21 Haziran 2018 Perşembe

MEŞHUD SUÇLARIN MUHAKEME USULÜ KANUNU (5320 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan 3005 sayılı Kanunun tam metni )5320 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yürürlükten

kaldırılan 3005 sayılı Kanunun tam metni 

MEŞHUD SUÇLARIN MUHAKEME USULÜ KANUNU

 

          Kanun Numarası          : 3005

          Kabul Tarihi                 : 8/6/1936

          Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih : 13/6/1936   Sayı : 3329

          Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 3   Cilt: 17   Sayfa : 418

 

                                                                              *

                                                                            * *

 

                Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

                     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri

                                   Külliyatı", Cilt:1       Sayfa:241

 

                                                                              *

                                                                            * *

 

             Madde 1 – (Değişik: 27/6/1938 - 3498/1 md.)

             Faili suçu işlediği sırada veya pek az sonra yakalanan:

             A) Ağır ceza mahkemesinin vazife gördüğü yerlerdeki belediye sınırları içinde işlenen ağır cezalı meşhud cürümler;

             B) (Değişik: 1/12/1980 - 2349/1 md.) Asliye teşkilatı olan yerlerdeki belediye sınırları içinde ve panayırlarda işlenen ağır ceza mahkemelerinin vazifeleri dışındaki meşhud cürümlerle Türk Ceza Kanununun 529, 534, 536, 537, 539, 545, 547, 548, 551, 565, 567, 568, 571, 572, 573, 574, 575 ve 576 ncı maddeleri ile 540 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı meşhud olarak işlenen kabahatlar hakkında takip ve duruşma bu Kanun hükümlerine tabidir.

             Madde 2 – Şikayet üzerine veya şahsi dava yolile takib olunan suçlarda, suçtan zarar görenlerin zabıta memurlarına ağızdan şikayetleri, şikayet ve şahsi dava açmak hakkındaki umumi usullere göre yapılacak muamele hükmünde sayılır.

             Madde 3 – Siyasi suçlarla hususi muhakeme usullerine ve takibi izin veya karar istihsaline bağlı olan suçlar hakkında bu kanun tatbik edilmez.

             Madde 4 – (Değişik: 20/12/1939 - 3749/1 md.)

             Ağır cezalı cürümler dışında meşhut bir suç işlendiği zaman zabıta, yakalanan şahsı tanzim edeceği zabıt varakası ve elde edeceği maddi sübut delilleriyle birlikte vakit geçirmeksizin aynı günde Cumhuriyet Müddeiumumiliğine teslim eder.

             Zabıt varakası yakalanan şahsın kim olduğunu, sübut delili olacak maddelerin ve izlerin neden ibaret bulunduğunu ve şahitlerin hüviyetlerini ihtiva eder.

             Şikayet veya şahsi dava yoliyle takip edilen suçlarda şikayet edildiğinin zabıt varakasına yazılması ve şikayet edenin bu varakayı imzalaması lazımdır.

             Cumhuriyet Müddeiumumisi yakalanan şahsı sorguya çektikten sonra amme davasını  açmağa  lüzum  görür  ve  umumi  hükümlere  göre takibat yapılmasını za-

1522

 

ruri kılacak sebepler mevcut bulunmazsa duruşma yapılmak üzere maznunu iddianame ile o gün vazifeli mahkemeye gönderir.

             Bundan evvelki fıkralarda, delillerin tesbitine mütaallik olmak üzere zabıtaya verilmiş olan vazife, ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhut cürümlerde münhasıran Cumhuriyet Müddeiumumisine aittir.

             Cumhuriyet Müddeiumumisi ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhut cürümlerde şahitlerin ifadelerini zabtettikten ve yakalanan şahsı da sorguya çektikten ve lüzum göreceği diğer tahkikatı da yaptıktan sonra amme davası açmağa lüzum görür ve umumi hükümlere tevfikan takibat yapılmasını zaruri kılacak sebepler mevcut bulunmazsa duruşma yapılmak üzere maznunu iddianame ile vazifeli mahkemeye gönderir. Cumhuriyet Müddeiumumisinin tahkikatı fasılasız yapması ve işi azami üç gün içinde mankemeye tevdi etmesi lazımdır.

             Madde 5 – Cumhuriyet Müddeiumumisi, suçun bu kanunun şümulüne girip girmediğini veya amme davasını açmak icab edip etmediğini tayin için işin incelenmesine lüzum görürse bu bakımlardan tahkikat yapılmak üzere maznunun mahkemeye sevkini yakalandığının ertesi gününe bırakabilir.

             Madde 6 – (Mülga: 15/1/1951 - 5699/1 md.)

             Madde 7 – Zabıta, zabıt varakasında tesbit ettiği şahidlerle Cumhuriyet Müddeiumumisi ve sorgu sırasında maznun tarafından gösterilen şahid ve ehli hibre ile mahkemece lüzum görülecek diğer şahidleri ve ehli hibreyi ve suçtan zarar gören şahsı Cumhuriyet Müddeiumumisinin yazılı veya şifahi emrile mahkemede hazır bulundurmaya mecburdur.

             Bu emir çağrılanlar hakkında zabıtaya ihzar müzekkeresinde olduğu gibi zor kullanmak salahiyetini de verir.

             Madde 8 – Maznun yakalandığı günde mahkemeye sevk edileceği sırada çalışma zamanı bitmiş veya herhangi bir tatil gününe tesadüf etmiş ise Cumhuriyet Müddeiumumisi mahkemeyi hemen çalışmaya davet edebileceği gibi maznunun mahkemeye sevkini ertesi güne de bırakabilir.

             Şu kadar ki Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından dördüncü maddede yazılı sebepten dolayı maznunun mahkemeye sevki ertesi güne bırakılmış ise yukarıki fıkrada yazılı sebeplede olsa maznunun mahkemeye sevki ikinci bir teahhura uğratılamaz.

             Madde 9 – (Değişik: 27/6/1938 - 3498/1 md.)

             Vazifeli mahkeme, Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından sevkedilir edilmez başka işlere tercih ederek maznunun duruşmasına başlar.

             Mahkemece duruşmanın bir celsede bitirilmesi lazımdır. Şu kadar ki kanuni zaruretler dolayısiyle işin bir celsede karara bağlanması mümkün olmazsa, duruşma, bu imkansızlığı doğuran noksanların en çabuk vasıtalarla ikmali için lazım gelen müddet göz önünde tutularak ona göre başka bir güne tehir edilebilir.

             Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhud cürümlerde mahkeme, umumi hükümlere göre takibat yapılması lüzumuna kanaat getirirse bu dairede takib edilmek üzere evrakın Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdiine resen dahi karar verebilir. Bu karar kat'idir.

             Madde 10 – Maznun  ve  Cumhuriyet  Müddeiumumisi   suçun  bu   kanunun  şümulüne  girmediğini  mahkemede  iddia  edebilir.  Mahkeme  gerek  resen  ve  gerek  bu


1523

 

iddialar üzerine suçun bu kanunun şümulüne girmediğine karar verirse duruşmaya umumi hükümler dairesinde devam eder.

             Ancak bu suretle duruşmanın devamına kanuni sebepler dolayısile imkan olmıyan hallerde evrakın Cumhuriyet Müddeiumumiliğine geri verilmesine karar verir.

             İddialarının reddine dair olan mahkeme kararını taraflar ancak esas hakkındaki kararla birlikte temyiz edebilirler.

             Madde 11 – Duruşma bir celsede neticelenemeyip de başka güne bırakılacaksa Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından hakkında tevkif müzekkeresi verilmiş olan maznunun kefaletle veya kefaletsiz tahliyesine mahkemece karar verilebilir.

             Madde 12 –  (İptal : Ana. Mah.'nin 16/6/1992 tarih ve E. 1992/8, K. 1992/39 Sayılı Kararıyla.)

             Madde 13 – (Mülga: 15/1/1951 - 5699/1 md.)

             Madde 14 – (Mülga: 7/6/1962 - 52/1 md.)

             Madde 15 – Ceza işlerini gören asliye mahkemesi her hangi bir sebeple çalışamadığı hallerde meşhud suç hakkındaki duruşmayı oranın asliye hukuk işlerine bakan mahkeme görür.

             Sulh mahkemelerinin göreceği meşhud suçların muhakemesi sulh hakimi bulunmadığı zaman asliye mahkemesinde görülebileceği gibi asliye mahkemesinin çalışmadığı zamanlarda bu mahkemeye aid işler sulh hakimi tarafından da görülebilir.

             Madde 16 – Bu kanun hükümleri 1 birinci teşrin 1936 tarihinde yürümeğe başlar.

             Madde 17 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


1524


1525

 

3005 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

                      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

                                                            GÖSTERİR LİSTE

 

                                                                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                       

                        Yürürlükten Kaldırılan

                  Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi          Sayısı        Maddesi

 

                   8/6/1936 - 3005 Sayılı Kanunun 6 ve 13 üncü

                   maddeleri                                                                15/1/1951         5699               1

 

                   8/6/1936 - 3005 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesi   7/6/1962             52               1


1526

 

3005 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                                YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

                                                             GÖSTERİR LİSTE

 

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

                                                                                                                                             

    3498                                                            –                                                               13/7/1938

    3749                                                            –                                                             26/12/1939

    5699                                                            –                                                               19/1/1951

        52                                                            –                                                               14/6/1962

 

    2349                                                            –                                                               4/12/1980
06 Haziran 2014, Cuma 22:54
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.