22 Mayıs 2018 Salı

Yıllık Ücretli İzin Alacağının Yasal Faizi İle Tahsili...... ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

SUNULMAK ÜZERE

........ İŞ  MAHKEMESİ SAYIN  HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ RAPORUDUR

 

KONU                                                  :    Alacak

I. DAVACININ  İDDİASI                :

            Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 1996 yılından 2004 yılı 10. ayına kadar  davalı belediyede işçisi olarak çalıştığını ve bu tarihte emekli olduğunu Belediye ve %99 ?u belediyeye ait taşeron şirketi S. AŞ. de toplam çalışmasının 5 yılı aşkın olduğunu, davacının bu süre içerisinde hiç yıllık izin kullanmadığını ve kullandırılmadığını, davacı Belediye İş Sendikası üyesi olduğunu,  beyanla fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak Yıllık ücretli izin alacağından 500.00YTL alacağın  belediyeye müracaat tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

II.DAVALININ  CEVABI              :

Davalı vekili cevap layihasında özetle; davacının mevsimlik işçi olduğunu, çalışma süresinin bir tam yılı doldurmadığından izin hakkının bulunmadığını, davacının S. A.Ş.?deki çalışmasının hizmet süresine dahil edilmemesi gerektiğini, davaya zamanaşımı itirazında bulunduğunu, aynı zamanda faiz talebinin de usul ve yasaya aykırı olduğunu, beyanla davanın reddini talep etmiştir.

III.İNCELEMELER                                  :

ZAMANAŞIMI İTİRAZI               :

Davacının yıllık izin alacağı ve tazminat alacağı iddiasına karşılık davalı süresi içinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

            Tazminat için akdin feshi tarihinden itibaren 10 yıllık, yıllık ücretli izin alacağı için ise akdin feshinden itibaren 5 yıllık sürenin geçmesi ile  zamanaşımı gerçekleşmekte olup hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren davanın açıldığı tarihe kadar olan sürede zamanaşımının gerçekleşmediği tespit edilmektedir.

HİZMET SÜRESİ                        :

            1-Davacının 7.12.1999 tarihinde sendika üyesi olduğu tespit edilmektedir.

2-Davacı tanıklarından M. K.; kendilerinin mevsimlik işçi olarak işe girdiklerini ancak zincirleme iş akitleri ile sözleşmelerinin devam ettiğini nerede ihtiyaç duyulursa orada çalıştıklarını, bazı yıllar yılın 12 ayı sürekli çalıştıklarının olduğunu ve bazı yıllar ise yılın belirli aylarında çalışıp belirli aylarında çalışmadıklarını, bu dönemlerde ortalama 8-10 ay arasında çalıştıklarını, ayrıca S. A.Ş.?ye ait işçilerinde kendileri ile çalıştırıldıklarının olduğunu, çalışmadıkları dönemin kış aylarına denk geldiğini, vize yetersizliği nedeni ile çalıştırılmadıklarını,

A. S.; kendilerinin mevsimlik işçi olarak işe girdiklerini ancak zincirleme iş akitleri ile sözleşmelerinin devam ettiğini nerede ihtiyaç duyulursa orada çalıştıklarını, bazı yıllar yılın 12 ayı sürekli çalıştıklarının olduğunu ve bazı yıllar ise yılın belirli aylarında çalışıp belirli aylarında çalışmadıklarını, bu dönemlerde ortalama 8-10 ay arasında çalıştıklarını, ayrıca S. A.Ş.?ye ait işçilerinde kendileri ile çalıştırıldıklarının olduğunu, kendilerinin işten çıkartıldığı dönemlerde S. A.Ş.?ye ait işçilerin çalıştırıldığını, hizmet akdinin bitip boşa çıktığı dönemlerde S. A.Ş.?de işe başlayıp belediyenin işlerini S. A.Ş. işçisi olarak yürüttüklerinin de olduğunu, kendisinin 2/3 yıl kadar bu şekilde çalıştığını, çalışmadıkları dönemin kış aylarına denk geldiğini, vize yetersizliği nedeni ile çalıştırılmadıklarını, beyan etmişlerdir.

3-Davalı tanıklarından R. K. ve K. O.; mevsimlik işçilerin yılın belirli aylarında çalıştıklarını ve belirli aylarında ise çalışmadıklarını, bu dönemin bazı yıllar 1 ay bazı yıllar ise 2-4 ay arasında değiştiğini, mevsimlik işçilerin daha çok kış aylarında çalışmadıklarını, belediyenin iş akdinin bittiğinde yapılacak iş bulunmadığını belirterek iş akdini sona erdirdiğini ve işlerin yeniden artması durumunda haber vererek yeniden işe başlattığını, işyerinde 1-2 tane kadrolu işçi bulunduğunu ve belediyenin tüm işlerinin mevsim işçiler ve S. A.Ş.?nin işçileri tarafından yürütüldüğünü, mevsimlik işçilerin daha ziyade kış döneminde çalışmamalarının park ve bahçe, inşaat işleri gibi bir takım işlerin yaz döneminde yapılmasından kaynaklandığını, mevsimlik işçilerin tümünün işten çıkartıldığı dönemlerde belediyenin yapması gereken hizmetlerini S. A.Ş.?nin işçilerinin yaptığını, beyan etmişlerdir.

            4-Davacının 2004 yılı Ekim ayındaki günlük ücretinin brüt 17,01YTL olduğu tespit edilmektedir.

            5-Dosyaya ekli toplu iş sözleşmelerinin tetkikinden işyerinde 1.1.1999 tarihinden itibaren uygulan toplu iş sözleşmesinin 31. maddesinde hizmeti 1-10 yıl olan işçilere 30 gün, hizmeti 10-20 yıl olan işçilere ise 32 gün izin verileceği öngörülmüştür.

            6-Dosyaya ekli işe giriş bildirgelerinin ve iş akdinin başlangıç ve askı sürelerini belirtir yazıların tetkikinden davacının aşağıda belirtilen sürelerde çalıştığı bildirilmiş olup;

davacının davalı belediye Başkanlığına ait S. A.Ş. ?ye ait işyerinde çalıştığı dönemler dikkate alındığında davacının 13.6.1996 tarihinde işe girdiği ve iş akdinin sona erdiği 24.10.2004 tarihine kadar aralıksız olarak çalışmasını sürdürdüğü tespit edilmekte hizmet sürelerinin  başlangıç ve bitiş tarihlerinin incelenmesinde davacının bir iki günlük sürenin hemen akabinde tekrar işe başlatıldığı görülmekte ve tanık beyanlarınca da davacının bu sürelerde sürekli çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacının bu 1,2,3 gün gibi kısa süreler içinde devamlı çalıştığı ancak daha uzun süreli olan 2-3 ay gibi olan dönemlerde ve ücretsiz izinli olduğu günlerde çalışmadığı kabul edilmiş olup davacının hizmet süresi 13.6.1996-2.12.1996 tarihleri arası  5 ay 19 gün, 22.2.1999-16.1.2000 Tarihleri arası 10 ay 24 gün, 22.5.2000-18.12.2001 Tarihleri arası 1 yıl 6  ay 26 gün, 5.6.2002-29.12.2002 Tarihleri arası 6 ay 24 gün ve 1.4.2003-24.10.2004 Tarihleri arası 1 yıl 6 ay 23 gün olmak üzere 5 yıl 26 gündür.

            DAVACININ HUKUKSAL STATÜSÜ         :

            Davacı ile davalı işverenlik arasında geçici işçi vizelerine dayalı olarak Belediye Başkanlığı tarafından alınan vizeler üzerine sürekli belirli süreli hizmet akitleri yapılması sonucu oluşan sürekli bir iş sözleşmesi mevcuttur. Davacının bu çalışma sistemi mevsimlik çalışma olmayıp zira yapılan işler her mevsim yapılabilen ve özü itibari ile Belediyenin geçici işçiler için vize aldığı sürece yapılan bir hizmet olup bu nedenle davacının çalışması mevsimlik çalışma değildir.

            YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINDAN                :

            Davacı 7.12.1999 tarihinde sendikaya üye olduğundan bu tarihe kadar olan izin hakkı 1475 sayılı Yasa?ya göre ve bu tarihten sonrasında ise Toplu iş sözleşmesine göre hesaplanmıştır.

            İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin 31. maddesinde hizmeti 1-10 yıl olan işçilere 30 gün, hizmeti 10-20 yıl olan işçilere ise 32 gün izin verileceği öngörülmüştür.

            Dolayısıyla davacının 7.12.1999 tarihinden önce ki 1 yıl 3 ay 4 güne ait hizmet süresinin ilk yıla ait iznini kullandığı varsayılarak 1 yıla ait izin hakkı 1475 sayılı Yasa?ya göre 12X1=12 gün olup  son 4 yıla ait izin hakkı ise toplu iş sözleşmesine göre 4X30=120 gün olmak üzere toplam izin hakkı 144 gündür.

            Yerleşik içtihatlar, işçinin izin kullandığını veya izin ücretinin ödendiğini iddia eden işverenin iddiasını, işçinin imzasını havi belge ile ispatını amir olup bu konunun tanıkla dahi ispat edilemeyeceği yolundadır. Dosyaya ekli belgelerden davacının izin kullandığı tespit edilememektedir.

4857 sayılı Yasa?nın 59. maddesi uyarınca akdin işçi veya işveren tarafından feshi halinde işçinin hak kazanıp ta kullanmadığı izin ücretinin son ücret üzerinden hesaplanması  gerekmekte olup davacının izin alacağı aşağıda hesaplandığı üzeredir.

SONUÇ                         :

Takdir sayın mahkemeye ait olmak üzere davacının net Yıllık ücretli izin alacağı 2.070,27YTL Alacağı bulunduğunu, saygı ile arz ederim. 7.7.2006

                                                                                                         

Bilirkişi Av. Mustafa USLU

 
13 Haziran 2013, Perşembe 08:28
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.