24 Haziran 2018 Pazar

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİEMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

 

          Kanun Numarası                :    3201

          Kabul Tarihi                       :    4/6/1937

          Yayımlandığı R. Gazete      :    Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629

          Yayımlandığı Düstur           :    Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa: 317

 

             1 - 15/6/1938 tarih ve 3452 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3, 8, 75, 77)

             Madde 3 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Umumi zabıta teşkilatı silahlı ve silahsız olmak üzere iki kısma ayrılır.

             Silahlı kısmı polis ve jandarma ve silahlı hususi zabıta kuvvetleri teşkil eder.

             Silahsız kısım, istihbarat ve muamelat memurları ile silahsız hususi zabıta memurlarıdır.

             Jandarma ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilatı bu kanun hükümlerine tabidir.

             Jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşkilatının merkezde ve vilayetlerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları nizamname ile tesbit edilir.

             Madde 8 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Polis, idari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır.

             Belediye zabıtası işleri, lüzum görülen yerlerde, idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu Kanun hükümlerine tabi tutulur.

             Madde 75 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunca verilen meslekten ihraç cezalarından başka kararlar Umum Müdürün tasdikiyle ve meslekten ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve Vekilin tasdikiyle;

             Vilayet inzıbat komisyonlarının kararları valinin tasvibi ve Vekaletin tasdikiyle,

             Vilayet polis divanları tarafından verilen kararlar valilerin tasdikile;

             Polis Enstitüsü ve polis mekteplerindeki polis divanlarından stajiyerler ile polisler hakkında verilen kararlar Enstitü veya mektep müdürlerinin tasdikiyle;

             Tekemmül eder.

             Madde 77 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Muamelat memurları inzıbati suçlardan dolayı aldıkları maaş derecesine göre merkez veya vilayetlerdeki inzıbat komisyonlarına veya polis divanına sevkolunurlar.


246

 

             2 – 13/9/1943 tarih ve 4489 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34)

             Madde 34 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek mekteplerden veya Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ihtisas kursundanmezun olup da, meslekte fiilen çalışanlar arasında açılacak müsabaka imtihanla-rında muvaffak olanlardan, her sene ihtiyaç nisbetinde, Avrupaya staj için memur gönderilebilir.

             3 - 13/2/1946 tarih ve 4868 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 24)

             Madde 24 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Orta mektep mezunları ile ordu veya jandarma erbaşlığından ayrılmış olan veya orta tahsilini bitirmemiş olduğu halde yabancı dil bilen ilk mektep mezunları tercihan polisliğe alınırlar.

             Yukarı fıkradaki şeraiti haiz olanlar bulunmadığı takdirde açılacak müsaba-kalarda polisliğe kafi bilgi ve ehliyeti olduğu anlaşılanlar da polis memurluğuna kabul edilirler. Ancak bu suretle alınanların terfi edebilmeleri polis memur- luğunda altı sene hizmet etmiş olmalarına bağlıdır.

             4 - 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile yÜrürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 56,57)

             Madde 56 son fıkra - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu gibiler hakkında 1683 numaralı kanun hükümleri tatbik olunur.

             Madde 57 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet polis memurlarından 12 nci meslek derecesinden 6 ncı meslek derecesine kadar olan derecelerde 22 sene hizmet ifa edenlerden tekaütlüğünü isteyenler hakkında 1683 numaralı kanunun 5 inci maddesi hükmü tatbik olunur. Meslekten yetişmiş emniyet müdürleri de bu haktan istifade ederler.

             5 - 15/4/1959 tarih ve 7257 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 26,30)

             Madde 26 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Altıncı ve daha yukarıdaki meslek derecelerindeki memurların hukuk ve Siyasal Bilgiler Okulu mezunu olmaları şarttır. Ancak ihtısaslarından istifade edileceği vekaletçe takdir edilen diğer yüksek mektep mezunları ve bu kanuna göre meslek dahilinde yüksek tahsil gördükleri kabul edilenler de bu derecelere tayin olunabilirler.

             Liseden veya yedi senelik idadi veya bunlara muadil mekteplerden mezun emniyet amirlerinden terfi için muvafık sicil almak şartiyle Polis Enstitüsünün yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet teşkilatı kadroları dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar. Bunlar da altıncı meslek derecesile daha yukarı derecelerdeki memurluklara tayin olunabilir- ler.

             Madde 30 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Geçen madde mucibince Polis Enstitüsünün orta ve yüksek tahsil kısımlarını muvaffakıyetle bitiren lise mezunları birinci sınıf emniyet amirliğine terfiden sonra Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ihtısas kursuna gönderilirler. Bu kursu muvaffakıyetle bitirenler, meslek dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar.


247

 

             6 – 20/1/1960 tarih ve 7410 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 90)

             Madde 90 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Meslek memurlarının hizmet esnasında ve tekaütlüklerinde her türlü zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve varidatı sandığa dahil olanlar tarafından temin edilmek üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulabilir.

             Bu Sandığa ait esaslar nizamname ile tesbit edilir.

             7 - 28/12/1972 tarih ve 1649 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,14,23)

             Madde 4 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzereiki kısımdır. Her iki kısmın ayrıca teknik kolları vardır.

             Madde 14 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Muamelat memurları, beş derecedir. Bu memurlar yazı, hesap, levazım işlerinde hizmet ederler. Polis hak ve salahiyetini haiz değildirler. Muamelat memurla- rının dereceleri, mesleğe kabul şartları nizamname ile tayin edilir.

             Madde 23 bent (D) - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             D) Gedikli erbaş ve diğer askeri okullara girecek talebenin bedeni kabiliyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sağlam olmak.

             8 - 19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri  (Madde numaraları: 82,85,86)

             Madde 82 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet teşkilatı mensuplarına verilecek inzıbati cezalar şunlardır :

             1 - İhtar: Memuru vazifesinde dikkate davettir.

             2 - Tevbih: Memurun muayyen bir fiilden muatebe edilmesidir.

             3 - Maaş kat'ı: Memurun 15 günlüğüne kadar maaşının kesilmesidir.

             4 - Kıdem tenzili: Yalnız terfiine müessir olmak üzere memurun kıdeminden üç aydan bir seneye kadar indirmektir.

             5 - Terfiin bir devre geciktirilmesi: Yalnız terfie müessir olmak üzere kanunen terfi için muayyen olan müddet kadar nasbın geri alınmasıdır.

             6 - Meslekten ihraç: Memurun emniyet teşkilatı hizmetlerinde bir daha kullanılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır. Bu cezayı görecek olanların sicillerinde hafifletici sebepler mevcut olduğu takdirde cezaları valilerin veya Emniyet Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine Dahiliye Vekili tarafından bir derece tenzil edilebilir.

             7 - Memuriyetten ihraç: Bu ceza, Memurin Kanununun umumi hükümleri dairesinde tatbik edilir.

             Madde 85 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet teşkilatı memurlarının sicilleri hangi makamlar tarafından hangi zamanlarda ve ne suretle tutulacağı ve siciller ile mahrem dosyaların tesbit ve tasnif usulleri Emniyet Teşkilatı Sicil Nizamnamesi ile tayin edilir.


248

 

                Madde 86 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

                1475 sayılı kanunun hükümlerinden başka aşağıdaki hallerde dahi mükafat verilir :

             A - Memleketin emniyet ve asayişi ve Devletin menfaatleri ve efradın mal, can ve iffetini koruyucu yüksek hizmetleri görülenlere emsal hasılı üzerinden bir maaş nisbetinde,

             B - Fevkalade ahvalde hayatını tehlikeye koyarak büyük yararlıklar gösterenlere emsal hasılı üzerinden iki maaştan bir senelik maaş miktarına kadar.

             9 - 3/11/1930 tarih ve 2330 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları: 86)

             Madde 86 bent (C) - (19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             C) B fıkrasındaki hallerde yaşamını kaybedenlerin fiilen almakta oldukları maaş tutarının otuzaltı katı para olarak kanuni mirasçılarına ödenir.

             Sağ ana ve baba ölenin füruu ile içtima ettiği hallerde ise kanuni mirasçılarına maaşının yirmidört katı, ana ve babasına oniki katı para olarak verilir.

             Bu madde hükmü geriye yürür.

             10 - 1/4/1981 tarih ve 2445 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları : Ek 7,Ek 11)

             Ek Madde 7 – (19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek Madde 4 hükmü olup, ilgili mevzuatın tek metin halinde derlenmesi sırasında numarası teselsül ettirilmiştir.)

             Disiplin Kurulunca verilen kararlardan:

             A) İl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları Valinin; polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası kararları Valinin önerisi, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile;

             B) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis Disiplin Kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve Bakanın onayı ile;

             C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayı ile kesinleşir.

             İl Polis Disiplin Kurullarınca verilen ve Valinin önerisi ile merkeze gönderilen meslekten çıkarma kararlarından Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

             Bakan, yukarıdaki (B) ve (C) bentleri uyarınca onayına sunulan kararlardan gerekli gördüklerini Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna gönderebilir. Bu yol ile Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca alınan kararlar da kesindir.

             Ek Madde 11 – (19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek Madde 8 hükmü olup, ilgili mevzuatın tek metin halinde derlenmesi sırasında numarası teselsül ettirilmiştir.)

             Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek ve vakıf kuramazlar  spor  dernekleri  dışında  kurulmuş  derneklere  üye  olamazlar  ve Emni-


249

 

yet Genel Müdürlüğünce kurulan vakıflar dışında diğer vakıf kuruluşlarına üye olamazlar.

             Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilenler yetkili disiplin kurulunca, usulüne göre, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılırlar.

             11 - 28/11/1984 tarih ve 3087 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 50)

             Madde 18 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Ankara Polis Enstitüsü, mesleki ilk, orta ve yüksek tahsil sınıfları olmak üzere üç kısmı ihtiva eder:

             Mesleki ilk tahsil kısmı, polis memurları yetiştirir.

             Mesleki orta tahsil kısmı, polis komiserleri yetiştirmeye mahsustur.

             Mesleki yüksek tahsil kısmı, emniyet amirleri yetiştirmeye mahsustur.

             Kısımlarda mütehassıslar yetiştirmek için kurslar açılır.

             Enstitünün idare tarzı ve idare heyetinin vazifeleri ve tedris usulleri Nizamname ile tayin edilir.

             Madde 27 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek tahsil görmüş veya ecnebi memleketlerdeki yüksek polis ihtısas tahsilini veya kurslarını muvafakkiyetle bitirmiş olanlardan Devlet memurluğuna bidayetten girecekler doğrudan doğruya komiser muavinliğine stajiyer olarak tayin ve Polis Enstitüsü ihtısas kursuna gönderilir.

             Madde 28 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yukardaki maddede yazılı olanlardan ihtısas kursunu başaranlar, kursu bitirir bitirmez komiserliğe tayin olunurlar. Bu şekilde mesleğe girenlerden 2,5 sene olan staj müddetini muhtelif komiserlik derecelerinde veya Emniyet Umum Müdürlüğünce tayin edilecek vazifelerde ikmal edenler muvafık sicil aldıkları takdirde doğrudan doğruya sekizinci meslek derecesindeki vazifeye tayin olunabilirler.

             Staj devresinde muvafık sicil alamıyanların staj müddetleri, diğer bir emniyet müdürlüğü kadrosunda istihdam olunmak suretile bir sene daha uzatılır. Yine muvafık sicil alamazlarsa muvafık sicil alıncaya kadar terfileri geciktirilir.

             Madde 29 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanundaki şartları haiz bulunan lise mezunları polisliğe tayin edilerek Polis Enstitüsünün orta ve yüksek kısımlarına gönderilirler. Bu kısımları muvaffakıyetle ikmal edenler komiser muavinliğine tayin edilirler. Bu kısımları muvafakıyetle bitiremiyenler karakollarda polis memuru olarak vazife görürler.

             Madde 30 – (15/4/1959 tarih ve 7257 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Geçen madde mucibince Polis Enstitüsünün orta ve yüksek tahsil kısımlarını muvaffakiyetle bitiren lise veya Polis Koleji mezunu olanlar başkomserliğe veya ikinci sınıf emniyet amirliğine terfiden sonra Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ihtisas kursuna gönderilirler. Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler, muvafık sicil almak şartiyle, meslek dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar.

             Madde 31 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet Umum Müdürlüğü, memleket dahilindeki yüksek tahsil mekteplerine hersene ihtiyaç nisbetinde talebe gönderebilir.


250

 

             Bunun için aşağıdaki şartlara riayet edilir:

             A - Bu kanunda polis olabilmek için muayyen olan şartları haiz bulunmak (Boy ve yaş haddi müstesnadır.)

             B - Lise mezunu olmak,

             C - Yapılacak müsabakada kazanmış olmak,

             D - Aşağıdaki maddede yazılı şartlara göre tanzim ve noterlikçe tasdik edilmiş kefalet senedi vermek.

             Yukarıdaki şartları haiz olanlardan meslek dahilinde bulunanlar tercih edilir.

             Madde 32 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı kanunun hükmüdür.)

             Emniyet Umum Müdürlüğü hesabına yüksek tahsile gönderilenler, Umum Müdürlüğün göstereceği yer ve vazifelerde sekiz sene müddetle hizmet etmeye mecburdurlar. Bunlar tahsillerini terkettikleri veya sekiz seneden evvel emniyet teşkilatı hizmetinden ayrıldıkları veya ayrılmalarını icap ettirecek harekette bulundukları takdirde tahsil için kendilerine yapılan masraflar (58) inci madde mucibince tazmin ettirilir.

             Madde 33 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek mekteplere gönderilmiş olan talebeler mektebin tatil zamanında Emniyet Umum Müdürlüğünce teklif ve Vekaletçe tasvip olunacak yerlerde polis memurluğu ve komiser muavinliği hizmetlerinde staj görürler.

             Bunlardan tahsillerini bitirenler 27 ve 28 inci madde hükümlerine tabi tutulurlar. Meslekten yüksek tahsile gönderilenler tahsillerini ikmalden sonra Emniyet Umum Müdürlüğünün göstereceği vazifelerde bir sene daha staj görürler.

             Madde 50 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Polis Enstitüsüne gönderilen polis memurları ile komiserlerin memuriyetlerine mahsus maaşları tam olarak verilir.


250-1

 

             12- 14/1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 55)

             Madde 55 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Terfide esas, sırasile liyakat ve kıdemdir. Terfi için bir derecede en azüç sene hizmet etmiş olmak şarttır. Terfiin şekli ve icra tarzı, bu esasa göre yapılacak nizamnamede tesbit edilir.

             13 - 26/8/1988 tarih ve 341 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 7,16,17,63.)

             Madde 7 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet makamları, vilayetlerde emniyet müdürü, kazalarda emniyet amiri veya emniyet komiseri ve polis teşkilatı bulunan nahiye ve iskele ve istasyonlarda emniyet komiserleridir. Bu memurlar vilayet, kaza ve nahiyelerle bulundukları yerin emniyet ve asayişine mütaallik işlerini idare ederler.

             Kaza, nahiye, iskele ve istasyonlarda müstakilen vazife gören her hangi derecedeki komiserler bu vazifede bulundukları müdddetçe emniyet komiseri unvanını alırlar. Bunların maaşları esas dereceleri maaşlarıdır.

             Madde 16 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet Umum Müdürlüğünün merkez teşkilatı aşağıda gösterilmiştir :

             A) Umum Müdürlüğe bağlı makamlar:

             1 - Umum Müdür Muavinlikleri,

             2 - Teftiş Heyeti Reisliği,

             3 - Dört Daire Reisliği,

             4 - Hukuk İşleri Müdürlüğü (Bir bürodur),

             5 - Önemli İşler Müdürlüğü (Üç büroyu havidir),

             6 - Arşiv Müdürlüğü (Üç büroyu havidir),

             7 - Tercüme bürosu.

             B) Birinci daire üç ve diğer daireler ikişer şubeden teşekkül eder. Dördüncü dairenin ayrıca laboratuvarları vardır.

             C) Birinci şube dört, ikinci şube iki, üçüncü şube üç, dördüncü şube iki, beşinci şube iki, altıncı şube üç, yedinci şube iki, sekizinci şube bir, dokuzuncu şube iki büroya taksim edilir.

             Daireler, birbirinden numara ile tefrik edilir ve görecekleri işler Umum Müdürlük Arşivinde saklanacak vazife taksimi cetvelinde tasrih edilir.

             Madde 17 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet Müdürlüklerinde dereceleri aşağıda yazılı muavin şube müdürü ve şefleri bulundurulur:

             A) Ankara ve İstanbul vilayet Emniyet Müdürlüklerinde ikinci sınıf emniyet müdürü derecesinde müdür muavin ile üçüncü sınıf emniyet müdürü derecesinde şube müdürleri,

             B) Birinci ve ikinci sınıf emniyet müdürlüklerinde, dördüncü sınıf emniyet müdürü veya birinci, ikinci sınıf emniyet amiri derecesinde müdür muavini ve şube müdürleri,


250-2

 

             C) Üçüncü, dördüncü sınıf emniyet müdürlüklerinde icabına göre birinci ve ikinci sınıf emniyet amiri veya başkomiser veyahut komiser derecesinde şube müdür veya şefleri,

             Ç) Kaza emniyet amirliklerinde her derece komiserlerden şube şefleri bulundurulabilir.

             Madde 63 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Sıhhi sebeplerden dolayı tedavi ve istirahat için mezuniyet alanlar hakkında umumi kanun hükümleri tatbik olunur.

             14 - 12/1/1989 tarih ve 3518 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 16)

             Madde 16 – (26/8/1988 tarih ve 341 sayılı KHK'nin hükmüdür.)

             Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

             A) Merkez Teşkilatı;

             a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

             b) Hukuk Müşavirliği,

             c) Daire başkanlıklarından

             meydana gelir.

             Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulan en az üç şube müdürlüğü veya koruma müdürlüğünden, şube müdürlükleri veya koruma müdürlükleri en az üç büro amirliğinden meydana gelir.

             B) Taşra Teşkilatı;

             İllerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluşur.

             İçişleri Bakanlığının uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi kurulabilir.

             Emniyet Teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

             15 - 16/6/1989 tarih ve 374 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 19, 23, 24, 25, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 58, 92)

             Madde 19 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Lüzum görülen vilayetlerde, polis yetiştirmek için polis mektepleri açılır.

             Mekteplerin idare tarzı ve idare heyetinin vazifeleri ve tedris usulleri nizamname ile tayin edilir.

             (15/6/1938 tarih ve 3452 sayılı Kanunun hükmüdür.) Lise derecesindeki polis kolejine liseler hakkındaki kanun ve nizamlara tabi olarak orta mektep mezunları alınırlar. Polis kolejini muvaffakiyetle biterenler polis memurluğuna tayin olunurlar. Polis koleji mezunları on beş sene fiilen hizmet etmedikçe istifa edemezler. Bu müddetten evvel istifa edenler meslekte hiç bir hak taleb etmeyerek Devletçe tahsilleri için kendilerine yapılan masrafı ödemeğe mecburdurlar.

             Madde 23 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Polis mesleğine girmek için :

             A) Türk olmak,

             B) Fiili askerlik hizmetini yapmış olmak,

             C) 30 yaşından yukarı olmamak

             Ç) 1.64 santimetreden kısa boylu olmamak.


250-3

 

             D) (28/12/1972 tarih ve 1649 sayılı Kanunun hukmüdür.) Yönetmelikle tespit edilecek sağlık şartlarına uygun bulunmak.

             E) Sarhoşluk ve kumarbazlık gibi fena hallerle tanınmış olmamak.

             F) Süfli işlerle iştigal etmiş olmamak.

             G) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasile veya namus ve haysiyeti muhil bir suç ile mahkum olmuş bulunmamak.

             H) Ecnebi kız ve kadın ile evli olmamak veya yaşar bulunmamak lazımdır.

             Madde 24 – (13/2/1946 tarih ve 4868 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Orta okul mezunları ile ordu veya jandarma erbaşlığından ayrılmış olan veyaorta tahsilini bitirmemiş olduğu halde yabancı dil bilen ilk okul mezunları yeğlikle polisliğe alınırlar.

             Yukarıki fıkradaki şartları haiz olanlar bulunmadığı takdirde açılacak müsabakalarda polisliğe yeter bilgi ve yeterliği olduğu anlaşılanlar da polis memurluğuna kabul edilirler.

             Bunların yükselmeleri 3656 sayılı kanun ve ekleri hükümlerine göre yapılır

             Madde 25 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Polisliğe alınmış olanlar Polis Enstitüsü ilk tahsil kısmını veya polis mektebi tahsilini ikmal edinceye kadar stajyer olarak vazife görürler.

             (15/6/1938 tarih ve 3452 sayılı Kanunun hükmüdür.): Bunlardan bir sene zarfında enstitü veya mektebe sevk edilmeyenler arasında iyi sicil alanlar polis memurluğuna tayin edilebilirler.

             Madde 42 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Polis Enstitüsünün ilk kısmını veya Polis Mektebini bitiren memurlar üç sene hizmet etmedikçe istifa edemezler. İstifa edenler hakkında (58) inci madde hükmü tatbik olunur.

             Madde 44 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Polis Enstitüsünün ilk kısmına ve polis mekteplerine girecek olanların muameleleri, emniyet müdür ve amirlikleri intihap heyetleri tarafından ikmal edildikten sonra dosyaları Emniyet Umum Müdürlüğüne gönderilir. Bu dosyalar, Emniyet Umum Müdürlüğünce tetkik edilerek kabule şayan görülenler mekteplere tevzi edilir.

             Madde 45 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Polis mekteplerini muvaffakiyetle ikmal edenlerin emniyet teşkilatı kadrosundaki münhallere tevzi ve tayin edilmeleri Vekalete aittir.

             Madde 46 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Polis mekteplerinde ve Polis Enstitüsünün ilk kısmında tahsillerini muvaffakiyetle ikmal edenler, polis asli sınıflarına tayin olunurlar. Muvaffakiyetle bitiremiyenlerin alakaları kesilir.

             Madde 48 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Polis mekteplerine ve Polis Enstitüsüne tahsil için gönderilenlerin iaşe masrafları mektep veya Enstitüce temin edilir.


250-4

 

             Madde 49 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             25 inci madde mucibince mektebe gönderilmek üzere istihdamlarına cevaz verilen stajyerler mektebe gönderilinceye kadar polis memurluğu maaşını ücret olarak alırlar. Mektebe gönderildikten sonra talebeye yapılan muamele bunlar hakkında da tatbik olunur ve ücretleri kesilir.

             (16/12/1940 tarih ve 3939 sayılı Kanunun hükmüdür.) : Ancak bunlardan ortamektep mezunu olanların stajyer ücretlerinin verilmesine devam olunarak mektep ve enstitüdeki iaşe masrafları bu ücretlerden kesilir.

             Madde 58 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Mesleğe stajyer olarak giren polisler mektebi bitirdikten sonra üç sene mec- buri hizmete tabidirler. Bu müddeti ikmal etmeden istifa edenlerden alınacak tazminat hakkında umumi hükümler tatbik olunur.

             Madde 92 – (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Polis Enstitüsü ilk kısmından ve polis mekteplerinden her sene çıkan stajyer polislerden münasip miktarı, Emniyet Umum Müdürlüğünce tefrik edilerek staj gör- mek üzere Ankara, İstanbul ve İzmir Vilayetlerine gönderilir.

             16 - 29/5/1991 tarih ve 3748 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veye değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 55.)

             Madde 55 – (14/1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK'nin hükmüdür.)

             Polis amirlerinin rütbeleri sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü olup, terfide esas, sırası ile liyakat ve kıdemdir.

             Polis amirleri tahsil durumları itibariyle 4 yıl ve daha yukarı yüksek öğrenim (A), diğer yüksek öğrenim (B), Lise (C), Orta (D) gruplarına ayrılır. Bun- ların rütbelerdeki bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir.

Rütbesi                                   (A) Grubu             (B) Grubu             (C) Grubu            (D) Grubu  

Komiser Yardımcısı                       4                            5                            6                          7

Komiser                                         5                            6                            7                          7            

Başkomiser                                    6                            6                     Yaş haddi             Yaş haddi

Emniyet Amiri                              6                     Yaş haddi                     –                          –

Emniyet Müdürü                    Yaş haddi                     –                            –                          –

             Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde dikkate alınan bekleme süresinde fiili çalışma esas olup, mer'i mevzuata göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan TODAİE, master, doktora, avukatlık stajı ve askerlik gibi se-bepler dolayısıyla geçen süreler rütbe kıdeminde gözönüne alınmaz.

                Ancak, rütbelerindeki bekleme süresi içinde üst öğrenimi bitirenler, bulundukları rütbede üst öğrenim için öngörülen süreye tabi olurlar. Rütbe beklemesüresinden fazla süreler üst rütbeye terfide değerlendirilmez.

             Yukarıda belirtilen süreler sonunda rütbe terfiinin sağlanabilmesi için, açılacak sınavlarda başarılı olunması gereklidir.

             Rütbe terfiinin şekli ve icra tarzı çıkartılacak yönetmelikle tesbit edilir.


250-5

 

             17 - 10/3/1993 tarih ve 3870 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 13,55,)

             Emniyet Teşkilatının Meslek Dereceleri

             Madde 13 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet polis memurlarının meslek dereceleri ve unvanları aşağıda gösterilmiştir:

  Meslek

dereceleri                                       Memuriyetin nev'i         

---------------         ---------------------------------------------------------------------------------------------                                                    

1                    Emniyet Umum Müdürü

2                    Emniyet Umum Müdür Muavinleri, Emniyet Polis Teftiş Heyeti Reisi

3                    Ankara, İstanbul Vilayetleri Emniyet Müdürleri Umum Müdürlük Daire Reisleri Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri Emniyet Polis Müfettişleri, Emniyet Başmüfettişleri ve Müfettişleri Umumi Müfettişlikler Emniyet Müşavirleri Ankara Polis Enstitüsü        Müdürü

4                    Umum Müdürlük Şube Müdürleri İkinci Sınıf EmniyetMüdürleri Birinci Sınıf Em-   niyet Polis Müfettişleri Emniyet Müfettişleri Ankara ve İstanbul Emniyet Müdür       Muavinleri Polis Mektepleri Müdürleri Umumi Müfettişlikler Emniyet Müşavirleri.

5                    Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri Emniyet Umum Müdürlüğü Şube Müdür Muavin  leri İkinci Sınıf Emniyet Polis Müfettişleri Emniyet Müfettişleri Ankara Polis Enstitüsü Müdür MuaviniAnkara, İstanbul Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri Birinci Sınıf Emniyet Müdürlükleri Müdür Muavinleri Umumi Müfettişlikler Emniyet                Müşavir Muavinleri.

6                    Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri Üçüncü Sınıf Emniyet PolisMüfettişleri, Emni-  yet Müfettişleri Birinci ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürlükleri Müdür Muavinleri Şu-    be Müdürleri ve Şube Müdür Muavinleri

7                    Birinci Sınıf Emniyet Amiri Emniyet Müdürlükleri Müdür Muavinleri ve Emniyet   Müdürlükleri Şube Müdürleri ve Şube Müdür Muavinleri

8                    İkinci Sınıf Emniyet Amiri, Emniyet Müfettişleri, Emniyet Müdürlükleri Müdür

                      Muavinleri ve Şube Müdürleri ve Şube Müdür Muavinleri, Ankara Polis Enstitüsü   Dahiliye Müdürü Polis Mektepleri Dahiliye Müdürleri

9                    Başkomiserler Emniyet Müfettiş Muavinleri, Emniyet Müdürlükleri ve Kaza Emni- yet Amirlikleri Şube Şefleri.

10           Komiserler, Emniyet Müfettiş Muavinleri, Emniyet Müdürlüklerive Kaza Emniyet

                      Amirleri Şube Şefleri.

11          Komiser Muavinleri, Kaza Emniyet Amirlikleri, Şube Şefleri sivil başmemurlar

                      (Dedektif)

12                  Polisler, sivil memurlar (Dedektif)

             Madde 55 – 29/5/1991 tarih ve 3748 Sayılı Kanunun Hükmüdür.)

             Polis amirleri rütbe sırası ile komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri ve emniyet müdürü olup, terfide esas liyakat ve kıdemdir.

             İhtiyaç halinde meslekte fiilen 3 yılını dolduran, en az lise ve dengi okul mezunu polis memurlarından yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyanlardan, 6 aydan az olmamak üzere yönetmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirenler komiser yardımcılığı kadrosuna atanırlar.


250-6

 

             Polis amirleri; polis akademisi mezunları, polis akademisi mezunu sayılanlar, Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere okutulan burslular hariç en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile 4 yıllık yükseköğ-retim kurumlarından mezun olan polis memurlarından en az 6 aylık komiser yardım- cılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (A), diğer polis amirleri (B) grubunu oluştururlar.

             Rütbelerde en az bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir.

Rütbeler                                       (A)               (B) 

----------------                                  ------------------      ---------------                

Komiser yardımcısı                                   3                          5

Komiser                                                     3                          6

Başkomiser                                                4                   Yaş Haddi

Emniyet amiri                                            4

Emniyet müdürü                                Yaş Haddi

             Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır. Meri mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık tezi, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez.

             Ancak; polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışımisyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler, görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.

             Aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları ile meslekten veya memuriyetten men cezaları, ceza süresi kadar rütbe terfiini geri bıraktırır.

             Her olumsuz sicil rütbe terfiini bir yıl geciktirir.

             Rütbelerde zorunlu beklemeler sonunda bir üst rütbeye terfi edebilmek için, açılacak sınavlarda başarılı olmak ve yönetmelikle belirlenen yeterlik notunu tutturmak şarttır.

             (B) grubu polis amirlerinden en az 4 yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin bulundukları rütbedeki bekleme süreleri yeni girecekleri amir grubunun bekleme süresi kadardır. Bunların yeni grupdaki bekleme süresine göre bulundukları rütbede fazla geçen süreleri üst rütbede dikkate alınmaz.

             Üst rütbeye terfi edecek Emniyet amirlerinin sayısı Emniyet Şube Müdürü ve İlçe Emniyet Şube Müdürü boş kadrolarının % 20'sini geçemez.

             Diğer rütbelerde terfi edeceklerin sayısı, bu rütbelerde bulunan boş kadro sayısının % 30'unu geçemez. Rütbe terfiinin şekli, icra tarzı ve yapılacak sınavlar ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

             18 - 29/7/1993 tarih ve 490 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 19.)

             Madde 19 fıkra bir – (17/1/1990 tarih ve 3600 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere, en az 1 yıl süreli mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan polis okulları açılır. Bu okullara, yapılacak sınavda başarılı olan en az lise ve/veya dengi okul mezunları alınır. Bu öğrenciler 28/11/1984 tarihli ve 3087 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilir.


250-7

 

             19 – 25/9/2000 tarih ve 611 sayılı KHKile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları : 55)

             Madde 55 – (3/10/1993 tarih ve 3870 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Terfi

             Madde 55 – (Değişik : 3/10/1993 - 3870/2 md.)

             Polis amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, dördüncü sınıf Emniyet Müdürü, üçüncü sınıf Emniyet Müdürü, ikinci sınıf Emniyet Müdürü, birinci sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf üstü Emniyet Müdürü olup terfide esas kıdem ve liyakattır

             İhtiyaç halinde meslekte fiilen 3 yılını dolduran, en az lise ve dengi okul mezunu polis memurlarından yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyanlardan, 6 aydan az olmamak üzere yönetmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirenler Komiser Yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

             Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne eleman yetiştirmek üzere okutulan burslular hariç en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar ile 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olan polis memurlarından en az 6 aylık Komiser Yardımcılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (A), diğer polis amirleri (B), grubunu oluştururlar.

             Rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir.

                                                                     Meslek

Rütbeler                                                      Dereceleri                 (A)                     (B)      

Komiser Yardımcısı                                           9                          4                         5

Komiser                                                             8                          4                         6

Başkomiser                                                        7                          3                  Yaş Haddi

Emniyet Amiri                                                  6                          4

4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü                          5                          3

3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü                          4                          3

2 nci Sınıf Emniyet Müdürü                             3                          3

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü                            2                          3

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü                            1                  Yaş Haddi

             Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.

             Meri mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık tezi, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler, görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.

             Aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her olumsuz sicil, rütbe terfini bir yıl geciktirir.

             Rütbelerde belirlenen zorunlu beklemeler sonunda bir üst rütbeye terfi edebilmek için, üst rütbede boş kadro bulunmak ve bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar olumlu sicil almış olmak gerekir.

             (B) grubu polis amirlerinden en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumunu bitirenlerin bulundukları rütbedeki bekleme süreleri, yeni girecekleri amir grubunun bekleme süresi kadardır. Bunların yeni gruptaki bekleme süresine göre bulundukları rütbede fazla geçen süreleri, üst rütbede dikkate alınmaz.    


250-8

 

             Rütbelere kıdem ve liyakata göre atama yapılır. Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden sicil notu yüksek olanlar, sicil notlarının eşitliği halinde takdirnamesi fazla olanlar, takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise, sicil numarası daha küçük olanlar diğerine göre kıdemli sayılırlar.

             Kıdem sırası, personele Emniyet Genel Müdürlüğü’nce her yıl topluca duyrulur ve atamalar kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca yapılır.

             Rütbe terfi esasları, rütbe ve görev unvanı işaretleri ile üniformalara ilişkin esas ve usuller bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (1)

             20 – 12/7/2000 tarih ve 610 sayılı KHKile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 19)

             Madde 19, fıkra bir-beş – (17/1/1990 tarih ve 3600 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             (Değişik birinci fıkra :29/7/1993 -KHK- 490/1 md.) Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere, en az altı ay süreli mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan polis okulları açılır. Bu okullara, yapılacak sınavda başarılı olan en az lise ve/veya dengi okul mezunları alınır. Ancak terörle mücadelede görevlendirilmek amacıyla personel yetiştirmek üzere özel harekat polis okulları da açılabilir ve bu okullara, askerliğini komando olarak yapanlar terhis tarihlerinden itibaren onsekiz ay içinde müracaatları halinde, sınav şartı aranmaksızın, mülakatla doğrudan öğrenci olarak alınabilir. Bu öğrenciler 28/11/1984 tarihli ve 3087 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilir.

             (Ek : 17/10/1996 - 4199/44 md.)  Bu okullardan en az biri trafik polisi yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitimin yapılması için Karayolu Trafiği Polis Okulu olarak tahsis edilir.

             Öğrencilerin iaşe, ibate, sağlık ve diğer istihkakları Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanır.

             Öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Teşkilatındaki münhal kadrolara polis memuru olarak atanırlar. Başarılı olamayanların okulla ilişiği kesilir, ancak, bunlardan yapılan masraflarla ilgili herhangi bir ücret talep edilmez.

             Polis okullarının kuruluş, çalışma, disiplin ve eğitim-öğretim esasları ile bu okullara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ve yapılacak sınavlarla diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

             21 – Ana. Mah.nin 31/10/2000 tarihli ve E.: 2000/69, K.: 2000/42 sayılı kararı ile iptal edilen hükümler. (Madde numaraları : Ek Madde 23, Geçici Madde 19.)

             Ek Madde 23 – (12/7/2000 tarihli ve 611 sayılı KHK’nin hükmüdür.)

             Zorunlu bekleme süresini tamamlayarak terfi durumu üç kez Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülmesine rağmen, bir üst rütbeye terfi edemeyen 2 nci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekli edilir.

——————————

(1)    Bu fıkrada sözü edilen Kanun, 10/3/1993 tarih ve 3870 sayılı Kanun olup; 22/3/1993 tarih ve 21532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


250-9

 

                Meslek  derecelerinde  fiilen beş yılını  dolduran  1 nci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekliliğe sevk edilebilir.

             Kadrosuzluk nedeni ile emekliliğe sevk edilenlerin tekrar Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayıp, emekliliğe sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren rütbelerin yaş haddine kadar olan süre için, en yüksek Devlet memuru aylığının, (ek gösterge dahil), 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlerinden birinci meslek derecesinde olanlara %60’ı, ikinci meslek derecesinde olanlara %50’si, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerine ise %30’u oranında zorunlu emeklilik ek ödemesi yapılır.

             Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde bu meblağı, fatura karşılığında Hazineden tahsil eder. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.

             1 inci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı 500, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı ise 800’ü aşamaz.

             Geçici Madde 19 – (12/7/2000 tarihli ve 611 sayılı KHK’nin hükmüdür.)

             1 inci ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü sayısı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ek 23 üncü maddede belirlenen sayılara getirilir. Bu amaçla Yüksek Değerlendirme Kurulu yeterli sayıda toplantı yapabilir.

             22 – 6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri - (Madde numarası: Ek Madde 11.)

             Ek Madde 11 – (1/4/1981 tarihli ve 2445 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kuramaz. Spor dernekleri dışında kurulmuş derneklere üye olamazlar ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı dıışnda vakıf kuramazlar, diğer vakıf kuruluşlarının organlarında görev alamazlar.

             Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilenler yetkili disiplin kurulunca, usulüne göre, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılır

                23 – 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri - (Madde numarası: Ek Madde 19 ve 20.)

             Ek Madde 19 – (17/6/1992 tarihli ve 3814 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet Genel Müdürlüğü Dernekler Özel Denetleme Grubunda, dernek denetçisi ve dernek denetçi yardımcıları istihdam edilir.

             Denetçi yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak;

             a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

             b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,

             c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak; erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya erteletmiş olmak,

             Şarttır.

             Denetçi yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "Dernek Denetçisi" unvanını alırlar.

             Bu sınavda başarısız olan denetçi yardımcıları, yeniden yeterlik sınavına alınmazlar. Bu sınavı kazanamayanlar ile haklı bir sebebi olmaksızın sınava katılmayanlar, hiç bir şekilde denetçiliğe atanamazlar ve bunların denetçi yardımcılığı görevlerine son verilir. Görevlerine son verilen denetçi yardımcıları, İçişleri Bakanlığında durumlarına ve derecelerine uygun başka kadrolara atanırlar.


250-10

 

             Dernek denetçiliği ve dernek denetçi yardımcılığıyla ilgili usul ve esaslar ile bunların eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

             Ek Madde 20 – (10/3/1993 tarihli ve 3870 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet hizmetleri sınıfından Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara-İzmir-İstanbul Emniyet Müdürlerine ödenmekte olan ek göstergeler bu Kanunun değişik 13 üncü maddesindeki 1 inci sınıf Emniyet Müdürlerine de aynen ödenir.

             24 – Anayasa Mahkemesinin 11/6/2003 tarihli ve E.:2001/346, K.:2003/63 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olan hükümlerin metinleri - (Madde numarası: Ek Madde 23.)

             Ek Madde 23, fıkra iki – (6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Meslek derecelerinde fiilen beş yılını dolduran 1 inci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekliye sevk edilebilir.(1)

             25 – 21/4/2004 tarihli ve 5145 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: Ek Madde 23, Geçici Madde 19.)

             Ek Madde 23 – (6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Zorunlu bekleme süresini tamamlayarak terfi durumu üç kez Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülmesine rağmen, bir üst rütbeye terfi edemeyen 2 nci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla Yaş şartı aranmaksızın Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekli edilir. (2)

             (İptal ikinci fıkra: Ana. Mah.nin 11/6/2003 tarihli ve E.: 2001/346, K.: 2003/63 sayılı kararı ile.)

             Kadrosuzluk nedeni ile emekliliğe sevk edilenlerin tekrar Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayıp, emekliliğe sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren rütbelerin yaş haddine kadar olan süre için, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlerinden birinci meslek derecesinde olanlara % 60’ı, ikinci meslek derecesinde olanlara %50’si, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerine ise % 40’ı oranında zorunlu emeklilik ek ödemesi yapılır.

             Emekli Sandığı, üçer aylık devreler halinde bu meblağı, fatura karşılığında Hazineden tahsil eder. Bu ödemeler, damga vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.

             1 inci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı 500, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı ise 800’ü aşamaz.

             Geçici Madde 19 fıkra bir – (6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             1 nci ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü sayısı bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ek 23 üncü maddede belirlenen sayılara getiilir. Bu amaçla Yüksek Değerlendirme Kurulu yeterli sayıda toplantı yapabilir.

——————————

(1) Bu fıkrada  yer alan; “Yaş şartı aranmaksızın” ibaresinin yürürlüğü, Ana.Mah.’nin 19/6/2001 tarihli ve E. 2001/346, K. 2001/6-1 sayılı kararıyla durdurulmuş, daha sonra 11/6/2003 tarihli ve E.:2001/346, K.:2003/4 sayılı Kararı ile de bu ibare hakkında verilen yürürlüğü durdurma kararı kaldırılmıştır.

(2)  Bu fıkrada yer alan; “emekliye sevk edilebilir” ibaresinin yürürlüğü, Ana. Mah.’nin 19/6/2001 tarihli ve E. 2001/346, K. 2001/6-1 sayılı kararıyla durdurulmuş, daha sonra 11/6/2003 tarihli ve E.:2001/346, K.:2003/4 sayılı Kararı ile de yürürlüğün durdurulması kararının devamına karar verilmiştir.


250-11

 

            26 – 27/4/2005 tarihli ve 5337 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: 55)

             Madde 55 fıkra ondört – (12/7/2000 tarihli ve 611 sayılı KHK’nin 6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunla aynen kabul edilen hükmüdür.) Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, (...)(1) askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.

             27 – Anayasa Mahkemesinin 31/1/2007 tarihli ve E.:2005/51, K.:2007/12 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olan hükümlerin metinleri - (Madde numarası: 55.)

Madde 55 fıkra ondört beşinci cümle – (27/4/2005  tarihli ve  5337 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu sürelerin sayılması sonucu emsallerine göre kıdemli sayılanlar rütbe terfilerinde her ne sebeple olursa olsun rütbe olarak emsallerini geçemez.

28 – 7/4/2008  tarihli ve 5754 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: 89)

Madde 89 – (4/6/1937 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Hastalanan emniyet teşkilatı mensuplarından ayakta ve evlerinde tedavileri kabul olunanların ilaç masrafları Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden tesviye olunur. Hastaneye sevkile tedavilerine lüzum gösterilenler Devlet hastanelerile hususi idarelere ve belediyelere ait hastanelere yatırılır ve meccanen tedavi olunurlar.

             Staj maksadile yabancı memleketlere gönderilenlerin ve orada hastalananların tedavi ücretleri Devletçe verilir.

29 – 16/6/2010  tarihli ve 5797 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: 13, Ek Madde 24.)

Madde 13 fıkra bir – polis memuru bölümü - (10/3/1993 tarihli ve 3870 sayılı Kanunun hükmüdür.)

                                       Meslek

Rütbeler               dereceleri       Görev Unvanları

Polis Memuru                     10               Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur

             Ek Madde 24 – fıkra iki - (26/4/2005 tarihli ve  5336 sayılı Kanunun hükmüdür.) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 27 yaşından gün almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 29 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar.

 

 

____________

(1)  Bu arada yer alan “polis amiri olduktan sonra yapılan’’ ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 11/6/2003 tarihli ve E.:2001/346, K.:2003/63 sayılı Kararı ile  metninden çıkarılmıştır.

 


 

250-12

 

30 – 13/2/2011  tarihli ve 6111 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: 55.)

Madde 55 – yedinci fıkra - (6/4/2001 tarihli ve  4638 sayılı Kanunun hükmüdür.)Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Emniyet Amirleri ile 4 üncü, 3 üncü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini ve ikinci meslek derecesindeki görev unvanlarına ataması yapılacak personeli değerlendirmek ve öneride bulunmak üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Merkez Emniyet Müdürlerince seçilecek birinci meslek derecesindeki üç Merkez Emniyet Müdüründen teşekkül eder. (1)

31 – 24/10/2011  tarihli ve 661 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: 85.)

Emniyet teşkilatı memurlarının sicilleri

             Madde 85 – (19/2/1980 tarihli ve 2261 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet örgütü mensupları için sicil raporu düzenlemeye yetkili amirler, hizmet gerekleri, hiyerarşik ilişkiler ve disiplin esasları gözönünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. Ancak, vali ve kaymakamlar, emirlerinde çalışan Emniyet Örgütü mensupları için gerekli gördükleri zaman ve hallerde ek sicil raporu düzenlemeye yetkilidirler. Vali ve kaymakamlarca haklarında sicil raporu düzenlenen kişiyle ilgili bütün değerlendirmelerde bu ek sicil raporu esas alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————

(1)  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan "Emniyet Müdürü APK Uzmanlarınca" ibaresi "Merkez Emniyet Müdürlerince", "Emniyet Müdürü APK Uzmanından" ibaresi "Merkez Emniyet Müdüründen" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


251

 

          3201 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

------------               -----------------------------------------------------------        --------------------

3452                                                             –                                                                  31/5/1938

3534                                                             –                                                                  16/6/1938

3939                                                             –                                                                    1/6/1941

4489                                                             –                                                                  20/9/1943

4868                                                             –                                                                  20/2/1946

5434                                                             –                                                                    1/1/1950

6276                                                             –                                                                  28/2/1954

7257                                                             –                                                                  24/4/1959

7410                                                             –                                                                  28/1/1960

342                                                               –                                                                  14/8/1961

1649                                                             –                                                                    6/1/1973

2261                                                             –                                                                  23/2/1980

2330                                                             –                                                                  6/11/1980

2445                    Geçici maddesi hükmü (1)                                                                    23/2/1980

                            Diğer hükümleri                                                                                      3/4/1981

2696                                                             –                                                                    1/1/1983

3087                    10, 11, 14, 15, 16, 26 ve 33 üncü maddeleri                          1985-1986 öğretim

                                                                                                                                       yılı başında

                            Diğer hükümleri                                                                                    6/12/1984

 

——————————

 

(1)    Bu geçici maddenin numarası teselsül ettirme sebebiyle geçici madde 51 olmuştur.
06 Haziran 2014, Cuma 23:33
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.