20 Haziran 2018 Çarşamba

Girişimcilik Eğitim Programı - Teklif zarfında bulunması gereken belgeler
Girişimcilik Eğitim Programı - Teklif zarfında bulunması gereken belgeler


Teklifler, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 81. maddesinde belirtilen hizmet sağlayıcılar tarafından sunulabilecektir. İsteklinin durumuna göre bulunması gereken ilgili belgeler eksiksiz olarak teklif zarfına konulmalı ve ilan metninde yer alan son teslim süresinden önce ilgili yere teslim edilmeli ya da bu tarihe kadar teslim olacak şekilde posta/kurye ile gönderilmelidir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili olarak Yönetmeliğin ve bu genelgenin mesleki eğitim kursları ile ilgili hükümlerinden ilgili olanları kıyasen dikkate alınacaktır.

Teklif zarfında isteklinin durumuna göre aşağıdaki belgelerden ilgili olanlar eksiksiz olarak bulunacaktır:

a)  Talep dilekçesi,

b)  Teknik ve mali teklif formu (EK-26),

c)  İstekli taahhütnamesi (EK-27),

ç)       Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, MEB onaylı özel öğretim kurumu çalışma ruhsatı, birlik/oda kaydı belgesi, üniversite birimleri için Yüksek Öğretim Kurulu yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

d) İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

e)  Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi,

f) Devlet üniversiteleri ve kamu kurumları hariç, Ticaret Sicil Memurluğundan alınan iflas ve konkordato ilan edilmediğine dair belge,

g) İşletmeler için vergi, SGK prim ve idari para cezası olmadığına ya da yapılandırıldığına dair belge,

ğ) İsteklinin eğitim ve girişimcilik eğitimi alanındaki tecrübesi ile bu kapsamda varsa yetkilerine ilişkin bilgi ve belgeler,

h) Eğiticilere ait özgeçmişler ve eğitim düzeyleri ve deneyimlerini gösterir belgeler ile eğiticinin istekli dışında başka kurum/kuruluş çalışanı olması durumunda bu kurum/kuruluştan alınan çalışma/görevlendirme yazısı,

ı) 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için eğiticilerin MEB onaylı çalışma izin belgesi veya atama onayı/yazısı,

i) Eğitim programı veya planı,

j) Geçici teminat mektubu,

k) Eğitim mekânına ilişkin belge.

İsteklilerin, bu genelgede belirlenen teknik değerlendirme kapsamında vermeleri gerekli belge ve bilgileri de teklif zarfına ilave etmeleri gereklidir.

Teklif zarfında bulunan asıl veya noter onaylı belgeler hariç diğer belgelerde isteklinin imzaya yetkili kişisinin imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür veya kaşe bulunması esastır.

Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum beyannamesinin, iş ortaklığı halinde teklif verilmiş ise iş ortaklığı beyannamesinin ayrıca işin hangi bölümlerinden sorumlu olunduğunun belirtildiği belgelerin verilmesi gerekir.

Teklif zarfında bulunan asıl veya noter onaylı belgeler hariç diğer belgelerde isteklinin imzaya yetkili kişisinin imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür veya kaşe bulunması esastır. Buna göre kıymetli evrak olarak kabul edilen diploma, teminat mektubu gibi belgeler ile birlikte noter onaylı belgeler ile resmi bir kurum tarafından onaylı asıl belgelerin istekli tarafından tekraren onaylanması istenmeyecektir. Aynı şekilde isteklinin hukuki durumunu kanıtlayıcı belge olarak talep edilen ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, kuruluş belgesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, vergi borcu yoktur yazısı, oda belgesi, izin belgesi gibi bir resmi kurumdan alınan ve bu kurumun aslı gibi onayına veya resmi yazı aslı olduğuna dair ibareler bulunan ve istenildiğinde ilgili kurumdan teyidi yapılabilecek belgeler asıl belge olarak kabul edilecek ve bunların noterden onaylanması istenilmeyecektir. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede; isteklinin teklifinde esası etkilemeyen ve sehven olduğu Komisyonca tespit edilebilen hususlar (teklif zarfından boş kağıt, tanıtım amaçlı dergi, broşür, referans mektubu gibi belgelerin çıkması vb.), daha fazla isteklinin yarışması ve bu rekabet sonrasında daha nitelikli hizmetin alınmasını teminen teklifin reddedilmesi için gerekçe oluşturmayabilecektir.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 23:11
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.