23 Nisan 2018 Pazartesi

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİKATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

 

          Kanun Numarası           :  3065

          Kabul Tarihi                  :  25/10/1984

          Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563

          Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47

            

             1– 6/12/1984 tarih ve 3099 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 17, 29, 60, Geçici 1)

             Madde 17 bent (3) alt bent (b) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             b) Harp silah, araç, teçhizat makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçaların Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimi,

             Madde 17 bent (3) alt bent (c)–(6/12/1984 tarih ve 3099 Sayılı Kanunun Hükmüdür)

             c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yeralan akaryakıt ve yağların (38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ile (34, 02, 38, 19) yalnız makine yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri (additiflerinin Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ihtiyacı için bu kuruluşlara veya gerek göstermeleri üzerine bu kuruluşların akaryakıt ikmalini yapan müesseselere teslimi.

             Madde 29 bent (2) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur, iade edilmez.

             Madde 60 bent (6) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             6. Ek vergiye tabi malların vergi nispetlerinin her birini ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyelerine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             Geçici Madde 1 bent (2) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2. Telafi edici vergilendirme usulünde Katma Değer Vergisi, mal alış bedellerine mal alışları sırasında % 13 nihai vergi nispeti uygulanmak suretiyle hesaplanır.

             2  – 26/3/1985 tarih ve 3174 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 13)

             Madde 13 – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:

             a) Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların inşası, tadili, onarımı ve bakımına ilişkin teslim ve hizmetler,

             b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanları işletmeleri tarafından yapılan hizmetler.


1280

 

             3 – 7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 60)

             Madde 60 bent (2) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2. Ek verginin matrahı, Katma Değer Vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.

             4 – 3/6/1986 tarih ve 3297 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 38, 60)

             Madde 2 bent (4) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             4. Döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutad olduğu hallerde teslim bunların dışında kalan şeyler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.

             Madde 8 bent (2) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2. Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir.

             Madde 11 bent (2) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2. Bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

             Madde 13 bent (a) – (26/3/1985 tarih ve 3174 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             a) İnşa edilen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimi ile tadili, onarımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler,

             Madde 16 bent (1) alt bent (b) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             b) Gümrük Kanununun 7 nci maddesinin 3, 4, 5, 6, 7 numaralı bentleri ile 8, 9, 10, 12, 13, 119 ve 132 nci maddelerinde yazılı olup Gümrük Vergisinden muaf ve müstesna olarak ithal edilen eşyanın mezkür maddelerindeki kayıt ve şartlarla ithali,

             Madde 17 bent (2) alt bent (b) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             b) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslimler ile ifa edilen hizmetler,

             Bent (3) alt bent (b) – (6/12/1982 tarih ve 3099 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             b) Harp, silah, araç, teçhizat, makine cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçaların Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimi,


1281

 

Bent (4) alt bent (b, e, g) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             b) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan küçük çiftçiler tarafından yapılan teslim ve hizmetler,

             e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler,

             g) Külçe altın, döviz, para, damga pulu, hisse senedi ve tahvil teslimleri.

             Madde 18 bent (1) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             1. Vergiden istisna edilen işlemleri yapanlar diledikleri takdirde ilgili vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulunarak bu işlemleri dolayısıyla vergiye tabi tutulmalarını talebedebilirler. Bu talebin mükellefin istisnaya dahil olan işlemlerinin tamamını kapsaması şarttır.

             Madde 28 – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Katma Değer Vergisinin nispeti vergiye tabi her işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu nisbeti temel gıda maddeleri için "0" (sıfır)' kadar indirmeye yetkilidir.

             Madde 29 fıkra iki – (6/12/1984 tarih ve 3099 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen maddelerle ilgili olup indirilemeyen vergi iade olunur.

             Madde 30 bent (b) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             b) İşletmeye ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,

             Madde 31 – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             1. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin katma değer vergisi, bunların aktife girdiği veya kullanılmaya başlandığı vergilendirme döneminden itibaren, 5 yıl içinde ve beş eşit miktarda bu bölümdeki esaslar dairesinde indirim konusu yapılır.

             2. Yatırımların teşviki amacıyla sektör veya mal grupları itibariyle Bakanlar Kurulu, bu süreleri azaltmaya yetkilidir. Ancak, bu iktisadi kıymetlerin en az beş yıl işletmede kullanılması şarttır. Bu iktisadi kıymetlerin beş yıldan daha kısa bir süre içinde satılması, işletmeden çekilmesi, işletme dışı amaçlarla kullanılmaya başlanılması halinde indirim konusu yapılan vergidüzeltilir.

             Madde 38 – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             1. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabı ile, kazançları götürü gider usulüne göre tespit edilen çitçiler götürü usulde vergilendirilirler.

             2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabının Katma Değer Vergisi, her türlü mal ve hizmet alışları ile giderleri toplamına % 13 oranının uygulanması suretiyle bulunacak miktardan, alış ve giderlerine ait belgelerde gösterilen Katma Değer Vergisinin indirilmesi suretiyle hesaplanır.

             3. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü gider usulüne göre tespit edilen çiftçilerin Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre tespit edilen safi kazançları üzerinden hesaplanır.


1282

 

             4. Götürü usule tabi Katma Değer Vergisi mükelleflerinin yıllık Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre götürü olarak belirlenen safi kazançlarının % 10'undan az olamaz.

                Madde 60 bent (1) alt bent (d) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             d) Her türlü alkolsüz içkiler ve özütler (sade gazoz ve meyva suları hariç) % 15

             5 – 5/11/1986 tarih ve 3316 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 10, 28)

             Madde 10 bent (h) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             h) Kiraya verme işlemlerinde kullanıma terkedilmesi,

             Madde 28 – (3/6/1986 tarih ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Katma Değer Vergisinin nispeti vergiye tabi her işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu nisbeti temel gıda maddeleri ile tarım ürünlerinin her biri için "0" (sıfır)'a kadar indirmeye yetkilidir.

             Bakanlar Kurulu gazete, dergi, kitap ve benzeri yayımların (6/3/1986 tarihli ve 3266 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilenler hariç) her biri için ayrı ayrı veya bir arada olmak üzere kanuni vergi nispetini yarısına kadar indirmeye, bu indirimin sınırlarını, usul ve esaslarını belirlemeye ve indirilen bu oranları kanuni seviyelerine kadar yükseltmeye yetkilidir.

             Bakanlar Kurulu 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralamaya konu olan malların ithali ile bu malların yurt dışından kiralanması işlemlerinde kanuni vergi nispetini ayrı ayrı "0" (sıfır)'a kadar indirmeye, indirilen nispetleri kanuni seviyesine kadar yükseltmeye yetkilidir.

             6 – 19/6/1987 tarih ve 3393 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası:17)

             Madde 17 bent (3) alt bent (1) – (6/12/1984 tarih ve 3099 Sayılı Kanunun hükmüdür.)

             (1) Net alanı 150 m2'ye kadar konutların teslimi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri.

             7 – 3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 28)

             Nispet:

             Madde 28 – (5/11/1986 tarihli ve 3316 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Katma Değer Vergisinin nispeti vergiye tabi her işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu nispeti,

             1. % 15'e kadar artırmaya, % 5'e kadar indirmeye, bu nispetler dahilinde muhtelif mal ve hizmetler için farklı vergi nispetleri tespit etmeye,

             2. Temel gıda maddeleri, tarım ürünleri ve 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralamaya konu olan malların teslim ile bu malların kiralanması işlemleri için ayrı ayrı veya bir arada "0" (sıfır)'a kadar indirmeye veya kanuni haddine çıkarmaya,

             Yetkilidir.

             Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.(1)

——————————

(1)    Bu yetkiye dayanılarak bazı mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi nispetleri için Bakanlar Kurulunun, 29 Kasım 1986 tarih ve 19296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24/11/1986 tarih ve 86/11217 sayılı; 16/9/1987 tarihli ve 19576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1/9/1987 tarih ve 87/12068 sayılı ve 31/12/1987 tarih ve 19681 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30/12/1987 tarih ve 87/12469 sayılı kararlarına bakınız.


1282-1

 

             8 – 26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 46)

             Madde 46, bent 6 – (Ek : 6/12/1984 tarihli ve 3094 sayılı kanunun hükmüdür.)

             6. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde gösterilen yatırım mallarının ithaline Ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenir. Bu ertelemede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun süre ve tecil faizi ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen vergi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tespit olunan ilgili yıllar için geçerli tecil faizleri % 50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Erteleme süresince zaman aşımı işlemez.

             9 – 24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numaraları: 9, 13)

             Madde 9 – (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Mükellefin Türkiye içinde ikametkahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye ve Gümrük Bakanlığı,vergi alacağının altına emniyet alınması amacıyla,vergiye tabi işlemlere taraf olanları veya diğer ilgili bir şahsı verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

             Madde 13 bent (a) – (3/6/1986 tarihli ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler,

             10 – 25/5/1995 tarih ve 4108 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları : 13, 38, 41, 46)

             Madde 13 bent (a) – (24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakamı şeklinde ortaya çıkan hizmetler,

             Madde 38 – (3/6/1986 tarih ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             1. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabı götürü usulde vergilendirilirler.

             2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabının Katma Değer Vergisi, bu mükelleflerin her türlü mal ve hizmet alışları ile giderleri toplamına, kanuni vergi nispetinin % 20 fazla uygulanması ile bulunacak miktardan, alış ve giderlerine ait belgelerde gösterilen Katma Değer Vergisinin indirilmesi suretiyle hesaplanır.

             3. Mükelleflerin yıllık Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre götürü olarak belirlenen safi kazançlarının % 10'undan az olamaz. Ancak, safi kazançları vergiye tabi olmayan, vergiden istisna edilmiş bulunan veya özel matrah şekli uygulanmak suretiyle vergilendirilen işlemlerin payı düşülür. İndirimli nispete tabi işlemlerin payına ait vergi ise indirimli nispet üzerinden hesaplanır.

             Madde 41, fıkra (3) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             3. Götürü usule tabi Katma Değer Vergisi mükellefleri beyannamelerini Gelir Vergisinin tarh dönemi içerisinde verirler.

             Madde 46, bent (4) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin Katma Değer Vergisi, tarh süresi içinde ödenir.


1282-2

 

             11 – 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 3, 10, 20, 29, 31, 38,49)

             Madde 3 bend (d) – 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması.

             Madde 10 bend (f) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Amortismana tabi menkul veya gayrimenkul malların işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması,

             Madde 20 fıkra üç – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Mükellefin vergiye tabi faaliyetlerinde kullanacağı amortismana tabi menkul veya gayrimenkul malların imali veya inşası işlemlerinde matrah bunların Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen değerleridir.

             Madde 29, fıkra iki, ikinci cümle: (3/6/1986 tarih ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Şu kadar ki 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen sadece temel gıda maddeleri ile ilgili olup indirilemeyen vergi iade olunur.

             Madde 31 – (3/6/1986 tarih ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             1. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin katma değer vergisi, bunların aktife girdiği veya kullanılmaya başlandığı vergilendirme döneminden itibaren 3 yıl içinde ve üç eşit miktarda bu bölümdeki esaslar dairesinde indirim konusu yapılır.

             2. Yatırımların teşviki amacıyla sektör veya mal grupları itibariyle Bakanlar Kurulu, bu süreleri azaltmaya yetkilidir. Ancak, bu iktisadi kıymetlerin en az üç yıl işletmede kullanılması şarttır. Bu iktisadi kıymetlerin üç yıldan dahakısa bir süre içinde satılması, işletmeden çekilmesi, işletme dışı amaçlarla kullanılmaya başlanılması halinde indirim konusu yapılan vergi düzeltilir.

             Madde 38 – (25/5/1995 tarih ve 4108 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             1. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabı götürü usulde vergilendirilir.

             2. Bu mükelleflerin yıllık katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre tespit edilen safi kazançlarına, bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen genel vergi oranının % 20 eksik olarak uygulanması suretiyle hesaplanır.

             3. Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin vergilendirme döneminden bir önceki takvim yılı içindeki alış ve giderlerine ait her bir fatura ve benzeri vesikada gösterilen katma değer vergilerinin % 30'u bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan katma değer vergisinden indirilir. İndirimden sonra ödenmesi gereken katma değer vergisi ikinci fıkraya göre hesaplanan tutarın % 50'sinden az olamaz.

             İndirime esas olacak fatura ve benzeri vesikalara ait bildirimin tarh dönemi içinde vergi dairesine verilmemesi halinde indirim hakkından yararlanılamaz.

             Bakanlar Kurulu, iş grupları ve yöreler itibariyle bu fıkrada yer alan % 30 oranını % 15 ila % 45, % 50 oranını % 25 ila % 75 arasında belirlemeye yetkilidir.

             4. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

             Madde 49, fıkra iki – (4/5/1994 tarih ve 3986 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Kalkınma planları ve yıllık programlarda  belirtilenlerden,  Maliye  Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen sektörlere ait olup Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde gösterilen yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken katma değer  vergisi,  bu  verginin  fiilen indirilmesinin mümkün


1282-3

 

olacağı tarihe kadar ertelenir. Bu ertelemede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunun süre ve tecil faizi ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen vergi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 45 inci maddesine göre tespit olunan ilgili yıllar için geçerli tecil faizleri %50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Erteleme süresince zaman aşımı işlemez.

             12 – 27/10/2000 tarih ve 4503 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları : 6, 16, 30)

             Madde 6, fıkra (b) – (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             b) Hizmetin Türkiye’de yapılmasını, değerlendirilmesini veya hizmetten Trükiye’de faydalanılmasını, (değerlendirme Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesine göre tayin olunur.)

             Madde 16 – fıkra (1), bend (b) - (3/6/1996 tarih ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             b) Gümrük Kanununun 7 nci maddesinin 3, 4, 5, 6, 7 numaralı bentleri ile 8, 9, 10, 12, 13, 119 ve 132 nci maddelerinde yazılı olup, Gümrük Vergisiden muaf ve müstesna olarak ithal edilen eşyanın mezkür maddelerindeki kayıt ve şartlarla ithali, (Bu Kanunun 11 ini maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 132 nici maddesinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın, ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.)

             (Ek : 24/6/1994 - 4008/32 Md.) Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin 7 ve 8 numaralı bentleri kapsamında ithal edilen ev eşyasının, katma değer vergisi istisnasından yararlanabilmesi için, bu eşyanın nakilhane sahibine ait olduğunun anlaşılması ve her cinsten bir adet olması şarttır. Muaf olarak ev eşyası ithal hakkı Yurtiçi Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalırndan eşya satın alınarak kullanıldığında, bu eşyanın satın alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde dahili ticarete konu edildiği tespit edilirse bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi, devreden ve devralandan ayrı ayrı aranır ve Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır.

             Madde 16, fıkra (1), bend (c) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             c) Transit, aktarma, gümrük antreposu, geçici depo, gümrük sahası, serbest bölge rejimlerenin uygulandıkları mal ve hizmetler.

             Madde 16, fıkra (2) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2. Gümrük Kanununun 132 nci madesine göre geri gelen eşya dışarıda bir ameliyeye tabi tutulduğu veya asli kısmına bir ilave yapıldığı takdirde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir.

             Madde 30, bend (c) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             c) Zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen kama değer vergisi.

             13 – 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 17, Geçici madde 10)

             Madde 17 fıkra dört bend (c) – (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Gelir Vergisi Kanununun 81 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37 ve 39 uncu maddelerinde belirtilen işlemler,

             Geçici Madde 10 fıkra bir – (25/3/1995 tarihli ve 4108 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tam mükellefiyete tabi kurumların 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesi kapsamındaki teslimleri vergiden müstesnadır. (1)

             14 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunla değiştirilmiş hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 1)

             Madde 1 fıkra üç bend (d) – (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar.

——————————

(1)    Bu fıkrada yer alan “geçici 23 üncü maddesi” ibaresi, 11/8/1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile “geçici 28 inci maddesi” şekilnde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


1282-4

 

             15 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanunla değiştirilen hüküm. (Madde 60)

             Madde 60 – (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             1. Aşağıda yazılı malların ithali veya imalatçıları tarafından teslimi hizalarında gösterilen nisbetlerde ek vergiye tabidir. (1)

             a) Tütün mamülleri (sigara, puro, pipo tütünleri, kıyılmış tütün, enfiye, tömbeki ve benzeri)             % 50

             b) Her türlü alkollü içkiler (Tabii köpüren şarap ile vermut ve kınakına şarabı dahil, sair şarap ve bira hariç)     % 50

             c) Sair şaraplar ve bira                                                                                                  % 15

             d) (Değişik : 3/6/1986 - 3297/15 md.) Her türlü alkolsüz içkiler (sade gazoz, meyvalı gazoz ve meyva suları hariç)        % 10

             (Ek bentler : 3/6/1986 - 3297/15 md.)

             e) Her türlü ispirtolar ve füzel yağı                                                                              % 50

             f) Oyun kağıtları (çocuklara mahsus oyuncak kağıtlar hariç)                                       % 60

             g) Röntgen filmleri                                                                                                        % 60

             2. (Değişik : 7/11/1985 - 3238/16 md.) Ek Verginin matrahı, Katma Değer Vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Şu kadar ki Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gönderilecek miktarlar matraha dahil edilmez.

             3. Ek verginin tarh, tahakkuk ve ödenmesi ile vergilendirmeye ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

             4. Ek vergi Katma Değer Vergisinden indirilemez.

             5. Mükellefler satış faturalarında ek vergiyi ayrıca göstermeye mecburdular. İthal sırasında ödenen ek vergi ise, gümrük makbuzlarında ayrıca gösterilir.

             6. (Değişik : 6/12/1984 - 3099/5 md.) Ek vergiye tabi malların vergi nispetlerinin herbirini ayrı ayrı üç katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye ve tekrar kanuni seviyelerine getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             7. Bu maddenin 1 numaralı fıkrasının (a) ve (b) bendlerine göre alınan ek verginin % 30'u ile (c) ve (d) bentlerine göre alınan ek verginin % 100'ü tahsilini takip eden ay içinde Toplu Konut Fonuna gelir olarak aktarılır. Bu konudaki usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit edilir.

             8. (Ek : 3/6/1986 - 3297/15 md.) Bu maddenin 1 numaralı fıkrasının (f) ve (g) bentleri gereğince bir ay içerisinde tahsil edilen ek verginin % 75'i ertesi ayın sonuna kadar Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne aktarılır. Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü vergi hasılatını kayıtlarında ve netice hesaplarında göstermek zorundadır.

                9. (Ek : 8/1/1997 - 4225/1 md.) Maliye Bakanlığı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere bu madde kapsamındaki mallara ait ek vergilerin tamamının veya bir kısmının bandrol usulü ile tahsiline ve bu uygulamanın usul ve esaslarını tespit etmeye yetkilidir.

 

 

——————————

(1)    Bu maddedeki oranlarda Kararnameler ile yapılan değişiklikler için bu Kanunun sonundaki "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.


1282-5

 

             16 – 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde 11, 12, 17)

             Madde 11 (1) numaralı fıkra (a) bendi- (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler,

             Madde 12 (1) numaralı fıkra (a) bendi ile (b) bendinin ilk cümlesi– (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır.

             b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti (Değişik ibare :27/1/2000 - 4503/3 md.) gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olmalıdır.

            

             a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler,

             e) (Değişik: 3/6/1986-3297/6 md.) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri,

17 – 12/12/2003 tarihli ve 5020 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde; 17)

             Madde 17 (4) numaralı fıkra (m) bendi- (9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             m) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ve kiralanması.

             18 – 25/12/2003 tarihli ve 5035sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde: 8, 13, 16, 17, 29 )

             Madde 8 (2) numaralı fıkra son cümle-3/6/1986 tarihli ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu gibi sebeplerle fazla ödedikleri vergilerin, indirim hakkına sahip olmayanlara iadesi konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

             Madde 13 bend (b)- (26/3/1985 tarihli ve 3174 sayılı Kanunun hükmüdür.)

b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,

Madde 16 fıkra (1) bent (c)- (27/1/2000 tarihli ve 4503 sayılı Kanunun hükmüdür.

             Transit ve gümrük antreposu rejimleri ile serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarla ilgili hükümlerin uygulandığı mal ve hizmetler.

             Madde 17 – (2) numaralı fıkranın (b) bendi ile (4) numaralı fıkranın (g) bendi-

             b) (3/6/1986 tarihli ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.) Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları,

             g) (3/6/1986 tarihli ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Külçe altın, külçe gümüş (1) döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kağıtlar, taşıt pulu, ,hisse senedi ve tahvil teslimleri,

             Madde 29 (2) numaralı fıkra- (3/6/1986 tarihli ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. (Değişik cümle : 22/7/1998 - 4369/61 md.) Şu kadar ki 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içerisinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi iade olunur. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

–––––––––––––

(1)    Bu bende "Külçe altın" ibaresinden sonra gelmek üzere 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesi ile "külçe gümüş" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.


1282-6

 

             19 – 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde Numaraları:13,1718,30,32,Geçici Madde 19. )

             Madde 13  bent c - (26/3/1985 tarihli ve 3174 sayılı Kanunun hükmüdür.) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri gereğince petrol arama faaliyetlarine münhasır olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan hizmetler ile mal teslimleri.

                Madde 17 2 nolu fıkra bent b - ( 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun hükmüdür.) Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulanan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin teslimi,

             Madde 17 4 nolu fıkra bent f(25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler,

            Madde 17 4 nolu fıkra bent g - ( 25/12/2003  tarihli ve 5035 sayılı Kanunun hükmüdür.) Külçe altın, dore külçe altın, külçe gümüş, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,

                         Madde 17 4 nolu fıkra bent ı – (25/12/2003 tarihli ve 5035 Kanunun hükmüdür.) Serbest bölgelerde verilen hizmetler, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,

             Madde 17 4 nolu fıkra bent m - (12/12/2003 tarihli ve 5020 sayılı Kanunun hükmüdür.) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait mal ve hakların (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi ve kiralanması.

             Madde 18 fıkra  1 - (3/6/1986 tarihli ve  3297 sayılı Kanunun hükmüdür.) Vergiden istisna işlemleri yapanlar diledikleri takdirde ilgili Vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulunarak bu işlemleri dolayısıyla, vergiye tabi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin mükellefin istisnaya dahil olan işlemlerinin tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki; mükellefiyetin devam edilmekte olan işlemlere şümulü yoktur.

             Madde 18 fıkra  2 - (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)Ancak 17 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarıyla üçüncü fıkranın (a) ve 4 üncü fıkranın (e) bendlerinde yazılı istisnalar hakkında yukarıdaki birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

             Madde 30 bent c- ( 27/1/2000 tarihli ve 4503 sayılı Kanunun hükmüdür.) Deprem veya sel felaketi nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere zayi olan mallara ait katma değer vergisi,

             Madde 32 fıkra iki -( 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun hükmüdür.) Şu kadar ki, yurt içi teslimleri ve ifaları kısmi istisna kapsamına giren mal ve hizmetlerin ihracında bu madde hükmü uygulanmaz.

             Geçici Madde 19- ( 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Asya Kalkınma Bankasının 2003 yılında ülkemizde yapılacak yıllık toplantılarıyla ilgili olarak bu bankaya ve temsilcilerine yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır. Toplantıya ilişkin teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu kapsamda teslim edilen mal ve hizmetler için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez.

 


1282-7

    

            19 – 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde Numarası: Geçici Madde 22 )

             Geçici Madde 22 – (10/11/2004 tarihli ve 5255 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama, yapım ve ihale işleri Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

             20 – 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde Numarası: Geçici Madde 22 )

             Geçici Madde 22 - (30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2005 yılında İzmir kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olarak İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna, bu organizasyon kapsamında yapılacak teslim ve hizmet ifaları ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olan organizasyon komitesi tarafından teslim alınan malların İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna teslimi Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

             21 – 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde Numarası: 13 )

            Madde 13 fıkra bir bent (e)- (16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun hükmüdür.) Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri,

             22 – 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde Numarası: 1,8. )

             Madde 1, fıkra 1 (3) numaralı bent (b) alt bendi(25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)  Spor - Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Milli Piyango dahil), at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması,

             Madde 8 fıkra bir bent e- (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.) Spor - Toto, piyango (Milli Piyango dahil) ve benzeri oyunlarda oyunların teşkilat müdürlükleri,

             Madde 8 fıkra bir bent f- (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)  At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bunları tertipleyenler,

             23 – 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde Numarası: 13,17. )

            Madde 13 fıkra bir bent c) (16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun hükmüdür.) Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri ile 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre yapılan petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler,  

      Madde 17 fıkra (2)  bent r) (30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun hükmüdür.) Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.

            İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapanların, bu amaçla ellerinde bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır. Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

 


1282-8

 

24 – 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde Numaraları: 11,17,29.)

Madde 11 fıkra (1) bent – a - ( 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunun hükmüdür.) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri,

Madde 17 fıkra (4) bent- p - (16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun hükmüdür.) Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce yapılan taşınmaz mal teslimleri ile Hazinece yapılan irtifak hakkı tesisi işlemi.

Madde 29 fıkra (2) son cümle - (25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

25 – 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde no:17.)

Madde 17 fıkra 4 bent p- (4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun hükmüdür.) Hazinece yapılan; gayrimenkul teslim ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri.

26 – 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde Numarası: 12.)

             Madde 12, fıkra (1)(25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:

             a) (Değişik: 9/4/2003-4842/22 md.) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.

             b) (Değişik birinci cümle: 9/4/2003-4842/22 md.) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.

             (Ek: 9/4/2003-4842/22 md.) İhracat teslimi yapılacak yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak mal miktarı ve cinsi ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı yetkilidir. (1)

             (Ek: 9/4/2003-4842/22 md.) Gümrük antreposuna konulan malın ihracatının belirlenen sürede veya şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi veya tevsik edilememesi hallerinde; ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur. (1)

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––

(1)     9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde; "(b) bendinin sonuna aşağıdaki alt bent eklenmiştir." ibaresi yer almaktadır. Ancak düzenleme iki alt bent olarak yapıldığı için bu düzenlemeye uyulmuştur.

 27 – 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerin metinleri. (Madde Numarası: 1, 23.)

Madde 1 – fıkra bir bent 3 alt bent d- (29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun hükmüdür.) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar, (1)

             Madde 23 bent –d – (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.) Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlarda kesin satış bedeli.

 

––––––––––––––

 

(1) Bu bentte yer alan "Hazinece yapılan taşınmaz mal satışları hariç müzayede mahallerinde“ ibaresi, 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle "Müzayede mahallerinde“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
06 Haziran 2014, Cuma 23:31
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.