23 Mayıs 2018 Çarşamba

İş Akdinin İşverence Haksız Feshi ve Alacak Davası......İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE  SUNULMAK ÜZERE

........ İŞ   MAHKEMESİ   SAYIN   HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ  RAPORUDUR:

 

KONU                           :      Alacak

1.DAVACININ İDDİASI                 :

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının davalıların müşterek olarak işlettikleri İ. Ü. Tıp Fakültesi T. Ö. Tıp Merkezi Hastanesinde hizmet akdiyle çalıştığını, davacının Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyesi olduğunu, davalıların işyerinde birlikte sorumlu olduklarının, birlikte işlettiklerinin işlemleri ortak yürüttüklerinin, işten çıkarma işe alma işlemlerinin birlikte olduğunun, devir ve ihalede muvazaa olduğu konusunda gerekli incelemelerin gerek Çalışma Bölge Müdürlüğü gerekse Yargıtay 9. H.D. tarafından onanarak kesinleşen M. İş Mahkemesince verilen kararlar ile yapıldığını ve bu konudaki uyuşmazlığın giderilerek kesinlik kazanıldığını,  taraflar arasında işyerinde çalışan üyeler adına Yüksek Hakem Kurulunun 17.12.1999 tarih ve 1999/124-130K sayılı kararı ile 2 yıl süreli TİS?in karara bağlandığını, sözleşmenin 7. maddesinde birinci yıl için %35, ikinci yıl için %25 oranında çıplak ücret zammı yapılacağının belirtildiğini, 8. maddesinde sözleşmenin 1. yılında 30, ikinci yılında 45 günlük tutarında ikramiyenin Temmuz ayında ödeneceğinin, 9. maddesinde doğum, ölüm ve evlenme yardımlarını, 10. maddesinin yemek yardımını düzenlediğini, 11. maddesinde işçilere dini bayramlardan önce 5.000.000.00TL bayram yardımı verileceğinin, 16. maddesinde de işçilere her ay 2.000.000.00TL yakacak yardımı verileceğinin belirtildiğini, belirtilen TİS alacaklarının ödeme tarihlerinin açıkça belirtildiğinden davalıların bu tarihte temerrüde düştüğünü, bu tarihlerden itibaren faiz yürütülmesini talep ettiklerini, davacının Sendikaya üye olduğu tarihten itibaren üye olma ve işverene bildirme tarihlerine göre dava tarihine kadar geçen döneme ilişkin 1. ve 2. yıl ücret zamlarının uygulanmasını oluşan bu ücretlere göre ikramiye ve diğer alacakların hesaplanmasını talep ettiklerini, beyanla; fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak; 500.000.000.00TL TİS farkı, ikramiye ve diğer sosyal hakların sözleşmede belirtilen ödeme tarihlerinden itibaren 2822 sayılı TSGLK?nun 61. maddesi gereğince en yüksek işletme kredisi temerrüt faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini iddia ve talep etmiştir.

2.DAVALILARIN CEVABI                         :

            Davalılardan İ. Ü. Rektörlüğü vekili cevap layihasında özetle,  Üniversitenin T. Ö. Tıp Merkezi Araştırma ve Uygulama  Hastanesinde alt birim hizmetlerinin kadrolu eleman olmadığı çini bir süre geçici işçiler tarafından yürütüldüğünü, Maliye Bakanlığından geçici işçilere vize verilmesini istediklerini ancak taleplerinin reddedildiğini, geçici işçilerin ücretleri Döner Sermayeden ödenmek üzere çalıştırıldıklarını, Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki geçici işçilerle yürütülen işlerin ihaleyle müteahhide verildiğinden  15.10.1999 tarihinde tüm geçici işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek işyerinin kapatıldığını ve durumun Bölge Çalışma Müdürlüğü ile SSK?ya bildirildiğini, Yüksek Hakem Kurulunun  1999/124-130 K sayılı kararının  17.12.1999 tarihli olduğunu, T.İ.S. yürürlük ile imza tarihleri arasında iş akdinin feshedilenlerin aksine bir hüküm yoksa T.İ.S.?den yararlanamayacaklarını, ortada yürürlüğü olan bir T.İ.S. olmadığından davacının 500.000.000.00TL T.İ.S. farkı alacağının, ikramiye ve sosyal yardım talebinin dayanağının bulunmadığını, davacının istediği rakamların fahiş olduğunu, müteahhit firma ile Rektörlük arasında imzalanan sözleşme hükümlerine göre kanunen ödenmesi gereken tazminatları müteahhit firma karşılayacağından bu konuda Rektörlük aleyhine dava açılamayacağını, beyanla davanın reddini talep etmiştir.

            Davalılardan E. K.Ltd. Şti. vekili cevap layihasında özetle,  müvekkilinin bu davada davalı sıfatı olmadığını, davanın husumet nedeniyle reddinin gerektiğini, davanın yasal süresinde açılmadığını, davanın süre yönünden reddinin gerektiğini, davacının alacak kalemlerinin ayrı ayrı neler olduğunu belirtmediğini, işçinin şahsi sicil dosyası ve bordroları incelendiğinde  tüm alacaklarının ödendiğinin görüleceğini, davacının istediği faizin türünün, başlangıcının ve miktarının fahiş olduğunu, beyanla davanın reddini talep etmiştir.

3.İNCELEMELER                           :

            M. İŞ MAHKEMESİNİN 2003/85 SAYILI DOSYASI :

Davacı vekili  tarafından  İ. Ü. Rektörlüğü ve E. K.Tur. Tem. İnş. Med. Yemek Piş. San ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine açılan dava ile 26.3.1999 tarihinde davalılar nezdinde çalışmaya başlayan müvekkilinin 28.11.2002 tarihinde haksız ve tazminatsız olarak sendikal nedenle iş akdine verildiğinden bahisle fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak;

                                                                       a-Kıdem tazminatından 250.000.000TL,

                                                                       b-İhbar tazminatından   200.000.000TL,

                                                                       c-Sendikal tazminat alacağından 200.000.000TL,

                                                                       d-Yıllık ücretli izin alacağından     50.000.000TL,

nin kıdem tazminatı için 28.11.2002 tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile diğer alacaklar için ise yasal faizleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve iddia etmiş olup davalılar ise davayı kabul etmemişler ve sayın mahkemenin 15.5.2003 tarih ve E.2003/85, K.2003/197 sayılı kararı ile mahkemenin 2002/310 sayılı dosyası ile aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğundan bahisle dosyanın 2002/310 sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

1- Davacı tanıklarından;

                                               a-T. M. ;çocuğu diyabet hastası olduğu için pediyatri servisinde yattığını çünkü aylık sürelerle aralıklı olarak araştırma hastanesinde kaldıklarını, bu nedenle hemşireleri iyi tanıdığını, davacıyı da serviste tanıdığını işini gayet iyi yaptığını, her zaman serviste olduğunu herhangi bir şekilde kendilerini yalnız bırakması veya işini aksatmasının söz konusu olmadığını, ihtiyaçları olduğu her an yanlarında olduğunu, kimseden şikayeti olmadığını diğer hasta yakınlarından da şikayet duymadığını,

                                               b- S. Ç.; davacı ile birlikte pediatri servisinde çalıştığını, 3 yıl birlikte çalıştıklarını davacının işini son derece düzenli bir şekilde yaptığını, herhangi bir şikayet olmadığını, sadece sendika üyesi olduğu için işten çıkarıldığını, aynı zamanda şube başkan yardımcısı olduğunu, kendisinin de sendika üyesi olduğu için işten çıkarıldığını fakat 1 ay sonra tekrar işe alındığını, halen çalıştığını, aynı zamanda sendika işyeri temsilcisi olduğunu, davacının bir daha işe alınmadığını, iddia edildiği gibi bir herhangi bir sorunu olmadığını,olsaydı aynı işyerinde çalıştığı için bileceğini,

                                               c- Z. A.; çocuk polikliniğinde çalıştığını, davacının da pediatri servisinde olduğunu, servise sık sık gidip geldiğinden davacıyı tanıdığını, ayrıca sendika faaliyetleri nedeni ile tanıştıklarını, davacının işinden kaynaklanan bir sorunu olmadığını, gerek amirlerinden gerek çalışma arkadaşlarından ve hastalardan bir şikayet geldiğini duymadığını, sendikalı olduğu için işten çıkarıldığını, kendisinin de bu nedenle iştin çıkarıldığını, geçici işçilerin sorunları ile ilgili olarak rektörün toplantı yaptığını bu toplantıda davacının da konuştuğu için bir hafta kadar sonra işten çıkarıldığını, bu şekilde sendikal faaliyetler nedeni ile bir çok arkadaşlarının da işten çıkarıldığını, kendisinin halen başlamadığını davacının da çalışmadığını,  beyan etmişlerdir.  

            2-Prof Dr.  F. H.?nun 19.11.2002 tarihinde Er Tv?de yapmış olduğu konuşma metninin bir nüshası sayın mahkemeye sunulmuş olup bu metinde; ? ... Ancak bizim toplam 1500 tane çalışan personelin 1000 tanesi geçici işçi konumunda çalışırsa o zaman buradaki böyle bir sendikalaşma faaliyeti bu hastanenin doğrudan çöküşüdür...

            ... Bakın sendikanın anayasal hak olduğunu söylüyorum. Ama böyle bir hakkı bu hastanede kullandığınız takdirde batacaktır...

            ... Bir kere biz bu müteahhit firmayı neden aracı olarak kullandık. Çok fazla geçici işçi çalıştırmak zorunda kalıyorduk. Bu sendika faaliyetleri başladı. Sendikal faaliyetler dedik ki yani kurum bunun muhatabı olmasın bu tür faaliyetlerin, bir müteahhit firma bir şekilde muhatabı olsun. Bu müteahhit firma kanalı ile işçi çalıştırmaya başladık. Başlangıç noktası bu. Herkeste biliyor ki, bunu maliye bakanına söyledik. Temizlik işçisi adı altında hemşire, laborant, teknisyen çalıştırdığımızı bu her ne kadar yasalara aykırı olsa da başka yol yoktur. Normal olarak muhatabın firma olması lazım. Ama şimdi biz müteahhit firma kanalından çalıştırdığımız o işçi arkadaşlar sadece temizlik işçisi olmadıkları için bu yaptığımız ihale çokta böyle objektif bir ihale değil. Diğer yasal mahkemeler üniversite de müteselsil olarak sorumludur diyor...? gibi sözlerle ilgili işçilerin sendikalaşma hakkının işveren rektörlük tarafından kabul edilmediği ve bu nedenlerle iş akdine son verilerek diğer davalı şirkete işçilerin kaydırıldığı tespit edilmektedir.

            3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı M. Bölge Müdürlüğü?nün davacılar ile ilgili 20.7.-04.09.2002 tarih ve 3986 sayılı yazı ile sayın mahkemeye hitaben yazılan yazıda; İ. Ü. T. Ö. Tıp Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanesi işyerinde çalışan işçi S. H., M. K., İ. H. T. ve K. T. ve diğer işçiler ile ilgili olarak bakanlık iş müfettişi tarafından düzenlenen 3.8.2000 tarih ve 50 sayılı inleme raporunun ekleri ile birlikte gönderildiği belirtilmiş olup anılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı M. Bölge Müdürlüğü?nün davacılar ile ilgili 03.08.2000 tarih ve 50 sayılı raporunun sonuç kısmında; İ. Ü. Rektörlüğünün rektörlüğe bağlı T. Ö. Tıp Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanesi işyerinde çalışan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına üye işçiler adına Yüksek Hakem Kurulunun 2822 sayılı Kanununun 58. nci maddesi uyarınca özel hakem sıfatı ile karara bağladığı 1.8.1999-11.07.2001 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesine uygulama amacı bırakmamak amacıyla hastanenin muhtelif ünitelerinde değişik pozisyon ünvanları ile çalıştırılan toplam 463 işçinin 15.10.1999 tarihi itibariyle iş akdini feshedip, kanuna karşı hile ve gerçek durum gizlenmek suretiyle muvazaalı bir şekilde işçi temin işini E. K.Temizlik Ltd. şirketine ihale ettiği, işten çıkarılan işçilerden 442 sinin idarenin (Rektörlüğün) denetim ve gözetiminde idarece belirlenen usul ve esaslar dahilinde daha önceden olduğu şekilde aynı yerlerde çalıştırılmak üzere işe girişlerinin yapıldığı, kayıtlarda firma işçisiymiş gibi gösterileni işçilerin gerçekte rektörlük personeli olarak çalıştırıldıkları, ihale sözleşmesi ile gerçek iradenin gizlenmeye çalışıldığı....? belirtilmiştir.

            4-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 28.2.2003 tarih ve OA 17-YK-1 sayılı İnceleme raporunda; A. G., T. Ç., M. U., M. M., B. K., M. A., B. G., M. K., A. P. , G. H., C. B., ve N. A. adlarındaki işçiler ile ilgili 1475 sayılı İş kanununun 17/II maddesine göre iş akitlerinin ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedildiği, E. E. A., F. V. Ö. adlı işçilerinde 1475 sayılı İş Kanununun 13. maddesine göre işten çıkartıldığı, işten çıkartılan bu işçilerin dava açtıkları ve davaların halen devam ettiği gerekçesi ile inceleme yapılmadığı belirtilmiştir.

5-Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 17.12.1999 tarih ve E.1999/124, K.1999/130 sayılı kararı ile Türkiye Sağlık-İş Sendikası ile T. Ö. Tıp Merkezi arasında uygulanması belirlenen Toplu iş Sözleşmesinin;

                                   2. Maddesinde;  Toplu iş sözleşmesinin 1.8.1999 tarihinden başlamak üzere 2 yıl süreli olduğu,

                                   3-Maddesinin a) fıkrasında; taraf işçi sendikasının üyelerinin yararlanacağı, imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanacakları,

                                   4-Maddesinde; Sendika üyeliğinin, temsilciliğinin ve yöneticiliğinin teminatı konularında Sendikalar Kanununun 29,30, ve 31. maddesi hükümlerinin uygulanacağı,

                                   7. Maddesinin a) fıkrasında; 1. Yıl Zammının İşçilerin 31.7.1999 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine 1.8.1999 tarihinden geçerli olmak üzere %35, oranında zam yapılacağı,

                                                           b) Fıkrasında ise; işçilerin 31.7.2000 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine 1.8.2000 tarihinden geçerli olmak üzere %25 oranında zam yapılacağı,

                                   8. Maddesinde; İşyerinde çalışan işçilere sözleşmenin birinci yılında 30, ikinci yılında 45 günlük ücretleri tutarında ikramiyenin Temmuz ayında ödeneceği, ikramiyenin ödenmesinde kıst esasının uygulanacağı,

                                   9.Maddesinin a) fıkrasında; Çocuğu doğan işçilere her çocuk için 10.000.000TL doğum yardımı yapılacağı,

                                                           b ) fıkrasında; Ölen işçinin yasal mirasçılarına 40.000.000TL, eş, çocuk, ana ve babasından birisinin ölümü halinde kendisine 20.000.000TL ölüm yardımı yapılacağı,

                                                           c) fıkrasında; işçinin evlenmesi halinde 15.000.000TL ödeneceği,

                                   10. maddesinde; işyerinde çalışan işçilere çalışılan günlerde bir öğün doyurucu yemek verileceği, yemek verilmesi mümkün olmayan hallerde, Ramazan ayında oruç tutanlara, perhizli olanlara yemek bedeli olarak 600.000TL ödeneceği,

                                   11. maddesinde; işçilere dini bayramdan önce 5.000.000TL bayram yardımı yapılacağı,

                                   13. maddesinde; yıllık ücretli izin konusunda yasa hükümlerinin uygulanacağı, ancak izin gün sayılarının 1-5 yıl olanlara 18 iş günü, 5-15 yıllık hizmeti bulunanlara 22 iş günü, 15 ve daha uzun süre hizmeti bulunanlara ise 26 iş günü izin verileceği,        

                        15. maddesinde kıdem ve ihbar tazminatı konusunda yasa hükümlerinin uygulanacağı,

                                   16. maddesinde ise işçilere her ay 2.000.000TL yakacak yardımı yapılacağı,

                                                                                                                                 hüküm altına alınmıştır.

            6-Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanlığının 4.1.2000 tarih ve 1 sayılı yazısı ile Enkay Ltd.Şti. T. Ö. Tıp Merkezi Hastanesine gönderilen yazı ile; M. U., E. A., A. G., C. B., G. H. ve T. Ç. adlı sendika üyesi işçiler adına toplu iş sözleşmesinin Yüksek hakem Kurulu tarafından 17.12.1999 tarih ve 99/124, K.99/130 sayılı karar ile kesin olarak karara bağlandığı, sendika üyesi olan işçilere 2822 sayılı TİSGLK?nun 9. maddesi gereğince yürürlük tarihi olan 1.8.1999 tarihinden itibaren uygulanması, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanması ile meydana gelecek zamlı ücretler üzerinden 1.1.2000 tarihinden itibaren sözleşmenin 5. maddesi uyarınca sendika aidatının kesilerek ilgili hesaba yatırılması istenmiş olup tebligat yetkili tarafından 11.1.2000 tarihinde teslim alınmıştır.

            7- Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanlığının 4.1.2000 tarih ve 2 sayılı yazısı ile İ. Ü. Rektörlüğüne gönderilen yazı ile; M. U., E. A., A. G., C. B., G.H. ve T. Ç. adlı sendika üyesi işçiler adına toplu iş sözleşmesinin Yüksek hakem Kurulu tarafından 17.12.1999 tarih ve 99/124, K.99/130 sayılı karar ile kesin olarak karara bağlandığı, sendika üyesi olan işçilere 2822 sayılı TİSGLK?nun 9. maddesi gereğince yürürlük tarihi olan 1.8.1999 tarihinden itibaren uygulanması, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanması ile meydana gelecek zamlı ücretler üzerinden 1.1.2000 tarihinden itibaren sözleşmenin 5. maddesi uyarınca sendika aidatının kesilerek ilgili hesaba yatırılması istenmiş olup tebligat yetkili tarafından 7.1.2000 tarihinde teslim alınmıştır.

            8-D. Ş.?i temsilen Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası tarafından davalılar İ. Ü. Rektörlüğü ve E. K.Tur. Tem. İnş. Med. Yemek Piş. San. Ve Tic Ltd.Şti. aleyhine açılan davanın yargılaması sonucu verilen M. İş Mahkemesinin 1.5.2001 tarih ve E.2000/55, K.2001/77 sayılı Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 24.9.2001 tarih ve E.2001/10206, K.2001/14291 sayılı onama ilamı ile onanarak kesinleşmiş olup kesinleşen kararın gerekçeli kısmında özetle; davacının üyesi bulunduğu sendikanın TİS imzalamak için yetki için başvuru yaptığı, yetki belgesini aldığı, işvereni görüşmeye çağırması üzerine davalı Rektörlüğün ihale hazırlığına başladığı ve Y.H.K. kararından önce hizmet alımını davalı şirkete ihale ettiği ve aralarında davacının da bulunduğu geçici işçilerin iş akitlerini 15.10.1999 tarihinde feshettiği, davalı şirketin de iş akitleri feshedilen 463 kişiden kendisine başvuru da bulunan 442 kişiyi 18.10.1999 tarihi itibariyle işe aldığı, işçilerin eski işlerine aynı yerde davalı rektörlüğün asıl işveren davalı şirketin ise alt işveren olduğu, İş Yasa?sının 1/Son maddesi uyarınca kanundan, toplu iş sözleşmesinden ve hizmet akdinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren davalı şirket ile asıl işveren davalı Rektörlüğün birlikte sorumlu olduğu, davacının TİS hükümlerinden yararlanması gerektiği,  davalı işverenin iş akitlerini feshederken öncelikle sendika işyeri temsilcisi ve sendika üyesi olan işçileri tercih ettiği, işten çıkarttığı kişilerin hemen hemen tamamına yakın bir bölümünün sendika üyesi olduğu, işverenin işyerinde sendikalaşmayı önleme çabasının açık bir göstergesi olduğu, tanık beyanlarından işverenin, sendikalı işçileri üyelikten istifaya zorladıklarını ve bu konuda baskı yaptığı, sendika işyeri temsilcilerinin işe iadeleri için açılan davalarda işveren aleyhine tanıklık yapanların iş akitlerinin davalılardan tarafından feshedildiğini, 28.1.2000 tarihinde işten çıkarmaların başladığını, peyderpey gruplar halinde Ocak ve Şubat 2000 aylarında çıkarmaların devam ede geldiğini, sendika temsilcisi 228 işçinin birlikte sendika üyeliğinden istifa ettiğini, üyelikten istifa etmeyen 24 sendika üyesi işçinin işten çıkarıldığından dolayı davaların açıldığını, Sendikaya üye işçilerin listesinin, üyelikten istifa edenlerin listesinin ve işten çıkarılanların listelerinin incelenmesi sonucu işyerinde mevcut sendika üyesinin kalmadığı ve sendikalaşmaya karşı olunduğu, sendika üyeliği, sendikaya üye olup olmama özgürlüğü Anayasa ve Sendikalar Yasası ile güvence altına alındığı işçinin sırf sendika üyesi olması nedeniyle işten çıkartılamayacağı, bu nedenle sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarılan davacının bir yıllık ücreti tutarında sendikal tazminat ödenmesi gerektiği, davacının iddialarının doğru olduğu, davalıların muvazaalı işlem yaptığı, TİS?nin uygulanması gerektiği, her iki davalının da sorumlu olduğu, işçilerin sendikal nedenlerle işten çıkartıldığı belirtilerek hüküm kurulduğu tespit edilmektedir.

            9-M. 1. Noterliğinin 6.11.2002 tarih ve 27349 yevmiye nosu ile alınan beyan içerikli yazıda; 16.10.2001 tarih ve 26497 yevmiye nolu yazıda, 17.10.2001 tarih ve 26637 yevmiye nolu ve 15.10.2001 tarih ve 26354 yevmiye nolu yazılarda davalılardan E. K.Turizm Temizlik İnşaat Medikal Yemek Pişirme San. ve Tic. Ltd. Şti yetkilisinin işçilerin sendikaya üye olmasını önlemek için okutmadan kağıtlar imzalattığı belirtilmiştir.

            10-Dosyaya ekli belgelerden davacının 1.6.1999 tarihinde Türkiye Sağlık-İş Sendikasına üye olduğu tespit edilmektedir.

11-Davalılardan E. K.Turizm Temizlik İnşaat Medikal Yemek Pişirme San ve Tic. Ltd.Şti yetkilisi ve davacının imzasını havi işe tekrar giriş bildirgesine göre; davacının M. ili AR ve E. K.Ltd.Şti. Hizmet T. Ö. Tıp Merkezi Hizmet ünvanlı işyerine 26.3.1999 tarihinde işe alındığı kayıtlıdır.

            12-Davacının imzasını havi ücretli izin defteri fotokopisinin tetkikinden davacının 24 gün yıllık ücretli izin kullandığı tespit edilmektedir.

13-İ. Ü. T. Ö. Tıp Merkezi Başhekimliğinin 28.11.2002 tarih ve 265-4238 sayılı yazısı ile hastane de firma adına çalışan E. A., V. Ö., M. K. ve G. H. ile ilgili tutulan tutanakların ekli olduğu belirtilmiş ve ekli tutanaklarda ise davacı ile ilgili olarak Y. B. A., H. E., C. Y.  ve G. D. tarafından tanzim edilen bila tarihli tutanakta; hemşire olarak çalışan davacının mesai saatleri içerisinde sık sık işyerini terk ederek işini aksattığı çalışma düzenini bozduğu, bu nedenle sürekli hastaların şikayeti ile karşılaşıldığı belirtilmiştir.

14-Davalılardan E. K.Turizm Temizlik İnşaat Medikal Yemek Pişirme San ve Tic. Ltd.Şti?nin 28.11.2002 tarih ve 2002/431 sayılı iş akdinin feshi yazılı davacıya hitaben yazılan yazıda; T. Ö. Tıp Merkezi Başhekimliğinin 28.11.2002 tarih ve 265-4238 sayılı yazılarına istinaden iş akdinin 28.11.2002 tarihi itibari ile feshedildiği bildirilmiştir.

            Yukarda yer alan belgelerden, tanık beyanlarından davacının sendikal nedenlerle iş akdinin sona erdiği tespit edilmekte olup davalı işveren tarafından sürekli olarak aynı şahıslara tutanak tanzim ettirilerek davacının savunmasının alınmak istendiği ve böylece haklı nedenlerle iş akdinin sona erdirildiği izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla davacının ve arkadaşlarının iş akdine davalıların sorumlu bulunduğu işyerinde başlayan sendikalaşma faaliyetlerinin önünü alabilmek ve sendikalaşmayı önleyebilmek için son verildiği ve iş akdinin son erdirilme nedeni olarak da; bir takım tutanakların gösterilmeye çalışıldığı tespit edilmekte ancak bu gerekçe davacının iş akdine son verilmesinin asıl nedeni olmayıp asıl neden yukarda belirtildiği üzere işyerinde oluşan sendikalaşma çabasına son vermedir.

            Dosya da yer alan işe giriş bildirgesinin tetkikinden davacının 26.3.1999 tarihinde işe girdiği ve iş akdine ise 28.11.2002 tarihinde son verildiği tespit edilmektedir. Bu durumda davacının hizmet süresi  3 yıl 8 ay 2 gündür.

TAZMİNATA ESAS ÜCRET                      :

            Davacı T. Sağlık İşçileri Sendikasının üyesi olup, bu üyeliği Sendika tarafından her iki davalıya da 4.1.2000 tarihinde 1,2 sayılı yazılar ile bildirilerek toplu iş sözleşmesinden yararlandırılması istenmiş olup bu durumda davacının 4.1.2000 tarihinden itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanması gerekmektedir.

Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 17.12.1999 tarih ve E.1999/124, K.1999/130 sayılı kararı ile Türkiye Sağlık-İş Sendikası ile T. Ö. Tıp Merkezi arasında uygulanması belirlenen Toplu iş Sözleşmesinin 2. Maddesine göre Toplu iş sözleşmesinin 1.8.1999 tarihinden başlamak üzere 2 yıl süreli olduğu yani 1.8.2001 tarihinde sona ermesi gerektiği belirtilmiş olup davalılara ait işyerinde davalı işverenler ile davacının bağlı bulunduğu sendika arasında henüz toplu iş sözleşmesi imzalanmadığından yukarda yer alan toplu iş sözleşmesinin normatif hükümlerinin hizmet sözleşmesi hükümleri olarak devam etmesi gerekmektedir.

            Dolayısıyla davacının toplu iş sözleşmesi uygulanmadan önce ki 129.870.000TL olan aylık brüt ücretinin taraflar arasında ihtilaf dışı olması itibari ile davacının 4.1.2000 tarihindeki toplu iş sözleşmesinin 7/a maddesi gereği %35 zam oranının uygulanması sonucu aylık brüt ücretinin 175.324.500TL olduğu ve günlük yevmiyesinin ise 5.844.150TL olduğu ve 7/b Fıkrası gereği işçilerin 31.7.2000 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine 1.8.2000 tarihinden geçerli olmak üzere %25 oranındaki zam oranının uygulanması sonucu aylık brüt ücretin 219.155.625TL ve günlük brüt ücretin ise 7.305.188TL olduğu tespit edilmekte ve bu ücretinin 1.1.2002 tarihi itibari ile günlük brüt asgari ücret olan 7.425.000TL?nin altında kalması ve kamu düzeni gereği ve 1475 sayılı Yasa uyarınca davacının ücretinin asgari ücretin altında olamayacağından bu tarihten itibaren davacının ücretinin asgari ücret olarak dikkate alınması gerektiğinden davacının iş akdinin son bulduğu tarih itibari ile günlük ücreti brüt asgari ücret olan 8.362.500TL?dir.

            İhbar tazminatına esas ücret davacının ücret ve ücret eklerinin toplamı üzerinden hesaplanması gerekmekte olup bu durumda davacının toplu iş sözleşmesi gereği hak kazandığı, bayram harçlığı, yemek yardımı, yakacak ve ikramiye yardımının da brüt ücrete eklenmesi gerekmekte olup aşağıda gösterildiği üzeredir;

            Mahiyeti            :                                  Miktarı  :

            Yevmiyesi                                               8.362.500

            İkramiye 6.813.900X30:365              =        560.047

            Bayram yardımı 5.000.000X2:365=         27.397

            Yakacak yardımı 2.000.000:30     =          66.667

            Yemek yardımı  600.000X26:30  =        520.000

                                                           Toplam: 9.536.611TL?dir.

ÇOCUK YARDIMINDAN                         :

Toplu İş Sözleşmesinin 9/a. maddesine göre Çocuğu doğan işçilere her çocuk için 10.000.000TL doğum yardımı yapılacağı, hükme bağlanmıştır.

Davacı taraf her ne kadar dava dilekçesinde toplu iş sözleşmesinden doğan alacak talepleri arasında çocuk yardımı da talep etmiş ise de bu talebi ile ilgili Toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde çocuğunun bulunduğu gösterir her hangi bir belge dosya içinde bulunmadığından ve bu iddiasını ispat edemediğinden davacının bu kalemden her hangi bir alacağı bulunmamaktadır.

ÖLÜM YARDIMINDAN                           :

Toplu İş Sözleşmesinin 9/b. maddesine göre işçinin eş, çocuk, ana ve babasından birisinin ölümü halinde kendisine 20.000.000TL ölüm yardımı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Davacı taraf her ne kadar dava dilekçesinde toplu iş sözleşmesinden doğan alacak talepleri arasında ölüm yardımı da talep etmiş ise de bu talebi ile ilgili Toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde eşi, çocuğu, ana ve babasından birisinin öldüğünü gösterir her hangi bir belge dosya içinde bulunmadığından ve bu iddiasını ispat edemediğinden davacının bu kalemden her hangi bir alacağı bulunmamaktadır.

EVLENME YARDIMI ALACAĞINDAN        :

            Toplu İş Sözleşmesinin 9/c. maddesine göre işçinin evlenmesi halinde 15.000.000TL ödeneceği hükme bağlanmıştır.

            Davacı taraf her ne kadar dava dilekçesinde toplu iş sözleşmesinden doğan alacak talepleri arasında evlenme yardımı da talep etmiş ise de bu talebi ile ilgili Toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde evlendiğini gösterir her hangi bir belge dosya içinde bulunmadığından ve bu iddiasını ispat edemediğinden davacının bu kalemden her hangi bir alacağı bulunmamaktadır.

            İHBAR TAZMİNATI        :

İhbar tazminatından son işverenler sorumlu olup Toplu iş sözleşmesinin 15. maddesi ve 1475 sayılı Yasaya göre davacının ihbar tazminatı alacağı hizmet süresine göre aşağıda hesaplanmıştır.

Hizmet süresi                = 3 yıl 8 ay 2 gündür

İhbar Öneli                   =8 hafta

Tazminat                      =9.536.611X8X7=534.050.216TL?dir.

KIDEM TAZMİNATI        :

            1475 sayılı Yasanın 14. maddesi uyarınca, davacının bir yıllık kıdem tazminatı 286.098.330TL olup, fesih tarihi olan 28 Kasım 2002 tarihinde 1.260.150.000TL olan tavan kıdem tazminatı aşılmadığından, 286.098.330TL yıllık kıdem tazminatı olarak hesaba esas alınmıştır.

Hizmet süresi =  3 yıl 8 ay 2 gündür.

3 Yıl               = 286.098.330X3                        = 858.294.990

242 Gün           =286.098.330:365X242      = 189.687.112

                                               Toplam               =1.047.982.102TL?dir.

TIS?DEN DOĞAN FARK ÜCRET ALACAĞI :

            Davacının toplu iş sözleşmesinin uygulanmadan önce ki ücreti 129.870.000TL olup taraflar arasında ihtilaf dışı kalmaktadır. Davacının toplu iş sözleşmesinin 7/a maddesi gereği %35 zam oranının uygulanması sonucu oluşan aylık brüt ücreti ise 175.324.500TL ve günlük 5.844.150TL ve yine 2. dönem olan 1.8.2000-1.8.2001 tarihleri arası için alması gereken ücret ise 219.155.625TL ve günlüğü ise 7.305.188TL?dir.Davacının toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresinin sona ermesi ve normatif hükümlerinin hizmet akdi niteliğini alması nedeni ile 1.8.2001 tarihinden sonrası içinde ödenmesi gereken günlük ücret 7.305.188TL?sından az olamayacağından bu ücretin davalılar tarafından ödenen günlük normal ücretin 7.305.188TL?sını geçtiği 1.3.2001 tarihine kadar yani günlük ücretin 7.933.333TL olarak ödenmeye başladığı tarihe kadar ödenen ücret ile ödenmesi gereken ücret arasındaki fark ücret  hesaplanmıştır.

            Bu durumda ücret bordrolarının tetkikinden davacıya 4.1.2000-30.6.2000 tarihleri arası aylık 129.870.000TL ve günlük 4.329.000TL ödendiği, 1.7.2000-28.2.2001 tarihleri arası da 173.750.000TL ve günlük 5.791.667TL ödendiği, tespit edildiğinden bu ödenen ücretlerin ödenmesi gereken günlük ücretlerden çıkarılması sonucu oluşan günlük fark ücretler aşağıda gösterildiği üzeredir;

Dönemi                        :           Ödenmesi gereken ücret:           Ödenen ücret    :           Fark  ücret        :

4.1.2000-30.6.2000                   5.844.150                                 4.329.000                     1.515.150

1.7.2000-31.7.2000                   5.844.150                                 5.791.667                          52.483

1.8.2000-28.2.2001                   7.305.188                                 5.791.667                     1.513.521

            Davacı toplu iş sözleşmesinin yararlandırılmasının işverenlere bildirildiği 4.1.2000 tarihi ile günlük asgari ücretin toplu iş sözleşmesi ücretinden doğan ücretten daha yüksek olduğu 31.12.2001 tarihine kadar geçerli olup bu ücret ise aşağıda gösterilmiştir.

Dönemi         :   Fark günlük ücret:         Gün sayısı:        Alacak miktarı:  Temerrüt tarihi:

4.1.2000-31.1.2000                   1.515.150                     27            40.909.050               2.2.2000

1.2.2000-28.2.2000                   1.515.150                     28            42.424.200               2.3.2000

1.3.2000-31.3.2000                   1.515.150                     31            46.969.650               2.4.2000

1.4.2000-30.4.2000                   1.515.150                     30            45.454.500               2.5.2000

1.4.2000-31.5.2000                   1.515.150                     31            46.969.650               2.6.2000

1.6.2000-30.6.2000                   1.515.150                     30            45.454.500               2.7.2000

1.7.2000-31.7.2000                        52.483                     31              1.626.973               2.8.2000

1.8.2000-31.8.2000                   1.513.521                     31            46.919.151               2.9.2000

1.9.2000-30.9.2000                   1.513.521                     30            45.405.630               2.10.2000

1.10.2000-31.10.2000                1.513.521                     31            46.919.151               2.11.2000

1.11.2000-30.11.2000                1.513.521                     30            45.405.630               2.12.2000

1.12.2000-31.12.2000                1.513.521                     31            46.919.151               2.1.2001

1.1.2001-31.1.2001                   1.513.521                     31            46.919.151               2.2.2001

1.2.2001-28.2.2001                   1.513.521                     28            42.378.588               2.3.2001

                                                                                  Toplam:590.674.975TL?dir.

            Dosya da yer alan davalı işveren E. K.Ltd.Şti tarafından verilen ücret hesap pusulalarında ücretin ödeme tarihi olarak her ayın 1. günü gösterilmiştir. Bu nedenle ücret farkı ile ilgili alacaklarda her ayın birinci gününü takip eden 2. günler temerrüt tarihidir.

            İKRAMİYE ALACAĞI                  :

            Toplu iş sözleşmesinin 8. Maddesinde; İşyerinde çalışan işçilere sözleşmenin birinci yılında 30, ikinci yılında 45 günlük ücretleri tutarında ikramiyenin Temmuz ayında ödeneceği ve ikramiyenin ödenmesinde kıst esasının uygulanacağı hükme bağlanmış olup toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresinin sona erdiği tarihten sonrası için normatif hükümlerinin hizmet akdi hükme olarak devam etmesi nedeni ile davacının ikramiye alacağı 4.1.2000 tarihinden hizmet akdinin sona erdirildiği 7.8.2002 tarihine kadar aşağıda hesaplandığı üzeredir:

Dönemi         :   İkramiyeye esas günlük ücret             :   Gün sayısı:      Alacak miktarı: Temerrüt tarihi:

4.1.2000-31.7.2000                   5.844.150:365X30=480.347         208 gün            99.912.176         1.8.2000

1.8.2000-31.7.2001                   7.305.188X45                             1 yıl                328.733.466         1.8.2001

1.8.2001-31.12.2001                 7.933.333:365X45=900.640         153 gün          149.646.569         1.8.2002

1.1.2002-30.6.2002                   7.933.333:365x45=978.082          181 gün          177.032.842         1.8.2002

1.7.2002-31.7.2002                   8.362.500:365X45=1.030.993   31 gün     31.960.788         1.8.2002

1.8.2002-7.8.2002                     8.362.500:365X45=1.030.993     7 gün       7.216.952        8.8.2002

                                                                                                        Toplam:794.502.793TL?dir.

            Yine yukarda belirtildiği üzere 8. madde uyarınca davacının ikramiye alacağı Temmuz ayında ödenmesi gerekmekte olup ancak davacıya ikramiye alacağı ödenmediğinden Temmuz ayını takip eden Ağustos ayının 1. günü davalılar için temerrüt tarihi olup ayrıca en son ikramiye alacağının ise iş akdinin sona erdiği 8.8.2002 tarihi ise dava tarihi olması nedeni ile temerrüt tarihidir.

            YEMEK YARDIMINDAN              :

            Toplu iş sözleşmesinin 10. maddesinde; işyerinde çalışan işçilere çalışılan günlerde bir öğün doyurucu yemek verileceği, yemek verilmesi mümkün olmayan hallerde, Ramazan ayında oruç tutanlara, perhizli olanlara yemek bedeli olarak 600.000TL ödeneceği hükme bağlanmıştır.

            Davacının 30 gün için de hak kazandığı günlük ücreti 600.000TL olup davacının 30 gün içinde fiilen çalıştığı 26 gün için yemek yardımının verileceği kabul edilerek davacının alması gereken günlük yemek ücreti 600.000:30X26=520.000TL?dir.

            Bu durumda davacının 4.1.2000-7.8.2002 tarihleri arası hak kazandığı yemek yardımı dönem itibari ile aşağıda gösterildiği üzeredir.

Dönemi                     :              Miktarı  :           Gün sayısı:        Alacak miktarı:  Temerrüt tarihi  :

4.1.2000-31.1.2000                   520.000                        23                      11.960.000                 2.2.2000

1.2.2000-28.2.2000                   520.000                        23                      11.960.000                 2.3.2000

1.3.2000-31.3.2000                   520.000                        27                      14.040.000                 2.4.2000

1.4.2000-30.4.2000                   520.000                        26                      13.520.000                 2.10.2000

1.5.2000-31.5.2000                   520.000                        27                      14.040.000                 2.8.2000

1.6.2000-30.6.2000                   520.000                        26                      13.520.000                 2.10.2000

1.7.2000-31.7.2000                   520.000                        27                      14.040.000                 2.8.2000

1.8.2000-31.8.2000                   520.000                        27                      14.040.000                 2.9.2000

1.9.2000-30.9.2000                   520.000                        26                      13.520.000                 2.10.2000

1.10.2000-31.10.2000                520.000                        27                      14.040.000                 2.11.2000

1.11.2000-30.11.2000                520.000                        26                      13.520.000                 2.12.2000

1.12.2000-31.12.2000                520.000                        27                      14.040.000                 2.1.2001

1.1.2001-31.1.2001                   520.000                        27                      14.040.000                 2.2.2001

1.2.2001-28.2.2001                   520.000                        23                      11.960.000                 2.3.2001

1.3.2001-31.3.2001                   520.000                        27                      14.040.000                 2.4.2001

1.4.2001-30.4.2001                   520.000                        26                      13.520.000                 2.5.2001

1.5.2001-31.5.2001                   520.000                        27                      14.040.000                 2.6.2001

1.6.2001-30.6.2001                   520.000                        26                      13.520.000                 2.7.2001

1.7.2001-31.7.2001                   520.000                        27                      14.040.000                 2.8.2001

1.8.2001-31.8.2001                   520.000                        27                      14.040.000                 2.9.2001

1.9.2001-30.9.2001                   520.000                        26                      13.520.000                 2.10.2001

1.10.2001-31.10.2001                520.000                        27                      14.040.000                 2.11.2001

1.11.2001-30.11.2001                520.000                        26                      13.520.000                 2.12.2001

1.12.2001-31.12.2001                520.000                        27                      14.040.000                 2.1.2002

1.1.2002-31.1.2002                   520.000                        27                      14.040.000                 2.2.2002

1.2.2002-28.2.2002                   520.000                        23                      11.960.000                 2.3.2002

1.3.2002-31.3.2002                   520.000                        27                      14.040.000                 2.4.2002

1.4.2002-30.4.2002                   520.000                        26                      13.520.000                 2.5.2002

1.5.2002-31.5.2002                   520.000                        27                      14.040.000                 2.6.2002

1.6.2002-30.6.2002                   520.000                        26                      13.520.000                 2.7.2002

1.7.2002-31.7.2002                   520.000                        27                      14.040.000                 2.8.2002

1.8.2002-7.8.2002                     520.000                          7                        3.640.000                 8.8.2002

                                                                                           Toplam:  425.360.000TL?dir.

Dosya da yer alan davalı işveren E. K.Ltd.Şti tarafından verilen ücret hesap pusulalarında ücretin ödeme tarihi olarak her ayın 1. günü gösterilmiştir. Bu nedenle yemek yardımının da ilgili ücret alacakları ile birlikte ödeneceği kabul edilerek her ayın birinci gününü takip eden 2. günler temerrüt tarihi olarak tespit edilmekte olup en son yemek ücreti alacağının ise temerrüt tarihi dava tarihidir.

            BAYRAM HARÇLIĞI       :

            Toplu iş sözleşmesinin 11. maddesi; ?İşçilere dini bayramdan önce 5.000.000 (Beş milyon)TL bayram yardımı yapılır.? Şeklinde hükme bağlanmıştır.

            Bu durumda örneğin davacıya toplu iş sözleşmesinden yararlanması gereken 4.1.2000-7.8.2002 tarihleri arasında  geçen 8,9,10 Ocak 2000 tarihlerinde geçen Ramazan bayramı ve 16,17,18,19 Mart 2000 tarihlerinde geçen kurban bayramı öncesinde davacıya bayram yardımı yapılacağı öngörüldüğüne göre davacıya en geç 7.1.2000 tarihinde ramazan bayramında bayram yardımının ve 15.3.2000 tarihinde ise kurban bayramı öncesi yardımın yapılması gerekmektedir. Bu tarihleri takip eden ilk ödeme günü olan 11.1.2000 tarihi ramazan bayramında yapılması gereken bayram yardımı için temerrüt tarihini ve 20.3.2000 tarihi ise kurban bayramında verilmesi gereken bayram yardımı için temerrüt tarihi oluşturmakta olup diğer bayram harçlıkları ile ilgili temerrüt tarihleri de aşağıda hesaplandığı üzeredir;

Bayram günleri  :           Miktarı  :           Temerrüt tarihi:

8,9,10 Ocak 2000                      5.000.000                     11.1.2000

16,17,18,19 Mart 2000   5.000.000                     20.3.2000

27,28,29 Aralık 2000                 5.000.000                     30.12.2000

5,6,7,8 Mart 2001                      5.000.000                     9.3.2001

16,17,18 Aralık 2001                 5.000.000                     19.12.2001

22,23,24,25 Şubat 2002 5.000.000                     26.2.2002

                                 Toplam:30.000.000TL?dir.

                        YAKACAK YARDIMI       :

            Toplu iş sözleşmesinin 16. maddesinde ? İşçilere her ay 2.000.000(İki Milyon)TL yakacak yardımı ödenir.? Hükmüne yer verilmiştir.

            Davacıya toplu iş sözleşmesinden yararlanması gereken 4.1.2000-7.8.2002 tarihleri arasında  ödenmesi gereken yakacak yardımı dönem dönem aşağıda hesaplandığı üzeredir.

Dönemi         :   Fark günlük ücret          :           Gün sayısı:        Alacak miktarı:  Temerrüt tarihi:

4.1.2000-31.1.2000       2.000.000:30X              27 gün              1.800.000                     2.2.2000

1.2.2000-28.2.2000       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                    2.3.2000

1.3.2000-31.3.2000       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.4.2000

1.4.2000-30.4.2000       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.5.2000

1.5.2000-31.5.2000       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.6.2000

1.6.2000-30.6.2000       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.7.2000

1.7.2000-31.7.2000    2.000.000                        1 ay                 2.000.000                     2.8.2000

1.8.2000-31.8.2000       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.9.2000

1.9.2000-30.9.2000       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.10.2000

1.10.2000-31.10.2000 2.000.000                                    1 ay                 2.000.000                     2.11.2000

1.11.2000-30.11.2000  2.000.000                                   1 ay                 2.000.000                     2.12.2000

1.12.2000-31.12.2000      2.000.000                               1 ay                 2.000.000                     2.1.2001

1.1.2001-31.1.2001       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.2.2001

1.2.2001-28.2.2001       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.3.2001

1.3.2001-31.3.2001       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.4.2001

1.4.2001-30.4.2001       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.5.2001

1.5.2001-31.5.2001       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.6.2001

1.6.2001-30.6.2001       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.7.2001

1.7.2001-31.7.2001       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.8.2001

1.8.2001-31.8.2001       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.9.2001

1.9.2001-30.9.2001       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.10.2001

1.10.2001-31.10.2001  2.000.000                                   1 ay                 2.000.000                     2.11.2001

1.11.2001-30.11.2001      2.000.000                               1 ay                 2.000.000                     2.12.2001

1.12.2001-31.12.2001      2.000.000                               1 ay                 2.000.000                     2.1.2002

1.1.2002-31.1.2002  2.000.000                          1 ay                 2.000.000                     2.2.2002

1.2.2002-28.2.2002  2.000.000                          1 ay                 2.000.000                     2.3.2002          

1.3.2002-31.3.2002  2.000.000                          1 ay                 2.000.000                     2.4.2002

1.4.2002-30.4.2002       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.5.2002

1.5.2002-31.5.2002       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.6.2002

1.6.2002-30.6.2002       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.7.2002

1.7.2002-31.7.2002       2.000.000                                 1 ay                 2.000.000                     2.8.2002

1.8.2002-7.8.2002         2.000.000:30                            7 gün                   466.667                     8.8.2002

                                                                                           Toplam:62.266.667TL?dir.

Dosya da yer alan davalı işveren E. K.Ltd.Şti tarafından verilen ücret hesap pusulalarında ücretin ödeme tarihi olarak her ayın 1. günü gösterilmiştir. Bu nedenle yakacak yardımının da ilgili ücret alacakları ile birlikte ödeneceği kabul edilerek her ayın birinci gününü takip eden 2. günler temerrüt tarihi olarak tespit edilmekte olup en son yakacak yardımı için ise dava tarihi itibari ile temerrüt tarihinin oluştuğu kabul edilmiştir.

            YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINDAN                :

Davacı 3 yıl 8 ay 2 gün çalışmış olup bu çalışmasının 9 ay 2 günlük kıdemine tekabül eden yıllık ücretli izin alacağının1475 sayılı Yasa?nın 49. maddesine göre hesaplanması gerekmekte olup 1475 sayılı Yasa?nın 49.maddesi uyarınca, bir tam yılı doldurmadığından yıllık ücretli izne hak kazanamadığı ve dolayısıyla bütün ücretli izin hakkını toplu iş sözleşmesine rastlayan dönem içinde hak kazandığından ve davacının T. Sağlık İşçileri Sendikasının üyesi olması ve bu üyeliğinin Sendika tarafından her iki davalıya da 4.1.2000 tarihinde 1,2 sayılı yazılar ile bildirilmesi sonucu toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmak istenmesi üzerine davacının 4.1.2000 tarihinden itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanması gerekmekte olup dolayısıyla toplu iş sözleşmesine göre kıdemi 1,2,3 yıla tekabül eden davacının 3x18=48 günlük yılık ücretli izin alacağı bulunmaktadır.

Yerleşik içtihatlar, işçinin izin kullandığını veya izin ücretinin ödendiğini iddia eden işverenin iddiasını, işçinin imzasını havi belge ile ispatını amir olup bu konunun tanıkla dahi ispat edilemeyeceği yolundadır.

Davacının imzasını havi ücretli izin defteri fotokopisinin tetkikinden davacının 24 gün yıllık ücretli izin kullandığı tespit edilmekte olup bu durumda davacının 48-24=24 günlük yıllık ücretli izin alacağı mevcuttur.

2869 sayılı Yasa ile değişik 1475 sayılı Yasa?nın 56. maddesi uyarınca akdin işçi veya işveren tarafından feshi halinde işçinin hak kazanıpta kullanmadığı izin ücretinin son ücret üzerinden hesaplanması  gerekmekte olup davacının izin alacağı 8.362.500X24 gün=200.700.000TL?dir.

            SENDİKAL TAZMİNAT               :

            Yukarda belirtildiği üzere davacının sendikal nedenle iş akdine son verildiğinden 2822 sayılı Yasa?nın 31. Maddesi gereği işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere bir tazminata hükmedilmesi gerekmekte olup bu durumda davacının sendikal tazminat alacağı  250.875.000X12= 3.010.500.000TL?dir.

4-SONUÇ                                  :

Takdir Yüce mahkemeye ait olmak üzere davacının;

Sendikal tazminattan                             : 3.010.500.000TL

Kıdem tazminatından                             : 1.047.982.102TL

İhbar tazminatından                              :    534.050.216TL

TİS ücret farkı alacağından                    :    590.674.975TL

            İkramiye alacağından                            :    794.502.793TL

Yemek yardımından                              :    425.360.000TL

Yakacak yardımından                            :      62.266.667TL

Bayram  yardımından                :      30.000.000TL

Yıllık ücretli izin alacağından       :    200.700.000TL

Ölüm yardımından                                 :           YOK

Doğum yardımından                              :           YOK

            Evlenme yardımından                :           YOK

            1-590.674.975TL olan TİS ücret farkı alacağı bulunduğunu ve bu alacaktan 40.909.050TL?sına 2 Şubat 2000 tarihinden, 42.424.200TL?sına 2 Mart 2000 tarihinden, 46.969.650TL?sına 2 Nisan 2000 tarihinden, 45.454.500TL?sına 2 Mayıs 2000 tarihinden, 46.969.650TL?sına 2 Haziran 2000 tarihinden, 45.454.500TL?sına 2 Temmuz 2000 tarihinden, 1.626.973TL?sına 2 Ağustos 2000 tarihinden, 46.919.151TL?sına 2 Eylül 2000 tarihinden, 45.405.630TL?sına 2 Ekim 2000 tarihinden, 46.919.151TL?sına 2 Kasım 2000 tarihinden, 45.405.630TL?sına 2 Aralık 2000 tarihinden, 46.919.151TL?sına 2 Ocak 2001 tarihinden,  46.919.151TL?sına 2 Şubat 2000 tarihinden, 42.378.588TL?sına 2  Mart 2001 tarihinden, itibaren bankalarca uygulanacak en yüksek işletme kredisi faizi işletilmesi gerektiğini,

2-62.266.667TL yakacak yardımı alacağından 1.800.000TL?sına 2 Şubat 2000 tarihinden, 2.000.000TL?sına 2 Mart 2000 tarihinden, 2.000.000TL?sına 2 Nisan 2000 tarihinden, 2.000.000TL?sına 2 Mayıs 2000 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Haziran 2000 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Temmuz 2000 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Ağustos 2000 tarihinden, 2.000.000TL?sına 2 Eylül 2000 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Ekim 2000 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Kasım 2000 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2  Aralık 2000 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Ocak 2001 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Şubat 2001 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Mart 2001 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Nisan 2000 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Mayıs 2001 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Haziran 2001 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Temmuz 2001 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Ağustos 2001 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Eylül 2001 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Ekim 2001 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Kasım 2001 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Aralık 2001 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Ocak 2002 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Şubat 2002 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Mart 2002 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Nisan 2002 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Mayıs 2002 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Haziran 2002 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Temmuz 2002 tarihinden itibaren, 2.000.000TL?sına 2 Ağustos 2002 tarihinden itibaren, 466.667TL?sına 8 Ağustos  2002 tarihinden itibaren, bankalarca uygulanacak en yüksek işletme kredisi faizi işletilmesi gerektiği,

3-30.000.000TL bayram yardımı alacağı bulunduğu ve bu alacaktan 5.000.000TL?sı için 11.1.2000 tarihinden itibaren, 5.000.000TL?sı için 20.3.2000 tarihinden itibaren,  5.000.000TL?sı için 30.12.2000 tarihinden itibaren, 5.000.000TL?sı için 9.3.2001 tarihinden itibaren, 5.000.000TL?sı için 19.12.2001 tarihinden itibaren, 5.000.000TL?sı için 26.2.2002 tarihinden itibaren bankalarca uygulanacak en yüksek işletme kredisi faizi işletilmesi gerektiği,

4-425.360.000TL Yemek yardımı alacağı bulunduğunu ve alacaktan  11.960.000TL?sına 2 Şubat 2000 tarihinden itibaren, 11.960.000TL?sına 2 Mart 2000 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Nisan 2000 tarihinden itibaren, 13.520.000TL?sına 2 Mayıs 2000 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Ağustos 2000 tarihinden itibaren, 13.520.000TL?sına 2 Temmuz 2000 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Ağustos 2000 tarihinden, 14.040.000TL?sına 2 Eylül 2000 tarihinden itibaren, 13.520.000TL?sına 2 Ekim 2000 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Kasım 2000 tarihinden itibaren, 13.520.000TL?sına 2  Aralık 2000 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Ocak 2001 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Şubat 2001 tarihinden itibaren, 11.960.000TL?sına 2 Mart 2001 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Nisan 2000 tarihinden itibaren, 13.520.000TL?sına 2 Mayıs 2001 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Haziran 2001 tarihinden itibaren,13.520.000TL?sına 2 Temmuz 2001 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Ağustos 2001 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Eylül 2001 tarihinden itibaren, 13.520.000TL?sına 2 Ekim 2001 tarihinden itibaren,

14.040.000TL?sına 2 Kasım 2001 tarihinden itibaren, 13.520.000TL?sına 2 Aralık 2001 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Ocak 2002 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Şubat 2002 tarihinden itibaren, 11.960.000TL?sına 2 Mart 2002 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Nisan 2002 tarihinden itibaren,13.520.000TL?sına 2 Mayıs 2002 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Haziran 2002 tarihinden itibaren,13.520.000TL?sına 2 Temmuz 2002 tarihinden itibaren, 14.040.000TL?sına 2 Ağustos 2002 tarihinden itibaren, 3.640.000TL?sına 8 Ağustos  2002 tarihinden itibaren, bankalarca uygulanacak en yüksek işletme kredisi faizi işletilmesi gerektiği,

5-794.502.793TL ikramiye alacağı bulunduğunu ve bu alacaktan 99.912.176TL?sına 1.8.2000 tarihinden itibaren, 328.733.466TL?sına 1.8.2001 tarihinden itibaren, 358.640.199TL?sına 1.8.2002 tarihinden itibaren 7.216.952TL?sına 8.8.2002 tarihinden itibaren bankalarca uygulanacak en yüksek işletme kredisi faizi işletilmesi gerektiğini,

6-534.050.216TL ihbar tazminatı alacağından 200.000.000TL?sına taleple bağlı kalınarak BİRLEŞTİRİLEN DAVA TARİHİ OLAN 6.1.2003 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi gerektiğini,

7-3.010.500.000TL sendikal tazminat alacağı bulunduğunu ve bu alacaktan 200.000.000TL?sına  taleple bağlı kalınarak BİRLEŞTİRİLEN DAVA TARİHİ OLAN 6.1.2003 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi gerektiğini,

8-1.047.982.102TL Kıdem tazminatına akdin feshi tarihi olan 28.11.2002 tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi uygulanması gerektiğini,

9-200.700.000TL olan Yıllık ücretli izin alacağından 50.000.000TL?sına taleple bağlı kalınarak BİRLEŞTİRİLEN DAVA TARİHİ OLAN 6.1.2003 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi gerektiğini,

 

Saygı ile arz ederim. 18.10.2003

 

Bilirkişi   Av. Mustafa Uslu

 
13 Haziran 2013, Perşembe 08:39
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.