20 Haziran 2018 Çarşamba

İş Akdinin İşverence Haksız ve Önelsiz Olarak Feshedilmesi...... ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ?NE

SUNULMAK ÜZERE

....... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ RAPORUDUR

 

KONU                                                   :    Alacak

I. DAVACININ İDDİASI                         :

                 Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalıya ait S. Eti Alüminyum tesislerinde  2.7.2002 tarihinde işe başladığını, 22.9.2005 tarihinde iş akdinin işverence haksız ve önelsiz olarak feshedildiğini, davalı işverenin şirkette çalışan bütün işçilere 31.12.2004 tarihinde kıdem tazminatı ve diğer hak ve alacaklarını aldığına dair hiçbir para ödemeden ?imzayı atan işbaşı yapar atmayanın işine son veririz? şeklinde baskı yaparak ibraname imzalattığını, müvekkili davalı kurumda çalışırken kendisinden habersiz sigortadan işe giriş çıkışının yapıldığını, işveren tarafından ihbar ve kıdem tazminatının, yıllık izin ücretinin ödenmediği, beyanla; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ;

            Kıdem tazminatından                                                     :  1.000,00YTL

            İhbar tazminatından                                                      :     200,00YTL

Yıllık ücretli izin alacağından                              :     100,00YTL

olmak üzere toplam 1.300,00YTL?nin kıdem tazminatı için akdin feshinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizine, diğer alacaklara ise dava tarihinden itibaren yasal faize karar verilmesini talep etmiştir.

II.DAVALININ CEVABI               :

            Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı diğer bütün işçilerin ihale ile ilgili sözleşmenin süresine göre belirli iş ve belirli işyerinde belirli süreli sözleşme yapıldığını, davacının iş bitimi sonrasında bütün hak ve alacaklarını aldığını ve buna ilişkin olarak ta müvekkili şirketi ibra ettiğini, hiçbir şekilde davacı ve diğer işçilere baskı yapılmadığını, davacının yapılan sözleşme sona erdiğinde ihbarsız olarak sözleşmenin sona ereceğini kabul ettiğini beyanla;; davanın reddini talep etmiştir.

III.İNCELEME VE TESPİTLER:

1-Davacı tanıkları ; davalı işverenlikte Temmuz 2002-Eylül 2005 tarihleri arasında sürekli olarak çalıştığını, 2005 yılında Eti A.Ş.?nin özelleştirme nedeni ile C. A.Ş: tarafından satın alınınca davalı işverenin kendilerine herhangi bir teklifte bulunmadığını, ancak C. A.Ş.?nin kendilerine teklifte bulunduğunu ve Eti A.Ş.?nin özelleştirilmesinden 3-4 gün sonra B.?ta çalışan işçilerin tamamının C. A.Ş.?de çalışmaya başladıklarını, işveren tarafından kendilerine ibraname ve bir takım evrakların imzalatıldığını, imzalamadıkları taktirde sözleşmelerinin yenilenmeyeceğinin söylendiğini, bunun üzerine korku ile ibranameyi imzaladıklarını, beyan etmişlerdir.

            2-S. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.5.2006 tarih ve E.2006/17 D. İş, K.2006/17. D.İş sayılı kararına esas bilirkişi raporunda davacı adına kıdem tazminatı adı altında 1.103,71YTL ödendiğinin tespit edildiği belirtilmiştir.

            4-Davacının imzasını havi ibraname başlıklı 23.9.2005 tarihli matbu yazıda; çalıştığı süreyle ilgili olarak yıllık ücretli izin haklarını kullandığını veya ücretini aldığını, iş sözleşmesinin sona ermesiyle kıdem tazminatı haklarını aldığını, işverenden hiçbir hak ve alacağının kalmadığını beyanla ibranameyi herhangi bir maddi ve manevi baskı altında kalmadan kendi rızası ile imzaladığını beyan ettiği tespit edilmektedir.

            5-Davacının imzasını havi 23.9.2005 tarihli ibraname başlıklı yazıda davacıya yıllık ücretli izin alacağı olarak 460,00YTL ve kıdem tazminatı olarak 1.103,71YTL ödendiği ve davacının başkaca herhangi bir alacağının kalmadığını beyanla ibranameyi imzaladığı anlaşılmaktadır.

            6-SSK Konya Sigorta İl Müdürlüğünün dosyaya ekli belgelerinden 2.7.2002 tarihinde işe girdiği 22.9.2005 tarihinde iş akdinin sona erdiği kayıtlıdır.

            HİZMET SÜRESİ            :

            Dosyaya ekli belgelerden davacının 2.7.2002-22.9.2005 tarihleri arası davalı işveren yanında çalıştığı tespit edilmekte olup davacının hizmet süresi  3 yıl 2 ay 20  gündür.

            FESİH SEBEBİ   :

            Tanık beyanlarından davacının iş akdine davalı işverenlik tarafından son verildiği anlaşılmakta olup davacının iş akdine son vermekte davalı işverenin haklı olup olmadığının takdiri sayın mahkemeye aittir.

            TAZMİNATA ESAS ÜCRET                      :

            Davacının iş akdinin sona erdiği tarih itibari ile toplu yemek yardımının günlük maliyeti iş akdinin sona erdiği tarih itibari ile davalı işveren şirketin yemek işleri ile uğraşmadığı ve yemek işini belirli bir maliyet ile temin edeceği dikkate alınarak günlük 3.00YTL yemek yardımı yapacağı kabul edilerek tazminata esas giydirilmiş ücreti aşağıda gösterildiği üzeredir.

            Mahiyeti                       :                                  Tutarı               :

            Yevmiyesi                                                        16,29YTL

            Günlük yemek yardımı ( 3X26:30)                        2,60YTL                                  

            Tazminata esas giydirilmiş günlük ücret: 18,89YTL?dir.

KIDEM TAZMİNATI                               :

            Davacının imzalamış olduğu ibranamenin hukuki takdiri sayın mahkemeye ait olup Yargıtay?ın Yerleşik içtihatları uyarınca davacıya iş akdinin sona ermeden önce yapılan kıdem tazminatı adı altındaki ödemenin avans olarak kabulü hesaplanan kıdem tazminatından tenzil edilerek bakiye tutarın kalması halinde bu tutarın kıdem tazminatı olarak kabulü gerektiği yolundadır. Bu nedenle davacıya 23.9.2005 tarihinde ödenen 1.103,71YTL kıdem tazminatı tutarı tenzil edilmiştir.

            4857 Sayılı Yasa?nın 1475 sayılı Yasanın 14. maddesine yaptığı atıf uyarınca davacının bir yıllık kıdem tazminatı 30 günlük ücreti tutarı olup fesih tarihindeki tavan kıdem tazminatı aşılmadığından davacının 30 günlük ücreti tutarı yıllık  kıdem tazminatı olarak hesaba esas alınmış olup davacının kıdem tazminatı aşağıda gösterildiği üzeredir.

İHBAR TAZMİNATI                   :

YILLIK ÜCRETLİ İZİN:

Davacıya 460,00YTL izin ücreti ödendiği anlaşıldığından davacının bu izin ücretini aldığı tarih itibari ile izin ücretine hak kazandığı dikkate alınarak bu ödemenin avans olarak kabulünün mümkün olmadığı dolayısıyla yasal faiz uygulanmadan bu ödemenin davacının hak kazandığı tüm izin ücretinden tenzili ile bakiye izin alacağının kabulü gerekmektedir.

Yerleşik içtihatlar, işçinin izin kullandığını veya izin ücretinin ödendiğini iddia eden işverenin iddiasını, işçinin imzasını havi belge ile ispatını amir olup bu konunun tanıkla dahi ispat edilemeyeceği yolundadır.

Davacı 4857 sayılı Yasanın 53. maddesine göre  42 iş günü izne hak kazanmış olup dosyaya ekli belgelerden izin kullandığı tespit edilemediğinden 4857 sayılı Yasa?nın 59. maddesi uyarınca son ücreti üzerinden hesaplanan yıllık izin alacağı aşağıda gösterildiği üzeredir.

BİRLEŞEN DOSYA                     :

            S. Asliye  Hukuk Mahkemesinin 18.7.2006 tarih ve E.2006/190, K.2006/254 sayılı kararına esas dosya ile aralarında irtibat bulunduğundan bahisle yine sayın Mahkemenin 2006/176 sayılı dosyası ile Birleştirilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

            Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2.6.1997 tarih ve E.1997/8361, K.1997/10565 sayılı Bozma ilamında; ?? Davacı ile birlikte on işçinin bir dosya üzerinden davanın görülüp sonuçlandırılması temyiz incelemesi bakımından denetimi imkansız hale getirmiştir. Gerçekten her davacının çeşitli işçilik hakları bulunduğu gibi bunların kendi açılarından farklı özellikleri de söz konusudur. Bu bakımdan davaların tefrik edilerek birinci bentte belirtilen hususların denetimi elverişli şekilde belirlenmesi zorunluluğu ortada olduğundan tek dosya üzerinden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı görülmüştür.? Şeklinde olup birden çok davacının çeşitli işçilik alacakları ile ilgili açmış olduğu davaların birleştirilmesi durumunda denetime elverişli olmayacağı belirtilmiş olup bu husus Yukarıdaki birleştirme kararı dikkate alınarak sayın mahkemenin takdirine sunulmuştur.

SONUÇ                         :

Takdir Sayın mahkemeye ait olmak üzere davacının NET;

 

Alacağı bulunduğunu, saygı ile arz ederim. 23.1.2007                                         

 

Bilirkişi  Av. Mustafa Uslu

 
13 Haziran 2013, Perşembe 08:01
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.