22 Nisan 2018 Pazar

Kusurlu Hareket Sonucu Ölüm ve Cenaze Yardım ÖdeneğiK. İŞ  MAHKEMESİNE

SUNULMAK ÜZERE

A. 12. İŞ   MAHKEMESİ   SAYIN   HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ   RAPORUDUR:

 

DOSYA  NO                   :    E.200./.....

KONU                           :    Rücuen   Alacak

1.DAVACININ İDDİASI       :

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının kusurlu hareketi ile neden olduğu kavgada sigortalılarından .....?in ölümüne neden olduğunu, sigortalının hak sahiplerine 2926 sayılı Kanuna göre aylık bağlandığını, bağlanan aylığın peşin değer tutarının 19.325.426.373TL olduğunu, daha önce mahkemenin 98/639 E. sayılı dosyasında 535.067.097TL?lik kısmı ve cenaze yardımı için dava açılıp hüküm altına alındığından bakiye peşin değerlerden açılan miktar düşüldükten sonra kalan 14.494.256.780TL?nin tahsilini talep ettiklerini, beyanla; fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla 14.494.256.780TL?nin tahsis onay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini iddia ve talep etmiştir. 

2-.DAVALININ CEVABI  :        

          Davalının cevabı yoktur.  

3.İNCELEMELER                          :

            Davacı vekilinin dava dilekçesinden hak sahiplerine bağlanan gelirlerin ilk peşin değeri tutarının K. İş Mahkemesinin 1998/639 Esas sayılı dosyası ile hüküm altına alındığı belirtilmiş olduğundan derdest davada talep edilen peşin değerli gelirlerin artış peşin değerleri için olduğu tespit edilmektedir.

          Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 7.6.2000 tarih ve E.2000/10-987, K.2000/973 sayılı kararı ile ?...2926 Sayılı Kanun 1479 Sayılı Kanun?un şemsiyesi altındadır. Temel kanunda artışlar istenmediğine göre daha özel nitelikteki 2926 Sayılı Yasa gereğince de artışların talep edilmemesi hukukun mantık ve yorum kuralına uygun düşeceği kuşkusuzdur...? şeklindedir.

            Yine Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 31.10.2000 tarih ve E.2000/4797, K.2000/6729 sayılı bozma ilamında da; ?... Şu haliyle davanın yasal dayanağı sözü edilen 2926 sayılı Yasa?nın 47?nci maddesidir. Bağ-Kur?un anılan maddeye dayanarak rücu hakkını kullanabilmesi için 3? üncü kişinin suç sayılır hareketinin gerçekleşmiş olması ve sigortalıya kanunda sayılan yardımların yapılması gerekir. Olayda davalının suç sayılır hareketi ile Bağ-Kur?lunun öldüğü ve hak sahiplerine aylık bağlandığı, davacının Bağ-Kur?luya bağlanan ilk peşin değerli aylığın tahsili için daha önce rücu davası açtığı, mahkemece ilk peşin değerli aylığa hükmedildiği, verilen kararın kesinleştiği, iş bu dava ile aylıklardaki artışın istendiği görülmektedir...

...Bağ-Kur ancak ilk aylığın peşin değerini isteyebilir. İleri ki yıllarda aylıklarda meydana gelen artışları isteyemez...

...Açıklanan bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken...? Şeklinde olup Yargıtay HGK ve 10. Hukuk Dairesi Başkanlığı içtihadını değiştirerek 2926 sayılı Yasa nedeni ile Kurumun açacağı rücu davalarında da Bağ-Kur zararlandırıcı olaya maruz kalan sigortalı veya hak sahiplerine bağladığı gelirlerin ilk peşin değeri için rücu hakkı, 2926 sayılı Yasa ve 1479 sayılı Yasa  uyarınca, sadece bağlanan ilk gelir peşin değeri yönünden rücu hakkına sahip olup sonra ki artış peşin değerleri için rücu hakkına sahip değildir.

            Bu durumda davacı Kurum 2926 sayılı Yasa ile daha önce bağlamış olduğu ilk aylığın peşin değerini tahsil ettiğinden artık daha sonra ki aylıklarda meydana gelen artışları isteyemeyecektir.

SONUÇ                         :

Yukarda açıklanan içtihatlar uyarınca davacı kurumun talebinin reddi gerektiğini, saygı ile arz ederim. 25.3.2004

                                                                                                                     

                                                                                              Bilirkişi Av. Mustafa Uslu

 
13 Haziran 2013, Perşembe 09:29
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.