27 Mayıs 2018 Pazar

İş Kazası , Kusur Oranları ve TazminatK. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

SUNULMAK ÜZERE

A. 3.İŞ  MAHKEMESİ   SAYIN   HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ   RAPORUDUR:

 

Dosya no                      : E.200./......

Kaza  tarihi                   : 18.11.1998

Vefat tarihi                    : 18.11.1998 Yaşı :43 yıl, 7 ay, 8 gün  Bakiye ömrü: 26 yıl 4 ay 22 gün

 Kusuru                     : %20

Hak  sahibi              :                Doğum  tarihi     :          Yaşı      :                      İstifade süresi :        

Eşi H.                           15.05.1964                   34                                       34 (26 YIL 4 AY 22 GÜN)

Oğlu M.                        01.01.1986                   12                                       19.6.2004?e kadar,

Kızı H.                          01.01.1982                   16                                       19.11.1999?a kadar,          

            1-Sayın Mahkemece 2001/95 Esas sayılı rücu dosyasında tanzim ettirilen 30.10.2003 tarihli bilirkişi kusur raporunda;

                        1-Ö. İnşaat San. Tic. A.Ş. %20,

                        2-A. Elektrik Ldt. Şti. %25,

                        3-A.İ.Ö. %25,

                        4-E. Ltd. Şti. %10,

                        5-Müteveffa  H. H. A. %20,

oranında kusurlu bulunmuşlardır. Bu nedenle Kazalı işçinin %20 oranında kusuru bulunduğundan hak sahibinin gerçek zarar hesabından bu oranda indirim yapılmıştır.

2- Yaşasa idi sigortalının 60 yaşına kadar çalışıp 60 yaşında emekli olacağı esasından hareketle hesap yapılmıştır. Müteveffa sigortalının eşi kendi bakiye ömrü süresince oğlu M.?ın 19.6.2004 tarihine kadar ve kızı H. ise 19.11.1999 tarihine kadar murisin gelirlerinden istifade ettirilmiştir.

            Murisin geliri kendisi ve eşine 2?şer , çocuğuna 1?er hisse olarak tefrik edilmiştir.

3- 31.12.2006 tarihine kadar ki gelirler işlemiş ve 01.01.2007 sonrası gelirler her yıl için % 10 ıskontolu  olarak hesaplanmıştır.

4-Dosya ibraz edilen SSK Sigorta Müfettiş raporu ve vizite kağıdının tetkikinden kazalı sigortalının olayın meydana geldiği  tarih itibari ile asgari ücretle çalıştığı tespit edildiğinden olay tarihinden sonra ki cari asgari ücretler tazminata esas alınmıştır. (SSK vekili tarafından daha önce ki raporlara özellikle sigortalının kazancı konusunda yapılan itirazlarda prime esas kazancın alt sınırının dikkate alınması üzerinde yoğun olarak durulmakta olup Günlük kazancın alt sınırı kavramı, sigortalının gerçek kazancının yasayla belirlenen prim hesabına esas tutulan alt kazanç sınırına yükseltilmesi anlamına gelip alt kazanç sınırının altında kazanç elde eden sigortalıların, gerçek kazançları üzerinden değil yasa hükmüyle belirlenen farazi alt kazanç sınırını göstermektedir. Dolayısıyla SSK Aylık/Gelir Bağlama Kararının ortalama yıl/gün kazanç bölümünde 2.336.625TL olarak belirlenen rakam 506 sayılı Yasa?nın 78. maddesine göre belirlenen günlük asgari kazancın alt sınırı olup sigortalının gerçek ücretini yansıtmamaktadır.)

            Son  ücret 01.01.2007 tarihinden itibaren her yıl % 10 arttırılmış olup brüt ücretlerden Brüt ücretlerden %14 sigorta primi, Gelir Vergisi, Damga Resmi ve 1.7.2000 tarihinden itibaren de işsizlik sigortası primi  tenzil edilmiştir.

            5-Yaşlılık aylığı son gösterge, katsayı orana ve rapor tanzim tarihine kadar olan TÜFE artışları ve zamlara göre hesaplanmış olup bu aylık gelirde her yıl %10 arttırılıp %10 iskontoya tabi tutulmuştur.

            6-Sigortalının eşinin rapor tanzim tarihi itibari ile  sosyal durumu, 42 yaşında olması ve öğrenim durumu yaşadığı yer itibari ile %7 oranında evlilik şansı bulunduğu dikkate alınarak evlilik şansı tenzili yapılmıştır.

7-Yerleşik içtihatlar uyarınca SSK tarafından bağlanan gelir peşin sermaye değeri ve SYZ?nin gerçek zarardan tenzili gerekmekte olup SSK Başkanlığı Tahsisler Dairesi Başkanlığına müzekkere yazılarak müteveffa işçinin hak sahiplerine bağlanan gelir peşin sermaye değerleri ile sosyal yardım zamlarının dosyaya celbi gerekmektedir.

TABLOLAR                               :

5-HESAPLAR                           :

HAKSAHİBİ H. (EŞİ):

18.11.1998-31.12.2006 Fiili çalışma işlemiş gelir              :   9.331,43

  01.01.2007-10.04.2015 İşlemiş yaşlılık geliri                 : 19.162,23

  01.05.2015-10.04.2025  İskontolu yaşlılık geliri                         : 20.842,04

Toplam : 49.335,70

%7 evlilik tenzili            : 49.335,70x0,93=45.882,20YTL

%20 Kusur tenzili          : 45.882,20x0,80=36.705,76YTL

Sigorta gelir peşin değerinin tenzili          : 36.705,76YTL-            ?          =          ?

HAK SAHİBİ M. (OĞLU):

18.11.1998-19.06.2004  Fiili çalışma işlemiş gelir             :  1.927,69

Toplam: 1.927,69

%20 Kusur tenzili          : 1.927,69x0,80=1.542,15YTL

Sigorta gelir peşin değerinin tenzili          : 1.542,15YTL - ?          =          ?

HAK SAHİBİ H. (KIZI):

18.11.1998-19.11.2004  Fiili çalışma işlemiş gelir             : 123,12

Toplam : 123,12

%20 Kusur tenzili          : 123,12x0,80=98,50YTL

Sigorta gelir peşin değerinin tenzili          : 98,50YTL -     ?          =          ?

SONUÇ                                               :

Davacılardan H.?nin  36.705,76YTL, M.?ın 1.542,15YTL ve H.?nın 98,50YTL alacağı bulunduğunu, ancak her bir hak sahibi için SSK tarafından bağlanan en son peşin sermaye toplamının belirlenen bu maddi zarardan tenzil ile bakiyenin kalması halinde bu tutarın davacıların alacağı olarak kabulü gerektiğini, Saygı ile arz ederim.  23.03.2006                                                         

                                                                                        Bilirkişi  Av. Mustafa Uslu

 
13 Haziran 2013, Perşembe 08:55
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.