşik içtihatlar uyarınca iş akdine kendisi son veren tarafın ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

            FAZLA MESAİ ALACAĞINDAN     :

            Davacı tanıklarından davacının ilk önce gece bekçisi olarak çalıştığını ve daha sonra ise otobüs biletçisi olarak çalışmaya başladığını otobüste biletçisi olarak çalıştığı dönemde iki kişi olarak dönüşümlü çalıştığını ve otobüsün hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil dahil her gün sabah 06.00-24.00 saatleri arasında çalıştığını beyan etmişlerdir.

            Bu durumda davacının gece bekçiliği yaptığı dönemde fazla mesai yapıp yapmadığı dosya kapsamından ve tanık beyanlarından anlaşılamamakta olup davacının bu iddiasını ispatla yükümlü olduğu dikkate alındığında iddiasını ispatlayamadığının kabulü ile bu dönem için fazla mesai alacağı hesabı yapılmamıştır.

            Ancak biletçilik yaptığı dönemlerde ise davacının bir gün çalışıp bir gün çalışmadığı dikkate alınarak davacının günlük 06.00-24.00 saatleri arasında 18 saat işyerinde çalıştığı ve bu 18 saatlik süre içinde günlük 3 saat ara dinlenmesi vereceğinin kabulü ile hesaplama yapılmıştır.

            Bu durumda ilk haftanın mesai durumu   :

                        Pazartesi           18 saat

                        Salı                   X

            Çarşamba         18 saat

                        Perşembe         X

            Cuma               18 saat

                        Cumartesi         X

            Pazar                18 saat

                        Toplam=           72 saat

Normal mesai    =          45 saat

Bakiye              =          27 saat

3saatX4 gün ara dinlenme=       12 saat

Haftalık fazla mesai       =          15 saat

Bu durumda fazla mesai 15 saat ve hafta tatili çalışması ayrıca hesaplanacağından 7,5 saatlik normal Pazar mesaisinin tenzili halinde haftalık fazla mesai 15-7,5=7,5 saat olmaktadır.

            İkinci haftanın mesai durumu     :

                        Pazartesi           X

            Salı                   18 saat

            Çarşamba         X

                        Perşembe         18 saat

            Cuma               X

                        Cumartesi         18 saat

Pazar                X

                        Toplam=           54 saat

Normal mesai    =          45 saat

Bakiye              =          9 saat

3 saatX4 gün ara dinlenme=      9 saat

            Fazla mesai                  0

            Bu duruma göre davacı bir hafta 7,5 saat fazla mesai yapmakta diğer hafta ise fazla mesai yapmamaktadır. Dolayısıyla davacının biletçi olarak çalıştığı 12.12.2002 tarihinden sonrasında hafta sayısının ½?sinde fazla mesai yaptığının kabulü ile fazla mesai alacağı aşağıda hesaplandığı üzeredir.      

ancak bir işçinin yıllarca her gün fazla mesaiyi gerektirir şekilde çalışmasının insan yapısına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi davacının günlük ve saatlik izinler kullanacağı, hastalık, istirahat gibi nedenlerle çalışamayacağı günlerde olabileceği dikkate alınıp davacının mevcut gün sayısının %70?inde fazla mesai yaptığı kabul edilerek davacının fazla mesaisi alacağının  516,50X0.70=361,55YTL?dir.

HAFTA TATİLİ ALACAĞI                       :

Tanık beyanlarından gece bekçiliği yaptığı dönemde sürekli çalıştığı anlaşıldığından davacının gece bekçiliği döneminde her hafta tatilinde çalıştığı ancak biletçi olduğu dönemlerde ise dönüşümlü olarak çalıştığı anlaşıldığından davacının 12.12.2002 tarihine kadar her hafta tatilinde ve bu tarihten sonra ise 2 hafta tatilinin birisinde çalıştığının kabulü ile hafta tatili alacağı hesaplanmıştır.

 ancak bir işçinin yıllarca her hafta tatilinde çalışmasının insan yapısına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi davacının günlük ve saatlik izinler kullanacağı, hastalık, istirahat gibi nedenlerle çalışamayacağı günlerde olabileceği dikkate alınıp davacının mevcut hafta tatili  sayısının %70?inde  mesai yaptığı kabul edilerek hafta tatili alacağı 924,12X0.70=646,88YTL olarak hesaplanmıştır.

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAĞI      :

Tanık beyanlarından gece bekçiliği yaptığı dönemde sürekli çalıştığı anlaşıldığından davacının gece bekçiliği döneminde her ulusal bayram ve genel tatilinde çalıştığı ancak biletçi olduğu dönemlerde ise dönüşümlü olarak çalıştığı anlaşıldığından davacının 12.12.2002 tarihine kadar her ulusal bayram ve genel tatilinde ve bu tarihten sonra ise ½?sinde çalıştığının kabulü ile tatil alacağı hesaplanmıştır.

ancak bir işçinin yıllarca her ulusal bayram ve genel tatilinde çalışmasının insan yapısına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi davacının günlük ve saatlik izinler kullanacağı, hastalık, istirahat gibi nedenlerle çalışamayacağı günlerde olabileceği dikkate alınıp davacının mevcut ulusal bayram ve genel tatili sayısının %70?inde mesai yaptığı kabul edilerek ulusal bayram ve genel tatili alacağı 160,10X0.70=112,00YTL olarak hesaplanmıştır.

KARŞI DAVA(İHBAR TAZMİNATI)           :

Davacı ihbar süresi tanımadan istifa etmek suretiyle iş akdine son verdiğinden davalı işverene ihbar süresi uyarınca aşağıda gösterilen ihbar tazminatını ödemekle yükümlü olup ihbar tazminatı alacağı;

SONUÇ                         :

Takdir Sayın mahkemeye ait olmak üzere;

            1-Davacının BRÜT;

                                        İhbar tazminatından                                          :YOKTUR

                                        Kıdem tazminatından                                         :YOKTUR

                                        Fazla mesai ücretinden                          : 361,55YTL

                                        Hafta tatili ücretinden                                        : 646,88YTL

                                        Ulusal bayram ve genel tatil alacağından :112,00 YTL

Alacağı bulunduğunu,

            2-Davalı işverenin ise karşılık dava yönünden;

                                               İhbar tazminatından 676,62YTL

Alacağı bulunduğunu, saygı ile arz ederim. 21.12.2005                                       

 

Bilirkişi Av. Mustafa USLU

 
13 Haziran 2013, Perşembe 08:43
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.