27 Mayıs 2018 Pazar

Girişimcilik eğitim programı ve Hizmet alımı
Girişimcilik eğitim programı ve Hizmet alımı


Girişimcilik eğitim programlarının işbirliği ile düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde hizmet alımı, ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kurum arasında yapılan protokol hükümleri saklı kalmak üzere, tespit edilen yaklaşık katılımcı başı ders saat maliyeti de dikkate alınarak isteklilerden Kurumca belirlenen değerlendirme kriterleri çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca doğrudan temin usulü ile yapılır. Hizmet alımı konusunda il müdürlükleri yetkili ve sorumludur.

İsteklilerin, teklif aşamasında, hizmet alımına konu programa ilişkin olarak teklifte verdikleri katılımcı başı ders saat maliyeti ile eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak tutarın yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu vermeleri gerekir. Geçici teminatın süresi en az yüz yirmi gün olmak üzere teklif geçerlilik süresinden otuz gün fazla olması gerekir. Sözleşme imzalanması sonrasında geçici teminat mektubu yükleniciye iade edilir. Sözleşme aşamasında istekliden, hizmet alımına konu programa ilişkin katılımcı başı ders saat maliyeti ile teklifte eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı ve eğitimin tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak rakamın yüzde altısı oranında kesin teminat mektubu alınır. Kesin teminatın süresi en az yüz yirmi gün olmak üzere planlanan son eğitim grubunun eğitiminin bitiş tarihinden otuz gün fazla olması gerekir. Sözleşme hükümlerinin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi durumunda teminat mektubu yükleniciye iade edilir.

Teminat olarak; teminat yerine geçebilecek diğer mali kaynaklar kabul edilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarından teklif aşamasında geçici teminat istenmeyecektir. 4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde, vakıf üniversitelerinden geçici teminat istenecektir.

Aynı ilde halen devam eden kurs ve Girişimcilik eğitim programları olan ve farklı tarihlerdeki hizmet alımlarına teklif verecek yüklenici için geçici teminat oranı, bir önceki geçici teminat oranının yüzde yirmi fazlası olarak uygulanır.

İl müdürlüğünce hazırlanacak Hizmet Alım İlanında (EK-24); hizmet alımı yapılmak istenen programa ilişkin bilgiler, eğitim verilecek kişi ve sınıf sayısı, eğitim süresi ve isteklilerin bilmesi gereken diğer hususlar yer almalıdır. Söz konusu ilan, il müdürlüğü tarafından hizmet alımından ilana çıkılan gün hariç en az beş işgünü öncesinde Kurum internet sayfasında ve il müdürlüğü ve/veya hizmet merkezi ilan panosunda yayımlanır; ayrıca uygun görülmesi halinde diğer araç ve yöntemler ile duyurulur.

Hizmet alımına ilişkin ilanda ve şartnamede (EK-25), Yönetmelik, Genelge ve Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara aykırı olmamak şartı ile istekliler tarafından teklif verilmesi, bu tekliflerin değerlendirilmesi ile programın düzenlenmesiyle ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülükleri açıkça belirlenecek ve/veya ilgili mevzuata atıf yapılacaktır. Bu şekilde isteklilerin ve kamuoyunun söz konusu iş ve işlemler ile ilgili bilgilendirilmesine ilişkin tüm tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

İl müdürlüğünce yapılan duyuru sonrasında ilanda ve şartnamede bir değişiklik yapılma ihtiyacı ortaya çıktığında bunun gerekçeli olarak kamuoyuna durulması gerekir. Ancak hiçbir durumda rekabeti bozucu veya bazı isteklilerin lehine veya aleyhine bir gelişmeye imkan verecek değişiklikler yapılması mümkün değildir. Esaslı bir değişiklik yapılması gerektiğinde ise ilanın ve şartnamenin yenilenmesi ve sürecin tekrardan başlaması gereklidir.

Ayrıca il müdürlüğünce, Yönetmeliğin 16. maddesi çerçevesinde bu genelgenin mesleki eğitim kursları bölümündeki açıklamalar doğrultusunda yaklaşık maliyet tespiti yapılacaktır.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 23:08
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.