23 Mayıs 2018 Çarşamba

İş Kazası Sonucu Vefat , Zararın Tazmini...... ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

SUNULMAK ÜZERE

......... İŞ   MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ RAPORUDUR:

 

KONU                           :    Rücuen   Tazminat

1.DAVACININ İDDİASI                 :

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili Kurum sigortalısının geçirdiği iş kazası sonucu vefat ettiğini, bu nedenle daha önce açılan davanın sonuçlandığını ve hak sahiplerinin gerçek zararı ile kusur oranlarının kesinleştiğini, hak sahiplerine ilk peşin sermaye değerli gelir olarak 14.272,07YTL bağlandığı beyanla; fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak uğranılan Kurum zararından şimdilik 9.840,63YTL?lik kısmının gelirler yönünden tahsis onay tarihinden, itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan    tahsiline karar verilmesini iddia ve talep etmiştir.

2.DAVALININ CEVABI    :       

Davalının cevabı bulunmamaktadır.

İNCELEMELER               :

          1-Sayın Mahkemece tanzim ettirilen bilirkişi kusur raporunda olayda;

                      a)Davalı işveren F. B. adına %80

                      b)Kazalı sigortalının %20

          oranın da kusurlu oldukları belirtilmiştir.

2-Davacı kurum 506 sayılı Yasa?nın 26. Maddesi uyarınca sorumlulara kusuru oranında rücu hakkına sahip olup bağlanan gelir peşin değerinden ve cenaze giderinden Kurum zararı ve kurum talebi aşağıda gösterildiği üzeredir,

            GERÇEK   ZARAR     :

Davanın yasal dayanağı ,506 sayılı Yasa?nın  26.maddesi  olup anılan maddeye 3395 sayılı Yasa ile eklenen fıkra uyarınca Kurumun rücu hakkı , zararlandırıcı olaya maruz kalan sigortalının hak sahiplerinin olay sorumlularından isteyebilecekleri maddi tazminat miktarı ile sınırlandırılmıştır,buna göre iş ve tazminat hukuku ilkeleri uyarınca davalıların kusuru muvacehesinde hak sahiplerinin gerçek zararının tespit edilip orana tekabül eden gelir peşin değeri ile mukayese edilerek Kurum alacağının tespiti gerekmektedir.

Müteveffa kazazede       : A. K.

Doğum  tarihi                : 15.10.1981 Yaşı     : 18      Bakiye ömrü  :47

Kaza Tarihi                   : 27.9.1999

Vefat tarihi                    : 27.9.1999

Kusuru                         : %20

Hak sahibi         :              Doğum  tarihi     :            Yaşı      :          İstifade süresi         :         

            Babası M.                                 19.2.1949                     50                    22 yıl

            Annesi H.                                 1.1.1949                       50                    22 yıl

            1-Sayın mahkemece tanzim ettirilen bilirkişi kusur raporunda davalının %80 ve sigortalının % 20 oranında kusurlu olduğu belirtildiğinden gerçek zarardan sigortalının kusuru oranında indirim yapılmıştır.

2-Yaşasa idi sigortalının 60 yaşına kadar çalışıp 60 yaşında emekli olacağı esasından hareketle hesap yapılmıştır. Murisin gelirinden Annesi ve babası bakiye ömürleri süresince yararlandırılmış olup;

            a-Kaza tarihinde bekar olması, diğer kardeşlerinin de anne ve babasına yardım yapacağının kabulü ile 27.9.1999-31.12.2001 tarihleri arasında %25

            b-1.1.2002-31.3.2003 tarihleri arasında askere gideceği varsayıldığından askerlik nedeni ile pay ayıramayacağı,

c-1.4.2003-31.12.2004 tarihinden itibaren evlenmiş olacağı kabul edilip %20,

            d-1.1.2005-31.12.2005 yılı başında ilk çocuğunun doğacağı kabul edilip %15?er,

            e-1.1.2006 yılı başında ikinci çocuğunun doğacağı kabul edilip bu tarihten sonra %10?ar,

            f-Hak sahibi annenin bakiye ömrünü tamamlamasından sonra annenin destekten payının %15?e çıkartılacağı kabul edilerek hesap yapılmıştır.

3-31.12.2007 tarihine kadar ki gelirler işlemiş ve 1.1.2008 sonrası gelirler her yıl için % 10 ıskontolu olarak hesaplanmıştır.

4-Dosyanın tetkikinden sigortalının kaza tarihindeki ücretinin günlük 4,00YTL olduğu anlaşılmakta olup bu ücretin o tarihteki 3,12YTL olan  asgari ücrete oranı 1,282 fazla olup bu fazlalıkta daha sonra ki asgari ücretlere uygulanarak tazminata esas ücret belirlenmiştir.

Son ücret 1.1.2008 tarihinden itibaren her yıl %10 oranında arttırılmış olup brüt ücretlerden  Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, Gelir Vergisi ve Damga Resmi tenzil edilmiştir.

5-Sigortalının yaşlılık aylığı geliri  son gösterge, katsayı, oran ve TÜFE artışlarına  hesaplanmış olup bu aylık gelirde her yıl %10 arttırılıp %10 ıskontoya tabi tutulmuştur

          6-Ücret arttırım ,netleştirme ,işlemiş,iskontolu gelir ve dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

TABLOLAR                              :

HESAPLAR                           :

HAK SAHİBİ MİZBAH (BABASI):

27.9.1999-31.12.2007    Fiili çalışma işlemiş gelir            : 4.378,58

1.1.2008-19.2.2021  Fiili çalışma iskontolu geliri              : 8.638,45

                                                                     Toplam :13.017,03

%20 Kusur tenzili                    : 13.017,03X0,80=10.413,62

 

HAK SAHİBİ HEDİYE (ANNESİ):

27.9.1999-31.12.2007    Fiili çalışma işlemiş gelir            : 4.378,58

1.1.2008-1.1.2021  Fiili çalışma iskontolu geliri                : 8.506,82

                                                                     Toplam : 12.885,40

%20 Kusur tenzili                    : 12.885,40X0,80=10.308,32

MUKAYESE                                      :

SONUÇ                         :

Davacı Kurumun 9.840,63YTL alacağı bulunduğu, Saygı ile arz ederim. 14.3.2007

 

                        Bilirkişi Av.Mustafa Uslu

 
12 Haziran 2013, Çarşamba 20:53
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.