27 Mayıs 2022 Cuma

657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin mevcut...
ÖZET : 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin mevcut statüsünün devamı süresince Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna vekaleten atanmasının uygun olmadığı hk. (17.12.1999-18.Bülten. 23. Sayfa)


Bakanlığınızda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra emekli olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin Genel Müdür Yardımcılığı görevine 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi hükmü uyarınca  vekaleten atanıp atanamayacağına ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. 

         Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde memurlara gördürülen hizmetlerin belirtilen hallerde ve memurların ayrılmalarına bağlı olarak kurum içinden, kurum dışından veya açıktan vekil atamak suretiyle gördürülmesi benimsenmiştir. Anılan maddenin ikinci fıkrasında “Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.” denilmekte ve 3 üncü fıkrada ise hangi boş kadrolara açıktan vekil atanacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu maddede “Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.” denilmektedir. 

         657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, 13 ve 14 ncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.” denilmekte, 3 üncü fıkrasında ise “Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; ilgili Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca 7.5.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar” yürürlüğe konularak 7.6.1987 tarih ve 19480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Anılan Esasların 9 uncu maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında “Bu esaslara göre çalıştırılan personele sözleşme ücreti ve yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

         Ancak, ikinci fıkra hükmü, personelin bu esaslar kapsamına giren kurumlardan alabilecekleri ikinci görev karşılıkları hakkında uygulanmaz.” ve 8 nci maddesinde de “Bu esaslar kapsamına giren personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilmiş “Esaslar” hükümlerine göre hakları saklıdır.” hükümleri yer almakta olup, söz konusu hükümler sözleşmeli personele görevi dışında ek ders görevi görev verilmesine ilişkindir.

             Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu Bakanlığınızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin mevcut statüsünün devam süresince Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna vekaleten atanmasının uygun olmadığı mütalaa edilmektedir.

 
21 Nisan 2014, Pazartesi 23:17
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.