23 Nisan 2018 Pazartesi

TEBLİGAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİTEBLİGAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)

 

 

          Kanun Numarası                   : 7201

          Kabul Tarihi                          : 11/2/1959

          Yayımlandığı R. Gazete         : Tarih : 19/2/1959 Sayı: 10139

          Yayımlandığı Düstur              : Tertip: 3 Cilt : 40 Sayfa: 147

 

 

             1 - 6/6/1985 tarih ve 3220 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, 2, 3, 4, 11, 20, 21, 29, 31, 33, 40, 41, 42, 46, 49, 53, 54, 55, 56)

             Madde 1 – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Kazai merciler, umumi ve mülhak bütçeli daireler, belediyeler köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu kanun hükümleri dairesinde Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi vasıtasiyle yapılır.

             Madde 2 fıkra bir – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan birinci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasiyle yaptırılabilir.

             Madde 3 – (11/2/1959 tarih ve7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             PTT İşletmesinin bu kanuna göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretler, Münakalat Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti tarafından ayrı bir tarife ile tesbit ve tayin edilir.

             Madde 4 fıkra bir – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memur ve hizmetliler dışındaki memurlar vasıtasiyle bu kanunun ikinci maddesi mucibince yaptırılacak tebligat için tebliğ yapana verilecek zaruri masrafların miktarı kendisine tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin mesafesine nazaran her mali sene başında vilayet idare heyetleri tarafından o vilayetin gerek merkez gerekse bağlı kazaları için ayrı ayrı tesbit olunur.

             Madde 11 fıkra bir – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Vekil vasıtasiyle takibedilen işlerde tebligat vekile yapılır.

 

 

 

 

 

——————————

(1)    Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakınız.


506

 

             Madde 20 – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             14, 16 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğinden bahsiyle tebliği kabul etmezlerse, keyfiyet ve beyanda bulunanın hüviyeti tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyanı yapan tarafından imzalanır. Beyanda bulunan imzadan imtina ederse tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemiyen evrak, çıkaran mercie iade olunur. Bunun üzerine mercie münasip bir mehil tayin olunarak yeniden tebliğ çıkarılır. Bu tebliğ dahi 14, 16 ve 18 inci maddeler gereğince yapılır. Ancak, ikinci defa çıkarılan tebliğ evrakını bu maddelerde yazılı şahıslar kabule mecburdurlar.

             Madde 21 – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Kendisine tebliğ yapılacak kimse veya yukarıki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederlerse tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine bildirir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

             Madde 29 fıkra iki – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Merci icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İki ilan arasındaki müddet üç haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir.

             Madde 31 – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             İlanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren on beş gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir.

             Madde 33 – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Gece vakti tebligat yapılamaz.

             Gece vakti, güneş batmasından bir saat sonra başlar ve güneş doğmasından bir saat önceye kadar devam eder.

             Kabulden imtina vukubulmadıkça birinci fıkraya aykırı olarak yapılan tebliğ muteberdir.

             Resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir

             Madde 40 – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tebligata ait kararlar, muayyen celse günü beklenmeden verilebilir. Şu kadar ki, talep vukuunda veya ceza davalarında muayyen celse günü beklenmeden karar verilmesi mecburidir.

             Madde 41 – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun imkan verdiği hallerde adli kaza mercilerinin kendi memurları marifetiyle yaptıkları tebligat muteberdir.

             Madde 42 – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Hakim, müstacel hallerde gece vakti tebligat yapılmasına karar verebilir.


507

 

             Madde 46 – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tebligatı çıkaran merciin bulunduğu yerde PTT İşletmesi teşkilatı yoksa, memur marifetiyle veya muhtar tarafından tebligat yapılması caizdir.

             Madde 49 fıkra iki – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tapuda adresi bulunmıyan veya mevcut adresine tebligat yapılamıyan ve tebliğ memuru tarafından da yeni adresi tesbit edilemiyen hak sahibine bu kanun hükümlerine tevfikan ilan suretiyle tebligat yapılır. Ayrıca tapu idaresi tarafından ilanın bir nüshası gayrimenkulün bulunduğu köy veya mahalle muhtarına,orada mütat olan şekilde ilan edilmek üzere tevdi edilir. Bu suretle yapılan sonuncu ilan tarihinden itibaren 30 gün hitamında, hak sahibine tebligat yapılmış sayılır.

             Madde 53 fıkra bir – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanun mucibince tebligat yapılması icabeden hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında (100) liradan (1.000) liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

             Madde 54 – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa bir zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde (50) liradan (500) liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.

             Madde 55 fıkra bir – (11/2/1959 tarih ve 7201 Sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Kanunen daha ağır cezayı müstelzim bulunmıyan hallerde:

             a) Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunursa (100) liradan (1000) liraya kadar,

             b) Muhatap namına tebligat yapılabilecek bir kimse, bu kanunun tatbiki dolayısiyle tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunursa (50) liradan (500) liraya kadar,

             c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye salahiyeti bulunmadığı halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse (100) liradan (1000) liraya kadar,

             Ağır para cezası ile cezalandırılır.

             Madde 56 – (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine mümanaat edenler ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan, imha eden veya okunmaz hale getirenler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis veya (100) liradan (1000) liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.


508

 

             2 - 19/3/2003 tarih ve 4829 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:16, 20, 23, 25, 28, 35, 59)

             Aile efradına veya hizmetçiye tebligat:

             Madde 16 – (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile birlikte oturan ailesi efradından veya hizmetçilerinden birine yapılır.

             Madde 20 son cümle– (6/6/1985 tarihli ve 3220 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ tarihi, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerle yazılı kişilere verildiği veya ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihtir.

             Madde 23 (8) numaralı bend-(11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             8. Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onunla tebliğ memurunun imzalarını,

             Madde 25 fıkra iki- (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasiyle de yapılabilir.

             Madde 28 fıkra üç ikinci cümle- (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bununla beraber tebliği çıkaran merci lüzum görürse, muhatabın adresini resmi veya hususi müessese ve dairelerden veya zabıta vasıtasiyle tahkik ve tesbit ettirebilir.

             Madde 35 fıkra iki ve üç- (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tesbit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına ve diğer nüshası da tebliği yaptıran kazai merciin divanhanesine talik edilir ve eski adresin kapısına talik tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

             Mütaakıp tebliğler, yalnız o kazai merciin divanhanesine talik suretiyle yapılır.

             Madde 59 fıkra iki- (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Davetiye, basit usulü muhakeme davetiyesi, birinci yemin davetiyesi, ikinci yemin davetiyesi, gıyap kararı ve muameleli gıyap kararı tebliğ varakası, bu zarfın içine konmadan da gönderilebilir.

3 – 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı  Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:52,53,54,55,56.)

Madde 52 – fıkra bir- (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu kanunun tatbikında vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin mahiyet ve derecelerine göre Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri ile cezalandırılırlar.


508-1

 

Madde 53 – (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

(Değişik birinci fıkra : 6/6/1985 - 3220/16 md.) Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında bir milyar liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. (1)

Eğer bu yanlış bildirme yüzünden her hangi bir gecikme veya zarar husule gelirse yukarıki fıkra gereğince verilecek para cezasına üç aydan bir yıla kadar hapis cezası da ilave olunur. (1)

Madde 54 – fıkra bir - (6/6/1985  tarihli ve  3220 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde beşyüz milyon liradan iki milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. (1)

Madde 55 –fıkra bir - (6/6/1985  tarihli ve  3220 sayılı Kanunun hükmüdür.) Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen hallerde:

             a) Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunursa bir milyar liradan üç milyar liraya kadar,(2)

             b) Muhatap namına tebligat yapılabilecek bir kimse, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunursa beşyüz milyon liradan iki milyar liraya kadar,(1)

             c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse bir milyar liradan üç milyar liraya kadar, (2)

             Ağır para cezası ile cezalandırılır.

Madde  56 – (6/6/1985  tarihli ve  3220 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşıkoyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan imha eden veya okunmaz hale getirenler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz milyon liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.(2)

Madde 57 – (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Bu kanunun tatbikında vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları aleyhine işlenen suçlar hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet memurları aleyhine işlenen cürümlere mahsus hükümleri tatbik olunur.

________________

(1) 19/3/2003 tarihli ve 4829 sayılı Kanunla, 53 üncü maddedeki “otuzbin liradan yüzbin liraya” ibaresi, “bir milyar liradan üç milyar liraya”; “on beş günden altı aya” ibaresi “üç aydan bir yıla” ; 54 üncü maddedeki “onbeşbin liradan ellibin liraya”  ibaresi “beşyüz milyon liradan iki milyar liraya” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 19/3/2003 tarihli ve 4829 sayılı Kanunla, 55 inci maddenin birinci fıkrasındaki “otuzbin liradan yüzbin liraya” ibaresi “bir milyar liradan üç milyar liraya”; “onbeşbin liradan ellibin liraya” ibaresi “beşyüz milyon liradan iki milyar liraya”; “otuzbin liradan yüzbin liraya” ibaresi “bir milyar liradan üç milyar liraya”; 55 inci maddenin ikinci fıkrasındaki “(15) günden altı aya” ibaresi “üç aydan bir yıla” ve “(3) aydan (5) seneye” ibaresi “bir yıldan beş yıla”; 56 ncı maddeki “bir aydan üç aya kadar hapis ve onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası” ibaresi, “üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz milyon liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 


508-2

 

4 – 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı  Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:1,35, 36, 49, 60.)

             Madde 1 – (6/6/1985 tarihli ve 3220 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

             Madde 35- ikinci fıkra - (19/3/2003 tarihli ve 4829 sayılı Kanunun hükmüdür.) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tespit edilemediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

             Madde 35- dördüncü fıkra -(6/6/1985 tarihli ve 3220 sayılı Kanunun hükmüdür.) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraflar arasında yapılan, imzası resmi merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkarlar sicillerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

             Celse esnasında tebligat:

             Madde 36 – (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Celse esnasında davaya ait evrakın taraflara, müdahile veya vekillerine tevdii, tebliğ hükmündedir.

             Madde 49 – (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tapuda kayıtlı veya miras, istimlak, cebri icra veya mahkeme ilamı ile iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirildikleri takdirde yenisini bulundukları yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdurlar. Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son adrese gönderilir.

             (Değişik : 6/6/1985 - 3220/15 md.) Tapuda adresi bulunmayan veya mevcut adresine tebligat yapılamayan ve tebliğ memuru tarafından da yeni adresi tespit edilemeyen hak sahibine bu Kanun hükümlerine göre ilan suretiyle tebligat yapılır. Ayrıca tapu idaresi tarafından ilanın bir nüshası gayrimenkulün bulunduğu köy veya mahalle muhtarına,orada mutad olan şekilde ilan edilmek üzere tevdi edilir.Bu suretle yapılan sonuncu ilan tarihinden itibaren onbeş günün hitamında hak sahibine tebligat yapılmış sayılır.

             Nizamname yapılması:

             Madde 60 – (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanunun sureti tatbikını göstermek üzere, neşrinden itibaren 6 ay zarfında bir nizamname yapılır.

             Bu kanun mucibince yapılacak tebligata ait bilümum evrak ile lüzumlu matbua ve defterlerin şekilleri ve bunlardan hangilerinin PTT İdaresi ve hangilerinin diğer merciler tarafından hazırlanacağı da bu nizamnamede gösterilir.


509

 

          7201 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                        giriş tarihi

-----------                      -----------------------------------------------                 -------------------

 

3220                                                                    –                                                           15/6/1985
06 Haziran 2014, Cuma 23:48
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.