22 Nisan 2018 Pazar

İşbaşı Eğitim Programı Katılımcı Sayısı ve Programın Uygulanması
İşbaşı Eğitim Programı ve Programın Uygulanması


Programın uygulanması

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 50. maddesinin ilk fıkrası dikkate alındığında, işverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, on bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir. Katılımcı sayısı belirlenirken ortaya çıkan tüm küsuratlar bir üst sayıya tamamlanır.

Örnek 1: 21.07.2014 tarihinde başlayacak olan programda 41 fiili çalışanı olduğunu beyan eden işverenin program kapsamında alabileceği katılımcı sayısı 4,1’in bir üst sayıya tamamlanması sonucunda 5 olacaktır.

Aynı fıkrada işverenin programdan yararlanma yönündeki talebine ilişkin uygulama esaslarının Genel Müdürlükçe belirleneceği ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda; işveren tarafından programa başvuru yapılırken aşağıdaki belgelerin ilgili olanlarının ibraz edilmesi gerekmektedir:

a)  Talep dilekçesi,

b)  İşveren taahhütnamesi (EK-20),

c)  Ön Talep Formu (EK-35),

d)  İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri,

e)  Son üç aylık sigortalı hizmet listesi, (katılımcının işverenin çalışanı olup olmadığının kontrolü amacıyla istenir)

f)   İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

g)  Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.

Yukarıda yer alan belgelerden asıl veya noter onaylı belgeler hariç diğer belgelerde işverenin imzaya yetkili kişisinin imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür veya kaşe bulunması esastır. İl müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde yukarıda yer alan belgelere ilave olarak işverenden bilgi ve belge istenmesi mümkündür.

Aynı maddenin üçüncü fıkrası gereğince, işveren tarafından başvuru yapılan tarihe ait sigortalı hizmet listesinin ibraz edilememesi durumunda; izleyen ayda ilgili belgeleri vermek üzere bu tarihe ait sigortalı çalışan sayısına ilişkin İşveren Taahhütnamesi  işverenden alınacaktır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında da belirtildiği üzere; program için yapılan başvuru ile program başlangıcının aynı tarihte olmaması halinde başvuru yapılan tarihteki duruma göre değil, içinde bulunulan tarihe göre işlem yapılacaktır. Bu durumda işverenden programın başladığı tarihe ilişkin fiili çalışan sayısını gösteren yeni bir taahhütname alınacak ve program, bu taahhütnamede belirtilen fiili çalışan sayısına göre kontenjan oluşturulmak suretiyle başlatılacaktır. Yeni taahhütname alındığından daha önce alınan taahhütnamenin de dosyada muhafazası sağlanacaktır.

Örnek 2: 16.07.2014 tarihinde işbaşı eğitim programından yararlanmak üzere başvuru yapan ve bu tarih itibariyle 36 fiili sigortalı çalışanı olduğunu taahhüt eden işverenin başvurusu İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş ve programın 21.07.2014 tarihi ile başlatılmasına karar verilmiştir. Bu durumda işverenden alınacak yeni taahhütnamede 21.07.2014 tarihindeki fiili sigortalı çalışan sayısı yer alacak olup, kontenjan hesabı bu sayı üzerinden yapılacak ve işverenin programa başlatabileceği katılımcı sayısı belirlenecektir.

Söz konusu taahhütnamede yer alan ve programın başlama tarihindeki fiili sigortalı çalışan sayısının teyidi, izleyen ayda sigortalı hizmet listesi üzerinden yapılacak kontrolde belirlenecektir. Programın başlama tarihi itibariyle işverenden alınan ve o tarihteki fiili çalışan sayısını gösteren taahhütnamede yer alan sayı, o aya ait sigortalı hizmet listesinde ilgili tarihe denk gelen fiili sigortalı çalışan sayısından farklı ise sigortalı hizmet listesinde programın başladığı tarihe denk gelen fiili sigortalı çalışan sayısı esas alınacaktır.

Örnek 3: 21.07.2014 tarihinde başlayan programda bu tarihe ilişkin çalışan sayısı işveren taahhütnamesinde 35 olarak belirtilmiştir. İzleyen ayda ibraz edilen temmuz ayına ait sigortalı hizmet listesinde programın başladığı tarihe denk gelen fiili sigortalı çalışan sayısı ise 37’dir. Bu durumda esas alınacak sayı 37 olacaktır.

İşveren tarafından programın başladığı tarihe ilişkin verilen taahhütnamedeki fiili çalışan sayısının o aya ait sigortalı hizmet listesinde ilgili tarihe denk gelen fiili sigortalı çalışan sayısından yüksek olması ve bu durumun işverenin hak ettiği kontenjandan fazla sayıda katılımcı ile program düzenlenmesine neden olması halinde, fazla katılımcının tespit tarihi itibariyle program ile ilişiği kesilir, kontenjan fazlası katılımcıya program başlangıcından itibaren yapılan ödemeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile işverenden tahsil edilir ve programa devam olunur. Hangi katılımcının programına son verileceğine işveren tarafından karar verilir. Ancak, işveren kontenjanının tamamını kullanmamış ise herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır.

Örnek 4: 21.07.2014’te başlayan programda ilgili tarihe ait fiili çalışan sayısı işveren tarafından 41 olarak beyan edilmiş ve 5 katılımcı ile program başlatılmıştır. İzleyen ayda temmuz ayına ait sigortalı hizmet listeleri üzerinden yapılan kontrolde 21.07.2014 tarihindeki fiili çalışan sayısı 40 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda, 40 çalışan için 4 katılımcı alınabilecek olması nedeniyle fazla kontenjan kullanımı söz konusu olduğundan, kontenjan fazlası katılımcının tespit tarihi itibariyle programla ilişiği kesilir, bu katılımcıya program başlangıcından itibaren yapılan ödemeler tespit tarihinden itibaren işverenden yasal faiziyle tahsil edilir ve programa devam olunur.

 Programın başlama ve bitiş tarihindeki fiili sigortalı sayısı belirlenirken o tarihte fiilen çalışan kişiler esas alınır. Dolayısıyla o tarihte veya daha önce işten çıkan/çıkarılan kişiler ile ücretsiz izin vb. nedenlerle o tarihte fiilen çalışmayanlar dikkate alınmayacaktır. Programın başladığı tarihten sonraki işe girişler o tarih itibariyle fiili çalışan sayısı hesaplamasında dikkate alınmayacağından işe giren söz konusu kişilerin işten çıkışı da değerlendirmeye alınmayacaktır.

Örnek 5: 21.07.2014 tarihinde işbaşı eğitim programı başlamıştır. Bu tarihten önce biri 07.07.2014, diğeri 15.07.2014 tarihlerinde olmak üzere 2 kişi işten çıkmış ve işverenin fiili çalışan sayısı 23’e düşmüştür. 21.07.2014 tarihinden sonra da 2 kişi işe girmiştir. Bu durumda temmuz ayına ait sigortalı hizmet listesinde yer alan toplam sayı 27 olarak görünecek olmasına rağmen, 21.07.2014 tarihindeki fiili çalışan sayısı hesaplanırken o tarihe kadar olan işten çıkışlar düşülüp, yine aynı şekilde o tarihten sonraki girişler dikkate alınmayacağından başlangıç sayısı olarak esas alınacak sayı 23 olacaktır. 

Ancak programın başlama tarihinden önce işten çıkan/çıkarılan kişi yine programın başlama tarihinden önce tekrar işe girmiş ve o tarih itibariyle fiilen çalışıyorsa bu kişi de fiili çalışan sayısının tespitinde dikkate alınacaktır. Programın başladığı tarihteki giriş ve çıkışlar da değerlendirmeye alınacak olup, aynı gün hem işe girişi hem de çıkışı olan kişiler hesaplamada dikkate alınmayacaktır. 

Örnek 6: 21.07.2014 tarihinde başlayan program öncesinde 03.07.2014 tarihinde işten çıkan/çıkarılan kişi 09.07.2014 tarihinde tekrar işe girmişse 21.07.2014 tarihindeki fiili çalışan sayısının hesabında bu kişi de dikkate alınacaktır.

Örnek 7: 21.07.2014 tarihinde başlayan programda aynı tarih itibariyle 2 kişi işe girip 1 kişi de işten çıkmıştır. Dolayısıyla fiili çalışan sayısı hesaplanmasında söz konusu giriş çıkışların da göz önüne alınması gerekecektir.

Örnek 8: 21.07.2014 tarihinde başlayan program öncesinde 15.07.2014 tarihinde girişi ve aynı tarihte çıkışı yapılan kişi hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

Yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre işbaşı eğitim programı için yapılan başvuru ile program başlangıcının aynı tarihte olmaması halinde başvuru yapılan tarihteki duruma göre değil, içinde bulunulan tarihe göre işlem yapılması gerekmektedir. Bu durumda işverenden programın başladığı tarihe ilişkin fiili çalışan sayısını gösteren yeni bir taahhütname alınacaktır. İşverenin programın başlangıç tarihinde başvuru tarihi ile aynı sayıda çalışana sahip olduğunu beyan etmesi durumunda da söz konusu taahhütnamenin alınması gerekmektedir.

Örnek 9: 11.07.2014 tarihinde (A) işvereni bu tarih itibariyle 42 fiili sigortalı çalışanı olduğunu beyan ederek program başvurusu yapmıştır. Başvurunun İl Müdürlüğünce değerlendirilmesi sonucunda 21.07.2014 tarihi itibariyle programın başlatılmasına karar verilmiş ve söz konusu tarih itibariyle işverenin çalışan sayısına dair yeni bir taahhütname alınmıştır. İkinci taahhütnamede işveren fiili çalışan sayısının 41 olduğunu beyan etmiştir. Bu durumda kontenjan hesaplamasına esas teşkil edecek sayı 41 olup, izleyen ayda temmuz ayına ait sigortalı hizmet listeleri ibraz edildiğinde programın başladığı tarih olan 21.07.2014’teki fiili çalışan sayısı taahhütnamedeki sayı olan 41 ile karşılaştırılıp farklılık olması durumunda sigortalı hizmet listesindeki sayı esas alınacaktır.

Aynı maddenin beşinci fıkrasına göre, işverenin programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısının, programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısından düşük olduğunun tespiti halinde; işveren bu tespit tarihinden itibaren bir ay içerisinde programın başladığı ve bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları arasındaki farka karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini bir aylık sürenin bitiminden itibaren en geç beş işgünü içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte bildirmezse işveren ile bu bir aylık sürenin son gününden itibaren on iki ay süreyle Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmeyecektir. Bunun dışında herhangi bir maddi yaptırım uygulanmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işverenin söz konusu istihdamı tespit tarihinden itibaren bir ay içerisinde yerine getirip getirmediğidir.

Örnek 10: (E) işvereninin 21.07.2014 tarihinde başlayan işbaşı eğitim programında bu tarih itibariyle 37 fiili sigortalı çalışanı bulunmaktadır. 15.12.2014 tarihinde program bitmiş ve 23.01.2015 tarihinde aralık ayı sigortalı hizmet listeleri vasıtasıyla yapılan tespitte programın bittiği tarih itibariyle işverenin 36 fiili çalışanı olduğu görülmüştür. Bu durumda işverenden 23.02.2015 tarihine kadar 1 kişiyi istihdam ettiğini en geç 28.02.2015 tarihine kadar işe giriş bildirgesi ile belgelemesi istenecektir. 23.02.2015 tarihi yükümlülüğü yerine getirmek için en son tarih olduğundan 23.02.2015 ile 28.02.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen istihdam dikkate alınmayacaktır. İşveren, bu yükümlülüğü yerine getirmezse 23.02.2015 tarihinden başlamak üzere işveren ile 12 ay süreyle Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmeyecektir.

Aynı maddenin altıncı fıkrasına göre programın başlatılması ve devamı sırasında, programın ilgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine uygunluğuna yönelik her türlü tedbir il müdürlüğü tarafından alınacaktır. Bu doğrultuda, programın bitiş tarihindeki fiili çalışan sayısının kontrolünün sağlıklı biçimde yapılabilmesi için işveren tarafından programın bittiği aya ait sigortalı hizmet listelerinin mücbir sebepler hariç en geç izleyen ayın son iş gününe kadar il müdürlüğüne/hizmet merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde programın bittiği ayı takip eden ayın son iş gününden itibaren işveren ile on iki ay süre ile Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmeyecektir.

Örnek 11: 15.12.2014 tarihinde biten programda söz konusu tarihteki fiili çalışan sayısının tespitinin yapılabilmesi için işveren tarafından aralık ayına ait sigortalı hizmet listelerinin ocak ayının son işgünü olan 30.01.2015 tarihine kadar il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. İşveren bu yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde 30.01.2015 tarihinden itibaren işverenle 12 ay süre ile (30.01.2016 tarihine kadar) Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmeyecektir.


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 22:04
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.