23 Nisan 2018 Pazartesi

İş Kazası Sonucu Ölüm , Maddi Manevi Zararın GiderilmesiK. İŞ  MAHKEMESİNE

SUNULMAK ÜZERE

A. 13. İŞ   MAHKEMESİ   SAYIN   HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ  RAPORUDUR:

 

Dosya no                      : E.200./.....

            Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 14.4.2005 tarih ve 2004/12140, K.2005/3779 sayılı Bozma ilamında; ?? Dava, iş kazası sonucu ölüm nedeniyle hak sahiplerinin uğramış olduğu maddi ve manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, nikahsız eş M.K.?ın maddi tazminat talebinin reddine karar verilmiş ise de, bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.

            Gerçekten, toplumumuzda yasa dışı nitelendirilen, gayri resmi evliliklerin bulunduğu sosyal bir gerçektir. Türk Medeni  Kanunu uyarınca, evlilik bağı kurulmasa bile, karı koca diye birleşen, bu amaç ve duygu ile yaşamlarını sürdüren kadınlar için bakım yükümlülüğünü yerine getiren erkeğin destek sayılması gerektiği, doktrinde ve Yargıtay?ın yerleşmiş uygulamaları ile kabul edilmiş bir olgu olduğu gibi, Dairemizin uygulamaları da bu yöndedir. Borçlar Kanununun 45. maddesinde de belirtildiği üzere ?destek? kavramı hukuki bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu içerir. Türk Medeni Kanunu uyarınca evlilik bağı kurulmasa dahi fili evlilik birliğinde olan davacı M.K.?ın destekten yoksun kalma tazminatı isteyebileceği açıktır.

            Bu nedenle, davacı M.K.?ın yönünden gerçekleşecek olan maddi tazminata karar vermek gerekirken, ?davacı M.K.?ın ölen müteveffa M.T. ile gayri resmi evli oldukları? gerekçesi ile buna ilişkin talebin reddi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir?? gerekçesi ile bozulmuş olup bozma ilamı doğrultusunda aşağıda yer alan rapor tanzim edilmiştir.

Müteveffa kazazede       : M.T.

Doğum  tarihi                : 7.12.1966  Yaşı     :34       Bakiye ömrü  :34

Kaza Tarihi                   : 8.10.1998

Vefat tarihi                    : 8.10.1998

Kusuru                         : %30

Hak sahibi                             :              Doğum  tarihi     :            Yaşı      :          İstifade süresi            :         

İmam nikahlı Eş M.                   3.3.1963                                   35                    33

Oğlu H.                                    7.3.1996                                   3                      15

Oğlu M.                                    21.1.1999                                 0                      18

1-Sayın Mahkemece tanzim ettirilen 6.5.2002 tarihli bilirkişi kusur raporunda olayın meydana gelmesinde; O.N.T.?ın %60, B.Ö.?ün %10 ve Mtüveffanın %30 oranında kusurlu bulundukları tespit edildiğinden %30 oranında müterafik kusuru tenzil edilerek davacıların destekten yoksun kalma tazminatları hesaplanmıştır.

2-Yaşasa idi sigortalının 60 yaşına kadar çalışıp 60 yaşında emekli olacağı esasından hareketle hesap yapılmış ve murisin gelirinden;

a-Murisin eşi  murisin bakiye ömrü süresince,

b-Oğulları 18 yaş ikmaline kadar,

istifade edeceği dikkate alınarak pay dağıtımı yapılmıştır.

 Murisin geliri kendisi ve eşine 2?şer , çocuğuna 1 hisse olarak tefrik edilmiştir.

3-31.12.2006 tarihine kadar ki gelirler işlemiş ve 1.1.2007 sonrası gelirler her yıl için %10 arttırılmış ve % 10 ıskontolu olarak hesaplanmıştır.

 4-Müteveffanın asgari ücretle çalıştığı tespit edilmekle cari asgari ücretler  tazminata esas ücret olarak esas alınmıştır.

Brüt ücretlerden %14 sigorta primi, Gelir vergisi, Damga Resmi ve işsizlik sigortası primi tenzil olup son net günlük ücret 1.1.2007 tarihinden itibaren her yıl ayrı ayrı %10 oranında arttırılmıştır

5-Yaşlılık aylığı son gösterge, katsayı, oran ve SYZ hariç TUFE artışlarına göre aylık yaşlılık geliri hesaplanmış olup bu aylık gelirde her yıl %10 arttırılıp %10 ıskontoya tabi tutulmuştur.

6-Yerleşik içtihatlar uyarınca SSK tarafından bağlanan gelir peşin sermaye değeri ve SYZ?nin gerçek zarardan tenzili gerekmekte olup SSK Başkanlığı Tahsisler Dairesi Başkanlığına müzekkere yazılarak müteveffa işçinin hak sahiplerine bağlanan gelir peşin sermaye değerleri ile sosyal yardım zamlarının dosyaya celbi gerekmektedir.

TABLOLAR                  :

5-HESAPLAR                           :

HAK SAHİBİ M. (İMAM NİKAHLI EŞİ):

8.10.1998-31.12.2006    Fiili çalışma işlemiş gelir            :   6.929,59

1.1.2007-7.12.2026  Fiili çalışma iskontolu geliri              : 36.727,31

1.1.2007-3.3.2031    Iskontolu yaşlılık geliri                    : 13.130,45

                                                                     Toplam : 45.787,35

% Kusur tenzili                        : 45.787,35X0,70=39.751,15YTL

SONUÇ                         :

Davacılardan müteveffanın imam nikamlı eşi M.?in 39.751,15YTL alacağı bulunduğunu, saygı ile arz ederim.  22.3.2006

 

 

Bilirkişi Av. M. Uslu

 
13 Haziran 2013, Perşembe 08:53
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.