17 Kasm 2017 Cuma

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 

MESLEK YETERLLK KURUMU KANUNU

 

Kanun No           : 5544

Kabul Tarihi        : 21/9/2006

Yrrlk Tarihi    : 07.10.2006 /26312 R.G.

 

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Tanmlar

 

Ama ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Kanunun amac; ulusal ve uluslararas meslek standartlarn temel alarak, teknik ve meslek alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarn belirlemek; denetim, lme ve deerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandrmaya ilikin faaliyetleri yrtmek iin gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve iletmek zere Meslek Yeterlilik Kurumunun kurulmas, alma usl ve esaslarnn belirlenmesi ile ulusal yeterlilik erevesiyle ilgili hususlarn dzenlenmesini salamaktr.

 

(2) Tabiplik, di hekimlii, hemirelik, ebelik, eczaclk, veterinerlik, mhendislik ve mimarlk meslekleri ile en az lisans dzeyinde renimi gerektiren ve meslee giri artlar kanunla dzenlenmi olan meslekler bu Kanun kapsam dndadr.

 

Tanmlar

MADDE 2

(1) Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) Bakan: alma ve Sosyal Gvenlik Bakann,

c) Kurum: Meslek Yeterlilik Kurumunu,

) Ulusal meslek yeterlilik sistemi: Teknik ve meslek eitim standartlarnn ve bu standartlar temel alan yeterliliklerin gelitirilmesi, uygulanmas ve bunlara ilikin yetkilendirme, denetim, lme ve deerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandrmaya ilikin kural ve faaliyetleri,

d) Ulusal yeterlilik erevesi: Avrupa Birlii tarafndan benimsenen yeterlilik esaslar ile uyumlu olacak ekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yksek retim dahil, tm teknik ve meslek eitim/retim programlar ile rgn, yaygn ve ilgili kurumlarn iznine dayal programlarla kazandrlan yeterlilik esaslarn,

e) Ulusal meslek standartlar: Bir meslein baar ile icra edilebilmesi iin, Kurum tarafndan kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavr ve tutumlarn neler olduunu gsteren asgari normlar,

f) Yetkilendirilmi kurum: Trk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Birlii ile ok tarafl tanma anlamas imzalam akreditasyon kurumlarndan akredite edilmi personel belgelendirme kurum ve kurulularn,

g) Eitim ve retim kurumlar: Genel orta ve yksek eitim-retim dahil, tm teknik ve meslek okullar ile rgn ve yaygn eitim kurumlar ve bunlarn dndaki, izinle muhtelif programlar sunan ve meslek yeterlilikler kazandran kurumlarn tmn,

ifade eder.

 

 

KNC BLM

Meslek Yeterlilik Kurumu, Kurumun Grev ve Yetkileri ile Organlar

 

Meslek Yeterlilik Kurumu

MADDE 3

(1) Bu Kanunla kendisine verilen grevleri yerine getirmek ve Kanunda belirtilen hususlar dnda zel hukuk hkmlerine tbi olmak zere, kamu tzel kiiliini haiz, idar ve mal zerklie sahip ve zel bteli Meslek Yeterlilik Kurumu kurulmutur. Kurumun ksa ad MYK'dir.

 

(2) Kurum, Bakanln ilgili kuruluudur.

 

Kurumun grev ve yetkileri

MADDE 4

(1) Kurumun grev ve yetkileri unlardr:

a) Ulusal meslek yeterlilik sistemi ile ilgili yllk gelime planlarn hazrlamak, gelitirmek, uygulamasn yapmak veya yaptrmak, denetlemek; bunlara ilikin dzenlemeleri yapmak.

b) Standartlar belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartlar hazrlayacak kurum ve kurulular tespit etmek.

c) 2547 sayl Yksekretim Kanununa tbi teknik ve meslek eitim veren yksek retim kurumlarnda ulusal meslek standartlarna uygun eitim ve retimin yaplabilmesi iin Yksekretim Kurulu ile; orta retim dzeyindeki meslek ve teknik eitim veren retim kurumlarnda ulusal meslek standartlarna uygun eitim ve retimin yaplabilmesi iin Mill Eitim Bakanl ile ibirlii yapmak.

) Ulusal meslek standartlarn temel alarak, teknik ve meslek alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarn belirlemek.

d) Ulusal meslek yeterlilikler alanndaki eitim ve retim kurumlarn ve programlarn akredite edecek kurumlar belirlemek.

e) Snav ve belgelendirme sistemi kapsamnda; yeterlilii belgelendirecek yetkilendirilmi kurumlar belirlemek ve snavlarda baarl olanlara sertifika verilmesini salamak.

f) Trkiye'de almak isteyen yabanclarn sahip olduklar meslek yeterlilik sertifikalarnn doruluunu belirlemek.

g) Ulusal meslek yeterlilik standartlarn dnyadaki ve teknolojideki gelimelere uygun olarak gelitirmek, yeterlilik standartlarn ykseltmek ve uluslararas alanda tannmalarn salamak.

) Meslek alan ve sektrler arasndaki yatay ve dikey geiler iin gerekli yeterliliklerin belirlenmesini salamak.

h) Dier lkelerdeki benzer kurum ve kurulularla ibirlii yapmak, hizmet satn almak, projeler gelitirmek ve uygulamak, eitim, aratrma, konferans, seminer ve yayn faaliyetlerinde bulunmak.

) Hayat boyu renmeyi desteklemek ve tevik etmek.

i) Faaliyet alanna giren sair her trl almay yapmak.

 

Kurumun organlar

MADDE 5

(1) Kurum; Genel Kurul, Ynetim Kurulu ve hizmet birimlerinden oluur.

 

Genel Kurul

MADDE 6

(1) Genel Kurul, Kurumun en st karar organ olup, aada belirtilen yelerden oluur:

a) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan iki ye.

b) Mill Eitim Bakanlndan ye.

c) Maliye Bakanlndan bir ye.

) Bayndrlk ve skn Bakanlndan bir ye.

d) Salk Bakanlndan bir ye.

e) Tarm ve Kyileri Bakanlndan bir ye.

f) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan bir ye.

g) Kltr ve Turizm Bakanlndan bir ye.

) niversitelerin alma ekonomisi, iletme ve meslek eitim ile ilgili alanlarndan Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenecek retim yesi.

h) Devlet Planlama Tekilat Mstearlndan bir ye.

) Avrupa Birlii Genel Sekreterliinden bir ye.

i) Trkiye Kurumundan bir ye.

j) Kk ve Orta lekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanlndan bir ye.

k) Trk Standartlar Enstitsnden bir ye.

l) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinden drt ye.

m) Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonundan drt ye.

n) Trkiye Ziraat Odalar Birliinden bir ye.

o) Trkiye Seyahat Acenteleri Birliinden bir ye.

) Trkiye hracatlar Meclisinden bir ye.

p) En fazla yeye sahip ii sendikalar konfederasyonundan ikier ye.

r) En fazla yeye sahip iveren sendikalar konfederasyonundan ye.

 

(2) Genel Kurul yelerinden, Yksekretim Kurulu dndaki kamu kurum ve kurulular temsilcileri kurum veya kuruluun bal veya ilgili olduu bakan, retim yeleri Yksekretim Kurulu, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular temsilcileri ise yetkili organlar tarafndan grevlendirilir. Genel Kurul yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boalan yelik iin kalan sreyi tamamlamak zere en ge bir ay iinde ayn uslle grevlendirme yaplr.

 

(3) Genel Kurul, her yl Ekim aynda olaan toplanr. Genel Kurul, yelerin bete birinin istei veya Ynetim Kurulunun talebi zerine olaanst toplantya arlabilir. Olaan ve olaanst Genel Kurul iin toplant yeter says ye tam saysnn salt ounluudur. lk toplantda ounluk salanamazsa ikinci toplantda ounluk aranmaz. Genel Kurul karar yeter says, katlanlarn salt ounluudur.

 

(4) Genel Kurul, yeler arasndan seilen bir bakan ve iki ktip yeden oluan Bakanlk Divan tarafndan ynetilir.

Genel Kurulun grevleri

 

MADDE 7

(1) Genel Kurulun grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulu yelerini semek.

b) Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan bteyi aynen veya deitirerek kabul etmek.

c) Ynetim Kurulunun bir nceki yla ait faaliyet raporunu, bir sonraki yla ait alma programn ve mal raporlarn grerek karara balamak.

) Ynetim Kurulunu ibra etmek.

d) Ynetim Kurulunca nerilecek personel planlamasn onaylamak.

e) Kurumun ihtiyac olan tanmazlarn kiralanmas veya satn alnmas konularnda Ynetim Kuruluna yetki vermek.

f) Gerektiinde uluslararas kurululara ye olunmas ve Kurumun uluslararas kurulular nezdinde temsil edilmesi konusunda Ynetim Kuruluna yetki vermek.

g) yelerin aidat miktarn belirlemek.

) Kanunla verilen dier grevleri yerine getirmek.

 

Ynetim Kurulu

MADDE 8

(1) Ynetim Kurulu, Kurumun yrtme organdr. Ynetim Kurulu, bir asl ve bir yedek yesi alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, bir asl ve bir yedek yesi Mill Eitim Bakanl, bir asl ve bir yedek yesi Yksekretim Kurulu, bir asl ve bir yedek yesi kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, bir asl ve bir yedek yesi ii sendikalar konfederasyonlar ve bir asl ve bir yedek yesi de iveren sendikalar konfederasyonlar temsilcileri arasndan toplam alt asl ve alt yedek ye olmak zere Genel Kurul tarafndan seilir.

 

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yl olup grev sresi dolan yeler yeniden seilebilir. Ynetim Kurulu, yeleri arasndan salt ounlukla bir bakan ve bir bakan vekili seer.

 

(3) Ynetim Kurulu yesi seilebilmek iin, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaral alt bentlerinde belirtilen artlar tamak ve Kurumun faaliyet alanna giren konularda yeterli bilgiye ve en az on yllk meslek tecrbeye sahip olmak arttr.

 

(4) Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri dolmadan herhangi bir nedenle grevlerine son verilemez. Ancak, kanunlarla kendilerine verilen grevleriyle ilgili olarak iledii sulardan dolay haklarndaki mahkmiyet karar kesinleenler ve alt aydan fazla sre ile hastalk, kaza veya baka bir nedenle grevini yapamaz durumda olan veya grev sresinin kalan ksmnda grevine devam edemeyecei, alt aylk sre beklenmeksizin tam teekkll bir hastaneden alnacak heyet raporu ile tevsik edilenlerin Ynetim Kurulu yelikleri herhangi bir ileme gerek kalmadan sona erer.

 

(5) Geerli mazereti olmakszn bir takvim ylnda toplam toplantya katlmayan veya bir toplantya katld ve kar oy kullanmad halde Ynetim Kurulu kararlarn sresi iinde imzalamayan veya kar oy gerekesini sresi iinde yazmayan Ynetim Kurulu yeleri, yelikten ekilmi saylr. Bu durum Ynetim Kurulu karar ile tespit edilir.

 

(6) Ynetim Kurulu yeliklerinde bir boalma olmas halinde boalan yeliin yedek yesi boalan yelii doldurur ve yerine geldii yenin kalan grev sresini tamamlar.

 

(7) Ynetim Kurulu, Bakann belirleyecei tarihlerde haftada en az bir kez, Bakann ars veya Ynetim Kurulu yelerinin te birinin yazl istemi zerine ise her zaman toplanabilir. Bakann bulunmad hallerde toplantlara bakan vekili bakanlk eder.

 

(8) Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve toplantya katlanlarn salt ounluu ile karar alr. Oylarn eit olmas halinde Bakann oyu ynnde karar verilmi saylr.

 

(9) Ynetim Kurulu yeleri, Ynetim Kurulunun ibras hari olmak zere, Genel Kurul toplantlarnda oy kullanabilirler.

 

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 9

(1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Meslek standard gelitirmek, snav ve belgelendirme faaliyetinde bulunmak zere bavuruda bulunan kurulularn bavurularn incelemek ve sonulandrmak.

b) Standard tespit edilerek, snav ve belgelendirme uygulamas yaplacak meslekleri belirlemek.

c) Yaplacak snavlarda baar gsterenlere verilecek Meslek Yeterlilik Kurumu Yeterlilik Belgesini onaylamak.

) Kurumca hazrlanan ynetmelik taslaklarn inceleyerek yaymlanmak zere ilgili mercilere iletmek.

d) Kurumun bir nceki yla ait faaliyet raporu, bir sonraki yla ait alma program, mal rapor ve personel planlamas ile btesini hazrlayarak Genel Kurulun onayna sunmak.

e) Hizmet birimlerinin oluumuna karar vermek.

f) lgili mevzuat erevesinde, Kurum personelinin ie alnmas, iten karlmas, terfi ettirilmesi, dllendirilmesi ve benzeri tasarruflarda bulunmak, Kurumda alanlarn, cret, harcrah, mal ve sosyal haklar ile ilgili esaslar belirleyerek Genel Kurula sunmak.

g) Hazrlatlacak meslek standartlarnn, snav ve belgelendirme uygulamalarnn uluslararas normlara uygunluunu salamak.

) Gerekli grlen hallerde Ankara dnda bro veya temsilcilik almasna karar vermek veya ilgili kurum ve kurululara Kurumun faaliyet alanna giren konularda yetki vermek.

h) Kurumun grevleri ile ilgili olarak ihtiya duyulan konularda aratrma, teknik inceleme, ett, proje ve bunlarla ilgili her trl mal ve hizmetlerin salanmas gibi ileri yerli ve yabanc gerek ve tzel kiilere yaptrmak ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satn alnmasna karar vermek.

) ikayet ve itirazlarn incelenme usl ve esaslarn belirlemek.

i) Genel Kurulca verilen dier grevleri yapmak.

Hizmet birimleri

MADDE 10

(1) Kurum hizmet birimleri; ana hizmet birimleriyle danma ve yardmc hizmet birimlerinden oluur.

 

Ana hizmet birimleri

MADDE 11

(1) Kurumun ana hizmet birimleri unlardr:

a) Meslek Standartlar Dairesi Bakanl.

b) Snav ve Belgelendirme Dairesi Bakanl.

 

Meslek Standartlar Dairesi Bakanl

MADDE 12

(1) Meslek Standartlar Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Meslek standartlarnn gelitirilmesinde izlenecek yntemleri belirlemek.

b) Standart gelitirmek, gncelletirmek, standart gelitirmek zere Kuruma yaplan bavurular incelemek ve inceleme sonularn rapora balamak.

c) Meslek standard gelitirmek zere yetkilendirilmi kurulularn almalarnn belirlenen kriterlere uygun olup olmadn izleyerek rapora balamak.

) Meslek standartlarnn gelitirilmesi ile ilgili aratrma yapmak, yayn hazrlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler erevesinde sistemde yaplmas gereken deiiklikleri tespit etmek.

d) Bakan tarafndan verilen grevler ile mevzuatta ngrlen benzeri grevleri yapmak.

 

Snav ve Belgelendirme Dairesi Bakanl

MADDE 13

(1) Snav ve Belgelendirme Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Snav soru bankalarnn oluturulmasnda ve snav ve belgelendirme almalarnda izlenecek yntemleri gelitirmek.

b) Snav soru bankas kurmak, gncelletirmek, snav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak zere Kuruma yaplan bavurular incelemek ve inceleme sonularn rapora balamak.

c) Snav ve belgelendirme yapmak zere onaylanan kurulularn almalarnn belirlenen kriterlere uygun olup olmadn izleyerek rapora balamak.

) alma konularyla ilgili aratrma yapmak, yayn hazrlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler erevesinde sistemde yaplmas gereken deiiklikleri tespit etmek.

d) Bakan tarafndan verilen grevler ile mevzuatta ngrlen benzeri grevleri yapmak.

 

Danma ve Yardmc Hizmet Birimleri

MADDE 14

(1) Kurumun danma ve yardmc hizmet birimleri unlardr:

a) Hukuk Mavirlii.

b) dar ve Mal ler Dairesi Bakanl.

 

Hukuk Mavirlii

MADDE 15

(1) Hukuk Mavirliinin grevleri unlardr:

a) Bakanlk ve dier birimlerden sorulan hukuk konular ile hukuk, mal, idar ve ceza sonular douracak ilemler hakknda gr bildirmek.

b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlamazlklar nleyici hukuk tedbirleri zamannda almak, anlama ve szlemelerin bu esaslara uygun olarak yaplmasna yardmc olmak.

c) Kurum gr istenen veya Kurumca hazrlanan kanun, tzk ve ynetmelik taslaklarn hukuk adan inceleyerek grlerini bildirmek.

) Adl, idar davalar ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri ile dava ve icra ileriyle ilgili sair merciler nezdinde Kurumu temsil etmek.

d) Bakan tarafndan verilen ve mevzuatta ngrlen benzeri grevleri yapmak.

 

dar ve Mal ler Dairesi Bakanl

MADDE 16

(1) dar ve Mal ler Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Kurumun danma, personel, bilgi ilem, muhasebe, dokmantasyon ve benzeri faaliyetlerini yrtmek.

b) Bakan tarafndan verilen grevler ile mevzuatta ngrlen benzeri grevleri yapmak.

 

(2) Daire bakanlklar Bakana bal olarak alr.

 

Temsil yetkisi

MADDE 17

(1) Kurum, Ynetim Kurulu Bakan, yokluunda bakan vekili tarafndan temsil edilir.

 

Bakan

MADDE 18

(1) Ynetim Kurulu Bakan Kurumun da Bakandr.

(2) Bakan, Kurum hizmetlerinin yrtlmesinden ve Kurumun tm birimleri arasnda koordinasyonun salanmasndan sorumludur.

(3) Bakann 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaral alt bentlerinde belirtilen artlar tamas ve en az lisans dzeyinde eitim yapm olmas, Kurumun faaliyet alanna giren konularda yeterli bilgiye ve en az on yllk tecrbeye sahip olmas arttr.

 

Bakann grev ve yetkileri

MADDE 19

(1) Bakann grev ve yetkileri unlardr:

a) Ynetim Kurulu toplantlarnn gndemini hazrlamak ve Ynetim Kurulu yelerine bildirmek.

b) Ynetim Kurulu kararlarnn yaymlanmasn veya tebliini salamak, bu kararlarn gereinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasn izlemek.

c) Hizmet birimlerinden gelen nerilere son eklini vererek Ynetim Kuruluna sunmak.

) Kurumun stratejilerine, ama ve hedeflerine uygun olarak, Kurumun yllk btesi ile mal tablolarn hazrlamak.

d) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve dzenli bir biimde almasn salamak.

e) Yllk faaliyet raporlarn hazrlamak, ama ve hedeflere, performans ltlerine gre faaliyetlerin deerlendirmesini yapmak, yaptrmak ve bunlar Ynetim Kuruluna sunmak.

f) Kurumun faaliyet gsterdii alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile kurum ve alanlarn performans ltleri hakknda alma ve deerlendirme yapmak.

g) Kurumun dier kurulularla ilikilerini yrtmek.

) Ynetim Kurulu tarafndan atanmas ngrlenler dndaki kurum personelini atamak.

h) Bakan adna imzaya yetkili personelin grev ve yetki alann belirlemek.

) dar konulardaki dier grevleri yerine getirmek.

(2) Bakan, Ynetim Kuruluna ilikin olmayan grev ve yetkilerinden bir blmn, snrlarn aka belirlemek ve yazl olmak kaydyla, alt kademelere devredebilir.

 

 

NC BLM

Sektr Komiteleri, Standartlar, Eitim, Snav ve Belgelendirme

 

Sektr komiteleri

MADDE 20

(1) Kurum tarafndan grevlendirilen kurum ve kurulularca hazrlanan meslek standartlarnn ulusal meslek standard olarak kabul edilebilmesi iin gerekli incelemeyi yaparak Ynetim Kurulunun onayna sunmak zere sektr komiteleri kurulur.

 

(2) Sektr komiteleri Mill Eitim Bakanl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Yksekretim Kurulu, meslekle ilgili dier bakanlklar, ii ve iveren kurulular, meslek kurulular ve Kurumun birer temsilcisinden oluur. Ayrca almalara niversitelerin ilgili blmlerinden retim yeleri de danman olarak davet edilebilir.

 

(3) Sektr komitelerinin kurulmas ve almalar ile ilgili usl ve esaslar ynetmelikle belirlenir.

 

Ulusal meslek standartlarnn hazrlanmas ve yrrle konulmas

MADDE 21

(1) Meslek standartlar, Kurum tarafndan grevlendirilen kurum ve kurululara hazrlatlr. Meslek standartlar, meslek yeterlilik dzeyleri ile ilgili uluslararas belgelere uygun olmak zorundadr. Bu standartlar sektr komitelerinde incelenir ve uygun bulunanlar Ynetim Kuruluna sunulmak zere Bakanla verilir.

 

(2) Ynetim Kurulu tarafndan onaylanan meslek standartlar Resm Gazetede yaymndan sonra ulusal meslek standard niteliini kazanr.

 

(3) Yrrlkte olan meslek standartlar en ge be ylda bir yeniden deerlendirilir. Gerekli grlen meslek standartlar, standart hazrlama uslne gre yenilenir. Deiikliklerin kabul ve yaymlanmas ikinci fkrada belirtilen usle tbidir.

 

Snav

MADDE 22

(1) Meslek yeterlilik dzeyi, Kurum tarafndan yetkilendirilmi personel belgelendirme kurum ve kurulular tarafndan yaplacak snavla belirlenir.

 

(2) Snavlarla ilgili esas ve usller ile teorik snavdan muaf tutulacak meslekler ve kiiler Kurum tarafndan karlacak bir ynetmelikle belirlenir.

 

Belgelendirme

MADDE 23

(1) Alacak snavlarda baar gsterenlere Kurum tarafndan onaylanm meslek yeterlilik dzeyini gsteren belge veya sertifika verilir. Buna ilikin esas ve usller ynetmelikle dzenlenir.

 

 

DRDNC BLM

Personelin Atanma artlar, Stats ve Mal Haklar

 

Personelin atanma artlar ve stats

MADDE 24

(1) Kurum hizmetleri i mevzuat hkmlerine gre istihdam edilen uzman yardmcs, uzman ve dier personel eliyle yrtlr.

 

(2) Kurumda altrlacak personelin pozisyon unvanlar ile saylar ekli cetvelde gsterilmitir. Sz konusu unvanlarn birimlere dalmn yapmaya Bakann nerisi zerine Ynetim Kurulu yetkilidir. Personelin unvan ve saylarnda mevcut pozisyon saylarnn yarsn amamak kaydyla deiiklik yaplmasna, Ynetim Kurulunun karar ve ilgili Bakann teklifi zerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.

 

(3) Ynetim Kurulunun onay ile yrrle konulacak ynetmelik esaslarna gre yabanc uzmanlar istihdam edilebilir.

 

(4) Kurum personelinin 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaral alt bentlerinde belirtilen artlar ile Kurum amalarnn gerektirdii nitelikleri tamalar zorunludur.

(5) Ynetici pozisyonundaki personel yukarda belirtilen artlara ilave olarak; hukuk, siyasal bilgiler, iktisad ve idar bilimler, mimarlk ve mhendislik faklteleri ile meslek teknik eitim fakltelerinden yurt iinde veya Yksekretim Kurulunca denklii kabul edilmi yurt dndaki faklte veya yksek okullarda en az drt yllk yksek renim grm, meslek adan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve mesleinde en az be yl tecrbeye sahip kiiler arasndan Bakann teklifi ve Ynetim Kurulunun onay ile atanr. Dier personel Bakan tarafndan atanr.

 

(6) Kurumda altrlacak uzman ve uzman yardmclarnn beinci fkrada belirtilen renim artlarn tamalar gerekir. Uzman ve uzman yardmclarnn yarma ve yeterlik snavlar, nitelikleri ve alma usl ve esaslar ile ilgili dier hususlar Kurum tarafndan karlacak ynetmelikle belirlenir.

 

(7) Kurum personeli, emeklilik ve sosyal gvenlik ynnden 17/7/1964 tarihli ve 506 sayl Sosyal Sigortalar Kanununa tbidir.

 

(8) Kamu grevlisi iken Ynetim Kurulu Bakan seilen kiinin nceki kurumu ile olan ilikisi sona erer. Kamu grevine dnmesini engelleyecek ekilde olanlar hari olmak zere Kurumdaki grevi sona erdiinde, nceki kurumunda durumuna uygun bir kadro veya pozisyona en ge bir ay ierisinde atanr. Bu fkra uyarnca nceki kurumuna dnen Bakann Kurumda geen hizmetleri kazanlm hak aylk derece ve kademelerinde deerlendirilir. Akademik unvanlarn kazanlmasna ilikin hkmler sakldr.

 

(9) Kurumda alan personel, baka kamu kurum ve kurulularnda grevlendirilemez.

 

Mal haklar

MADDE 25

(1) Bakan, ynetici personel ve dier personelin cret, mal ve sosyal haklar; bakanlk genel mdrne yaplan demeleri amamak kaydyla, Ynetim Kurulunun karar ve Genel Kurulun onay ile belirlenir.

 

(2) Ynetim Kurulu Bakan ve yelerine, ayda drtten fazla olmamak zere her bir toplant iin uhdesinde kamu grevi bulunanlara (2000) gsterge rakamnn, uhdesinde kamu grevi bulunmayanlara ise (3000) gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucunda bulunacak miktarda huzur hakk denir.

 

 

BENC BLM

Gelirler, Giderler, Bte ve Denetim

Gelirler

MADDE 26

(1) Kurumun gelirleri unlardr:

a) Kurumun Genel Kurula sunulan btesine gre Genel Kurul tarafndan 6 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen Genel Kurul yesi kurum ve kurulular iin eit olarak belirlenen aidatlar.

b) Kurumun ulusal veya uluslararas dzeyde gerek veya tzel kiilere verecei hizmetler karlnda alnacak cretler.

c) Kurumun, snav ve belgelendirme almalar karlnda mracaatlardan alnacak masraf karlklar.

) Meslek standard, snav ve belgelendirme alannda Kuruma hizmet sunmak isteyen akredite olmu kurululardan alnacak yllk aidatlar. Yllk aidatlar en yksek Devlet memuru aylnn (ek gsterge dahil) otuz katn aamaz ve Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

d) Yayn, telif haklar, marka ve lisanslardan alnacak cretler.

e) Kurum gelirlerinin deerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

 

Giderler

MADDE 27

(1) Kurumun giderleri unlardr:

a) Personel giderleri.

b) Ynetim Kurulunca karara balanm, bilgi bankas, yazlm, donanm ve iletiim gibi yatrm giderleri.

c) Meslek standard, snav ve belgelendirme alannda Kuruma hizmet sunan kurululara denen cretler.

) Tanr ve tanmaz alnmas, kiralanmas, ulam, elektrik, su, telefon ve yakt gibi idar giderler.

d) Satn alnacak danmanlk giderleri.

e) Basm, yaym ve reklam giderleri.

f) Yurt ii ve yurt d toplant, konferans, seminer, alma ziyaretleri giderleri.

g) Kurum adna Kurum faaliyetleri ile ilgili yurt ii ve yurt d yelik aidatlar.

) Eitim, retim ve burs giderleri.

h) Kurum faaliyetlerinin gerekletirilmesiyle ilgili dier giderler.

 

Bte

MADDE 28

(1) Kurumun gelirlerinin giderlerini karlamas esastr. Kurum gelirleri bir bankada alacak hesapta tutulur. Bu gelirlerden hesap yl sonuna kadar harcanmayan paralar Maliye Bakanlna bildirildikten sonra Kurumun ertesi yl gelir hesabna aktarlr ve takip eden Genel Kurul yelik aidatlar gelir fazlas dikkate alnarak belirlenir.

 

(2) Kurumun gelirleri, ilemleri ve tanmazlar her trl vergi, resim ve hartan muaftr.

 

Denetim

MADDE 29

(1) Kurum, denetim bakmndan 832 sayl Saytay Kanununa tbidir.

 

Ynetmelikler

MADDE 30

(1) Bu Kanunda ngrlen ynetmelikler alt ay ierisinde yrrle konulur.

 

 

ALTINCI BLM

Deitirilen, Geici ve Son Hkmler

MADDE 31

(1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayl cetvelin (B) blmne aadaki ibare eklenmitir.

"30- Meslek Yeterlilik Kurumu"

 

GEC MADDE 1

(1) Bu Kanunun yrrle girmesinden itibaren onbe gnlk sre ierisinde Kurumun ilk Genel Kuruluna kadar yaplmas gereken faaliyetleri yrtmek zere Bakanlk tarafndan bir alma grubu oluturulur. alma grubu en ge ay ierisinde Genel Kurul iin gerekli hazrlklar yaparak Bakanla sunar.

 

GEC MADDE 2

(1) Bu Kanunun yrrle girmesinden nce 3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu gereince edinilmi belgeler, sahiplerinin yl iinde mracaatlar halinde bu Kanun kapsamnda belirlenecek denk belge ve sertifikalar ile deitirilir.

Yrrlk

MADDE 32

(1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

 

Yrtme

MADDE 33 ? (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

 

HDAS EDLEN POZSYONLAR CETVEL

POZSYON UNVANI

SAYISI

- Kurum Bakan

1

- Meslek Standartlar Dairesi Bakan

1

- Snav ve Belgelendirme Dairesi Bakan

1

- Hukuk Maviri

1

- dar ve Mal ler Dairesi Bakan

1

- Uzman

25

- Uzman Yardmcs

20

- Uzman (Yabanc Uyruklu)

10

- statistiki

5

- Bilgisayar Programcs

4

- zmleyici

4

- Bilgisayar letmeni

2

- Sekreter

5

- Bro Grevlisi

10

 

??

TOPLAM

90

 
02 Haziran 2013, Pazar 06:00
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.