20 Haziran 2018 Çarşamba

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin Uygulanması Hakkında Genelge-2006T.C.

BAŞBAKANLIK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

 

 

SAYI   :   B.O2.1.SÇE.0.13.00-010.06.01-2478                                                                                                                                                   

KONU:  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin Uygulanması Hk.                                                      ANKARA                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       10/08/2006

GENELGE

2006/ 13

 

         1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 62 nci maddesine, 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine ve 30.05.1997 tarih ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 31.05.2006 tarih ve 26184 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

        Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Kurumumuza bağlı yatılı  bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında bakım ve korunma altında bulunan;  gündüzlü hizmet veren rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerinden, çocuk ve gençlik merkezlerinden ve il sosyal hizmetler müdürlüklerinden hizmet alan özürlü bireylerin eğitim haklarını kullanabilmeleri amacıyla incelenmiş ve uygulamaya ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.  Bu kapsamda, Kurumumuzdan hizmet alan ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerle ilgili işlemleri yapan meslek elemanlarına yol gösterici olması; ilgili personele ve ailelere rehberlik edilebilmesi için bu Genelgenin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Buna göre;

 

         Bu Genelge’nin yayımlanmasıyla, 07.09.1994 tarihli ve 1994/27 sayılı Genelge iptal edilmiş olup bundan böyle özürlülerin eğitimleri ile ilgili aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

1.            Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 ncü maddesinin (1) fıkrasının (z) bendinde “Özel eğitime ihtiyacı olan birey”: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi” ifade ettiği hükmü bulunmaktadır. Söz konusu özel eğitime ihtiyacı olan bireyler; ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey, birden fazla yetersizliği olan, çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, dil ve konuşma güçlüğü olan, duygusal ve davranış bozukluğu olan, görme yetersizliği olan birey, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan, işitme yetersizliği olan, orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan, ortopedik yetersizliği olan,  otistik, özel öğrenme güçlüğü olan, serebral palsili, süreğen hastalığı olan birey, üstün yetenekli birey, zihinsel yetersizliği olan birey olarak tanımlanmıştır.

         Kurumumuzda bakım ve korunma altında bulunan ve hizmet alan özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden yukarıda sayılan özellikleri taşıyanlar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun işlemler yapılması gerekmektedir.

 

2.            Yönetmeliğin 4 ncü maddesinin (1) fıkrasının (aa) bendinde “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu öğrenim çağının “Okul öncesi dönemi de içine alan 3-14 yaş grubundaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim-öğretim süresini kapsayan dönemi

 

ifade ettiği belirtilmiştir. Bu nedenle kuruluşlarımızdan yatılı ve gündüzlü hizmet alan 3- 14 yaş grubundaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin  zorunlu öğretimden yararlanmaları sağlanır.

 

3.        Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 5 nci fıkrasında ilgili diğer kurumların yanı sıra Kurumumuza bağlı birimlerin de özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin  eğitsel değerlendirme ve tanılanması amacıyla Rehberlik Araştırma Merkezlerine (RAM) yönlendirilmesi sorumluluğunu paylaştıkları belirtilmektedir.

Bu nedenle Kurumumuzdan yatılı hizmet alan ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden yaş grubu uygun olanlar (3-14 yaş aralığı) için,  il/ilçe RAM’a müracaatta bulunulması gerekmektedir.

 

4.            Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (1) nci fıkrasında eğitsel değerlendirme ve tanılama süreci tanımlanmış ve “eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir.” denilmiştir.

 

         Yönetmeliğin 9 ncu maddesinin (1) nci fıkrasında “Eğitsel Değerlendirme ve Tanılamaya alınacak bireyler için”

§ Bireyin, velisinin ya da okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu,

§ Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu,

§ Herhangi bir okula/kuruma kayıtlı olmayan bireyler için başvurduğu RAM’ın sorumluluk bölgesi içinde ikamet ettiğini gösteren belge,

§ Gerektiğinde tıbbî tanılaması ile ilgili sağlık kurulu raporu,

isteneceği belirtilmiştir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için yukarıda belirtilen prosedür doğrultusunda ilgili kurumlara başvurulması gerekmektedir.

 

5.    Yönetmeliğin 14 ncü  maddesinin  (1) nci fıkrasında “ Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, bu hizmetlerin eş güdümünü sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde özel eğitim hizmetleri kurulu oluşturulur.”hükmü bulunmaktadır.

Aynı maddenin 3 ncü fıkrasında ise özel eğitim hizmetleri kuruluna, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitime ihtiyacı olan bireyin bulunduğu kurum temsilcisinin de katılımının sağlanabileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede özel eğitime ihtiyacı olan bireyin durumuna ilişkin  olarak gerektiğinde kurum temsilcisinin görüşlerini en iyi şekilde bildirilmesi sağlanır.

 

6.            Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (1) nci fıkrasının (e) bendinde “Bireyin ikâmet ettiği ilçede uygun özel eğitim okulu veya kurumu bulunmaması hâlinde yerleştirme kararı il özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından alınır” hükmü bulunmaktadır.

 

         Bu çerçevede başka bir ilde söz konusu bireyin özel durumları dikkate alınarak (ailesinin ikamet ettiği il, varsa kuruluşta kalan kardeşlerinin bulunduğu il, sağlık durumu vb.) uygun yerleştirmenin yapılması için Kurum imkânları hakkında gerekli bilgi verilecektir.

 

7.            Yönetmeliğin 19 ncu maddesinin (1) nci fıkrasında “Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerini yürütmek üzere RAM’ın teklifi ve millî eğitim müdürlüğünün onayı ile RAM’larda özel eğitim değerlendirme kurulu oluşturulur” hükmü bulunmaktadır. Aynı maddenin 2 nci fıkrasının (d) bendinde belirtilen veli tanımına uygun olarak, bireyin bakım ve rehabilitasyon altında bulunduğu kuruluşun temsilcisinin eğitsel değerlendirme kuruluna üye olarak katılması gerekmektedir. 

 

8.            Yönetmeliğin 23 ncü maddesinde  kaynaştırma yoluyla eğitime ilişkin hususlar açıklanmıştır. Buna göre;

        23 ncü maddenin (1) nci fıkrasında  “Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamaları”olarak ifade edilmiş (2) nci fıkrasında ise kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında dikkate alınacak hususlar açıklanmıştır. Bu hususlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

·   Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri,

·   Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılır.

·    Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler, yetersizliği olmayan akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri hâlinde kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını; özel eğitim sınıflarında ise sınıfın türüne göre bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci maddelerinde belirtilen eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır.

·    Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, bu Yönetmeliğin 73 ncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda BEP geliştirme birimi oluşturulur.

·    Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası açılır.

         Yukarıda açıklandığı şekilde bakım ve korunma altında bulunan özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını artırmak için mümkün olduğu ölçüde kaynaştırma yoluyla eğitimden yararlanmaları desteklenir.

 

9.         Yönetmeliğin 29 ncu maddesinin (1) nci fıkrasında “37-72 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur” hükmü bulunmaktadır.

       

        Bu nedenle Kurumumuzdan hizmet alan özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin bu yaş aralığında eğitsel değerlendirme ve tanılamalarının yapılması ve okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmeleri sağlanır.

 

10.      Yönetmeliğin 30 ncu maddesinde İlköğretimde, 31 nci maddesinde Ortaöğretimde, 32 nci maddesinde Yükseköğretimde ve 33 ncü maddesinde Yaygın Eğitimde özel eğitim hizmetlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin hususlar bulunmaktadır.

     Yönetmeliğin 76 ncı maddesine göre okula kayıt yaşı “ (1) 37 ayını dolduran bireylerin kaydı okul öncesi eğitim kurumlarına, 72 ayını dolduran bireylerin kaydı ise ilköğretim veya zorunlu öğrenim çağındaki bireylere eğitim veren özel eğitim okul ve kurumlarına yapılır. Bu bireyler yaş, gelişim özellikleri ve eğitim performansına göre uygun sınıfa yerleştirilir

         Bu sebeple, Kurumumuzdan hizmet alan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden zorunlu öğrenim çağı olan 3- 14 yaş grubunda olanların öğrenimlerine devam etmeleri sağlanır.

 

11. Yönetmeliğin 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ncü maddelerinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin özür durumlarına göre açılacak okul ve kurumlara ilişkin hususlar bulunmaktadır. 44 ncü maddesinde birden fazla yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim kurumları, 45 nci maddesinde ilköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 21 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan iş okulları, 46 ncı maddesinde zorunlu öğrenim çağı dışında kalan ve genel eğitim programlarından yararlanamayacak durumda olan özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik iş eğitim merkezleri’nin          açılış ve işleyişine ilişkin hususlar açıklanmıştır.

         76 ncı maddesinin (2) nci fıkrasında “(2) İş okullarına, kayıt tarihinde 21 yaşından gün almamış bireylerin kaydı yapılır. İş eğitim merkezlerinde ise yaş kaydı aranmaz” hükmü bulunmaktadır.

         Bu nedenlerle Kurumumuzdan hizmet alan özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden 14 yaşından büyük olanların ise orta öğrenim, yüksek öğrenim ve yaygın öğrenim okul ve kurumlarına devam etmeleri sağlanır.

 

12. Zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlar başlıklı 40 ncı maddesinin (1) nci fıkrasının (b) bendinde “Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

  1) Zorunlu öğrenim çağında olup ilköğretim programlarını takip edemeyecek durumdaki bu bireyler için açılan eğitim ve uygulama okullarında öğrencilerin, öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak BEP hazırlanır. Bu bireylerin başarılarının değerlendirmesinde BEP’lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır.

2) Bu okullarda; tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Birebir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup eğitimine

 

 

katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve haftalık ders saati sayısı özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Otistik bireyler için açılan okul ve kurumlar başlıklı 41 nci maddesinin  (1) nci fıkrasında “ (1) İlköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştiremeyecek durumdaki otistik bireyler için resmî ve özel gündüzlü özel eğitim kurumları açılır.

(2) Bu kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Zorunlu öğrenim çağındaki otistik bireyler için açılan otistik çocuklar eğitim merkezlerinde bireylerin öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak BEP hazırlanır. Bu bireylerin başarılarının değerlendirmesinde BEP’lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır.

b) Bu okullarda; tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Birebir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve haftalık ders saati sayısı özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.”

hükümleri doğrultusunda tuvalet eğitimini kazanamamış ya da davranış problemleri olan özel eğitim ihtiyacı olan bireylerle birebir eğitim uygulaması yapılması talep edilir.

         Ayrıca, Yönetmeliğin kayıt kabul başlıklı 77 nci maddesinin  (2) nci fıkrasındaZorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gündüzlü okul ve kurumlara kayıtta tuvalet eğitimi kazanmış olma şartı aranmaz” hükümleri bulunmaktadır. 

         Bu çerçevede tuvalet eğitimini kazanamamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de okul ve kurumlara devam etmeleri sağlanır.

 

13. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okul ve kurumlara kayıtlarına ilişkin hususlar Yönetmeliğin 77 nci maddesinin (1) nci fıkrasında açıklanmış olup;

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul ve kurumlara kayıtlarında özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınmış olması şartı aranmaz. Ancak, bu bireyler için yerleştirme kararı alınması konusunda okul/kurum yönetimi gerekli resmi  işlemleri başlatır. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul veya kurum, yerleştirme kararına uygun ise öğrenci bulunduğu okul ya da kurumda öğrenimine devam eder. Farklı bir yerleştirme kararı olması hâlinde ise öğrencinin yerleştirme kararına uygun okula nakli konusunda gerekli işlemler yapılır” hükmü bulunmaktadır.

            Bu hükme dayanılarak, özel eğitim ihtiyacı olan bireyin zaman kaybetmemesi amacıyla eğitsel tanı ve değerlendirmenin yapılacağı süre içinde uygun bir okula yerleştirilmesi ve eğitsel değerlendirme ve tanılamanın kuruluş tarafından talep edilmesi gerekir.

 

14.         Yönetmelikte bulunan eğitsel değerlendirme ve tanılama için başvuru ve alınan kararlara itiraz sürelerine ilişkin hükümler aşağıda verilmiştir:

 

 

 

·                Özel eğitim değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları başlıklı 22 nci maddenin (c) fıkrasına göre “Eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla yapılacak başvurular en geç 60 gün içinde karara bağlanır.”

·                     Yerleştirme başlıklı 12 nci maddenin ( e ) fıkrasına göreYerleştirme kararına; bireyin velisi karar tarihinden itibaren, yerleştirme kararı verilen okul veya kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ise kayıt tarihinden itibaren 70 iş günü içinde itiraz edebilir.”

·                     Özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul ve esasları başlıklı 17 nci maddenin (d) fıkrasına göreÖzel eğitim değerlendirme kurulu raporları incelenerek en geç 15 gün içinde karara bağlanır. Bu karar, bireyin velisine, ilgili okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.” ve (e ) fıkrasına göre “Bireyin ikamet ettiği ilçede uygun özel eğitim okulu veya kurumu bulunmaması halinde yerleştirme kararı il özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından alınır.”

·                Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar başlıklı 18 nci maddenin (a) fıkrasına göreVeli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir.” Aynı maddenin (c) fıkrasına göre “ Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarıyla ilgili özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar incelenerek en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonuç, veliye, okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.”

         Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama için yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak başvurusunun yapılması ve alınan karara gerektiğinde yukarıdaki hükümler çerçevesinde itiraz edilmesi sağlanır.

 

15. Okula kayıt kabule ilişkin hükümler 75, 76 ve 77 nci maddelerde belirtilmiştir.

      Yönetmeliğin özel eğitime ihtiyacı olan bireyin yeni kayıt olmasına ilişkin 75 nci maddesine göre “(1) Zorunlu öğrenim çağında olup özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen veya tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her bireyin okul ve kurumlara kaydı, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır.” Buna göre özel eğitime ihtiyacı olan bireyin Kuruma gelmesinden hemen sonra uygun okula kayıt edilmesi için girişimde bulunulur.

         Okula kayıt yaşının belirtildiği 76 ncı maddenin (2) fıkrasında “İş okullarına, kayıt   tarihinde 21 yaşından gün almamış bireylerin kaydı yapılır. İş eğitim merkezlerinde ise yaş kaydı aranmaz” hükmü bulunduğundan özel eğitimden faydalanan bireyler konusunda bu yaş sınırına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

16. Yönetmeliğin 90 ncı maddesinde ücretsiz taşıma imkânlarına ilişkin hüküm bulunmaktadır.

“(1) Bakanlık, özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitim sınıflarındaki gündüzlü öğrencilerin okula ulaşımlarının ücretsiz sağlanması için gerekli tedbirleri alır.”

 

        

 

 

         Bu kapsamda, Kurumumuza bağlı kuruluşlardan hizmet alan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, öğrenimlerini sürdürdükleri özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitim sınıflarına ücretsiz ulaşım imkânlarından yararlanmaları sağlanır.

 

17.   Yönetmeliğin 91 nci maddesinde ücretsiz öğle yemeği imkânı açıklanmıştır.

“(1) Yatılı veya gündüzlü özel eğitim okul ve kurumlarında gündüzlü olarak okuyan ve parasız yatılılık şartlarını taşıyan öğrencilere genel bütçeden karşılanan ödenekle ücretsiz olarak öğle yemeği verilir

          Bu kapsamda, Kurumumuzdan hizmet alan bireylerden belirtilen koşulları taşıyanların öğrenimlerini sürdürdükleri okullarda ücretsiz öğle yemeğinden yararlanması sağlanır.

 

       Yönetmelik çerçevesinde özel eğitim hizmetlerinden yararlanacak özel eğitime ihtiyacı olan bireylere ilişkin başvuruların titizlikle değerlendirilmesi ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin ekte bulunan forma işlenerek, belirtilen sürede Genel Müdürlüğe bildirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

                                                                          

Nurdan TORNACI    Genel Müdür V.                                                                                                      
08 Mayıs 2014, Perşembe 23:23
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.