23 Mayıs 2018 Çarşamba

Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN

 

 

Kanun Numarası                                   : 2527

Kabul Tarihi                              : 25/9/1981

Yayımlandığı R. Gazete: Tarih     : 29/9/1981  Sayı: 17473

Yayımlandığı Düstur                   : Tertip: 5  Cilt: 20  Sayfa: 428

 

 

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre  düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

 

Amaç:                                                                      

Madde 1

Bu Kanunun amacı;  Türkiye'de ikamet eden Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine olanak sağlamaktır. 

 

Kapsam:                                                                    

Madde 2

Bu Kanun, Türk soylu yabancıların Türkiye'de çalışmalarına, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine izin verilmesine, meslek  kuruluş ve sosyal güvenlik kurumları ile ilişkilerine hak ve yükümlülüklerinin  düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.                                       

 

Çalışma izni verilmesi:                                                    

Madde 3

Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışma ve çalıştırılabilmeleri için,  özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek   şartıyla, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde, Dışişleri ve ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca süreli olarak izin verilebilir. Bu izin süresi sona erdiğinde yenilenebileceği gibi, her zaman geri de alınabilir.

 

Meslek kuruluşlarına girme:                                                

Madde 4

Bu Kanunun 3 ncü maddesine göre çalışma veya çalıştırılabilmelerine izin verilenler, özel kanunlar uyarınca Türk vatandaşları gibi ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler. Bu kişiler girdikleri meslek kuruluşlarının; genel kurullarına katılma, seçme ve seçilme dışındaki bütün

haklardan yararlanırlar.                                                       

 

Tabi olacakları mevzuat:

Madde 5

Bu Kanunun kapsamına girenler; çalıştıkları kamu, özel kuruluş veya işyerinde uygulanan personel, sosyal güvenlik, çalışma, çalıştırma ve diğer  konulara ilişkin mevzuat hükümlerine tabidir.                                  

 

Kişisel hal durumları ve kayıtları:

Madde 6 

Türkiye'de çalışmalarına izin verilenlerin kayıt ve dosyaları Dışişleri, ilgili bakanlıklar ve İçişleri Bakanlığınca tutulur ve yürütülür.   

 

Haklarında uygulanmayacak hükümler:

Madde 7

Bu Kanuna göre kendilerine izin verilenler, izin süresince, ikamet ve çalışma ile ilgili kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma şartından istisna edilirler.

Bunlar siyasi haklardan yararlanamazlar.    

 

Yönetmelik:

Madde 8

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar ve çalışma veya çalıştırılma şartları, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Yürürlük:                                                                  

Madde 9

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme:                                                                   

Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
02 Haziran 2013, Pazar 06:24
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.