26 Mayıs 2018 Cumartesi

Özel İstihdam Bürosu Başvuruların Alınması ve İbraz Edilmesi Gereken Belgeler 

Özel İstihdam Bürosu Başvuruların Alınması

&

İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

Çalışma ve İş Kurumu , özel istihdam bürosu açmak için gerekli belgelerin eksik olması  ve mevzuata uygun olmaması durumunda özel istihdam büro başvurularını geri çevirmektedir.

Çalışma ve İş Kurumuna başvuru esnasında, asıl olmayan veya beyana dayalı belgelerde büro kaşesinin bulunması zorunludur. Asılları görüldükten sonra örnekleri Çalışma ve İş Kurumu tarafından alınır ve  belgelerin üzerine Kurum tarafından ?aslı gibidir? kaşesi basılarak paraflanır.

Özel istihdam bürosu başvuru belgelerinin , başvuruyu yapan gerçek kişi adına veya tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/ kişiler adına olmak zorundadır. Tüzel kişiliği idare, temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin olması durumunda her biri için ayrı ayrı bu belgeler Çalışma ve İş Kurumu tarafından istenilecektir.

Çalışma ve İş Kurumu tarafından haklarında herhangi bir nedenle idari para cezası uygulanan kişilere ait başvurular, idari para cezaları tahsil edildikten sonra ancak değerlendirilmeye alınacaktır.

Özel istihdam bürosu başvuruların alınması sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler

Büro açmak için aşağıdaki belgelerin Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne/hizmet merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) İzin Başvuru Formu

1) Formda yetkili kişiye/kişilere ait T.C. kimlik numarası beyanı ( yetkili kişi/kişiler yabancı ise yabancı kimlik numarası ) bulunmak zorundadır.

2) T.C. kimlik numarası, tckimlik.nvi.gov.tr/Web internet adresinden doğrulanacak ve bir örneğinin çıktısı alınacaktır. İhtiyaç duyulması halinde Çalışma ve İş Kurumu tarafından nüfus cüzdanı örneği istenecektir.

3) Gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin izin başvuru formunda imzalarının olması gerekmektedir.

b) Çalışma İzin Belgesi:

  1. 1)Yabancılar için başvuru yapılan büroda çalışmak üzere Bakanlık?tan alınan çalışma izin belgesinin örneğinin olması gerekmektedir.

c) Yetkili Kişiye Ait Diğer Belgeler:

ü  Yetkili kişiye/kişilere ait en az lisans düzeyinde öğrenim belgesinin örneği,

ü  yurtdışındaki okullardan mezun olanlar için yeminli mütercimlerce Türkçeye tercüme edilmiş diploma örneği (diplomanın muhteviyatından ülkemizde geçerli lisans diploması olup olmadığının anlaşılamaması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi istenebilir)

ü  İmzalı özgeçmişin ibraz edilmesi gerekmektedir.

ç) Müflis veya Konkordato İlan Edilmediğini Gösterir Belge:

1) Tacir sıfatı taşıyan yetkili kişiye/kişilere ait müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna ilişkin ticaret mahkemelerinden veya icra-iflas dairesinden/müdürlüğünden alınmış belge,

2) Tacir sıfatı taşımayan büro yetkilileri (şirket ortağı olmayan kişiler) ile şirket dışındaki tüzel kişiliklerin yetkililerinden, iflas ve konkordato belgesi yerine ?müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna ilişkin? beyan metni ibraz etmeleri halinde ayrıca belge istenilmeyecektir.

d) Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge

1) Yetkili kişi/kişilerinin adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

2) Yetkili kişiye/kişilere ait adli sicil beyanının teyidi, başvurunun alınmasından itibaren en geç 3 işgünü içinde mahalli adli sicillerde Cumhuriyet Başsavcılıklarından, asliye mahkemelerinin bulunmadığı ilçelerde kaymakamlıklardan, merkezi adli sicilde ise Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden yazılı olarak istenilecektir. Alınan belgede Kanunun 17 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırılığın görülmesi halinde başvuru iade edilecek, izin süreci tamamlandıktan sonra söz konusu aykırılığın tespit edilmesi halinde ise gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

e) Nitelikli Personele İlişkin Belgeler:

1) Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanan iş ve meslek danışmanı mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanan işe alım personeli yeterlilik belgesi veya insan kaynakları alanında en az yüksek lisans diplomasından birisi

) 01.01.2015 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanan iş ve meslek danışmanı mesleki yeterlilik belgesi ya da işe alım personeli yeterlilik belgesine sahip olan veya insan kaynakları alanında en az yüksek lisans eğitimi almış kişi nitelikli personel olarak çalıştırabileceği gibi; en az ön lisans mezunu veya iş ve işçi bulma, istihdam, insan kaynakları gibi alanlarda sertifikalı bir eğitim almış ya da bu alanlarda tecrübeli olan bir kişi de nitelikli personel olarak çalıştırabilir.

3) Diploma örneği ve imzalı özgeçmişi.

4) Nitelikli personel için belirlenen şartları sağlaması durumunda yetkili kişi aynı zamanda nitelikli personel olarak da çalıştırılabilir.

f) Uygun İşyeri ve Yeterli Teknik Donanıma İlişkin Belgeler:

1) İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin yapılması için tahsis edilmiş, iş arayanla görüşme yapılabilecek fiziki bir mekâna sahip olduğunu gösteren kira kontratı, tapu vb. belgeler (İnternette faaliyet gösterilmesi halinde söz konusu belgeler istenmeyecektir).

2) İnternette faaliyet gösterenlerin internet sayfasına sahip olduklarını gösterir belge.

3) Özel İstihdam Büroları kullanılan internet adreslerini başvuru anında Kuruma bildirilmek zorundadır.Adresinin değiştirilmesi halinde yazılı bildirim yapılarak bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

4) İş arayanlara, işe yerleştirmelere ve açık işlere ilişkin kayıtların ve istatistikî bilgilerin elektronik ortamda derlenmesine, kayıt ve muhafazasına ve elektronik iletişime uygun teknik donanıma sahip olunduğunu gösteren yetkili kişiye ait yazılı beyan ile teknik donanım listesi ibraz edilmelidir.

5) Yukarıda sayılan belgeler ve beyanların doğruluğu Çalışma ve İş Kurumu tarafından  görevlendirilecek personel tarafından işyerinde/internet sayfasında tespit edilerek uygunluk durumu değerlendirilmektedir.

g) Ticaret Sicil Gazetesi ya da Tüzük

1) Gerçek ve tüzel kişiler (şirketler) için ticaret sicili gazetesi ile kayıtlı oldukları ticaret veya sanayi odalarından alınmış faaliyet belgesi, şirket niteliği taşımayan diğer tüzel kişilikler için kurmuş oldukları iktisadi işletmenin iş ve işçi bulmaya aracılık yapacağını içerir hükmün yer aldığı ticaret sicil gazetesi ya da tüzük.

2) Şirket niteliğindeki tüzel kişi başvurularında, yetkili kişi/kişilerin adının ticaret sicili gazetesinde yayımlanmış olması ve kayıtlı oldukları ticaret veya sanayi odalarından alınmış faaliyet belgesi gerekmektedir. Ancak, anonim şirketlerin, kurmuş oldukları iktisadi işletmenin iş ve işçi bulmaya aracılık yapacağını içerir hükmün yer aldığı ticaret sicil gazetesini ya da tüzüğü ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) Şirket niteliği taşımayan diğer tüzel kişiler ve gerçek kişilerin başvurularında ise, kurmuş oldukları iktisadi işletmenin iş ve işçi bulmaya aracılık yapacağını içerir hükmün yer aldığı ticaret sicil gazetesi ya da tüzüğü ibraz etmeleri gerekmektedir.

4) Gerçek kişiler ve şirketler için kuruluş sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesi, şirket niteliği taşımayan diğer tüzel kişiler için kuruluş sözleşmesi veya yerine geçen belgede ?iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti? yetkisinin bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Bu faaliyete yer vermemiş firmaların başvurusu alınmayacaktır.

5) Başvuru esnasında ticaret sicili gazetesinin örneğinin alınması esas olmakla birlikte, Çalışma ve İş Kurumu tarafından görülen eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılan değişiklikler için, ticaret sicili gazetesi yayınlanana kadar geçecek sürenin beklenmemesi amacıyla, sicil memurluklarınca düzenlenen değişikliklerin kabul edildiğini gösterir onay belgesi (onay belgesindeki noter sayı ve tarihleri ile damgaların geçerliliği kontrol edilerek) alınabilecektir.

ğ) İmza Sirküleri:

1) İmza sirküleri, temsile yetkili kişi/ kişiler adına olmalıdır.

2) İzinli olarak faaliyetine devam edip dosyasında imza sirküleri bulunmayan bürolardan da, temsile yetkili kişi/ kişiler adına imza sirküleri istenecektir.

h) Teminatlar

1) Kurumca hazırlanan örneğe uygun kesin ve süresiz banka teminat mektubu ya da teminat olarak yatırılan nakit Türk Lirasına ilişkin makbuz

2) Teminat mektuplarında; teminat miktarının yıl için geçerli olan rakamı içermesi, kesin ve süresiz ifadesinin yer alması ve Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygunluğunu temin ettiğine dair ifadelerin bulunması zorunludur.

3) Banka teminat mektubu yerine, teminat tutarı kadar Türk Lirası nakit olarak Kurumun banka hesabına ya da Kurum kasasına yatırılabilir.

4) Teminat mektubunun mutlaka aslı alınacaktır.

5) Kat?i ve süresiz teminat mektubu ya da nakit teminat ile masraf karşılığı, Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda faaliyet göstermek için gereken diğer belgelerde eksiklik bulunmadığı takdirde istenecektir.

ı) Masraf Karşılığı   

1) Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen masraf karşılığının yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

 
30 Ocak 2013, Çarşamba 09:46
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.