21 Haziran 2018 Perşembe

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİTÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN

 KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

 

 

          Kanun Numarası            : 4721

          Kabul Tarihi                   : 22/11/2001

          Yayımlandığı R. Gazete Tarih: 8/12/2001, Sayı: 24607

          Yayımlandığı Düstur Tertip:  5, Cilt: 41

 

 

             1 - 2/1/2003 tarihli ve 4778  sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:91,92)

             Madde 91 – (22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslar arası faaliyyette bulunabilirler ve yurt dışında şube açabilirler.

             Türkiye’de kurulan dernekler, amaçları doğrultusunda uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hâllerde, Bakanlar Kurulunun izniyle yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlarla üye olarak katılabilirler.

             Madde 92 – (22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yabancı dernekler, uluslararası  alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hâllerde ve karşılıklı olmak koşuluyla kültürel, ekonomik ve teknik konularda bilgi veya teknolojilerinden yararlanmak üzere, Bakanlar Kurulunun izniyle Türkiye’de faaliyette bulunabilirler, şube açabilirler, üst kuruluşlar kurabilirler, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler.

             2 - 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 61, 62, 74 ve 79)

            Madde 61- (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.)

            Dernek tüzüğü, derneğe yapılan yazılı bildirimden başlayarak  onbeş gün içinde yerel bir gazete ile ilân edilir.

            Tüzük ve yerleşim yeri değişikliklerinde de aynı usul uygulanır.

            Madde 62- (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.)

            Dernekler, tüzüklerinin gazetede yayımlandığı günü izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.

            Madde 74 fıkra iki- (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.) Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.

            Madde 79 fıkra üç- (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.) Genel kurul toplantılarına hükûmet komiseri katılır. Ancak, komiserin toplantıya katılmaması toplantının yapılmasını önlemez.

             3 - 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 348)

Madde 348 fıkra bir (1) numaralı bent- (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velâyet görevini gereği gibi yerine getirememesi.


1304-136

 

             4 - 3/7/2005 tarihli ve 5399 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 313)

             Madde 313 fıkra bir cümle bir- (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.) Evlât edinenin altsoyu bulunmaması koşuluyla, ergin veya kısıtlı aşağıdaki hâllerde evlât edinilebilir:

5- 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 111.)

Madde 111 fıkra iki- (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.) Denetimin nasıl yapılacağı, sonuçları ve bu Kanuna göre kurulmuş olsun veya olmasın bütün vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödeyecekleri denetim giderlerine katılma payı, vakfın safî gelirinin yüzde beşini geçmemek üzere tüzükle belirlenir.

6- Anayasa Mahkemesi’nin  17/4/2008 tarihli ve E.: 2005/14, K.: 2008/92 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmış hükmün metni: ( Madde numarası : 101.)

Madde 101 fıkra üç – (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.) Vakıflarda üyelik olmaz.

7- 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 181.)

Madde 181- ikinci fıkra - (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.) Boşanma davası devam ederken, ölen (…) (1) mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve (…) (1) kusurunun  ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. (1)  

             8- Anayasa Mahkemesi’nin  Anayasa Mahkemesi’nin 27/10/2011 tarihli ve E.: 2010/71, K.: 2011/143 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmış metni.(Madde Numarası: 303.)

Madde 303- ikinci fıkra - (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Kanunun hükmüdür.) Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.

 

–––––––––––––

 

(1) Bu fıkrada  yer alan “… davacının …”,  “… davalının …” ibareleri Anayasa Mahkemesi’nin 21/1/2010 tarihli ve E.: 2008/102, K.: 2010/14 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
06 Haziran 2014, Cuma 23:28
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.