22 Nisan 2018 Pazar

İş Kazası Sonucu Vefat , Cenaze YardımıK. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

SUNULMAK ÜZERE

A.  10. İŞ   MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ RAPORUDUR:

 

DOSYA  NO      :    E.200../.....

KONU                           :    Rücuen   Tazminat

1.DAVACININ İDDİASI                 :

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili Kurum sigortalısının 25.08.2005 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu vefat ettiğini, sigortalının hak sahiplerine 40.174,38YTL peşin sermaye değerli gelir bağlandığını, 171,50YTL cenaze masrafı ödendiğini, şimdilik toplam 40.345,88YTL Kurum zararı meydana geldiğini, beyanla; fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak uğranılan Kurum zararından şimdilik 4.017,43YTL?lik kısmının gelirler yönünden tahsis onay tarihinden, cenaze yardımı bakımından ise ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan  müştereken ve müteselsilen  tahsiline karar verilmesini iddia ve talep etmiştir.

2.DAVALININ CEVABI    :       

Davalı vekili cevap layihasında özetle; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İNCELEMELER             :

1. Sayın Mahkemece tanzim ettirilen bilirkişi kusur raporunda olayda;

a   Davalı işveren şirketin %100 oranında kusurlu

b   Kazalı sigortalının kusursuz

            oldukları belirtilmiştir.

2.Davacı kurum 506 sayılı Yasa?nın 26. Maddesi ve 10. maddesi uyarınca davalının kusur ve kusursuz sorumluluğu gereği %100 bağlanan gelir peşin değerinden ve cenaze giderinden Kurum zararı ve kurum talebi aşağıda gösterildiği üzeredir,   

            GERÇEK   ZARAR     :

Davanın yasal dayanağı ,506 sayılı Yasa?nın  10. ve 26.maddesi  olup anılan maddeye 3395 sayılı Yasa ile eklenen fıkra uyarınca Kurumun rücu hakkı , zararlandırıcı olaya maruz kalan sigortalının hak sahiplerinin olay sorumlularından isteyebilecekleri maddi tazminat miktarı ile sınırlandırılmıştır,buna göre iş ve tazminat hukuku ilkeleri uyarınca davalının kusuru muvacehesinde hak sahiplerinin gerçek zararının tespit edilip orana tekabül eden gelir peşin değeri ile mukayese edilerek Kurum alacağının tespiti gerekmektedir.

Müteveffa kazazede       :  Tahir DAĞLI

Doğum  tarihi                :  03.04.1981 Yaşı   : 22      Bakiye ömrü  : 44

Kaza Tarihi                   :  25.08.2003

Vefat tarihi                    :  25.08.2003

Kusuru                         :  YOKTUR.

Hak sahibi         :              Doğum  tarihi     :            Yaşı      :          İstifade süresi         :         

              Annesi Hacer Dağlı        25.10.1961                 45                    26

              Babası Muzaffer             10.12.1954                 52                    20

            1-Sayın mahkemece tanzim ettirilen bilirkişi kusur raporunda davalının toplam %100 ve sigortalının ise kusursuz bulunduğundan davalının 506 sayılı yasanın 10. ve 26. maddeleri gereği sigortalının gerçek zararından %100 oranında sorumluluğu bulunmaktadır.

2-Yaşasa idi sigortalının 60 yaşına kadar çalışıp 60 yaşında emekli olacağı esasından hareketle hesap yapılmıştır. Murisin gelirinden anne ve babası kendi bakiye ömrü süresince istifade ettirilmişlerdir.

            Murisin gelirinden anne ve babaya;

            a-Kaza tarihinde bekar olması, diğer kardeşlerinin de anne ve babasına yardım yapacağının kabulü ile 25.08.2003-31.12.2003 tarihleri arasında %25

            c-01.01.2004 tarihinden itibaren evlenmiş olacağı kabul edilip %20?şer,

            d-01.01.2005 yılı başında ilk çocuğunun doğacağı kabul edilip %15?er,

            e-01.01.2006 yılı başında ikinci çocuğunun doğacağı kabul edilip bu tarihten sonra %10?ar,

            f-Hak sahibi babanın bakiye ömrünü tamamlamasından sonra annenin destekten payının %15?e çıkartılacağı kabul edilerek hesap yapılmıştır.

3-31.12.2006 tarihine kadar ki gelirler işlemiş ve 1.1.2007 sonrası gelirler her yıl için % 10 ıskontolu olarak hesaplanmıştır.

4- Dosyanın tetkikinden sigortalının kaza tarihindeki ücreti asgari ücret olarak tespit edildiğinden cari asgari ücretler tazminata esas alınmıştır.

Son ücret 1.1.2007 tarihinden itibaren her yıl %10 oranında arttırılmış olup brüt ücretlerden  Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, Gelir Vergisi ve Damga Resmi tenzil edilmiştir.

          5-Ücret arttırım ,netleştirme ,işlemiş,iskontolu gelir ve dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

  TABLOLAR                  :

HESAPLAR                             :

A-HAKSAHİBİ H. (ANNESİ):

25.08.2003-31.12.2006 işlemiş gelir                             :   2.100,18

  1.1.2007-25.10.2029  Fiili çalışma ıskontolu gelir                       : 11.929,79

   Toplam                     : 14.029,97

Davalının 10. ve 26. maddeye göre %100 sorumluluğu  : 14.029,97X%100= 14.029,97

B-HAKSAHİBİ M. (BABASI):

25.08.2003-31.12.2006 işlemiş gelir                             : 2.100,18

  1.1.2007- 10.12.2023  Fiili çalışma ıskontolu gelir                      : 7.847,51

   Toplam                     : 9.947,69

Davalının 10. ve 26. maddeye göre %100 sorumluluğu  : 9.947,69X%100=9.947,69

6-MUKAYESE                                      :

A-

SONUÇ                                               :

Davacı Kurumun davalı işverenden 506 sayılı Yasa?nın 10.ve 26. maddesi nedeni ile 4.034,59YTL alacağı bulunduğunu, Saygı ile arz ederim 16.08.2006                                                                                    

                                                   Bilirkişi  Av. Mustafa Uslu

 
13 Haziran 2013, Perşembe 09:27
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.