26 Mayıs 2018 Cumartesi

Özel İstihdam Bürosu İzin Başvuru Formu 

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU

............ İL MÜDÜRLÜĞÜNE/HİZMET MERKEZİNE

 

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

Adı-Soyadı:

(Varsa) Tescilli Ticaret Unvanı:

TC Kimlik NO:

Yabancı Kimlik NO:

TÜZEL KİŞİLİK İÇİN

Ticaret Unvanı:

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/

Kişilerin Adı-Soyadı:

 

TC Kimlik NO:

Yabancı Kimlik NO:

Adresi:

İnternet Adresi:

E-Posta Adresi:

Tel No:      

Faks No:           

1-Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan kriterlere uygun yeterli teknik donanıma sahip olduğumuzu beyan ederim.

2-Özel istihdam bürosu izni aldıktan sonra, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan faaliyetler dışında faaliyette bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.

3-Formun arkasında yer alan açıklama ve şartları okudum, kabul ediyorum.

Yetkili Ad-Soyad

İmza (Kaşe)  Tarih

EKLER:

(Kurum personelince doldurulacaktır)

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak;

Var

Yok

1) Yetkili kişi/kişilere ait başvuru yapılan büroda çalışmak üzere çalışma izin belgesinin örneği

2) Yetkili kişi/kişilere ait Lisans düzeyinde öğrenim belgesinin örneği/tercümesi

3) Yetkili kişi/kişilere ait İflas veya konkordato kaydı olmadığına ilişkin belge

4) Adli sicil beyanı/beyanları

5) Yetkili kişi/kişilerin özgeçmişleri ve imza sirküsü

6) Büroda çalışacak nitelikli uzman personelin imzalı özgeçmişleri ve belgeleri

7) Kesin ve süresiz banka teminat mektubu ya da teminat olarak yatırılan nakit Türk Lirasına ilişkin makbuz

8) Gerçek ve tüzel kişiler (şirketler) için Ticaret Sicili Gazetesi (faaliyet alanı, işyeri adresini ve yetkili kişilerin ismini gösterir) ile kayıtlı oldukları ticaret veya sanayi odalarından alınmış faaliyet belgesi, diğer tüzel kişilikler için kurmuş oldukları iktisadi işletmenin iş ve işçi bulmaya aracılık yapacağını içerir hükmün yer aldığı ticaret sicil gazetesi ya da tüzük

9) İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin yapılması için tahsis edilmiş, iş arayanla görüşme yapılabilecek şartları haiz fiziki bir mekâna ve/veya internet sayfasına sahip olduklarını gösterir belge

10) Masraf karşılığı

Başvuru belgeleri kontrol edilmiş ve eksiksiz teslim alınmıştır.

Kurum personeli

                                                                                                                           Ad/Soyad İmza

BAŞVURU VE FAALİYET ŞARTLARI

 

1-Bürolar, başvuru anında Kuruma ibraz ettikleri bilgi ve belgelerde değişiklik olduğunda 10 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar.

2-İzin belgesinde yer alan kişi ve şirket unvanlarında yapılan değişiklikler nedeniyle izin yenileme başvurusu yapılması gerekmektedir. İzin yenileme işlemlerinde Kurumca izin yenileme masraf karşılığı alınır.

3-Bürolar tarafından kullanılan Internet adresleri mutlaka başvuru anında Kuruma bildirilecek ve durum resmi belge ile kanıtlanacaktır. İzin sonrasında da Internet adresi kullanılmaya başlanılacak olması halinde önceden mutlaka Kuruma aynı şekilde bildirim yapılacaktır.

4-İzin alan bürolar, (merkez birim ve her bir şube için ayrı ayrı) Kurum tarafından bildirilen usullere göre izin tarihine bakılmaksızın her yıl Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarının 20?sine kadar üçer aylık istatistik bilgilerini Kurum Portalı üzerinden göndereceklerdir.

5-İzin alan bürolar, her yılbaşından itibaren yeniden belirlenen ve bürolara duyurulan teminat miktarına göre oluşan farkı (banka teminat mektubu veya TL) yılbaşından itibaren en geç şubat ayının sonuna kadar tamamlamak zorundadırlar.

6-İzin verilen bürolar tarafından kullanılan, başlıklı kâğıt, tabela, afiş ve ilanlarda Türkiye İş Kurumundan izin belgesi alındığı belirtilecek ve Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğin ekindeki logo kullanılacaktır.

7- Özel istihdam bürolarının Kurumla yaptıkları yazışmalarda ve işe yerleştirme faaliyeti ile ilgili hazırladıkları her türlü belgede özel istihdam bürosu kaşesinin bulunması zorunludur. Yetkili kişi, kaşe altına atılan her türlü imzadan sorumlu olup, kendisi dışında imza atabileceklere ilişkin düzenlenen belgeleri, istendiğinde Kuruma ibraz etmek zorundadır.

8-Önceki izin belgesinin bitiş süresi ile yenilenen izin belgesinin başlangıç süresi arasında boşluk olması halinde büroların bu süre zarfında yasal olarak faaliyette bulunması mümkün olmadığından, iznin sona erme tarihinden en az bir ay önce gerekli koşulları sağlayarak yazılı talepte bulunulacaktır.

9-Özel istihdam büroları, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile bu faaliyete yönelik işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunurlar.

10-Bürolar tarafından Kurum Portalına kayıt edilen ?tercih edilen iletişim adresine? resmi tebliğ yapılabilecektir. Bu adreslerin geçerliliği ve güncellenmesi büroların sorumluluğundadır.

11- Bakanlık işmüfettişlerince yapılan denetim esnasında da beyana ilişkin belgeler istenebilir. Başvuru anında beyan edilen bilgilerin doğru olmaması halinde verilen izinler iptal edilecektir.

12-Bürolar başvuru anında Kuruma ibraz edilen belgelerin doğruluğundan sorumludur. Başvuru anında beyan ve ibraz edilen belgelerde yer alan taahhüt ve bilgilerin aksine dair tespitlerde verilen izinler uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilecektir.

 

Başvuru yapan bürolar yukarıda açıklanan hususlara uymak zorundadır.

 

 

 

                                                                                                                                                ÖİB Yetkili Ad-Soyad

          İmza (Kaşe)

                Tarih

  

 

 


Özel İstihdam Bürosu İzin Başvuru Formuna word belgesi halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız.


 

 
25 Mayıs 2013, Cumartesi 19:44
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.