20 Haziran 2018 Çarşamba

İşbaşı Eğitim Programı Katılımcılarının İstihdamı
İşbaşı Eğitim Programına Yeni katılımcı talebi ve İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin istihdamı


Yeni katılımcı talebi ve katılımcıların istihdamı

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 51. maddesinin birinci fıkrasına göre, yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin, başvuru tarihinden geriye dönük son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az altmış gün istihdam etmiş olması gerekmektedir.

Örnek 1: 01.08.2014 tarihinde yeni katılımcı talep etmiş olan işveren, 01.08.2013 tarihinden itibaren işyerinde işbaşı eğitim programını tamamlayan 20 katılımcının  % 20’sine tekabül eden 4 katılımcıyı en az 60 gün istihdam etmiş olmak şartıyla işbaşı eğitim programından yararlanabilir.

İşverenin, katılımcıları söz konusu maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde istihdam etmeye başladığına veya istihdam edeceğine veya en az altmış gün istihdam ettiğini ancak bunu henüz resmi olarak belgeleyemediğine dair taahhütname   vermesi durumunda yeni katılımcı talebi değerlendirmeye alınabilecektir. Söz konusu taahhütnamede yer verilen istihdam yükümlülüğünün kesintisiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, henüz katılımcıları istihdam etmeye başlamayan ancak katılımcıları en az altmış gün istihdam edeceğine dair taahhütname veren işverenin söz konusu istihdamı en geç yeni katılımcı talebinde bulunduğu tarih (başvuru tarihi) itibariyle başlatmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte, katılımcıları en az altmış gün istihdam edeceğine veya istihdam etmeye başladığına dair taahhütname veren işverenin bu hususu başvuru tarihi itibariyle işe giriş bildirgesiyle il müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.

Örnek 2: 15.08.2014 tarihinde biten işbaşı eğitim programından sonra 31.08.2014 tarihinde yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin 31.08.2013 tarihinden itibaren işyerinde işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcıların en az % 20’sini en az 60 gün süreyle istihdam ettiğini belgelemesi gerekmektedir. İşveren, katılımcıları istihdam etmeye başladığı, ancak henüz 60 günlük istihdam süresi dolmadığından bu süreyi beklemeden yeni talepte bulunmak için bu hususla ilgili taahhütname (EK-34)  verebilecektir.

Örnek 3: 01.09.2014 tarihinde biten işbaşı eğitim programını müteakip 03.09.2014 tarihinde işveren programı tamamlayan katılımcıların en az % 20’sini en az 60 gün süreyle istihdam edeceğine dair taahhütname (EK-34)  vermek suretiyle yeni katılımcı talebinde bulunabilecektir.

Örnek 4: 15.09.2014 tarihi itibariyle yeni katılımcı talebinde bulunmak isteyen işveren son 1 yılda programı tamamlayan katılımcıların en az % 20’sini en az 60 gün istihdam etmiş olup bu durumu resmi olarak belgeleyememektedir. Bu durumda da işveren söz konusu istihdamı gerçekleştirdiğine dair taahhütname (EK-34) vermek suretiyle başvuru yapabilecektir.

İşveren tarafından söz konusu taahhütname verilerek başlatılan program devam ederken; biten son programın bitiş tarihindeki fiili çalışan sayısının Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 50. maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil edip etmediği de göz önüne alınarak işlem yapılmalıdır. İşverene ilgili fıkrada belirtildiği üzere yaptırım uygulanması söz konusu olursa bu durum devam eden programları da etkiler ve bu programlar da sonlandırılır. Bunun dışında herhangi bir maddi yaptırım uygulanmayacaktır.

Örnek 5: 01.08.2014 tarihinde 33 fiili çalışana sahip (F) işvereni ile düzenlenen ve 15.12.2014 tarihinde biten işbaşı eğitim programından sonra işveren 18.12.2014 tarihinde programı tamamlayan katılımcıların en az % 20’sini en az 60 gün istihdam edeceğine dair taahhütname ve söz konusu katılımcıların 18.12.2014 tarihi itibariyle işe başlatıldığını gösteren işe giriş bildirgesi ile il müdürlüğüne başvuru yapmış ve 19.12.2014 tarihi itibariyle de yeni program başlatılmıştır. Önceki programın bitiş tarihindeki fiili çalışan sayısının tespiti 23.01.2015’te yapılmış ve işverenin programın bitiş tarihi olan 15.12.2014’te 32 fiili çalışanı olduğu anlaşılmıştır. (F) işvereni 23.02.2015 tarihine kadar 1 kişiyi istihdam etmemiş olup işverene 23.02.2015 tarihinden başlamak üzere 12 ay süreyle kurs ve programlardan yararlanamama yönünde yaptırım uygulanmaya başlanmıştır. Bu durumda 19.12.2014 tarihinde başlatılan programın da sonlandırılması gerekecektir.

 Programın devamı sırasında işveren tarafından istihdam edilen katılımcılar da yüzde yirmilik istihdam yükümlülüğünün içinde değerlendirilecektir.

Örnek 6: 15 katılımcının tamamladığı programdan sonra işverenin yeni katılımcı talebinde bulunması halinde % 20’lik orana tekabül eden 3 kişiyi en az 60 gün süreyle istihdam etmiş olma şartı aranacaktır. Fakat bu 15 katılımcının birini program sırasında işe almış ve en az 60 gün istihdam etmişse, yeni talepte bulunurken program sırasında işe aldığı katılımcıya ilave olarak 2 katılımcıyı daha istihdam edip etmediğine bakılacaktır. Diğer bir ifadeyle, bu kişiden ayrı olarak 3 kişiyi istihdam etmesi gerekmeyecektir.

Katılımcının program bitiminde kendi isteğiyle istihdam edilmeyi kabul etmemesi halinde yeni katılımcı talebinde bulunan işveren istihdam yükümlülüğünü varsa diğer program katılımcıları arasından, yoksa aynı veya yakın meslekte eğitim almış (kurs veya işbaşı eğitim programından mezun olmuş) Kuruma kayıtlı işsizlerden, bunun da bulunmaması halinde Kuruma kayıtlı işsizler arasından en az 60 gün süreyle yerine getirmek zorundadır. Katılımcının istihdam edilmeye başlanmış fakat 60 günlük süre bitmeden ayrılmış olması durumunda da, işveren kalan süre için istihdam yükümlülüğünü varsa diğer program katılımcıları arasından, yoksa aynı veya yakın meslekte eğitim almış (kurs veya işbaşı eğitim programından mezun olmuş) Kuruma kayıtlı işsizlerden, bunun da bulunmaması halinde Kuruma kayıtlı işsizler arasından yerine getirmek zorundadır.

Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca katılımcıların bir kısmını veya tamamını işe alan ve/veya katılımcı sayısında azalma olan ve/veya talep edebileceği katılımcı sayısından daha az katılımcıyla program başlatan işveren, devam eden programın her safhasında yeni katılımcı talebinde bulunabilecektir. Yeni talep değerlendirilerek varsa mevcut katılımcılar hariç geriye kalan kontenjan kadar katılımcı ile işbaşı eğitim programı düzenlenebilir. Bu durumda da Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 51. maddesinin birinci fıkrası göz önünde bulundurulmak zorunda olup, yeni başvuru yapılan tarihten geriye dönük bir yıl içerisinde işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcının bulunması halinde, programı tamamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerinde veya başka işyerinde (ayrı tüzel kişilik) aynı meslekte en az altmış gün istihdam edilmiş olma şartının aranması gerekecektir. 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre; Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 60. maddesi hükümleri hariç olmak üzere Yönetmelik kapsamında programdan on iki ay süreyle yararlanamama yönünde yaptırım uygulanan işverenin; son bir yılda yaptırım uygulanmasına neden olan programlara başlayan toplam katılımcı sayısının en az yüzde ellisini en az altmış gün süreyle aynı meslekte istihdam ettiğini belgelemesi halinde, uygulanan yaptırım kaldırılabilecek ve söz konusu işveren yeni program başvurusu yapabilecektir. Söz konusu katılımcıların istihdam edilmek istememesi veya bu katılımcıların istihdamda bulunması (herhangi bir işverene bağlı olarak) halinde işveren aynı veya yakın meslekte eğitim almış (kurs veya işbaşı eğitim programından mezun olmuş) Kuruma kayıtlı işsizlerden, bunun da bulunmaması halinde Kuruma kayıtlı işsizler arasından söz konusu yükümlülüğü yerine getirebilecektir.

Örnek 7: Yönetmeliğin 50. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan yükümlülüğü yerine getirmemesi nedeniyle 15.09.2014 tarihi itibariyle Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan 12 ay süre ile yararlanamama yönünde yaptırım uygulanan (G) işvereni 15.12.2014 tarihinde başvuru yaparak 51. maddenin üçüncü fıkrası hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan etmiştir. Bu doğrultuda işveren, yaptırım uygulanmasına neden olan söz konusu programa başlayan 20 katılımcının 10’unu en az 60 gün süreyle istihdam ettiğini 25.03.2014 tarihinde belgelemiş ve işverene uygulanan yaptırım sistem üzerinden kaldırılarak yeni başvurusu değerlendirmeye alınmıştır.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin Geçici 2. maddesi uyarınca 51. maddenin yayım tarihinden önce imzalanan işbaşı eğitim programı sözleşmelerinde 50. maddenin yürürlükten kaldırılan fıkralarından dolayı yaptırım uygulanan işverene, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvuru yapması halinde işverenin talebi üzerine 51. maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla işverenin bu fıkra hükümlerinden yararlanabilmesi için bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. Bu durumda daha önce uygulanan maddi yaptırım hükümleri saklı olup, sadece sistemden ilgili işverene programdan on iki ay süreyle yararlanamama yönünde uygulanan yaptırım kaldırılacaktır.

Örnek 8: Yönetmeliğin 50. maddesinin yürürlükten kalkan sekizinci fıkrası hükümlerine istinaden 02.07.2014 tarihinden başlamak üzere on iki ay süre ile programdan yararlanamama yönünde yaptırım uygulanan işveren 03.09.2014 tarihinde başvuruda bulunarak Yönetmeliğin 51.  maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiştir. Dolayısıyla işveren ilgili fıkrada yer alan yükümlülüğü yerine getirirse hakkında uygulanan yaptırım sistem üzerinden kaldırılacak ve işveren yeni katılımcı talebinde bulunabilecektir.

Haklarında programdan on iki ay süreyle yararlanamama yönünde yaptırım uygulanan işverenlerin Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 51.Maddesinin 3. Fıkrası ve Geçici 2.Madde hükümlerinden faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri tarafından söz konusu işverenlere bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

İşverenin istihdam ile ilgili yükümlülük süreleri ve oranları asgari düzeyde belirlenmiş olup, il müdürlüğünce işverenin niteliğine göre bu süre ve oranın artırılması yönünde işveren ile yapılacak görüşmeler sonrasında süre ve oranlar artırılabilecektir. Dolayısıyla aynı maddenin beşinci fıkrasında belirtildiği üzere program başlangıcında işveren tarafından istihdam taahhüdü verilmişse program sonunda bu taahhüdün yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecek, söz konusu yükümlülük yerine getirilmezse işveren ile on iki ay süreyle bu Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmeyecektir. Bu durumda işverenin istihdam yükümlülüğünü programın bitiminden itibaren otuz gün içerisinde başlatması ve kesintisiz olarak sözleşmede belirlenen süreyle (altmış günden az olmamak üzere) yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca, katılımcıların program bitiminde kendi isteğiyle istihdam edilmeyi kabul etmemesi halinde işveren istihdam yükümlülüğünü varsa diğer program katılımcıları arasından, yoksa aynı veya yakın meslekte eğitim almış (kurs veya işbaşı eğitim programından mezun olmuş) Kuruma kayıtlı işsizlerden, bunun da bulunmaması halinde Kuruma kayıtlı işsizler arasından en az altmış gün olmak üzere sözleşmede belirtilen süre kadar yerine getirmek zorundadır. Katılımcıların istihdam edilmeye başlanmış fakat sözleşmede belirlenen süre bitmeden ayrılmış olması durumunda da, işveren kalan süre için istihdam yükümlülüğünü varsa diğer program katılımcıları arasından, yoksa aynı veya yakın meslekte eğitim almış (kurs veya işbaşı eğitim programından mezun olmuş) Kuruma kayıtlı işsizlerden, bunun da bulunmaması halinde Kuruma kayıtlı işsizler arasından yerine getirmek zorundadır.

Örnek 9: 31.07.2014 tarihinde 10 katılımcı ile başlayan işbaşı eğitim programında (Y) işvereni program sonunda katılımcıların % 50’sini en az 90 gün süreyle istihdam edeceğini taahhüt etmiştir. Program 30.11.2014’te sona ermiş ve işveren 05.12.2014 tarihinde 5 katılımcıyı istihdam etmeye başlamış ancak il müdürlüğünce 25.04.2015 tarihinde yapılan tespitte işverenin katılımcıları kesintisiz 90 gün süreyle istihdam etmediği görülmüştür. Bu durumda tespit tarihi itibariyle varsa devam eden programlar sonlandırılacak ve işveren ile on iki ay süreyle Yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenlenmeyecektir.

İşveren başvuru esnasında –mümkün olması halinde- programı tamamlayan katılımcıların istihdamını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Sigortalı Hizmet Listesini il müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. İstihdam edilmesi gereken katılımcı sayısının belirlenmesinde yarım ve üzeri kesirler tama iblağ olunur. Aynı meslekten anlaşılması gereken, Türk Meslekler Sözlüğündeki dörtlü birim (ünite) grup kodun içindeki mesleklerdir.


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 22:15
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.