22 Mayıs 2018 Salı

İş Akdinin Sebepsiz Feshedilmesi , İhbar Kıdem Tazminatı Alacağı....... ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ?NE

SUNULMAK ÜZERE

.......... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ RAPORUDUR

 

KONU                                                   :    Alacak

I. DAVACININ İDDİASI                          :

                 Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı iş yerinde işe başladığını ve çalışmasının devamlı sırasında davalı işverenliğin O. İnşaat San.Tic.Ltd.Şti ünvanında iken nev?i değiştirerek O. Taahhüt A.Ş. olarak faaliyetine devam ettiğini iş akdini hiçbir haklı sebep yokken 25.04.2006 tarihinde sona erdirildiğini, davalı işverenlik tarafından Nisan ayı ücreti ile ihbar ve kıdem tazminatının ödenmediğini, işveren tarafından öğle yemeğinin verildiğini, beyanla; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ;

            Kıdem tazminatından                             :    2.000,00 YTL

            İhbar tazminatından                              :       500,00 YTL

Ücret alacağından                                 :       339,00 YTL

Alacağa akdin feshinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek faize karar verilmesini talep etmiştir.

II.DAVALININ CEVABI               :

            Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı dahil tüm işçilerin Nisan ayı ücretlerinin 26.5.2006 tarihinde ödendiğini, müvekkili şirketin E. Alüminyum A.Ş.?nin yemek işlerini ihale yolu ile yaptığını, bu şirketin C. A.Ş.?ye satıldığını ve şirketin satılmasından sonra  4.12.2005 tarihinde sona eren ihalenin 3 ay süre ile uzatıldığını ve 25.4.2006 tarihinde yemek ihale sözleşmesinin sona erdirildiğini ve bazı işçilerinde iş akdinin devam ettirildiğini ve bazılarının ise devam ettirilmediğini,  Müvekkili şirketin Konya 4. Noterliğinin 28.4.2006 tarih ve 15766 yevmiye nolu ihtarnamesi ile işçilere işa davet yazısı gönderdiğini, ancak davete uymadıklarını, bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmadıklarını, müvekkili şirket tarafından 14.12.2005 tarihinde 8 haftalık ihbar öneli verildiğini, mevduata uygulanan en yüksek faiz talebinin sadece kıdem tazminatı açısından geçerli olduğunu beyanla davanın reddini talep etmiştir.

III.İNCELEME VE TESPİTLER:

            1-SSK Konya Sigorta İl Müdürlüğünün yazısı eki belgelerin tetkikinden davacının 2.10.1999 tarihinde O. temizlik İnş. Tic. Ltd.Şti adlı işyerinde işe girdiği ve sonra O. Taahhüt A.Ş. tarafından işe giriş bildirgesi verildiği ve 25.4.2006 tarihinde iş akdinin sona erdiği tespit edilmektedir.

            2-E. Alüminyum A.Ş.?nin 5.12.2006 tarih ve  1014130 sayılı yazısı ile davalı işveren ile olan yemek işinin 5.12.2005 tarihinden itibaren 3 ay süre ile uzatıldığı, 21.3.2006 tarih ve 000714 sayılı yazı ile de sözleşmenin 30 günlük süre sonunda feshedileceğinin bildirildiği anlaşılmaktadır.

            3-Davalı tanıklarından A. Ö.;davacı ile O. A.Ş.?de birlikte çalıştıklarını, S. E. A.Ş.?nin özelleştirilmesinden sonra davalı işveren yetkililerinin toplantı yaparak özelleştirme nedeni ile Eti Alüminyum A.Ş. bünyesinde çalışamayacaklarını, isteyenin şirketin hizmet verdiği başka birimlerde çalışabileceklerinin bildirildiğini, ilk etapta çalışanlara iş akitlerinin feshine dair ihbarnamelerin tebliğ edildiğini, ancak özelleştirme sonrasında fabrikayı satın alan Ce Ka A.Ş.?nin sözleşme süresi uzatılınca çalışanların çalışmaya devam ettiğini, süre uzatımından sonra davalı işverenliğin Konya Numune Hastanesinde çalışmaları gerektiğini söylediğini ve kendilerinin burada işe başladıklarını, davacıya bu teklifin yapılıp yapılmadığını bilmediğini, bildiği kadarı ile tüm çalışanlara bu bildirinin yapıldığını, davacının kabul etmediğinden işe başlamadığını,

            b-C. E. ve M. K. ; davacı ile O. A.Ş.?de birlikte çalıştıklarını, davalı işverenin S. E. A.Ş.?nin yemek işlerini yaptığını, E. Alüminyum A.Ş.?nin özelleştirilmesinden sonra fabrikayı satın alan C. A.Ş.?nin ile davalı işveren arasındaki sözleşmenin sona ermesi nedeni ile tüm çalışanlara feshi ihbar yazısı gönderildiğini, bu tarihten sonra da 2 ay süre ile çalışmaya devam ettiklerini, bir kısım işçinin C. A.Ş.?de çalışmaya devam ettiğini, bir kısım işçinin ise iş akdinin o gün itibariyle sona erdiğini, kendisinin 1,5 aydır hiçbir yerde çalışmadığını, 1 hafta 10 gün sonra davalı işverenlikten bir yazı geldiğini ve kendisinin Konya Numune Hastanesinde çalışabileceğinin söylendiğini ve kendisinin de bunun üzerine belirtilen yerde çalışmaya başladığını ve halen çalıştığını,

            beyan etmişlerdir.

            4-Davalı işverenlik tarafından Konya 4. Noterliğinin 28.4.2006 tarih ve 15766 yevmiye sayılı ihtarnamesi ile; S. E. Alüminyum A.Ş. işyerindeki işin 25.4.2006 tarihi itibari ile işyerinin özelleşmesi sonucu bittiği, Konya merkezde bulunan hizmet alımı işlerinde istihdam edilmek üzere çalışmaya davet ettikleri, ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde şirkete uğranarak gösterilen işyerinde işe başlamasını aksi takdirde işe devam etmemiş sayılacağının bildirildiği ancak ihtarnamenin tebliği ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmadığı anlaşılmaktadır.             

            HİZMET SÜRESİ            :

            Dosyaya ekli belgelerden davacının 2.10.1999-25.4.2006 tarihleri arası davalı işveren yanında çalıştığı tespit edilmekte olup davacının hizmet süresi 6 yıl 6 ay 24 gündür.          

FESİH SEBEBİ   :

            Tanık beyanlarından davacının iş akdine davalı işverenliğin yemek ihale işinin sona ermesi üzerine son bulduğu anlaşılmakta olup davacının iş akdine son vermekte davalı işverenin haklı olup olmadığının takdiri sayın mahkemeye aittir.

TAZMİNATA ESAS ÜCRET                      :

Davacının iş akdinin sona erdiği tarih itibari ile işyerinde yemek yardımı yapıldığı ve işveren şirketin yemek şirketi olduğu ve bu nedenle yemek maliyetini ucuza mal edeceği de dikkate alınarak aylık 30,00YTL yemek yardımı yapıldığının kabulü ile tazminata esas giydirilmiş ücreti aşağıda gösterildiği üzeredir.

            Mahiyeti                       :                                  Tutarı               :

            Yevmiyesi                                                        550,87

            Yemek yardımı                                       30,00

            Tazminata esas giydirilmiş günlük ücret: 580,87 YTL?DİR.

KIDEM TAZMİNATI                               :

            4857 Sayılı Yasa?nın 1475 sayılı Yasanın 14. maddesine yaptığı atıf uyarınca davacının bir yıllık kıdem tazminatı 30 günlük ücreti tutarı olup fesih tarihindeki tavan kıdem tazminatı aşılmadığından davacının 30 günlük ücreti tutarı yıllık  kıdem tazminatı olarak hesaba esas alınmış olup davacının kıdem tazminatı aşağıda gösterildiği üzeredir.

İHBAR TAZMİNATI                   :

            ÜCRET ALACAĞINDAN              :

            T. Vakıflar Bankası T.A.O.lığının 26.5.2006 tarih ve 70193897 nolu fişi ile davalı işverenliğin hesabından 14.144,95YTL?nin borç kaydedildiği ve eki belge de ise davacıya ait hesaba ise 318,18YTL yatırıldığı anlaşılmakta olup davacının Nisan 2006 ayına ait 25 günlük ücret alacağından davacıya ödenen bu ücretin tenzili ile bakiye ücret alacağı aşağıda hesaplandığı üzeredir.  

            BİRLEŞEN DOSYA                     :

            S. Asliye  Hukuk Mahkemesinin 6.7.2006 tarih ve E.2006/158, K.2006/237 sayılı kararına esas dosya ile aralarında irtibat bulunduğundan bahisle yine sayın Mahkemenin 2006/126 sayılı dosyası ile Birleştirilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

            Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2.6.1997 tarih ve E.1997/8361, K.1997/10565 sayılı Bozma ilamında; ?? Davacı ile birlikte on işçinin bir dosya üzerinden davanın görülüp sonuçlandırılması temyiz incelemesi bakımından denetimi imkansız hale getirmiştir. Gerçekten her davacının çeşitli işçilik hakları bulunduğu gibi bunların kendi açılarından farklı özellikleri de söz konusudur. Bu bakımdan davaların tefrik edilerek birinci bentte belirtilen hususların denetimi elverişli şekilde belirlenmesi zorunluluğu ortada olduğundan tek dosya üzerinden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı görülmüştür.? Şeklinde olup birden çok davacının çeşitli işçilik alacakları ile ilgili açmış olduğu davaların birleştirilmesi durumunda denetime elverişli olmayacağı belirtilmiş olup bu husus Yukarıdaki birleştirme kararı dikkate alınarak sayın mahkemenin takdirine sunulmuştur.

FAİZ ALACAĞI YÖNÜNDEN        :

            4857 Sayılı Yasa?nın 1475 sayılı Yasa?nın 14. maddesine yaptığı atıf uyarınca kıdem tazminatına akdin feshi tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz, ücret alacağına 4857 sayılı Yasa?nın 34. maddesi uyarınca gününde ödenmeyen ücret alacakları için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanacağı öngörülmüş olup ihbar tazminatı açısından ise faiz türü yasal faizdir.

 SONUÇ                                    :

Takdir Sayın mahkemeye ait olmak üzere davacının  ;

 

Alacağı bulunduğunu, saygı ile arz ederim. 20.1.2007

 

                                                                                                          Bilirkişi Av. Mustafa Uslu

 
13 Haziran 2013, Perşembe 08:23
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.