20 Haziran 2018 Çarşamba

Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

(28.5.1997 tarih ve 23002 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmelik, elektrikli lokomotiflerin yeraltı maden işletmelerindeki işletilme şartlarına, elektrik hattı ve demiryollarının emniyetli olarak tesisine ve elektrikli lokomotifler ile yapılan taşımacılık sırasında alınması gerekli tedbirlere dairdir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, bütün yeraltı maden işletmelerinde elektrikli lokomotifler ile yapılan taşımacılığı kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 13/8/1984 tarih ve 84/8428 sayılı "Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük"ün 78.,79. ve 80. maddelerine göre çıkarılmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Trolley; Yeraltı maden işletmelerinde tesis edilen havai bir hat vasıtasıyla doğru akım kullanarak çalışan elektrikli lokomotifleri,

Nezaretçi; Fenni nezaretçi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve Trolley taşımacılığından sorumlu olan birinci sınıf yetki belgesine sahip elektrikçiyi,

Troleyci; Troleyci ehliyeti bulunan ve elektrikli lokomotifi kullanan sürücüyü,

Kolektör; Troleyin havai hattan doğru akımı aldığı akım toplayıcı kolu,

Kontrolör; Troleyin hareketini sağlayan ve yalnızca troleyci tarafından kullanılabilen çalıştırma kolunu,

Redresör; Alternatif akımı doğru akıma çeviren aygıtı,

Seksiyoner; Trolley hattındaki akımı dağıtmak için kullanılan hat ayırıcısını (şalterini),

Hat Makası; Ana yolda kollara ayrılan hatların bağlantısında kullanılan mekanik aksamı,

Hat Sigortası; Hatları birbirinden ayırmak için kullanılan sigortayı,

Hat İzolatörü; Hattın sabitleştirilerek askıya alınması için kullanılan izolatörü,

Germe İzolatörü; Hattın boşluğunu almak için kullanılan izolatörü,

Hat Klemensi; Hatları birbirine eklemek için kullanılan bağlantı aksamını,

Fider Hattı; Doğru akım çıkış hattı olarak kullanılan besleme hattını,

Elektrifikasyon Gabarisi; Havai hattaki gerilimin belirlenmiş uzaklıkta elektriği atlatmaya neden olmaması için, lokomotif ve yüklü veya yüksüz vagonların en fazla boyutlarının çevresindeki emniyetli alanın dış sınırını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Elektrik Enerjisinin Otomatik Olarak Kesilmesi

MADDE 5- Trolley taşıma yollarında % 3?ten fazla metan bulunduğu takdirde, bu kısımlardaki elektrik enerjisi otomatik olarak kesilecek özellikte tesis edilmiş olacaktır.

Temiz Hava Zorunluluğu

MADDE 6- Grizulu ocaklarda, Trolley taşıma yollarına yalnız temiz hava, verilir. Bu havanın hızı 1 m/sn?den ve miktarı da 5 m /sn?den daha az olamaz.

Hava Hızı Üst Sınırı

MADDE 7- Yangın ve toz patlaması tehlikelerini önlemek için, Trolley galerilerindeki hava hızı 1.25 m/sn?yi aşmayacaktır. Hava hızının artırılması, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nın izniyle mümkün olabilir.

Tahkimatın Özelliği

MADDE 8- Trolley lokomotiflerinin kullanılacağı yollarda gerekli tahkimat yapılmış olacaktır. Bu tahkimatın çelik veya beton olması esastır. Ağaç tahkimat malzemesinin kullanılması yasaktır.

Kesonlama ve Barajlama Yapılması

MADDE 9- Trolley taşıma yollarının damar pasajlarından geçen kısımları beton kemerle kesonlanır. Yollara açılan üretimi bitmiş taban yolları da beton barajlarla kapatılır.

Trolley Taşımacılığının Yapılamayacağı Durumlar

MADDE 10- Hava dönüş yollarında ve ölü-çıkmaz (doğal havalandırması yapılamayan) yollarda Trolley taşımacılığı yapılması yasaktır.

Malzeme Taşınması ve Arabalar Arasından Geçilmesi Yasağı

MADDE 11- Trolley hattı olan yerlerde, omuzda ve sırtta takım ve malzeme taşımak ve yolun bir tarafından diğer tarafına arabalar arasından geçmek yasaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Redresör Tipi

MADDE 12- Trolley taşımacılığında, kuru tip redresörlerin kullanılması esastır.

Transformatör Merkez Görevlisi

MADDE 13- Transformatör merkezindeki manevralar, gerilim verilmesi ve gerilim kesilmesi, bu merkezde görevli olan birinci sınıf yetki belgesine sahip elektrikçi tarafından yapılacaktır.

Trolley Lokomotifleriyle Taşıma Yapılması Zorunluluğu

MADDE 14- Trolley yollarında yalnız Trolley lokomotifleriyle taşıma yapılır. Bu yollarda, mazotlu, benzinli ve akülü lokomotiflerle ve hayvan veya insan gücüyle taşıma yapılamayacağı gibi, dingil genişliği farklı olan Trolley lokomotifleri de aynı zamanda kullanılamaz.

Elektrik akımının Kesilmesi Zorunluluğu

MADDE 15- Trolley hattı korunmamışsa, vardiya başlarında ve sonlarında, işçilerin toplu bir halde ve yaya olarak Trolley yollarından işyerlerine gidip gelmeleri gerektiği takdirde, bu yollar boyunca elektrik akımı kesilir. Bu şekilde, Trolley yollarına girilmesine izin verilen süreler, ocak yönetimi tarafından tespit edilerek nezaretçilere ve işçilere duyurulur.

Trolley Yollarına Girilmesi Yasağı

MADDE 16- Trolley hattında gerilim bulunduğu,müddetçe Trolley yollarına girmenin ve bu yollarda dolaşmanın tehlikeli ve yasak olduğu, bütün giriş noktalarına konulacak ışıklı ihtar levhaları ile belirtilecektir.

Platform veya Merdiven Kullanılması Yasağı

MADDE 17- Gerilim altındaki kısımlarda platform veya merdiven kullanılması yasaktır.

En Son Rekup Girişi ve Topuklar

MADDE 18- Aşırı akım koruma telleri, yüksek gerilim kabloları ve transformatörler, en son rekubun girişine ve daha ileri kısımlara yerleştirilmeyecek ve topuklardan en az 45 metre uzakta bulundurulacaktır.

Kömür Tozu Patlaması ihtimali

MADDE 19- Bütün Trolley yollarında, kömür tozu patlaması ihtimali devamlı ve kesin bir şekilde nötralize edilecektir.

Elektrik Akımının Otomatik Olarak Kesilmesi

MADDE 20- Yangın başlangıcı durumunda, elektrik akımı otomatik olarak kesilecek özellikte tesis edilmiş olacaktır.

Yangın Söndürme Cihazları Tipi ve Yangın Alarm Tertibatı

MADDE 21- Trolley yollarında, her 100 metrede bir en az 10 kilogram içerikli iki adet kuru tip yangın söndürme cihazı ve yangın alarm tertibatının bulundurulması zorunludur.

Elektrik Teçhizatı, Tesisatı ve Aygıtlarına Dokunulması Yasağı

MADDE 22- Gerilim altında bulunan havai hat tesislerine, koparak yere sarkan veya düşen tellere, kollektör ve diğer elektrik teçhizatı, tesisatı ve aygıtlarına dokunmak yasaktır. Koparak yere sarkan veya düşen tellerin bulunduğunu gören her kişi, en seri şekilde nezaretçiye haber verecek ve sarkan veya düşen tellere yaklaşılmamasını sağlayacaktır.

Havai Hat Bölgesinde Su Sıkılması ve Vagon Temizlenmesi Yasağı

MADDE 23- Gerilim altında bulunan tesisat, teçhizat ve aygıtlara su sıkılması ve havai hat bölgesinde su sıkılarak vagon temizlenmesi yasaktır.

Elektrik Akımına Yakalananlara Dokunulması Yasağı

MADDE 24- Elektrik akımına yakalananlara gerilim kesilmeden ve gerekli tedbirler alınmadan dokunulması yasaktır.

Trolley Üzerine Çıkılması Yasağı

MADDE 25- Havai hat tesisleri altında bulunan troleyin üzerine, ancak hatlardaki gerilim kesildikten sonra çıkılabilir. Bunun dışında, kollektör muayenesi, bakım ve onarım gibi nedenlerle lokomotifin ve vagonların damlarına ve sahanlıklarına çıkılması yasaktır.

Yükleme ve Boşaltma Yapılması Yasağı

MADDE 26- Ana ve tali yollardaki havai hat tesislerinde gerilim varken yükleme ve boşaltma yapılması yasaktır.

Hizmet Talimatnamesi Verilmesi Zorunluluğu

MADDE 27- Trolley tesislerinde görevli olanlara ve havai hat bölgesinde çalışacaklara, uyulması gerekli olan kurallarla ilgili olarak bir hizmet talimatnamesinin verilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Trolley Hatları

Trolley Hattının Gerilimi

MADDE 28- Trolley taşımacılığında, Trolley hattının gerilimi 550 volttan fazla olmayacaktır. Bu değerin üzerindeki gerilimin kullanılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nın iznine bağlıdır.

Havai Hat Tesislerinin Gerilim Altında Bulunduğu Kabulü

MADDE 29: Yetkililer tarafından aksine talimat verilmediği müddetçe, havai hat tesislerinin gerilim altında bulunduğu kabul edilecektir.

Trolley Hatlarının Yüksekliği

MADDE 30- Trolley hatları, ray seviyesinden en az 2.20 metre yükseklikte olacaktır.

Trolley Hatlarının Korunması

MADDE 31- Troley hatları, işçilerin altından geçtiği yerlerde korunmuş olacaktır. Bu kısımlarda, troley hattının her iki tarafına tahta latalar çekilmek suretiyle hat koruma altına alınacaktır. Bu koruyucu lataların arasındaki açıklık IS santimetreden az ve 25 santimetreden fazla olmayacaktır. Lataların alt kenarları da, troley hattı seviyesinden en az 5 santimetre aşağıda olacaktır.

Aşırı Akım Koruma Tertibatı

MADDE 32- Troley hattı ve tesisleri, aşırı akıma karşı koruma tertibatı içermek zorundadır.

Otomatik Kesicilerin Bulunması Zorunluluğu

MADDE 33- Troley hattının herhangi bir yerinde kısa devre meydana geldiğinde, devreyi kesecek otomatik kesicilerin bulunması zorunludur.

Seksiyoner Bulundurulması Zorunluluğu

MADDE 34- Tüm troley hattı boyunca her 600 metrede bir ve ayrıca kol ayrımlarında seksiyoner bulundurulması zorunludur.

Seksiyonerlerin Kilitlenmesi

MADDE 35- Seksiyonerler kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecek ve yetkilisi tarafından özel bir anahtar vasıtasıyla kilitlenecektir.

Seksiyonerlerin İşaret Tertibatı

MADDE 36-Seksiyonerlerin açık ve kapalı olduğunu gösteren bir işaret tertibatının bulundurulması zorunludur.

Troley Hatlarının Özelliği

MADDE 37- Troley hatları elektrolitik bakırdan yapılacaktır. Hattın kesiti en az 140 mm. olacaktır.

Havai Hat Telinin Özelliği

MADDE 38- Havai hat telinin kesit şekli (8) biçiminde olacaktır.

Hat İzolatörleri

MADDE 39- Hat izolatörleri raydan 20 santimetre dışarıda ve ray seviyesinden 2.20 metre yükseklikte olacaktır.

Hat Sigortası

MADDE 40- Havai hat üzerinde her 600 metrede bir hat sigortası bulunacaktır.

Hat Klemensleri

MADDE 41- Havai hatlar birbirlerine hat klemensleri ile eklenecektir.

Germe İzolatörü

MADDE 42- Troley hattının sonunda germe izolatörü bulunacaktır.

Fider Hattı Kablosu

MADDE 43- Troley yollarında her 600 metrelik bölümde ayrı bir fider hattı kablo su kullanılacaktır.

Hat Makasları

MADDE 44- Kollara ayrılan hatların bağlantısında hat makasları kullanılacaktır.

Havai Hattın Tesisi

MADDE 45- Havai hat bel vermeyecek şekilde tesis edilecektir.

İzolatörler Arasındaki Uzaklık

MADDE 46- İzolatörler arasındaki uzaklık, düz yollarda 5 metre, dönemeçlerde 3 metre olacaktır.

Havai Hat ile Tahkimat Arasındaki Uzaklık

MADDE 47- Havai hat ile tahkimat arasındaki uzaklık en az 30 santimetre olacaktır.

Troley Hatlarının Döşenmesi

MADDE 48- Troley hatlarının döşenmesinde gergi telli tek izolatör sistemi veya gergi telli çift izolatör sistemi kullanılacaktır.

Troley Hattındaki Gerilim Düşümü

MADDE 49- Troley hattındaki gerilim düşümü % 5?den fazla olmayacaktır.

Troley Hattının Galerinin Yan Tarafında Bulunması Durumu

MADDE 50- Troley hattı galerinin yan tarafında ise telefon, sinyalizasyon ve ateşleme için çekilen kablolar, troley hattının bulunduğu tarafa çekilemez.

Troley Hattı Uçları

MADDE 51- Troley hattı uçlarında lokomotifin şebeke dışına çıkmasını önlemek üzere, hattın ucuna, dairesel beyaz zemin üzerine kırmızı halkalı ihtar işareti konulacak ve hattın uç kısmı izolatörler vasıtasıyla akımsız olarak son askıya kadar uzatılacaktır.

Troley Hattından Akım Alınması Yasağı

MADDE 52- Troley hattından akım alınması yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Troley Yolları

Troley Yollarında Dolaşılması Yasağı

MADDE 53- Troley yollarında, yetkili ve sorumlu personel dışındaki kimselerin dolaşması yasaktır.

Yol Üzerinde Malzeme Bırakılması Yasağı

MADDE 54- Yol üzerine direk, yonga, ray, kömür, boru, saç parçası ve saire atmak ve yollarda vagon veya triko bırakmak yasaktır. Yol üzerinde zorunlu nedenlerle vagon veya triko bırakılması durumunda, yolun her iki tarafı da görülebiliyorsa bir, görülemiyorsa iki adet nöbetçi bırakılacaktır.

Anayolları Üzerindeki Kapılar

MADDE 55- Anayollar üzerindeki kapılara, bir kapıcı ve her iki taraftan görülebilecek şekilde reflektif uyarı işareti veya kırmızı işaret lambası konulması zorunludur.

Yaklaşma Uzaklıklarının Gösterilmesi Zorunluluğu

MADDE 56- Trolley yolları üzerindeki istasyon, dönemeç, makas ve hava kapılarına yaklaşma uzaklıklarının, reflektif uyarı işaretleri veya kırmızı işaret lambaları ile gösterilmesi zorunludur.

Trolley Yollarının Su Sızmalarına Karşı Korunması

MADDE 57- Trolley yolları daima kuru bulundurulacak ve Trolley hatları tavandan ve yanlardan su sızmalarına karşı korunacaktır. Aşırı şekilde su sızmalarının bulunduğu yollarda Trolley hattının tesis edilmesi yasaktır.

Trolley Yollarının Sarkmış Parça ve Tellerden Korunması

MADDE 58- Trolley yolları, madeni bağların sarkmış parçalarından ve sarkmış tellerden korunacaktır.

Rayların Havali Hatta Paralel Olması

MADDE 59- Raylar, havai hatta paralel olacaktır. Zorunlu durumlarda, raylarla havai hat arasındaki eğim % 2?den fazla olmayacaktır.

Topraklamaların Yapılması

MADDE 60- Trolley hattı boyunca, tüm çelik tahkimatın, rayların, çelik boru tesisatının ve diğer metal aksamın topraklamalarının yapılması zorunludur.

Raylar Arasındaki Bağlantının Elektrik Direnci

MADDE 61- Birbirini takip eden raylar arasındaki bağlantının elektrik direnci, normal boydaki bir raydan fazla olmayacaktır.

Ray Bağlantılarının Aşırı Direnç Göstermesinin Önlenmesi

MADDE 62- Ray bağlantılarının aşırı direnç göstermelerinin önlenmesi için, ray bağlantıları kaynakla yapılacak veya iki ray ucuna bakır kablo lehimlenecektir.

İki Rayın Karşılıklı Olarak Bağlanması

MADDE 63- Aynı yolun iki rayı, 60 metreden fazla olmayan aralıklarda iyi bir iletkenlikle karşılıklı olarak bağlanacaktır.

Makas Dili, Makas Göbeği ve Diğer Açıklıkların Elektriki Olarak Köprülenmesi

MADDE 64- Trolley yollarındaki makas dili, makas göbeği ve diğer açıklıklar karşılıklı ve elektriği olarak köprülenecektir.

Borular ile Raylar Arasında Bağlantı Yapılması

MADDE 65- Trolley hattının basınçlı hava veya su borusu şebekesi ile kesiştiği noktalarda, borular ile raylar arasında iletken bir bağlantı yapılacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Trolley Lokomotifleri

 

Elektrifikasyon Gabarisi

MADDE 66- Elektrifikasyon gabarisini aşan lokomotiflerin ve yüklü veya yüksüz vagonların havaî hat altına sokulması ve sevk edilmesi yasaktır.

Troleyci Mahalli

MADDE 67- Lokomotiflerin troleyci mahalleri, troleycinin dışarı uzanmasına veya sarkmasına meydan vermeyecek şekilde ve servis yolunu rahatça görebilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır.

Lokomotiflerin Kumanda Mekanizması

MADDE 68- Lokomotiflerin kumanda mekanizmasında, troleyciden başkası tarafından kullanılmasını önleyecek tertibatın bulunması zorunludur.

Lokomotiflerin Tahrik Edilmesi Yasağı

MADDE 69- Lokomotiflerin, akım alma kolu kullanılmadan tahrik edilmesi yasaktır.

Yandan Akım Alma Kollu Lokomotiflerin Kullanılması

MADDE 70- Gergi telli çift izolatör sistemi tesis edildiğinde, yandan akım alma kollu lokomotiflerin kullanılması yasaktır. Gergi telli tek izolatör sistemi tesis edildiğinde, yandan akım alma kollu lokomotifler kullanıldığı takdirde, Trolley hattı galerinin yayalara mahsus kısmının aksi tarafından bulunacaktır.

Kollektörlerin Özellikleri

MADDE 71- Kollektörler, aşağıdaki özellikleri haiz olacaktır:

a) Lokomotifin troleyci mahallinden emniyetle alçaltılabilecek ve bu durumda kilitlenebilecektir,

b) Gerilim altındaki parçalar, kollektör pabucuna kadar temaslara karşı korunacaktır.

c) Kollektör ile lokomotifin elektrik teçhizattının diğer kısmı arasında bir ayırma tertibatı bulunacaktır.

d) Kollektörün Trolley hattı üzerinde meydana getirdiği arklar, en aza indirgenecektir.

Lokomotiflerde El Freni Bulunması Zorunluluğu

MADDE 72- Lokomotiflerin elektrikli fren tertibatına, fren durumunda kilitlenebilen bir el freni de ilave edilecektir.

Lokomotif Motorlarının Jantlarının Özelliği

MADDE 73- Lokomotif motorlarını kaplayan jantları oluşturan çeliğin dayanıklılığı en az 120 kg/mm olacaktır.

Lokomotif Yataklarının Özelliği

MADDE 74- Lokomotifler, rulman yataklı olacaktır. Rulmanların direnci en fazla % 1 olacaktır.

ALTINCI BÖLÜM

Troleyci İle İlgili Hükümler

Troleyci ve Troleyci Yardımcısı

MADDE 75- Trolley lokomotifleri ile taşıma, troleyci ve troleyci yardımcısından oluşan iki kişilik bir ekip tarafından nezaretçinin vereceği tertibe göre yapılacaktır.

Troleyci Ehliyeti

MADDE 76- Trolley lokomotifleri, troleyci ehliyeti olan kişiler tarafından kullanılacaktır. Bu ehliyetin, troleycinin çalıştığı kurum tarafından verilmesi esastır.

Troleyci Yardımcısı Seçimi

MADDE 77- Troleyci yardımcıları, taşıma işlerinde en az altı ay çalışmış işçiler arasında seçilecektir.

Kişisel Koruyucu Kullanılması Zorunluluğu

MADDE 78- Troleyci ve troleyci yardımcılarının görevleri sırasında lastik ayakkabı, lastik eldiven ve baret kullanmaları zorunludur.

Troleycinin Yükümlülükleri

MADDE 79- Troleycinin aşağıdaki yükümlülükleri mevcuttur:

a) Kendisine teslim edilen Trolley lokomotiflerini başka bir kişinin kullanmasına müsaade etmemek,

b) Trolley lokomotifi, Trolley hattı ve Trolley yolları üzerinde bir arıza veya anormal bir durum gördüğünde, durumu derhal nezaretçiye bildirmek,

c) Troleyinden ayrılmamak; troleyinden ayrılması zorunluluğu durumunda, ayrılmadan önce akım alma kolunu indirip tespit etmek, vites kolunu boşa getirip çıkarmak ve el frenini tam olarak sıkmak,

d) İşe başlamadan önce, Trolley lokomotifinin fren, kumluk, kampana ve farlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

e) İşaretleşme yönergesine uygun olarak hareket etmek.

Troleyci Yardımcısının Yükümlülükleri

MADDE 80- Troleyci yardımcısının aşağıdaki yükümlülükleri mevcuttur.

a) Troleycinin mevzuata uygun olarak vereceği emirleri yerine getirmek,

b) Troleyi katara ve araba ve trikoları birbirlerine emniyetle kancalamak ve kancalarını kesmek,

c) Hareket edecek katarın son arabasına kırmızı işaret lambası takmak,

d) Düdük ve lambası ile troleyciye, işaretleşme yönergesine uygun işaretleri vermek suretiyle katarın emniyetle manevra yapmasını ve hareketini sağlamak,

e) Katar, doldurma ve boşaltma istasyonlarına girerken işaretleşme yönergesine uygun uyarı işaretlerini vererek o civarda bulunanları haberdar etmek,

f) Demiryolu makaslarını açıp kapamak.

YEDİNCİ BÖLÜM

Trolley Lokomotifleri ile Taşıma

Bir Katara Bağlanacak En Fazla Araba Sayısı

MADDE 81- Bir katara, o katardaki troleyin gücüne ve çalışacağı yerin özelliğine göre önceden tespit edilen adetten fazla araba bağlanamaz.

Katarın En Fazla Hızı

MADDE 82- Katarın en fazla hızı, saatte 30 kilometreyi geçemez. Dönemeç, makas ve hava kapılarından geçerken, hız, saatte 5 kilometreyi geçmeyecek şekilde azaltılır ve sık kampana çalınır.

Trolley Lokomotiflerine Binilmesi Yasağı

MADDE 83- Trolley lokomotiflerine troleyci yardımcısından başka kimsenin binmesi yasaktır.

Personel Arabası Kullanmadan İşçi Taşınabilmesi Şartı

MADDE 84- Kazazede bir işçinin acil olarak dışarıya çıkarılması durumunda veya acil ve tehlikeli diğer durumlarda, nezaretçinin izniyle, personel arabası kullanılmadan işçi taşınabilir. Bu takdirde, bir lokomotife bağlanacak araba veya triko sayısı üç adetten fazla olamaz.

Trolley Katarının Geriye Seyretmesi Yasağı

MADDE 85- Manevralar dışında, Trolley katarının geriye seyretmesi yasaktır. Manevralarda ise, troleyci yardımcısının, arabâların en az 10 metre önünde ve yan tarafta yürümesi suretiyle çok yavaş seyredilebilir.

Troleyin Girmesinin Yasak Olduğu Yerler

MADDE 86- Arabaların bırakıldığı veya alındığı bür dibi ve tumba gibi doldurma ve boşaltma istasyonlarına, orada bulunan görevlilerin haberi ve izni olmadan ve gerekli emniyet tedbirleri alınmadan troleyin girmesi yasaktır.

İki Katarın Karşılıklı Olarak ve Ardarda Hareket Etmesi Şartları

MADDE 87- En yakın iki trafik noktası arasındaki güzergaha iki katar karşılıklı olarak giremez. Aynı istikamette giden iki katardan birincisi ilk trafik noktasına varmadan ikincisi hareket edemez.

Trolley Katarının Hareket Etmesi Şartı

MADDE 88- Trafik noktasına gelen Trolley katarı, gideceği istikametteki diğer trafik noktasına telefon edilerek yolda herhangi bir engelin olup olmadığı öğrenilmeden ve yola girme izni alınmadan, bulunduğu yerden hareket edemez.

Araba ve Trikoların Lokomotifin Önüne Kancalanması

MADDE 89- Yol üzerinde bulunan araba ve trikoları lokomotifin arkasına geçirebilmek için, o kesimde manevra makası mevcut olmadığı takdirde, araba ve trikoların birbirine ve lokomotifin önüne kancalanması ve en öndeki araba veya trikoya da bir lamba asılması suretiyle, katar,ilk makasa kadar düşük hızda götürülebilir. Ancak, ilk makasta lokomotifin öne alınması zorunludur.

Lokomotif, Araba veya Trikoların Raydan Çıkması

MADDE 90- Lokomotif, araba veya trikoların raydan çıkması durumunda, lokomotif durdurularak fren tam olarak sıkılır, akım kesilir ve vites kolu boşa alınarak çıkarılır. Kaldırma işlemine, köstekler atıldıktan ve gerekli tedbirler alındıktan sonra başlanabilir.

Lokomotif Üzerinde Malzeme Taşınması Yasağı

MADDE 91- Lokomotif üzerinde malzeme taşınması yasaktır. Malzemeler, araba veya trikolarla taşınabilir. Triko ile malzeme taşınması durumunda, katar mümkün olduğu kadar kısa oluşturulur ve düşük hızda seyredilir.

Triko Boyunu Aşan Malzemelerin Taşınması

MADDE 92- Triko boyunu aşan uzunluktaki malzemeler tek triko ile taşınamaz.

Trolley Lokomotif veya Katarlarının Karşılaşması

MADDE 93- Çift yollar üzerinde ve makaslarda karşılaşan Trolley lokomotif veya katarlarından boş giden durur ve dolu katarın en son araba veya trikosu, boş katarın en son araba veya trikosunu geçtikten sonra hareket edebilir. Trafik noktasındaki makaslara daha önceden gelip durmuş olan dolu katar, ancak boş katar gelip durduktan sonra hareket edebilir.

Lokomotiflere, Arabalara veya Trikolara Binilmesi Yasağı

MADDE 94- Lokomotiflere, boş ve dolu arabalara veya trikolara binilmesi yasaktır.

Tampon Yaptırılması Yasağı

MADDE 95- Lokomotif, araba veya trikoların birbirlerine tampon yaptırılması yasaktır.

Makaslara Girilmesi ve Makaslardan Çıkılması

MADDE 96- Trolley katarları, istasyonların makaslarına çok yavaş girecek ve makaslardan çok yavaş çıkacaklardır.

Trolley Katarlarının Kalkış ve Duruşları

MADDE 97- Trolley katarlarının kalkış ve duruşları, ani hareketleri oluşturmayacak şekilde yapılacaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Trolley Şebekesinin Onarım, Bakım ve Kontrolü

Trolley Şebekesi ve Ray Hattının Kontrolü

MADDE 98- Trolley şebekesi ve ray hattının durumu, her gün, nezaretçi tarafından kontrol edilecek ve sonuçları Trolley kontrol defterine yazılacaktır.

Trolley Şebekesinin Onarım ve Bakımı

MADDE 99- Trolley şebekesinin onarım ve bakımı, bu konuda yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.

Arızaların Nezaretçiye Haber Verilmesi

MADDE 100- Troleyciler, Trolley lokomotiflerinde oluşan arızaları nezaretçiye haber vermekle yükümlüdürler. Arızanın giderilmesi için troleycilerin kendilerinin çalışması yasaktır.

Arızalar ve Yapılan Onarımlar

MADDE 101- Trolley lokomotiflerinde oluşan arızaların ve yapılan onarımların Trolley kontrol defterine işlenmesi zorunludur.

Trolley Lokomotiflerinin Onarımı

MADDE 102- Trolley lokomotiflerinin onarımı, el freni iyice sıkıldıktan, akım alma kolu indirilip yerine tespit edildikten ve vites kolu boşa alınıp çıkarıldıktan sonra yapılacaktır. Akıma bağlı iken lokomotif üzerinde onarım yapılması yasaktır.

Arızalı Trolley Lokomotifleri

MADDE 103- Arızalı olduğu tespit edilen Trolley lokomotifleri, arabalar ve trikolar derhal servisten çıkartılacaktır.

Trolley Yolları Üzerinde Onarım ve Bakım Yapılması

MADDE 104- Trolley yolları üzerinde, onarım ve bakım nedeniyle çalışılması gerektiği takdirde, bu durum önceden nezaretçiye ve troleycilere bildirilecektir. Çalışılan kısmın her iki tarafına da, en az 50 metre uzaklıktan görülebilecek şekilde reflektif uyarı işaretleri ve kırmızı işaret lambaları konulacaktır.

Onarım ve Bakım Sırasında Akımın Kesilmesi

MADDE 105- Trolley hatlarında ve yollarında yapılacak bütün onarım, bakım ve benzeri işler esnasında ilgili kısmın akımı kesilecek ve akım ancak bu gibi işlerin bitiminde, bu işlerde çalışanların Trolley şebekesini terketmesinden sonra verilecektir.

Trolley hattına akım verilmesinden önce kullanılmak üzere, Trolley hattı boyunca duyulabilecek şekilde sesli uyarı sisteminin tesis edilmesi zorunludur.

Toprak ve Ray İrtibatlarının Kontrolü

MADDE 106- Nezaretçi tarafından haftada bir defa, toprak ve ray irtibatlarının sağlam olup olmadığı kontrol edilecek ve sonuçları Trolley kontrol defterine yazılacaktır.

Ray İrtibatlarının Temizlenmesi

MADDE 107- Toprak ve ray irtibatlarının kir ve pasının temizlenerek kontaktı yerlerinin parlak madeni bir hale getirilmesi esastır.

Toprak ve Ray irtibatlarının Tamamlanması

MADDE 108- Noksan olan toprak ve ray irtibatları derhal tamamlanacaktır.

Topraklama Hattı Geçiş Direncinin Ölçülmesi

MADDE 109- Nezaretçi tarafından ayda bir defa, toprak ile topraklanmış madeni aksam arasındaki geçiş dirençleri ölçülerek direnç değerlerinin uygun olup olmadığı kontrol edilecek ve sonuçları Trolley kontrol defterine yazılacaktır.

İzolatörlerin Kontrol Edilmesi

MADDE 110- İzolatörler, nezaretçi tarafından haftada bir defa kontrol edilerek hasara uğramış olan izolatörlerin değiştirilmesi ve kirlenmiş olan izolatörlerinde temizlenmesi sağlanacaktır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 111- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 112- Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 
24 Mart 2013, Pazar 10:52
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.