26 Mayıs 2018 Cumartesi

Girişimcilik eğitim programı - İşbirliği ve hizmet alımı
Girişimcilik eğitim programı - İşbirliği ve hizmet alımı


3.1 İşbirliği

Girişimcilik eğitim programları Yönetmelik ve Kurumca belirlenen kriterler çerçevesinde Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 81. maddesinde sayılan hizmet sağlayıcılar ile öncelikle işbirliği yöntemi ile düzenlenir. İşbirliği kapsamında programın düzenlenmesi için ilana çıkılması, teminat ve birim maliyet ile ilgili hususlar dışında Girişimcilik Eğitim Programları Protokolü (EK-32), Yönetmelik ve Genelgelere aykırı olmamak şartı ile isteklilerin teklifleri değerlendirilecek ve uygun bulunan teklifler için protokol imzalanacaktır.

Program, dernek ve vakıflar ile de işbirliği yöntemiyle düzenlenebilecektir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda istekli dernek/vakıfların tüzüğü ve/veya kuruluş belgelerinde programın istekli ile düzenlenebilmesi yönünde amaç olarak uygunluk bulunması gerekir.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 78/2. maddesi hükmü doğrultusunda, düzenlenecek eğitimlerde eğiticilerin işbirliği yapılan kurumun kendi kaynaklarından temini mümkün değil ise MEB tarafından belirlenen ek ders saat ücretinin iki katını aşmamak üzere eğitici gideri brüt olarak yükleniciye ödenebilir. Burada eğiticiye ödeme yapılırken eğiticinin akademik unvanı (profesör, doçent, öğretmen gibi) dikkate alınarak ek ders ücreti hesaplanacaktır. Örneğin profesör için ilgili mevzuatında uygun görülen o tarihteki ek ders ücretinin iki katını aşmamak üzere bir ödeme yapılacaktır. Bu kapsamda her yıl MEB tarafından belirlenen ve internette yayımlanan liste dikkate alınacaktır.

Eğiticiye yapılacak ödemeler ile ilgili tüm yasal kesintiler ve diğer yükümlülükler yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Bu durumda yüklenicinin, eğiticiye ücret ödemesi yaptığına dair banka dekontu veya başka kanıtlayıcı belgeleri ödemeyi takip eden beş işgünü içinde program sorumlusuna teslim etmesi gerekir. Kurum tarafından bu kapsamda yapılan ödemenin yüklenici tarafından eğiticiye yapılmamasında Kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Yüklenici ile eğitici arasındaki ilişki özel hukuk kapsamındadır. Yüklenicinin ve eğiticinin kabul etmesi halinde Kurum doğrudan eğiticiye de ödeme yapabilir. Bu durumda bile, eğiticiden kaynaklanan sorunlarda sorumluluk yüklenicinindir.

İşbirliği yöntemi ile düzenlenecek programlarda istekliden durumuna göre aşağıdaki belgeler alınacaktır.

a)    Talep dilekçesi,

b)    İstekli taahhütnamesi ,

c)    Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, MEB onaylı özel öğretim kurumu çalışma ruhsatı, birlik/oda kaydı belgesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü,üniversite birimleri için Yüksek Öğretim Kurulu yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

d)    Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi,

e)    Eğiticilere ait özgeçmişler ve eğitim düzeyleri ve deneyimlerini gösterir belgeler ile eğiticinin istekli dışında başka kurum/kuruluş çalışanı olması durumunda bu kurum/kuruluştan alınan çalışma/görevlendirme yazısı,

f)     5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için eğiticilerin MEB onaylı çalışma izin belgesi veya atama onayı/yazısı,

g)    Eğitim programı veya planı,

h)    Eğitim mekânına ilişkin belge.

Eğitim programı/planı ile eğiticiler KOSGEB’e ilgili mevzuat çerçevesinde onaylatılacaktır.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 23:07
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.