27 Mayıs 2022 Cuma

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİAMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ

KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

 

          Kanun Numarası                   : 6183

          Kabul Tarihi                          : 21/7/1953

          Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469

          Yayımlandığı Düstur              : Tertip: 3 Cilt : 34 Sayfa : 1658

             1 – 21/2/1963 tarih ve 210 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 45)

             Madde 45 fıkra iki – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Vergi cüzdanlarının fiyatı,şekli ve ihtiva edeceği asgari bilgiler Maliye Vekaletince tesbit olunur. Diğer amme idareleri alacaklarının mahiyetine uygun olarak bu cüzdanların şeklinde ve kullanış tarzında değişiklik yapabilirler.

             2 – 13/6/1963 tarih ve 251 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 10,60 )

             Madde 10 bent (5) – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             5. İlgililer tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.

             Madde 60 – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde,mal bildiriminde bulununcaya kadar,bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

             Hapisle tazyik kararı,ödeme emrinin tebliğini ve 7 günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil dairesince verilir ve en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği zatın tasdikiyle tekemmül eder.

             Tekemmül eden bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur.

             3 – 26/11/1980 tarih ve 2347 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 9, 17, 51, 52, 53, 59, 65, 70, 71, 106 )

             Madde 9 fıkra bir – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Vergi Usul Kanununun 324 üncü maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gereken muamelelere başlanmış olduğu takdirde, vergi incelemesine salahiyetli memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.

             Madde 17 fıkra bir – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Aşağıdaki hallerden birinin bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün yazılı  isteği  üzerine  defterdar  mükellefin  henüz  tahakkuk etmemiş gelir, ku-


404

 

rumlar, esnaf, veraset ve intikal, imalat muamele, istihlak, nakliyat vergilerinin, damga resminin ve bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir.

             Madde 51 – fıkra bir ve iki – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmiyen kısmına vade gününü takip eden günden itibaren bir aylık müdet için % 10, müteakıp her ay için % 2 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

             Gecikme zammı bir liradan az olamaz, 50 kuruş ve daha aşağı zam kesirleri hesaba katılmaz, 50 kuruşu aşan zam kesirleri liraya çıkarılır.

             Madde 52 fıkra bir – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Gecikme zammının tatbik müddeti amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı,cebren tahsilde haczin tatbik edildiği,iflas halinde iflasın açıldığı,aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir.

             Madde 53 fıkra bir – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Gelir,kurumlar vergileriyle bu vergilere tabi şahıslar ve müesseselerin muamele ve istihlak vergileri hariç olmak üzere belediye hudutları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan amme alacakları ödeme müddeti içinde ödenmediği takdirde bunlar için yalnız % 10 gecikme zammı tatbik olunur.

             Madde 59 fıkra iki – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Köylerde mal bildirimi,gelir,kurumlar vergileriyle bu vergilere tabi şahıs ve müesseselere ait muamele ve istihlak vergileri dışında kalan amme borçları için köy muhtarlığına da yapılabilir.

             Madde 65 fıkra iki – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu yerlerde lüzum görülen hallerde gelir,kurumlar vergileri ile bu vergilere tabi şahıs ve müesseselere ait muamele ve istihlak vergileri için muhtarın veya ihtiyar kurulu üyelerinden birinin huzuriyle tahsil dairesine menkul mal haczi yaptırmaya o mahallin en büyük malmemuru salahiyetlidir.

             Madde 70 bent (12) – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             12. Harcırah Kararnamesine göre ödenen seyahat,ikamet yevmiyeleri ile zaruri masraf karşılığı olarak ödenen paralar.

             Madde 71 – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Aylıklar, ödenekler ve her çeşit ücretler,intifa hakları ve hasılatı,ilama bağlı olmıyan nafakalar,emeklilik aylıkları,sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler,borçlu ve ailesinin geçimleri için tahsil dairesince lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden aşağı olamaz.

             100 lirayı aşmıyan aylık gelirlerin % 10 undan fazlası haczolunamaz.

             Madde 106 – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yapılan takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 25 liraya kadar (25 lira dahil) amme alacakları,amme idarelerinde terkin salahiyetini haiz olanlar tarafından terkin olunur.

             Terkin salahiyetini haiz olanlar bu salahiyetlerinin tamamını veya bir kısmını mahalli makamlara bırakabilirler.


405

 

             4 – 31/1/1984 tarih ve 2975 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 43, 44,  45, 46, 51, 52)

             Madde 43 – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Çekler tahsil dairesine veya postaya verildiği tarihle veya en çok bir gün evvelki tarihle tanzim edilmiş olmalıdır. Daha eski tarihli çekler kabul edilmez.

             Madde 44 fıkra bir – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             41 inci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine veya postaya verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, münakale emrinin bankaya veya postaya verildiği gün ödeme yapılmış sayılır.

             Madde 45 – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanun hükmüdür.)

             Vergi, resim gibi belli bir amme alacağı ile devamlı surette mükellef tutulanlar adına tahakkuk ettirilen amme alacakları ile bunlardan yapılan tahsilatı göstermek üzere vergi cüzdanları düzenlenebilir.

             İstiyen borçlulara bedeli karşılığında vergi cüzdanı verilir.

             Vergi cüzdanlarındaki her türlü bilgiler ve tahsile dair yapılan kayıtlar tahsil daireleri tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir.

             Borçlular istedikleri takdirde bankalar, borçluların yaptıkları ödemeleri göstermek üzere kendilerine vergi cüzdanı verirler, bu cüzdanlardaki ödemeye ait kayıtlar bankalar tarafından yazılır.

             Gerek tahsil daireleri, gerek bankalar tarafından verilen vergi cüzdanlarına yapılan bu kayıtlar Damga Resminden muaftır.

             Madde 46 fıkra bir – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Amme alacağının ödendiği, salahiyetli ve mesul memurlar tarafından verilen makbuzlarla, tahsil daireleri veya bankalar tarafından vergi cüzdanlarına yazılarak imzalanıp mühürlenen tahsile ait kayıtlarla ispat olunabilir.

             Madde 51 fıkra bir ve iki – (26/11/1980 tarih ve 2347 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vade gününü takip eden günden itibaren bir aylık müddet için % 10, müteakip her ay için % 3 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

             Gecikme zammı 100 liradan az olamaz.

             Fıkra üç – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca gecikme zammı tatbik olunmaz. Gecikme zammı, bu zammın tatbik olunduğu amme alacağının bir mislini geçemez.

             Madde 52 fıkra bir – (26/11/1980 tarih ve 2347 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Gecikme zammının tatbik müddeti,amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, hacizde haczin tatbik edildiği, teminat istenmesi halinde teminatın alındığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir.


406

 

             Fıkra iki üç ve dört – 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Haciz tatbikı halinde, gecikme zammının tatbik müddeti hacizle karşılanan borç miktarı için sona erer.

             Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez.

             Aslın ödenmiş olması gecikme zammının takip ve tahsiline mani değildir.

           5 – 30/5/1985 tarih ve 3209 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 48)

             Madde 48 fıkra bir – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbikı veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, broçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartiyle, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı iki yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.

             6 – 24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 41,51)

             Madda 41 fıkra üç, beş, altı ve yedi – (31/1/1984 tarih ve 2875 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bankalarca tahsil edilen paraların T.C. Merkez Bankasına aktarılması süresi, tahsil edildikleri tarihten itibaren azami 7 gündür.

             Bankalar tahsil ettikleri paraları süresinde T.C. Merkez Bankasına aktarmarıkları takdirde, söz konusu kamu alacağı, gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir.

             Bankaların tahsilatı yapan şube müdürleri, tahsil edilen paraların belirlenen sürelerde T.C. Merkez Bankasına aktarılmasından sorumludurlar.

             Bu görevi süresinde yerine getirmeyen sorumlulardan aktarılmayan amme alacağının % 10'u nispetinde ayrıca ceza tahsil olunur.

             Madde 51 – (31/1/1984 tarih ve 2975 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vade gününü takip eden günden itibaren ilk bir aylık müddet için % 10, müteakip her ay için % 4 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

             Gecikme zammı 500 liradan az olamaz.

             Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca gecikme zammı uygulanmaz.

             (Ek: 30/5/1985 – 3209/2 md.) Gecikme zammı asgari miktarını ve aylar itibariyle nispetini % 80'e kadar artırmaya ve eksiltmeye, yeniden kanuni hadlerine

getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)

 

 

 

——————————

(1)    1/9/1985 tarihinden geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vade gününü takibeden günden itibaren ilk bir aylık müddet için % 10; vade gününü takibeden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı aylar için ayrı ayrı % 7; yedinci ve müteakip her ay için % 5 olarak gecikme zammının uygulanması Bakanlar Kurulunun 16/8/1985 tarih ve 85/9790 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.


406-1

 

             7 – 3/12/1988 tarih ve 3505 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 51, 106)

             Madde 51 fıkra üç: (24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca gecikme zammı uygulanmaz.

             Madde 106 fıkra bir – (26/11/1980 tarih ve 2347 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yapılan takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 2500 liraya kadar (2500 lira dahil) amme alacakları, amme idarelerinde terkin selahiyetini haiz olanlar tarafından terkin olunur.

             8 – 26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri:(Madde numarası:51)

             Madde 51 – (24/3/1988tarih ve 3418 sayılı Kanunun Hükmüdür.)

             Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren ilk bir aylık müddeti için % 10; vade gününü takip eden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı aylar için ayrı ayrı % 7; yedinci ve müteakip her ay için 5 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. (1)

             Gecikme zammı 1.000 liradan az olamaz.

             (Değişik: 3/12/1988 – 3505/24 md.) İçinde bulunulan yıl sonuna kadar ödenmemiş olan gecikme zammı ile gecikme faizi, mülteakip yılın başından itibaren, doğmalarına neden olan amme alacağı gibi addolunur ve bu amme alacağı, tebliğ edilmeksizin tahakkuk eder. Tahakkuk eden bu amme alacağına, üzerinden hesaplandıkları amme alacağı aslına uygulanan yukarıdaki hükümler aynen uygulanır. Ceza mahiyetinde olan diğer amme alacaklarına ise gecikme zammı tatbik edilmez.

             Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nispetlerini, aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı, bu nispetlerin yarısına kadar arttırmaya veya bu nispetlerin % 30'una kadar indirmeye; yeniden kanuni hadlerine getirmeye ve gecikme zammı asgari miktarını 10 katına kadar artırmaya yetkilidir.

             9 – 4/5/1994 tarih ve 3986 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numarası:70)

             Madde 70 bend (1) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             1. Devlet malları ile kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,

             10 – 25/5/1995 tarih ve 4108 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numaraları:44,64,106)

             Madde 44 fıkra bir – (31/1/1984 tarih ve 2975 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             41 inci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, münakale emrinin bankaya veya postaya verildiği gün ödeme yapılmış sayılır.

             Madde 64 fıkra bir – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurluğunca tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak yapılır.

––––––––––––––––––––––

(1)    27/12/1989 tarih ve 89/14195 sayılı kararnameye göre 1/1/1990 tarihinden geçerli olmak üzere vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 7 gecikme zammı uygulanacaktır. Daha önce kararname ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki"KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"NE bakınız.


406-2

 

             Madde 106 fıkra bir – (3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 50 000 liraya kadar (50 000 lira dahil) amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zaman aşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir.

             11 – 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:35,38,47,85.)

             Limited ortakların amme borçları:

             Madde 35 – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Limited ortaklıkların ödenmiyen ve tahsil imkanı bulunmıyan amme borçlarından dolayı ortaklar vazettikleri veya vaz'ını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında doğrudan doğruya mesul ve bu kanun hükümleri gereğince takibata tabi tutulurlar.

             Madde 38 – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Taksitle ödenmesi gereken amme alacağının taksitleri vadesinde ödenmezse alacağın tamamı muaccel olur.

             Haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce paraya çevirme tarihine ka

dar yapılan takip giderleri, gecikme zamları ve varsa cezaları alacağın tamamını muaccel kılan taksitle beraber rıza ile ödendiği takdirde diğer taksitlerasıl ödeme sürelerinde tahsil olunur.

             Madde 47 – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Amme alacağına karşılık cebren tahsil olunan paralar önce parayı tahsil eden dairenin takip mevzuu olan alacağının aslına, sonra ceza, zam, faiz ve takip giderleri gibi fer'ilerine, amme alacağı kısmen teminatlı ile önce teminatı bulunmıyan kısımlara, artarsa borçlunun aynı amme idaresinin takibe iştirak etmiş olan diğer alacaklı tahsil dairelerine olan borçlarına aynı sıra gereğince mahsup edilir.

             Amme alacağına karşı rızaen yapılan ödemeler aşağıdaki sıraya göre:

             a) Daha evvel zamanaşımına uğrıyacak olana,

             b) Borçlar aynı tarihte zamanaşımına uğrıyacaksa her borca borçla mütenasip bir miktar,

             c) Teminatsız veya az teminatlı olana, mahsup edilir.

           Madde 85 fıkra bir – (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Menkul mallar satış mütat olan belli bir yerde tahsil dairellerince açık artırma ve peşin para ile satılır. Mütat satış mahalline naklin külfetli veya mahallinde satışın daha muvafık olduğu ahvalde borçlunun da rızasiyle, tahsil dairesi satışı mahallinde yapabilir. Satılığa çıkarılan mal artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir.

             Madde 107, fıkra üç,dört ve beş (26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             (Ek: 26/12/1993–3946/4 md.) Ödeme müddetinin bitim tarihinden itibaren altı ay geçmesine rağmen, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve bunların fer'ileri ve cezaları ile bu vergiler dışında kalan ve vergi, resim, harç niteliğinde olmayan diğer amme alacaklarını ödemeyen amme borçlularının ad ve unvanları ile borç miktarları, yılda en çok bir defa Maliye Bakanlığınca topluca ilan edilebilir.

             (Ek: 26/12/1993–3946/4 md.) Bu ilan sırrın ifşaı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi mahremiyetinin ihlali sayılmaz.

             (Ek: 26/12/1993–3946/4 md.) Maliye Bakanlığı, ilan edilecek amme alacaklarını nev'ileri ve asgari miktarı itibariyle sınırlamaya, ilanın şeklini, yapılacağı yer ve zaman ile diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

             12 – 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 36)

             Madde 36 – (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanunun tatbiki bakımından:

             a)İki veya daha ziyade hükmi şahsın birleşmesi halinde yeni kurulan hükmü şahıs,

             b) Devir halinde devir alan hükmi şahıs,

             c) Şekli değiştirme halinde yeni hükmi şahıs,

birleşen, devir alınan veya eski şekildeki hükmi şahıs veya şahısların yerine geçer.

             13 – 8/1/2003 tarihli ve 4785 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 51)

         Madde 51 fıkra üç – (26/12/1993 tarihli ve 3946 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezası hariç olmak üzere ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez. (1)

___________________

1)     Bu maddede yer alan "...kaçakçılık,ağır kusur ve kusur cezaları..." ibaresi 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81.maddesiyle "vergi ziyaı cezası" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


406-3

 

             14 – 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 51)

             Madde 51 – (26/12/1993 tarihli ve 3946 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 9 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.(1)

             Gecikme zammı 500.000 liradan az olamaz.(2)

             (Değişik: 8/1/2003-4786/2 md.) Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan âmme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır.

             Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nispetlerini aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı, %10'una kadar indirmeye bir katına kadar artırmaya ve gecikme zammı asgari miktarını 3 katına kadar artırmaya yetkilidir. (3)

          15 –Ana. Mah.’nin  23/3/2004 tarihli ve E.2001/119,K.2004/37 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olan olan hükmün metni. (Madde numarası: 41)

          Madde 41 fıkra yedi –(24/3/1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tahsilatı yapan veya ödemede bulunması gereken ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, ödemeye konu amme alacağının % 10'u nispetinde ayrıca ceza tahsil olunur. (4)

             16 – 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 10)

             Madde 10  fıkra bir bent 2, 3- (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,

             3. Hazine tahvil ve bonoları,

 

 

 

 

 

 

—————————

(1)   Bu fıkrada yer alan gecikme zammı nispetinin her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere, % 4 olarak uygulanacağı; 3/11/2003 tarihli ve 2003/6345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla hüküm altına alınmıştır. Daha önce bu fıkrada kararname ile yapılan değişiklikler için 6183 sayılı Kanunun sonundaki “ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ”ne bakınız.

(2) Bu maddede yer alan "5000" rakamı 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81.maddesiyle "500.000" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Bu maddede yer alan "...iki katına kadar artırmaya veya bu nisbetleri %30'una kadar indirmeye, yeniden kanuni hadlerine getirmeye ve gecikme zammı asgari miktarını 10 katına..." ibaresi 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81.maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(4)  30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle;bu fıkraya "veya ödemede bulunması gereken” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 

 


406-4

            17 – 30/3/2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 21, 79.)

             Madde 21 son fıkra – (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.) Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları hakkında İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesindeki sıraya göre muamele yapılır.

             Madde 79 – (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Hamiline yazılı olmıyan veya cirosu kabil senede dayanmıyan alacaklar ile, maaş, ücret, kira vesaire gibi her türlü hakların ve fiilen zabıt tanzimi suretiyle haczi kabil olmıyan üçüncü şahıslardaki menkul malların haczi, borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken hakiki, hükmi şahıslara, kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği suretiyle yapılır.

(Ek fıkra: 22/2/2006-5458/5 md.) Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirimleri, amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunduğu veya bulunabileceği banka ve katılım bankalarının şubelerine doğrudan veya o mahaldeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edilebileceği gibi; Maliye Bakanlığınca veya bu Kanunu uygulayan diğer kurumlarca belirlenecek limitin üzerinde borçlu bulunanlar için alacaklı tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, banka ve katılım bankalarının genel müdürlüklerine de doğrudan tebliğ edilebilir. Banka ve katılım bankalarının genel müdürlüklerine tebliğ edilen haciz bildirileri hakkında da bu madde hükmü uygulanır.

             Borçlunun alacağı veya üçüncü şahıstaki bir malı haczedilip de üçüncü şahıs, borcu olmadığı veya malın yerinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden evvel borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş yahut kusuru olmaksızın telef olmuş veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise keyfiyeti, haczin kendisine tebliğinden 7 gün içinde tahsil dairesine yazılı beyanla bildirmeye mecburdur. Bildirmediği takdirde mal elinde ve borç zimmetinde sayılır ve hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.

             Menkul malların aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde değeri ödenir. üçüncü şahısların genel hükümler gereğince asıl borçluya rücu hakları mahfuzdur.

18 – 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 107,108,110,111,112,113,114.)

Madde 107 – (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Bu Kanunun tatbikında vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısiyle amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Bu sırları kendileri veya başkaları için menfaat temini maksadı ile ifşa edenler beş aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve bu suçun failleri ile birinci fıkradaki suçun mükerrirlerinin bir daha Devlet hizmetinde kullanılmamalarına karar verilir.

Madde 108 fıkra iki- (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler üç aydan üç yıla kadar hapis ve altı aydan üç yıla kadar memuriyetten mahrumiyet cezası ile cezalandırılırlar.

Madde 110 fıkra bir (2) numaralı bent- (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.) Gizliyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmıyan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı  surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse üç aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılır ve tevellüt eden zarar az ise verilecek ceza yarısına kadar indirilerek, eğer pek fahiş ise yarısına kadar artırılarak hükmolunur.

 


 

406-5

 

Madde 111 – (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Bu kanuna göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymıyanlar sulh işlerine bakan mahkemelerce bir aydan bir seneye kadar hapis ile cezalandırılırlar.

Madde 112 – (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Usulü dairesinde mal bildiriminde bulunduktan sonra, edinilen mallarla, her türlü mallarında, kazanç ve gelirlerinde olan artmaları 61 inci madde hükümleri gereğince zamanında bildirmemek suretiyle amme alacağının tahsilini engellemiş veya zorlaştırmış olanlar sulh işlerine bakan mahkemelerce bir aydan bir seneye kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Madde 113 – (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları 55 inci maddenin son fıkrası gereğince yapılan talebe rağmen bildirmiyenler sulh işlerine bakan mahkemelerce 15 günden 6 aya kadar hafif hapis cezasiyle cezalandırılırlar.

Madde 114 fıkra iki - (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan zamanında yerine getirmiyenler sulh işlerine bakan mahkemelerce bir aya kadar hafif hapis veya 100 Yeni Türk Lirasına kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.(1)

19 – 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası:48.)

Madde 48 fıkra dört - (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.) Teminat, asli ve fer'i amme alacaklarını karşılıyacak miktarda olur. Haciz yapılmışsa mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer.

Madde 48 fıkra beş - (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tecilde taksit zamanları ve diğer şartlar tecile salahiyetli makamlarca tesbit olunur.

20 – 28/1/2010 tarihli ve 5951 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası:58.)

             Madde 58 fıkra üç – (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.) İtirazda bulunan borçlu bu kanuna göre teminat gösterdiği takdirde takip muamelesi itirazlı borç miktarı için ve itiraz komisyonunca bu hususta karar verilinceye kadar durdurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “100 liraya kadar hafif para cezası“ ibaresi, “100 Yeni Türk Lirasına kadar adli para cezası“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

 


406-6

 

21 – 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası:36/A.)

Yurt dışı çıkış tahdidi:

             Madde 36 /A – (4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenir.

             Yurt dışı çıkış tahdidi, yüzbin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir.

             Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır.

             Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani değildir.

             Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır.

             Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

22 – Anayasa Mahkemesi’nin 28/4/2011 tarihli ve E.: 2009/39, K.: 2011/68 sayılı Kararı iptal edilmiş olan hükümlerin metinleri.( Madde no: İşlenemeyen Hüküm (Geçici Madde 1))

Geçici Madde 1 – (4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Bu Kanunla 6183 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ve eklenen hükümler, hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da uygulanır.

 


407

 

        6183 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

             YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

-------------              ------------------------------------------------------------      -------------------

         40                                                           –                                                               12/3/1962

         85                                                           –                                                               1/11/1962

       210                                                           –                                                               28/2/1963

       251                                                           –                                                               19/6/1963

     2347                                                           –                                                                 1/1/1981

     2975                                                           –                                                                 1/3/1984

 

     3209                                                           –                                                                 4/6/1985
06 Haziran 2014, Cuma 23:40
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.