18 Temmuz 2018 Çarşamba

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN

KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK

 

 

16.07.1982 Tarih ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 25.10.1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır

 

 

Amaç-Kapsam ve Deyimler:

Madde 1

Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Madde 2

Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ve işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

 

Madde 3

Bu Yönetmelikte geçen:

a)  ?Kurum ve Kuruluş? deyimi; genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirak ve müesseseleri,

b)  ?Memur? deyimi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflarda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) çalışanları,

c)  ?Sözleşmeli Personel? deyimi; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2 nci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 06.11.1980 gün ve 2333 sayılıa Kanuna(*)  göre çalışanları,

d)  ?Geçici Görevli? deyimi; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalışanlarla kadrosunun  bağlı bulunduğu kurum ve kuruluş dışında başka bir kurum ve kuluşta çalışanları,

e)  ?İşçi? deyimi; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrasına giren ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışanları,

 

ifade eder.

 

Ana İlkeler:

 

Madde 4

Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.

 

Madde 5

2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar:

 

a)Kadınlar;

 

(Değişik 3 Ocak 2002 tarih ve 24629 tarihli R.G.)Elbise,pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı; görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış; tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.

 

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (Sandalet) ayakkabı giyilmez.

 

(*) Bu Kanunun 01.01.1987 tarihinde yürürlükten kalkacağı 29.11.1984 tarih ve 243 sayılı KHK?nin 56 ncı maddesiyle hükme bağlanmış ise de; Kanunun yürürlükten kalkma tarihi, 18.12.1986 tarih ve 266 sayılı KHK?nin 2 nci maddesiyle 01.01.1988; 18.12.1987 tarih ve 302 sayılı KHK?nin 1 inci maddesiyle 01.01.1989; 23.12.1988 tarih ve 351 sayılı KHK?nin 8 inci maddesiyle 01.01.19990; en son olarak 06.12.1989 tarih ve 393 sayılı KHK?nin 1 inci maddesiyle de 01.01.1991 tarihine kadar uzatılmış olup, su sürenin dolmuş olması nedeniyle yürürlükten kalkmıştır. 

 

b) Erkekler;

 

Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz, bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.

 

(Değişik: 07.08.1991 tarih ve 91/2048 sayılı B.K.K., R.G. 15.08.1991/20961) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.

 

Çeşitli Hükümler:

Madde 6

Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler.

 

Madde 7

Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların çalışılan işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir.

 

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur.

 

Madde 8

Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir.

 

Madde 9

Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk?ün doğumunun 100. Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b. şeyler takamaz.

 

Madde 10

Her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu Yönetmelik hükümlerine uygun kılık-kıyafetlerle çekilmiş olması zorunludur.

 

Madde 11

Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında uygulanır.

 

Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilatında ilgili Bakanlarca; illerde yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edilir.

 

Madde 12

Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılırlar.

 

Madde 13

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz.

 

Toplu İş Sözleşmeleri halen Yürürlükte olan kuruluşlar için (Sözleşmenin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Madde 14

07.06.1963 tarihli ve 6/1835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararının Kara Kuvvetleri Sekizinci Bölüm 1 inci maddesi, Deniz Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi, Hava Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi hükümleri ile 22.07.1981 tarihli  ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı ?Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik? saklıdır. 

       

Madde 15- Diyanet İşleri Başkanlığında bifiil din işleriyle ilgili personelin giyim ve kuşamına ilişkin hususlar 17 nci maddede belirtilen mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Başkanlıkça tespit ve bağlı olduğu Bakanlıkça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülür.

 

Cezai Hükümler:

 

Madde 16

Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

 

İş Kanununa tabi işçilere de aynı derecedeki cezai hükümler uygulanır.

 

Madde 17

Bu Yönetmelik; 2413 sayılı ?Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri ile İlgili Kararname?; 2596 Sayılı ?Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanununun 6 ncı maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 1958 sayılı ?Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun? tatbik suretini gösterir ?Nizamname? hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.

 

Madde 18

27.01.1982 tarihli ve 8/4219 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 19

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 20

Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

16.07.1982 TARİH VE 8/5105 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜLÜĞE KONULAN  YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

 

Ek ve Değişiklik Getiren YönetmeliğiYürürlüğe Koyan Kararnamenin

Tarihi

Numarası

Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

16.07.1982

17849

-

25.10.1982

10.12.2001

24629

5.Md (a)

03.02.2002

 

 
01 Haziran 2013, Cumartesi 09:57
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.