25 Nisan 2018 Çarşamba

Girişimcilik eğitim programı Hizmet sağlayıcıları ve ilgili hususlar
Girişimcilik eğitim programı Hizmet sağlayıcıları ve ilgili hususlar


Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 81. maddesine göre, hizmet alımı ve işbirliği yapılabilecek hizmet sağlayıcılar;

-    Üniversiteler,

-    14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları,

-    Eğitim için asgari standartlara sahip mekânı olan meslek birlikleri ve odalarıdır.

Bununla birlikte kamu kurum/kuruluşları ve kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla dernek ve vakıflar ile işbirliği kapsamında program düzenlenebilir.

Kurum tarafından sözleşme imzalanan hizmet sağlayıcılar, il müdürlüğüne yazılı bildirim yapmak ve uygunluk onayı almak şartı ile gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği içinde hizmet sunabilirler. Bu kapsamda düzenlenen programlarda her türlü hukuki uyuşmazlıklarda ve doğacak yükümlülüklerde sorumluluk, il müdürlüğüyle sözleşme imzalayan yükleniciye aittir. Bu şekilde işbirliği yapılan gerçek veya tüzel kişilerin Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında tedbir veya yaptırım uygulananlar arasında olmaması gerekir.

Teklif sunulan ilde meslek oda ve birliklerinin faaliyet göstermelerine yetkili olduklarını gösterir resmi belgeleri bulunmalıdır. İl veya ilçede faaliyet gösteren meslek odası veya birliği aynı il ve ile bağlı ilçelerde açılacak bir program için teklif verebilecektir. Bu durumda programın düzenleneceği il/ilçede bulunan meslek odası/birliğinin asgari şartlara sahip eğitim mekânının olması gerekir.

Programın üniversiteler ile düzenlenmesi halinde; il veya ilçede üniversitenin asgari düzeyde eğitim mekanının bulunması gerekli olup, başka şehirde yerleşik olan üniversitelerin de teklif vermesi mümkündür. Üniversite tüzel kişiliği içinde sayılan rektörlük, fakülteler, enstitüler, sürekli eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, yüksekokullar vb. bu kapsamda teklif verebilecektir.

Ayrıca 5580 sayılı Kanun kapsamında kurulan özel öğretim kurumlarının hizmet sağlayıcı olduğu durumda; bu kurumların teklif verilen il veya ilçede eğitim yapabileceğine dair yetki belgelerinin olması gerekmekte olup; bu kurumlarla Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan yetki belgesinde ilgili meslekte belirtilen ders ve bina kontenjanları dahilinde program düzenlenebilir.

Ayrıca 5580 sayılı Kanun kapsamında kurulan özel öğretim kurumları statüsünde olmayan özel sektör işyerlerinin veya danışmanlık firmalarının hizmet sağlayıcı olması mümkün değildir.

Programın hizmet alımı şeklinde düzenlenmesi halinde hizmet sağlayıcıların; teklif ve sözleşme aşamasında 4734 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince vergi, SGK primi ve prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmaması gerekir. Bu borç ve cezaları yapılandırılmış olanlardan hizmet alımı yapılabilir. Yükleniciye ait bu kapsamdaki borçların tespitinden sonraki hak ediş ödemeleri, yükleniciye değil yüklenici adına borcun bulunduğu kuruma yapılır. Eğer hak edişten artan kısım kalırsa bu miktar yükleniciye ödenir. Devlet üniversiteleri ile yapılan hizmet alımında ve diğer hizmet sağlayıcılar ile işbirliği kapsamında düzenlenen programlarda vergi, SGK primi ve prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmaması şartı aranmaz.

Program kapsamında aşağıda belirtilen durumda olanlarla belirtilen süreçler tamamlanıncaya kadar protokol veya sözleşme yapılmaz:

a)    Hakkında ceza davası açılmış olanlar ile yargı süreci tamamlanıncaya kadar.

b)   Hakkında teftiş ve inceleme devam edenlerden, müfettiş tespiti doğrultusunda teftiş kurulunca sözleşme ve protokol imzalanmaması doğrultusunda tedbir kararı verilenlerle, teftiş veya inceleme sonuçlanıncaya kadar.

c)    Hakkında teftiş ve inceleme raporu sonucu sözleşme ve protokol imzalanmaması doğrultusunda yaptırım uygulananlar ile bu yaptırım süresi bitene kadar.

d)   Kurumca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme ve protokol imzalanmaması doğrultusunda yaptırım uygulananlar ile bu yaptırım süresi bitene kadar.

Yukarıda belirtilen durumlardaki hizmet sağlayıcıların yöneticisi, ortağı, kurucu ortağı ve sahibi olduğu hizmet sağlayıcılarla da aynı şartlarda hizmet alımı ve işbirliği yapılamaz. İl müdürlüğü, gerektiğinde bu konudaki her türlü bilgi ve belgeyi isteklilerden isteme ve gerekli incelemeyi yapma hakkına sahiptir. Ayrıca Genel Müdürlük bu tür durumdaki kişilerin bilgilerini sistemde yayımlayabilir.

Bu çerçevede hizmet alımı ve işbirliği kapsamında düzenlenecek programda, isteklilere ilişkin yönetici, ortağı, kurucu ortağı ve sahibi bilgilerinin edinilerek sisteme girişlerinin yapılması gerekmekte olup, bu bilgiler isteklilerden talep edilebileceği gibi resmi yazı ile ticaret sicil memurluklarından da temin edilebilecektir.

Teftiş, inceleme ve mahkeme sürecinde geçen süreler genel yaptırım süresinden kabul edilecektir. Teftiş, inceleme ve mahkeme sürecinin yüklenici lehine sonuçlanması halinde, lehte kararın verildiği tarih itibariyle tedbir kararı geçerliliğini kaybeder. Belirtilen tarih itibariyle ilgili hizmet sağlayıcılarla hizmet alımı ve işbirliği yapılabilir.

Hizmet sağlayıcılara tedbir uygulandığı hallerde bu sürenin başlangıcı, bu konuda fiili olarak kararın alındığı tarihtir. Bu tarih, sisteme ilgili il müdürlüğünce kaydedilecek ve ilgili taraflara tebliğ edilecektir. Eğiticilere ilişkin tedbir uygulamalarında ise bu durum yükleniciye yazılı olarak il müdürlüğünce tebliğ edilir.

Hizmet alımı yapan il müdürlüğünde; ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip komisyonlarda görevli kişiler ve belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın  hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ile bunların ortağı olduğu şirketler (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç ) ile bunların üyesi veya yöneticisi oldukları hizmet sağlayıcılar ile hizmet alımı kapsamında sözleşme imzalanmaz.

Hakkında yaptırım kararı alınan bir hizmet sağlayıcının, bu yaptırım kararından önce imzalanan ve devam eden sözleşmeleri var ise bütün sonuçları ile tamamlanana kadar bu sözleşmeler devam edecektir.

Yüklenicinin, istekli olduğu dönem itibari ile sözleşme ve protokol imzalanamayacaklar arasında olduğunun sonradan tespit edilmesi ve bu durumun halen devam etmesi halinde; istekli taahhütnamesinde bu konuda gerekli uyarı yapıldığından, Kurumu aldatmaya yönelik hareket nedeni ile yüklenici ile imzalanan sözleşme veya protokol iptal edilir, kesin teminatları Kuruma gelir kaydedilir,kendisine yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır ve kendisi ile on iki ay boyunca sözleşme ve protokol imzalanmaz.

Hakkında İdare tarafından suç duyurusunda bulunulan hizmet sağlayıcılar ile ilgili olarak savcılık makamının kovuşturmaya gerek olduğuna dair kararı sonrasında hizmet sağlayıcı için tedbir kararı alınacaktır.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 23:06
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.