23 Nisan 2018 Pazartesi

Özel İstihdam Büroları İdari Para Cezaları ve Çeşitli Hükümler 

Özel İstihdam Büroları İdari Para Cezaları ve Çeşitli Hükümler

 

İdari Para Cezaları

İl müdürlüğü/hizmet merkezlerince dayanağı belirtilmek suretiyle; bürolar hakkında Kanunun 20 nci maddesinde yer alan idari para cezalarına ilişkin hususlar uygulanacaktır.

İzin alan veya izinsiz faaliyet gösteren kişilere yönelik idari para cezası uygulamaları Kurum sistemi üzerinden takip edilecektir.

Özel İstihdam Bürolarının şubelerinin idari para cezası gerektiren fiillerinin tespit edilmesi halinde, idari para cezası uygulanarak, büronun merkez biriminin bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu birimine, idari para cezası uygulandığı yazılı olarak bildirilir.

Kararlara itiraz

Özel İstihdam Büroları , izin başvurusu ve yenileme taleplerinin reddi ile iptal kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edebileceklerdir. İtirazlar 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz yoluna başvurulmuş olması, ilgililerin yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmaz.

İptal kararını tebliğden imtina eden bürolar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6099 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler esas alınacaktır (Madde 7.4).

Özel İstihdam Bürolarının Faaliyetlerinin Kendi İstekleri İle Sona Ermesi

Faaliyetine kendi isteği ile son vermek isteyen Özel İstihdam Bürolarının temsil ve ilzama yetkili kişisinin vereceği dilekçe ile Kuruma başvurması halinde, haklarında uygulanmış ve tahsil edilmemiş Kurum alacağının bulunmaması ve kapatma talebi tarihinde Bakanlık İş Teftiş Kurulu Başkanlığı?nca devam etmekte olan inceleme/soruşturma olmaması şartıyla Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine istinaden teminatın iadesi işlemi yapılır. Kurum alacağı mevcutsa öncelikle bunlar teminattan tahsil edilecektir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 15 inci maddesi gereğince bürolar; faaliyet süresi içinde unvan, faaliyet alanı, yetkili kişi, nitelikli personel, posta adresi, internet sayfası ve elektronik posta adresi değişikliklerini on gün içinde izin başvurusu yaptıkları il müdürlüğüne/hizmet merkezine bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talep edilmesi halinde Kuruma vermek zorundadır.

Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüğü/hizmet merkezlerince alınan değişikliklere ilişkin bilgiler (şubeler dâhil) öncelikle Kanun ile Yönetmelik açısından değerlendirilir ve varsa eksiklikler otuz gün içinde tamamlattırılıt. Süresi içinde mevzuata uygunluk sağlanamaması halinde başvuru şartlarının kaybedilmesi söz konusu olacağından, hizmet merkezlerine yapılan başvurularda durum Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve il müdürlüklerine yapılan başvurularda ise durum il müdürlüğünce değerlendirilir. 

Denetim ve İzleme

Kurumca izin verilen Özel İstihdam Bürolarının faaliyetleri Bakanlık iş müfettişlerince denetlenir. İş müfettişlerince yapılan denetim sonrasında hazırlanan rapora istinaden Daire Başkanlığınca verilen talimatlar Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce/hizmet merkezince uygulanacak, aksine bir talimat bulunmaması halinde ayrıca araştırma inceleme yapılmayacaktır.

Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüklerince izinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti içeren ilanlar takip edilecek ve ilgililer ile irtibata geçilerek mevzuat hakkında bilgi verilerek yapılan işlemler tutanak ile kayıt altına alınacaktır.

Gerçek veya tüzel kişilerin iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunduklarına dair somut bilgi ve belgenin olmaması ve/veya tespit edilememesi halinde durum kayıt altına alınan tutanakta açıklanacak ve ilgililer izlemeye alınacaktır. İzleme süresinde ilgililerin aracılık faaliyetini yaptıklarına ilişkin somut bilgi ve belgelere ulaşılması halinde ise ?Tespit Tutanağı? düzenlenerek idari para cezası uygulanır. Ayrıca söz konusu kişilerin izinli büro açmak istemeleri halinde tutanak tarihinden itibaren otuz gün içinde büro izni almak için Kuruma başvuru yapmaları ve izin verilene kadar aracılık faaliyetinde bulunmamaları, aracılık faaliyetinde bulunmak istememeleri halinde ise faaliyetlerini sonlandırmaları bildirilir.

İzinsiz faaliyet gösteren Özel İstihdam Büro şubesinin tespit edilmesi halinde bu işyerlerine, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü veya dördüncü fıkrasında yer alan hükümlere göre onbeş gün içinde Kuruma tescil/izin başvurusu yapmaları gerektiği bildirilir ayrıca ilgili il müdürlüğüne gerekli bilgiler gönderilir. Süre sonunda gerekli işlemi yapmayan işyerlerine Kanunun 20/h maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.

İzni yenilenmeyen, izni iptal edilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren Özel İstihdam Bürolarının ve/veya şubelerinin bu tarihten itibaren altı aylık süre içinde faaliyete devam edip etmedikleri takip edilir. Altı aylık sürenin başında ve sonunda olmak üzere en az iki kez yapılan izleme faaliyetlerinin sonucunda iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yürütüldüğüne dair herhangi bir bulgu tespit edilmediğine ilişkin tutanak tutulması halinde bu kişilere yönelik izleme faaliyetine son verilir.

Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüğü/hizmet merkezlerince yapılan izlemelerde, izinsiz büro faaliyeti yapan kişi ve firmaların takip edildiği, izinsiz faaliyet gösteren kaç kişi ve firmanın tespit edildiği ve bunlar hakkında yapılan işlemler aylık olarak düzenlenecek raporlarla kayıt altına alınır.

Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüklerince, herhangi bir nedenle izlemeye alınan kişiler; internet, işyeri ziyareti ve gazete ilanları ile altı aylık sürenin başında ve sonunda olmak üzere en az iki kez takip edilir. İzleme faaliyetlerinin sonucunda, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yürütüldüğüne dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı takdirde, durum bir tutanakla tespit edilecek ve bu kişilere yönelik izleme faaliyetine son verilir.

Emniyet müdürlüklerince, denetim birimlerince veya buna benzer resmi kurum/kuruluşlarca, çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin iş bulmalarına aracılık faaliyetinde bulunduğu somut belge veya açık/net bir ifade ile belirlendiği tespit edilen izinli bürolar hakkında doğrudan Kanunun 20/j maddesine istinaden işlem yapılır.İzinsiz olarak faaliyet gösterenler hakkında ise Kanunun 20/h veya 20/j maddelerine göre hesaplanacak idari para cezası miktarlarından sadece yüksek olanı uygulanır .

Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüğü/hizmet merkezlerince izin alan büroların işyerlerinde, Kurumdan alınan izin belgesi ile iş arayanlardan ücret alınmayacağı bilgisine ve logoya yer verip vermedikleri takip edilir.

Tebligat

Kurumdan izin alan bürolarla ilgili olarak yapılacak tebliğlerde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu esas alınmaktadır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 10 uncu, 28 inci ve 31 inci maddeleri gereği, büronun Kuruma bildirdiği adresinde bulunması ve tebligatı alması esas olmakla birlikte, yetkililerine Kurumda da tebligat yapılabilecek, bunun mümkün olmaması halinde ise ilânen tebligat yapılır. Tüm çabalara rağmen tebligat yapılamaması durumunda ise ?uygun bir işyerine sahip olma? koşulunun sonradan kaybedilmesi nedeniyle büronun izninin iptal edilmesi için gerekli işlemler yapılır.

Geçiş Hükümleri

Yönetmeliğin geçici maddesi gereğince, çalıştırılması zorunlu olan nitelikli personelde bulunması gereken söz konusu nitelikler 01.01.2015 tarihine kadar aranmayacak olup, bu tarihe kadar ya 19.03.2013 tarih ve 28592 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Yönetmelikte belirtilen; ya da 01.08.2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde belirtilen şartların taşınması nitelikli personel olmak için yeterlidir.

Özel İstihdam Büroları ile İşbirliği

İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü hizmetleri kapsamında ilgili mevzuatın belirlediği çerçevede, bürolar ile işbirliği veya bürolardan hizmet alımı yapılabilmesi mümkündür. İstihdam yükümlülüğü açısından bürolar, özel sektör işyeri olarak değil diğer hizmet sağlayıcılar kapsamında değerlendirilir. Bunun sonucu olarak kursiyerleri, kendi bünyeleri dışında istihdam etmeleri gerekecektir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince 01.08.2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 
26 Mayıs 2013, Pazar 17:10
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.