24 Haziran 2018 Pazar

SGK Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi , Mükerrer Ödemeyi ÖnlemekK. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

SUNULMAK ÜZERE

A. 16 .İŞ  MAHKEMESİ   SAYIN   HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ   RAPORUDUR:

 

Dosya no                                  : E.200./......

Kazalı  Sigortalı             : M.K.

Kaza Tarihi                               : 11.1.1996

Maluliyet başlangıç tarihi            : 30.3.1996       Yaşı:26 Bakiye ömrü:41

Maluliyet oranı              : % 24,2

Kusuru                                     : % 20

Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 12.7.2005 tarih ve E.2005/6201, K.2005/7353 sayılı bozma ilamında; ?? Bu tür istemler nitelikçe Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmayan zararların giderilmesine yöneliktir. Bu nedenle mükerrer ödemeyi ve haksız zenginleşmeyi önlemek için Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sigortalıya bağlanan peşin sermaye değerinin; belirlenen zarardan indirilmesinde yasal zorunluluk olduğu açık seçiktir. Bu bakımdan öncelikle, sigortalının işverenden isteyebilecekleri tazminatın asgari ücretteki artışlarda göz önünde tutularak yeniden saptanması gerektiği hukuksal gerçeği ortadadır. Bundan başka, 1997/21 Esas, 1998/163 Karar sayılı dosya, kurumun rücu alacağına yönelik olup, anılan dosyada, sigortalı için belirlenen tazminatı işveren kesin hüküm çerçevesinde ödemediğinden, söz konusu dosya bu davada Kurumun rücu alacağı dışında kesin delil niteliğinde bağlayıcı güç ve nitelikte olduğu söylenemez.?

Yapılacak iş, sigortalının zararını gidererek tazminatını yeni veriler ve artan asgari ücret göz önünde tutularak yeniden saptamak ve bildirilen miktarı belirlenen zarardan indirmek, makul ölçüdü manevi tazminat takdir etmek ve taleple kalmak suretiyle karar vermekten ibarettir?? şeklin bozmuştur. Bozma ilamı doğrultusunda aşağıda yer alan bilirkişi raporu tanzim edilmiştir.

1-Kaza nedeni ile Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 1.10.1998 tarih ve E.1998/6371, K.1998/6225 sayılı onama ilamı ile onanarak kesinleşen K. İş Mahkemesinin E.1997/21, K.1998/163 sayılı kararına esas alınan 24.11.1997 tarihli kusur bilirkişi raporunda olayın meydana gelmesinde kazalının %20 ve davalı şirketin %80 oranında kusurlu bulunduğundan maddi zarar hesabından %20 oranında indirim yapılmıştır.

2- SSK Gelir Bağlama kararına göre davacının daimi maluliyet başlangıcı 30.03.1996 tarihi olup bu tarihten itibaren bakiye ömür süresince hesap yapılmıştır.

3-31.12.2006 tarihine kadar ki gelirler bilinen devre olması itibari ile iskontosuz ve 1.1.2007 sonrası gelirler her yıl için % 10 ıskontolu olarak hesaplanmıştır.

            4-Dosyada yer alan belgelerin tetkikinden davacının olay tarihinde asgari ücretle çalıştığı tespit edildiğinden cari asgari ücretler tazminata esas alınmıştır. Son ücret 1.1.2007 tarihinden itibaren fiili çalışma devresinde her yıl için %10 oranında arttırılmıştır. Brüt ücretlerden Gelir vergisi, İşsizlik Sigortası ve SSK primi  ile Damga Resmi tenzil edilerek netleştirilmiştir.

5.Dönem zararları toplamı maluliyet oranı ile çarpılarak maddi zarar belirlenmiştir.

6- Sigortalının yaşlılık aylığı son gösterge, katsayı oran, Tüfe ve zamlar dahil rapor tanzim tarihine kadar hesaplanarak her yıl %10 arttırılıp %10 iskontoya tabi tutulmuştur.

7-SSK?nunun 19.maddesi uyarınca iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az %10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmakta olup Yerleşik içtihatlar uyarınca  SSK?ca en son bağlanan gelir peşin değeri ve katsayı artışı nedeniyle arttırılmış bulunan tüm gelir peşin değerlerinin hesaplanan maddi tazminattan tenzili gerektiğinden SSK?dan tüm gelir peşin değerlerinin sorulup hesaplanan maddi tazminattan tenzili gerekmektedir.

TABLOLAR                              :

FİİLİ ÇALIŞMA DEVRESİ           :

 30.3.1996 -31.12.2006 tarihleri arası bilinen dönem geliri                                   :  21.300,62

1.1.2007-1.1.2030 tarihleri arası bilinmeyen dönem (iskontolu) geliri      :106.552,64

1.2.2030-1.1.2037 tarihleri arası bilinmeyen (iskontolu) yaşlılık geliri      :  36.765,27

                                                                       Toplam :164.618,53

% 20 kusur tenzili                     : 164.618,53X0,80=131.694,82YTL

%24,2 oranında maluliyet          : 131.694,82YTL X0,242=31.870,15YTL

Sigorta gelir tenzili         :  31.870,15YTL -          ?          =          ?

SONUÇ                         :

Davacının 31.870,15YTL maddi zararı bulunduğu ancak bu maddi zarardan en son peşin sermaye değerli gelirin tenzili ile bakiyesinin kalması halinde bu tutarın maddi tazminat alacağı olarak kabulü gerektiğini,  Saygı ile arz ederim. 22.3.2006

                                                                                  Bilirkişi  Av. Mustafa USLU

 
13 Haziran 2013, Perşembe 09:17
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.