27 Mayıs 2018 Pazar

İş Akdinin İşverence Haksız ve Önelsiz Olarak Feshedilmesi , Yıllık Ücretli İzinlerin Kullandırılmaması........ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ?NE

SUNULMAK ÜZERE

........ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ RAPORUDUR

 

KONU                                                   :    Alacak

I. DAVACININ İDDİASI                         :

                 Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalıya derneğe bağlı R.82. Yıl Devlet Hastanesi?nde (Eski SSK R.Hastanesi) hizmet akdi ile işçi olarak 1994 yılının başında işe başladığını, 20.6.2005 tarihinde iş akdinin işveren tarafından haksız ve önelsiz olarak feshedildiğini, müvekkilinin Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyesi olduğunu, davalı ve Sendika arasında imzalanan 1.1.2003-1.1.2004 tarihli Toplu İş Sözleşmesi?nin yeni bir sözleşme yapılmaması nedeni ile devam ettiğinin kabulünü ve bu TİS?ne müvekkilinin alması gereken hakların tamamının talep ettiklerini, davacıya bayram, genel tatil, resmi tatil, hafta sonlarında nöbet adı altında fazla mesai yaptırıldığını, karşılığının ödenmediğini, yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmadığını, davalının bedelsiz olarak kullanım hakkını devrettiği cihazlara ihtiyati tedbir konulmasını işveren tarafından ihbar ve kıdem tazminatının, hafta tatili, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile yıllık izin ücretinin ödenmediği, beyanla; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ;

a) Ücret alacağından                                                                                        :     250,00YTL

b)Kıdem tazminatından                                                                         :     200,00YTL

c)İhbar tazminatından                                                                                      :     100,00YTL

d)Fazla mesai ücreti, bayram, hafta sonu ve genel tatil ücreti alacağından            :     100,00YTL

e)TİS sosyal hakları alacağından                                                                       :       50,00YTL

f)Yıllık ücretli izin alacağından                                                               :     100,00YTL

g)İkramiye alacağından                                                                        :     200,00YTL

olmak üzere toplam 1.000,00YTL?nin a, e, g maddelerindeki alacaklar için 2822 sayılı TSGLK?nun 61. maddesine göre TİS?nde belirlenen ödenme tarhlerinden itibaren en yüksek banka işletme kredisi temerrüt faizi ile, c, d, f maddelerindeki alacakla için dava tarihinden itibaren yasal faizi ile, b maddesindeki alacağın fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

II.DAVALININ CEVABI               :

            Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının 1.6.1994 tarihinde temizlik görevlisi olarak işe müvekkili kurumda işe başladığını, davacının ücret alacağı konusunda hangi tarihleri kapsadığını açıklamadığını, ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacakları için zamanaşımı itirazında bulunduklarını ihtiyati tedbir talebinin kabul etmediklerini, beyanla davanın reddini talep etmiştir.

III.İNCELEME VE TESPİTLER:

            1-Davacı tanıkları; R. K.; davacının dernekte işçi olarak çalıştığını, kendisinin 1999-2003 yılları arasında dernek yönetiminde bulunduğunu, davacının rızası alınmadan dernek tarafından ücretsiz izine ayrıldığını öğrendiğini, kendisi çalıştığı dönemde de derneğin kapatılacağına dair yazı geldiğini, normal mesainin 08.00-17.00 saatleri arasında olduğunu, ancak dönüşümlü olarak 24 saat nöbet tuttuklarını, davacının 2005 yılı Haziran ayında işten ayrıldığını, ücretinin ödenmediğini, kendi döneminden sonraki dönemde fazla mesai ücretlerinin ödenip ödenmediğini bilmediğini, TİS gereğince çalışanlara ikramiye (bayramlarda), giyim, temizlik yardımı yapıldığını, yemeğin hastanede yenildiğini,

                                   b) A. R. H.; Davacıyı davalı dernekte yöneticilik yapması nedeni ile tanıdığını, hastanenin devredilmesi ile ilgili bir bilgisinin olmadığını, davacının zorunlu ücretsiz izne ayrıldıklarını, çalışma saatlerinin 08.00-17.00 arasında olduğunu ancak vardiyalı olarak çalışıldığını, bu ara da 08.00-17.00 saatleri arasında çalışanların nöbet de tuttuklarını, davacının 08.00-17.00 grubuna girdiğini, işçi olarak işe alınmalarına rağmen memur olarak çalıştırıldıklarını, TİS gereği iş elbisesi verildiğni, yemeğin hastanede yendiğini, ikramiye konusunda tam bir bilgiye sahip olmadığını, beyan etmişlerdir.       

            3-SSK R.Sigorta İl Müdürlüğünün 23.9.2005 tarih ve 040232 sayılı yazısı eki belgelerinin tetkikinden davacının 1.6.1994 tarihinde işe girdiği, hizmet cetvelinin tetkikinden ise 20.6.2005 tarihinde işten ayrıldığı tespit edilmektedir.

4-R.1. Noterliği?nin 3.5.2002 tarih ve 3682 yevmiye numaralı İşçi Sendikası Üye Kayıt Fişinden davacının 24.7.2002 tarihinde üyeliğe kabul edildiği tespit edilmektedir.

5- R.Sağlık Hizmetlerini Koruma ve Geliştirme Derneği?nin 15.6.2005 tarih ve 2005/170 sayılı karar metninde; SSK R.Bölge Hastanesinin Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği adı altında faaliyetini sürdürürken 22.1.2004 tarih ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların kamu kurum ve kuruluş ile ilişkilerine dair kanun gereği; Derneğin faaliyetlerini yürütemez hale geldiği, SSK ile anlaşma yapma çalışmalarında bulunulmasına rağmen sonuç alınamadığı, 18.2.2005 tarihi itibariyle 82. Yıl R.Devlet Hastanesi ismiyle Sağlık Bakanlığı?na bağlanıldığı,  Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerin de sonuç vermediği, Dernek gelirlerinin tamamen ortadan kalkması nedeni ile bünyesinde çalışan 29 personele maaşlarının ödenememesi mecburiyeti ile karşı karşıya kalın dolayı 20.6.2005 tarihinden itibaren 6 (altı) ay ücretsiz izin verilmesine karar verildiği tespit edilmektedir.

            HİZMET SÜRESİ            :

            Dosyaya ekli belgelerden davacının 1.6.1994-20.6.2005 tarihleri arası davalı işveren yanında çalıştığı tespit edilmekte olup davacının hizmet süresi 11 yıl 19 gündür.

            FESİH SEBEBİ   :

            Tanık beyanlarından ve yazılı belgelerden davacının iş akdine davalı işverenlik tarafından ücretsiz izne ayırmak sureti ile son verildiği anlaşılmakta olup İş Kanunlarında ve Yargıtay içtihatlarına göre ücretsiz izne ayırma müessesi İş Hukuku uygulamasında yer almadığından ücretsiz izne ayırma işleminin iş akdine son verme anlamı taşıdığı kabul edilmektedir.

            ZAMANAŞIMI                :

            Davacı vekili müvekkilinin Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar ile ikramiye, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacağı ile izin ücreti, ihbar ve kıdem tazminatı alacağı  talep etmiştir.

            Davalı vekili tarafından zamanaşımı itirazında bulunulmuş olup ihbar ve kıdem tazminatı için akdin feshi tarihinden itibaren zamanaşımı süresi 10 yıl ve izin alacağı için ise 5 yıl olup dava tarihi itibari ile bu hak talepleri için zamanaşımı söz konusu değildir.

            Ancak hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil çalışması ile fazla mesai çalışması yönünden ise Borçlar Kanunu uyarınca zamanaşımı geriye doğru 5 yıl olup 9.9.2005 tarihinde açılan dava tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde yer alan hakları talep edebileceğinden 9.9.2000 tarihinden öncesi zamanaşımına uğramıştır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA       :

Davacı 1.1.2003-31.12.2004 tarihleri arasındaki toplu iş sözleşmesinden sendika üyesi olması itibari ile ve 1.1.2005 tarihinden iş akdinin sona erdiği 20.6.2005 tarihine kadar olan sürede ise 1.1.2004-31.12.2004 tarihleri arası geçerli toplu iş sözleşmesinin normatif hükümlerinin hizmet sözleşme haline gelmesi itibari ile aynen devam edeceğinden bu nedenle yararlanması gerekmektedir.

DAVACININ ÜCRETİ                             :

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile SSK R.Hastanesi Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği arasında 13.1.2003 tarihinde imzalanan 1.1.2003-1.1.2004 tarihleri arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi?nin; 40. Maddesi;  Birinci altı ay zammı: Belirlenen asgari ücretin netine 25,00YTL net ilave edilir.    İkinci altı ay zammı : Haziran ayında dernek ve sendika yetkilileri bir araya gelerek günün şartlarına uygun ücret tespiti yapacaklar, 1.1.2004-1.1.2005 tarihleri arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi?nin; 40. Maddesinde; İşçilerin 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere maaşları net 390,00YTL olarak belirlendiği yaptıkları iş ve bilgi becerilerine göre, R. Ö.?e 585,00YTL, B. A.?ya 485,00YTL, M. Y.?a 420,00YTL, M. A.?a 675,00YTL, İ. S.l?a 420,00YTL aylık net ücret ödeneceğinin belirtildiği tespit edilmektedir.

            Bu durumda davacının 1.1.2003 tarihinden öncesinde yürürlükte bulunan asgari ücreti göre çalıştığı ve 1.1.2003 tarihinden itibaren ise mevcut asgari ücretin neti olan 226,00YTL?ye 25,00YTL ilave edilmek suretiyle (226,00+25,00) 251,00YTL?nin brütü olan 339,85YTL ile çalıştığı ve 1.1.2004 tarihinden sonrasında ise 390,00YTL net ücretin brütü olan 544,31YTL ile çalışmaya devam ettiği iş akdinin bu ücret ile son bulduğu anlaşılmaktadır.

TAZMİNATA ESAS ÜCRET                      :

Davacının iş akdinin sona erdiği tarih itibari ile tazminata esas giydirilmiş ücreti aşağıda gösterildiği üzeredir.

            Mahiyeti                       :                                  Tutarı               :

            Yevmiyesi         544,31:30                                 18,14                                      

            İkramiye 544,31:365                                          1,49

            Bayram Harçlığı (75,00+50,00):365                     0,34                                      

            Yemek yardımı (3,00X26:30)                   2,60   

            Giyim yardımı (50,00:365)                                   0,14

            Havlu-Sabun yardımı (3,00:365)               0,01

            Tazminata esas giydirilmiş günlük ücret: 22,72YTL?dir.

KIDEM TAZMİNATI                               :

            4857 Sayılı Yasa?nın 1475 sayılı Yasanın 14. maddesine yaptığı atıf uyarınca davacının bir yıllık kıdem tazminatı 30 günlük ücreti tutarı olup fesih tarihindeki tavan kıdem tazminatı aşılmadığından davacının 30 günlük ücreti tutarı yıllık  kıdem tazminatı olarak hesaba esas alınmış olup davacının kıdem tazminatı aşağıda gösterildiği üzeredir.

İHBAR TAZMİNATI                   :

YILLIK ÜCRETLİ İZİN:

Davacının 10.6.2003 tarihine kadar olan izin hakkı 1475 sayılı Yasa uyarınca 9 yıl 9 gün çalışmış olup 7 karşılığı (5X12)+(4X18)=132 gün ve sonrasındaki 2 yıla ait izin hakkını ise (2X20)=40 gün olmak üzere toplam 172 gün olarak hak kazanmıştır.

Yerleşik içtihatlar, işçinin izin kullandığını veya izin ücretinin ödendiğini iddia eden işverenin iddiasını, işçinin imzasını havi belge ile ispatını amir olup bu konunun tanıkla dahi ispat edilemeyeceği yolundadır.

Dosyaya ekli belgelerden davacının izin kullandığı tespit edilemediğinden davacının 4857 sayılı Yasa?nın 59. maddesi uyarınca son ücreti üzerinden hesaplanan yıllık izin alacağı aşağıda gösterildiği üzeredir.

            ÜCRET ALACAĞINDAN              :

            Davacı son 2 aylık ücret alacağının ödenmediğini iddia ile talepte bulunmuş olup bu çalışması karşılığı ücret alacağının ödendiğinin ispatı davalı işverene ait ise de bu ücretlerin ödendiğini gösterir dosa kapsamında herhangi bir belge yer almadığından davacının son 2 aylık ücret alacağı 390,00X2=780,00YTL?dir.      

FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİ VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAĞINDAN:

            Tanık beyanlarından  normal mesainin 08.00-17.00 saatleri arasında olduğunu, ancak dönüşümlü olarak 24 saat nöbet tuttukları anlaşılmakta ise de davacının bu nöbet tuttukları günlerin ayda kaç gün olduğu ve bu nöbetlerin hafta içi ve hafta sonu olan cumartesi ve Pazar günleri hangi saatler arasında gerçekleştiği, nöbet tutan işçinin nöbet sonrasında işe devam edip etmediği ya da izin kullanıp kullanmadığı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmadığı anlaşılmamaktadır.

            FAZLA MESAİ ALACAĞINDAN     :

            Davacının tanık beyanlarına göre normal mesaisinin 08.00-17.00 saatleri arasında olduğu ve yine dosyaya ekli imza föylerinden ve nöbet çizelgelerinden de davacının çalışma saatlerinin belirtilen saatler arasında haftanın 6 iş günü devam ettiği ve 1 gün ise hafta tatili kullandığı, ancak bunun yanı sıra nöbet tuttuğu günlerinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

            Bu durumda davacının normal mesaisi içinde 9 saat işyerinde bulunduğu ve bu 9 saatin 1,30 saatinin ara dinlenmesi olması itibari ile fazla mesaisinin bulunmadığı ancak normal mesai haricinde ise nöbet tuttuğu anlaşılmakta ise de bu nöbetlerde kaç saat fazla mesai yaptığı anlaşılamadığından fazla mesai alacağı hesaplanamamıştır.

            HAFTA TATİLİ ALACAĞI                        :

            Dosyaya ekli imza föylerinden ve haftalık çalışma saatlerini gösterir çizelgelerden davacının hafta da 1 gün tatil yaptığı anlaşıldığından hafta tatili alacağı bulunmamaktadır.

            ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAĞI      :

            Davacı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia etmekte ise de davacının bu günlerde çalıştığını gösterir dosya da herhangi bir belge ve bilgi yer almadığından davacının ulusal bayram ve genel tatil alacağı hesaplanamamıştır.

            TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLAR          :

a-Giyim Yardımı                        :

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile SSK R.Hastanesi Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği arasında 13.1.2003 tarihinde imzalanan 1.1.2003-1.1.2004 tarihleri arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi?nin 46. Maddesine göre; Sendika üyesi işçilere her yıl Aralık ayı içinde net 35,00YTL giyim yardımı verileceği 1.1.2004-31.12.2004 tarihleri arası geçerli toplu iş sözleşmesinin 46. Maddesine göre de Sendika üyesi işçilere her yıl Aralık ayı içinde net 50,00YTL giyim yardımı verileceği hüküm altına alınmış olup bu toplu iş sözleşmesi 1.1.2005-20.6.2005 tarihleri arasında ise hizmet akdi haline geldiğinden yine bu giyim yardımından faydalanacak olup dolayısıyla davacının giyim yardımı alacağı aşağıda hesaplandığı üzeredir.

b-Yemek Yardımı                      :

Davacı çalıştığı sürece Hastaneden çıkan yemeklerden yararlanmış olup bu nedenle kendisine çalışması nedeni ile yemek yardımı yapılmış sayılacağından yemek yardımı alacağı bulunmamaktadır.

c-Bayram Harçlığı Alacağından   :

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile SSK R.Hastanesi Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği arasında 13.1.2003 tarihinde imzalanan 1.1.2003-1.1.2004 tarihleri arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi?nin 50. Maddesine göre; ?Sendika üyesi işçilere Ramazan Bayramında net 20,00YTL. Kurban Bayramında net 40,00YTL bayram harçlığı olarak ödeme yapılacağı, 1.1.2004-1.1.2005 tarihleri arasında geçerli TİS?e göre Ramazan Bayramından önce 50,00YTL ve kurban bayramından önce ise 75,00YTL bayram harçlığı verileceği hüküm altına alınmış olup 1.1.2005-20.6.2005 tarihleri arasında ise toplu iş sözleşmesi hizmet sözleşmesi haline geldiğinden yine bu döneme ait bayram harçlığı alacakları aşağıda hesaplandığı üzeredir.

d-Yüz havlusu ve Sabun yardımı :

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile SSK R.Hastanesi Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği arasında 13.1.2003 tarihinde imzalanan 1.1.2003-1.1.2004 ve 1.1.2004-31.12.2004 tarihleri arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi?nin 48. Maddesine göre; Sendika üyesi her işçiye yılda iyi kaliteden iki adet yüz havlusu ve iki kg. sabun verileceği belirtilmiş olup 1.1.2005-20.6.2005 tarihleri arası dönem için ise toplu iş sözleşmesi hizmet sözleşmesi haline geldiğinden yine aynı yardıma hak kazanacaktır.

R.bölgesinde yüz havlusunun 2003 yılı için 1,00YTL, 2004 yılı için 1,25YTL ve 2005 yılı için 1,50YTL olduğu, 2 kg sabunun ise yine 2003 yılı için 1,00YTL, 2004 yılı için 1,25YTL ve 2005 yılı için 1,50YTL olduğu dikkate alındığında davacıya 2003 yılında 2,00YTL, 2004 yılında 2,50YTL ve 2005 yılında ise 3,00YTL havlu ve sabun yardımı yapılması gerektiği dikkate alındığında davacının alacağı aşağıda hesaplanmıştır. Davacıya bu yardımların ne zaman verileceği toplu iş sözleşmesinde belirtilmediğinden temerrüt tarihi dava tarihidir.

İKRAMİYE                                            :

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile SSK R.Hastanesi Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği arasında imzalanan 51. maddesinde Haziran ayında dernek ve sendika yetkililerinin bir araya gelerek günün şartlarına göre tespit edecekleri ve 1.1.2004-1.1.2005 tarihleri arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi?nin 50. Maddesi; Sendikanız üyesi işçilere 2004 yılı Mayıs ayı içerisinde net bir asgari ücret tutarında ikramiye ödenir. Talep edilen ikinci ikramiye için taraflar yedinci ay içerisinde bir araya gelerek konuyu müzakere edecekleri belirtilmiştir.

Bu durumda davacının 1.1.2003-31.12.2003 tarihleri arasında haziran ayındaki ikramiye ile ilgili olarak herhangi bir müzakerenin yapıldığı dosya kapsamından anlaşılamadığı gibi 2004 yılı 2. ikramiyesi ile ilgili de herhangi bir müzakerenin yapıldığı anlaşılamamaktadır. Bu nedenle davacının 2004 yılı Mayıs ayında net 1 asgari ücret tutarında ikramiye verileceği ve bu ikramiyenin 2005 yılında da devam edeceği dikkate alınarak davacının ikramiye alacağı aşağıda hesaplanmıştır.

SONUÇ                         :

Takdir Sayın mahkemeye ait olmak üzere davacının NET;

Kıdem tazminatından                                                                            :  7.496,92YTL

Yıllık ücretli izin alacağından                                                      :  2.637,09YTL

İhbar tazminatından                                                                             :  1.075,36YTL

Ücret alacağından                                                                                :     780,00YTL

İkramiye alacağından                                                                           :     467,12YTL

TİS sosyal hakları alacağından                                                 

            a-Giyim Yardımından                                                                :    103,42YTL

            b-Havlu ve Sabun yardımından                                      :        5,91YTL

            c-Bayram Harçlığı                                                                    :    260,00YTL

            d-Yemek Yardımından                                                  : YOKTUR

Fazla mesai ücreti, bayram, hafta sonu ve genel tatil alacağından : 

            a-Hafta tatili alacağından                                                          : YOKTUR

            b-Fazla mesai alacağından                                                        : HESAPLANAMAMIŞTIR.

            c-Ulusal bayram ve genel tatil alacağından                                 : HESAPLANAMAMIŞTIR.

Alacağı bulunduğunu, saygı ile arz ederim. 23.11.2006

                                                                                                                      Bilirkişi Av. Mustafa USLU

 
13 Haziran 2013, Perşembe 08:33
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.