25 Ocak 2022 Salı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER

HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ

HÜKÜMLERİ(1)

 

          Kanun Numarası                 : 6136

          Kabul Tarihi                        : 10/7/1953

          Yayımlandığı R.Gazete        : Tarih : 15/71953  Sayı : 8458

          Yayımlandığı Düstur            : Tertip: 3  Cilt : 34  Sayfa : 1542

 

             1 – 4/7/1956 tarih ve 6768 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,5)

             Madde 4 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Memleket içinde kama,hançer,saldırma,şişli baston,sustalı çakı ve benzerleriyle sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali memnudur.

             Bunlardan,bir sanat veya meslekin icrası için kullanılması zaruri bulunanların imaline zabıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca damgalanmadıkça satışa çıkarılamaz.

             Munhasıran spor ve avda kullanılan ateşli silahlarla bunların mermileri ve ev levazımatından olan yahut tababet ve sanayide veya ziraatte kullanılan bıçaklarla benzerleri bu kanun hükümlerine tabi değildirler.

             Madde 5 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yukardaki maddelerde ithali ve imali menedilen bıçakların satılması, satın alınması,taşınması ve bulundurulması memnudur.

             Bir sanat veya meslekin icrası için kullanılmasına zabıtaca müsaade verilen bıçaklar bu memnuiyetin dışındadırlar.

             2 – 11/2/1957 tarih ve 6910 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Geçici 5)

             Geçici Madde 5 - (4/7/1956 tarih ve 6768 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             6136 sayılı kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerine aykırı hareketten mütevellit olarak tekevvün etmiş fiillerden dolayı kimse cezalandırılamaz. Bundan mütevellit hükmolunan  cezaların icrası ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.

             3 – 30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:4,10,12,13,14 ve 15)

 

——————————

(1)    Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve E.1,K.12 sayılı Yargıtay İç.Bir.Kur.Kararına bakınız.


394

 

             Madde 4 – (4/7/1956 tarih ve 6768 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Memleket içinde kama,hançer,saldırma, şişli baston,sustalı çakı,sivri uçlu veya oluklu bıçaklar ve benzerlerinin imali memnudur.

             Bunlardan,bir sanat ve meslekin icrası için kullanılması zaruri bulunanların imaline zabıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca damgalanmadıkça satışa çıkarılamaz.

             Munhasıran spor ve avda kullanılan ateşli silahlarla bunların mermileri ve ev levazımatından olan yahut tababet ve sanayide veya ziraatte kullanılan bıçaklarla benzerleri bu kanun hükümlerine tabi değildirler.

             Madde 10 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Adli mercilerce müsaderesine karar verilen veya zabıtaca her hangi bir suretle ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar ayniyat makbuzu mukabilinde Milli Savunma Vekaleti emrine verilir.

             Madde 12 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Her kim,bu kanunun şumulüne giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri memlekete sokar,sokmaya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokulmasına tavassut eder veya bunları 3763,4374 ve 5591 sayılı kanunların hükümleri dışında memlekette imal eder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya memlekette imal edilmiş olan ateşli silahları bir yerden diğer bir yere nakleder veya yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse Ceza Kanununda daha ağır hükümler mevcut olmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis olunur ve 500 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası alınır.

             Madde 13 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanun hükümlerine muhalif olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar,satmaya tavassut edenler,satın alanlar,taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve 200 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

             Madde 14 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Her kim,bu kanun hükümlerine muhalif olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak ve benzerlerini memlekete sokar,sokmaya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokulmasına tavassut eder veya bunları memlekette imal eder veya bir yerden diğer bir yere nakleder veya yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.

             Madde 15 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanun hükümlerine muhalif olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak ve benzerlerini satanlar,satmaya tavassut edenler,satınalanlar,taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

             Zabıtaca imaline müsaade edilen bıçak ve benzerlerini kullanma maksadı dışında satanlar,satmaya tavassut edenler,satınalanlar,taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı ceza hükmolunur.

             4 – 12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,3,4,5,12,13,14,15,16 ve Ek 1 )

             Madde 1 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçakların memlekete sokulması,imali,satılması,satın alınması,taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir.


395

 

             Madde 2 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             4374 sayılı kanunun ikinci maddesinin (d) bendi hükmü mahfuz kalmak üzere, ateşli silahlarla bunlara ait mermilerin ve dördüncü maddede imali menolunan bıçakların memlekete sokulması yasaktır.

             Madde 3 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Memleket içinde ateşli silahlarla mermilerinin imali 3763, 4374 ve 5591 sayılı kanunların hükümlerine tabidir.

             Madde 4 – (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)

          Memleket içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston,sustalı çakı ve benzerleriyle sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali memnudur.

             Bunlardan bir sanat veya meslekin icrası için kullanılması zaruri bulunanların imaline zabıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca damgalanmadıkça satışa çıkarılamaz.

             Munhasıran sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermileri, ev levazımatından olan veya tababet ve sanayide yahut tarımda kullanılan bıçaklarla benzerleri bu kanun hükümlerine tabi değildirler.

             Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.

             Madde 5 – (4/7/1956 tarih ve 6768 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yukardaki maddelerde ithali ve imali menedilen ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan bıçakların satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurulması memnudur.

             Bir sanat veya meslekin icrası için kullanılmasına zabıtaca müsaade verilen bıçaklar bu memnuiyetin dışındadırlar.

             Madde 12 – (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Her kim, bu kanunun şümulüne giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri memlekete sokar, sokmaya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokulmasına tavassut eder veya bunları 3763 ve 5591 sayılı kanunların hükümleri dışında memlekete imal eder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya memlekette imal edilmiş olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere nakleder veya yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse iki yıldan dört yıla kadar hapso-

lunur. Ve 1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

             Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı ile teşekkül vücuda getirenlerle, idare edenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında yedi yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur.

             İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işlemeleri halinde beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur.

             Bu madde tatbikatında 1918 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.

             Madde 13 – (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanun hükümlerine muhalif olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar, satmaya tavassut edenler, satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 500 liradan 2.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

             Madde 14 – (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Her kim, bu kanun hükümlerine muhalif olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak ve  benzerini  memlekete  sokar,   sokmaya   teşebbüs   eder   veya   bunların  memlekete sokulmasına  tavassut eder veya bunların memlekette imal eder veya bir yer-


396

 

den diğer bir yere nakleder veya yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

             Madde 15 – (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanunun hükümlerine muhalif olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak ve benzerlerini satanlar, satmaya tavassut edenler, satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve 250 liradan 1.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

             Zabıtaca imaline müsaade edilen bıçak ve benzerlerini kullanma maksadı dışında satanlar, satmaya tavassut edenler, satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı ceza hükmolunur.

             Madde 16 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanunun şumulüne giren maddelerin ithali hususunda 1918 sayılı kanunla ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri mahfuzdur.

             Ek Madde 1 – (30/6/197O tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Üniversite; resmi ve özel yüksek okul, akademi ve her türlü eğitim ve öğretim müesseselerinde; öğrencilerin toplu olarak ikamet ettikleri yurt ve benzeri yerlerde; derneklerle bunlara bağlı yerlerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde; her türlü spor müsabakalarının yapıldığı yerlerde; kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev veya lokavt yapılmakta olan işyerlerinde ve yukarda yazılı olan yerlerin müştemilatında:

             1. Bu kanuna aykırı olarak ateşli silahları, bunlara ait mermileri, 4 üncü maddede yazılı olan bıçak ve benzerlerini T.Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında, kanunda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur.

             2. Bu maddede gösterilen yerlerde,6136 sayılı Kanunun 13 ve 15 inci maddelerinde ve T. Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı olanları, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci bendlerinde gösterilen görevliler ile Ordu, Emniyet ve Jandarma mensupları dışında, ruhsatlı olsalar dahi,taşıyan veya bulunduranlar hakkında, kanunda daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.

             5 – 10/10/1980 tarih ve 2313 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Ek 3)

             Ek Madde 3 – (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulunun eski üyeleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, üyeleri ise üyelik sıfatlarının devamı süresince beyan edecekleri bir adet tabancayı taşımaya yetkilidirler.

             Bu şekilde beyan edilen tabancanın her ne surette olursa olsun başkasına devredilmesi, satılması, satın alınması yasaktır.

             6 – 23/6/1981 tarih ve 2478 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri:  (Madde numaraları: 2,4,7,10,11,12,14 ve Ek 2)

             Madde 2 – (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından  yapılacak  alımlar  ve  Barut  ve  Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av  Malzemesinin    İnhisardan   Çıkarılması   Hakkındaki   6551   Sayılı  Kanunun  hükümleri


397

 

saklı kalmak üzere ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve Savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin memlekete sokulması yasaktır.

             Ancak;

             A) Tek bir silaha mahsus olmak üzere;

             1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin (karşılıklı olmak koşulu ile),

             2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden lüzumuna binaen Dışişleri Bakanlığınca teklif olunan ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin (karşılıklı olma koşulu ile saptanan belirli tiplere göre),

             3. Dış temsilciliklerde güvenlik memuru olanlardan yurda kesin dönüş yapanların,

             B) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların,

             C) Yabancı devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri tarafından veya hükümetler adına kendilerine silahın hatıra olarak verildiğini belgeleyenlerin,

             Beraberinde getirdikleri silahların yurda sokulmasına müsaade edilir.

             Yukarıdaki fıkranın (C) bendine göre yurda sokulmasına izin verilen silahların satışı ve deviri yasaktır. Bu silahlar için yalnız bulundurma belgesi verilir.

             Yukarıdaki hükümler gereğince yurda sokulmasına izin verilmesi öngörülen silahların hangi esas ve koşullarla yurda sokulabileceği İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir.

             Madde 4 fıkra üç ve dört – (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

             Yivli av tüfekleri bu Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.

             Madde 7 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Ateşli silahları ancak:

             1 – Hususi kanunlarına göre silah taşıma salahiyetini haiz olanlar,

             2 – İcra Vekilleri Heyeti karariyle silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, Belediye, Özel İdare ve İktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve hizmetlileri,

             3 – İçişleri Vekaletince tesbit ve tayin edilecek esaslar dairesinde Vali veya Kaymakamlar tarafından verilecek izin vesikasını alanlar taşıyabilir veya bulundurabilir.

             Ateşli silahın munhasıran mesken veya iş yerinde bulundurulması maksadiyle yapılan talep üzerine ciddi bir mahzur yok ise izin vesikası verilmesi mecburidir. Bu vesika ateşli silahın bulundurulmasını tazammun edip taşımaya cevaz vermez.

             Ateşli silahla işlenen cürümlerden biri ile mahküm olanlara hiç bir suretle ateşli silah taşıma veya bulundurma izni verilemez.

             Mesken veya iş yerinde ateşli silah bulundurma için verilen izin vesikası harca tabi değildir.

             Madde 10 – (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Adli mercilerce müsaderesine karar verilen veya zabıtaca her hangi bir suretle ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar ayniyat makbuzu mukabilinde Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.


398

 

             Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Kumandanlığının ihtiyacı bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır.

             Madde 11 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin verilmesi mecburidir.

             Ek fıkra – (10/10/1980 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Ancak görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görevleri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için bulundurma izin belgesi aranmaz.

             fıkra üç - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Hatıra teşkil eden ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına veya nakline müsaadeyi tazammun edip üstte taşınmasına cevap vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin vesikalariyle birlikte satışı serbesttir. İstiyenler vesikalarını değiştirebilirler.

             Madde 12 fıkra üç ve dört: – (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşekkül kuranlarla, yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

             Ateşli silahın; tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otomatik veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.

             Madde 14 fıkra iki – (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve ellibin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.

             Ek Madde 2 fıkra iki – (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayan veya anılan Kanuna tabi olup da fiili imkansızlık nedeniyle suçüstü hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmayan daha ağır cezayı gerektiren başka bir suçla birlikte işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

             7 – 21/1/1982 tarih ve 2593 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:Ek 1)

             Ek Madde 1 bent (2) - (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2 – Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı Kanunun 13 üncü ve 15 inci maddelerinde  ve  Türk  Ceza  Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı olanları, 6136 sayılı  Kanunun 7 nci  maddesinin  birinci  ve ikinci bendlerinde gösterilenlerin dışın-


399

 

da, ruhsatlı olsalar bile taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanunda daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikibin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

             8 – 26/11/1986 tarih ve 3323 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 7)

             Madde 7 fıkra bir, bent (1) - (23/6/1981 tarih ve 2478 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             1. Devlet Başkanı,Hükümet Başkan ve üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar.

             9 – 12/5/1988 tarih ve 3448 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 2)

             Madde 2 fıkra bir – (23/6/1981 tarih ve 2478 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dışından yapılacak alımlar ile 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır.

           10 – 22/11/1990 tarih ve 3684 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 2,6,10, Ek Madde 1, Ek Madde 6, Ek Madde 7.)

             Madde 2 fıkra üç, dört, altı - (23/6/1981 tarih ve 2478 sayılı Kanunun hükümleridir.)

             Bu silahlar için bulundurma izin belgesi, şayet sahibinin silah taşıma yetkisi varsa taşıma izin belgesi verilir. Getirilen silah birden fazla ise sadece birisi için taşıma izin belgesi düzenlenir.                                    

             (A), (B), (C) bentleri uyarınca yurda sokulmasına izin verilen silahların devir ve satışı yapılamaz.

             Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtiyaç miktarına göre sırf sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunlara ait mermiler ile yivli av tüfeklerinin mermileri İçişleri Bakanlığınca izin verilmek ve kontrol edilmek şartıyla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ithal olunabilir. Bu şekilde ithal olunan silahlar anılan genel müdürlüğün demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların satış ve devri yapılamaz. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

             Madde 6 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Ateşli silahlarla mermilerinin yedinci ve sekizinci maddelerde yazılı istisnalar dışında memlekette satılması yasaktır.

             Madde 10 beşinci fıkra – (9/1/1985 tarih ve 3147 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu suretle iktisap edilen tabancalar hiçbir suretle satılamaz, devredilemez.


400

 

             Ek Madde 1 – (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yargı kuruluşlarına ait binalarda, her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda veya benzeri yerlerde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim veya yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı veya kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma ve yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev veya lokavt yapılmakta olan işyerlerinde veya ceza ve tutuk evleri ile her türlü Islah ve İnfaz Kurumlarında veya yukarıda yazılı kurumların eklentilerinde;

             1 – Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini, 4 üncü maddede yazılı olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanunda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur.

             2. (Değişik: 21/1/1982 - 2593/1 md.) Bu maddede belirlenen yerlerde bu Kanunun 13 üncü ve 15 inci maddelerinde ve Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı olanları, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü bentlerinde gösterilenler ve üçüncü bendinde gösterilenlerden;

             a) Adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar,

             b) Valiler, vali muavinleri, kaymakamlar ve bucak müdürleri,

             c) Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları,

             d) Görevlerinin gereği olarak bulunanlar,

             Dışında, ruhsatlı olsalar bile taşıyan veya bulunduranlar, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikibin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

             Ek Madde 6 – (12/5/1988 tarih ve 3448 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Milli İstihbarat Teşkilatının demirbaş silahları ve mermileri ile teşkilat mensuplarının silahları ve mermilerinin temini veya resmi görevle yurt dışına gittiklerinde bir defaya mahsus olmak üzere getirecekleri silah ve mermilerinin yurda sokulmasına dair usul ve esaslar Milli İstihbarat Teşkilatının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanca onaylanan yönetmelikte belirtilir. Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmaz.

             Bunların kayıt ve tescili, merkezde toplu olarak mer'i mevzuat çerçevesinde yapılır.

             Ek Madde 7 – (12/5/1988 tarih ve 3448 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermileri ithal eder veya ettirir. Bu silahlar, bu Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış kişilere satılır.

             Satış şekli, bedeli, satıştan sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanılış biçimi ile bununla ilgili diğer hususlar adı geçen idarenin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

             11 – 29/8/1996 tarih ve 4178 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (madde numarası: Ek madde 8.)

             Ek Madde 8 fıkra bir – (12/5/1988 tarih ve 3448 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeline görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabilinde zati demirbaş silah olarak satılır. Satılan silahların ayrılma, ihraç ile benzeri sebeplerle personelden geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve şartları, zayii, hasar, onarım, kadro standardı dışında bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle tespit olunur.


400-1

 

             12 – 23/2/2000 tarih ve 4534 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 7, 10, Ek Madde 8)

             Madde 7, fıkra bir, bend (4), alt bend (A), fıkra iki ve son fıkra – (23/6/1981 tarih ve 2478 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             4.A) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay ve astsubaylar.

             Emekli subay ve astsubaylar ilgili Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Gene Komutanlığının kayıtlarına geçmek ve bu makamlarca verilen kimlik kartlarına işlenmek şartıyla ateşli silah taşıyabilir veya bulundurabilirler. Bu şekilde düzenlenen kimlik kartları taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer.

             Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlara; affa uğramış olsalar bile hiçbir suretle ateşli silah taşıma veya bulundurma izni verilemez.

             Madde 10, fıkra üç – (23/6/1981 tarih ve 2478 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen  kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen kişilere bedel takdiri suretiyle ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığı ile satmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.

             Ek Madde 8, fıkra bir – (29/8/1996 tarih ve 4178 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabili zati demirbaş silah olarak satılır.Satılan silahların ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle personelden geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle tespit olunur.

             13 – 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: Ek Madde 8 ve 10)

             Ek Madde 8  fıkra iki ve üç– (12/5/1988 tarihli ve 3448 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu Kanuna göre yapılan satışlardan elde edilen Türk Lirası ve döviz karşılığı, bütçenin (B) işaretli cetveline gelir ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin özel tertibine ödenek kaydolunur.   

             Bu suretle elde edilen gelirin yılı içinde harcanmayan miktarları ertesi yıla devredilir ve özel tertipte yer alan bu ödenek Genel Müdürlükçe silah ve mermi ile yedek parça alımında kullanılır.

             Ek Madde 10 fıkra üç– (12/5/1988 tarihli ve 3448 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birinci ve ikinci fıkralara göre satışlardan elde edilen gelirler Ek 8 inci madde esaslarına göre kullanılır.


400-2

 

            14 – 29/6/2006 tarihli ve 5529  sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarasıı: 7)

             Madde 7 fıkra üç- (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.) 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilerin taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler harca tabi değildir.

15 – 23/1/2008 tarihli ve 5728  sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 6,7,11,12,13,14,15,Ek Madde 1 ve 2.)

Madde 6 – fıkra iki- (22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.

Madde 7- fıkra yedi-(23/2/2000 tarihli ve  4534 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlara (…)(1); affa uğramış olsalar bile hiçbir suretle ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemez.

Madde 11 - fıkra beş- (23/6/1981 tarihli ve  2478 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bendleri kapsamındaki silahların satışı yapılamaz.

Madde 12 – (12/6/1979 tarihli ve  2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları Türkiye’de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolu Hakkındaki 3763 ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 sayılı Kanunların hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis ve onbeşbin liradan altmışbin liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.

Üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işlemeleri halinde sekiz yıldan oniki yıla kadar ağır hapis ve yirmibeşbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

(Değişik üç ve dördüncü fıkra: 23/6/1981 – 2478/6 md.)

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşekkül kuranlarla yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş  yıla  kadar  ağır  hapis  ve  ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.Bu fıkrada yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur.

(1)    Bu fıkrada yeralan “mermi yatağı dahil mermi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca veya” ibaresi, 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

 

 


 

400-3

 

Ateşli silahın tüfek veya (...) (1) seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tüfek veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.

   Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.

   Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların yapımında veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerin başkasına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zoralımına hükmolunur. (2)

Madde 13 – (12/6/1979 tarihli ve  2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

             Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.

             Bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasıdır.

             Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasıdır. (2)

Madde 14 – (12/6/1979  tarihli ve  2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Her kim, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık ederse iki yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Az vahim hallerde hükmolunacak ceza yarı oranında indirilir.

             (Değişik: 23/6/1981 - 2478/7 md.) Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve ellibin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur.

 

——————————

(1)    Bu fıkrada yeralan "mermi yatağı dahil mermi kapasitesi 10 adetten fazla tabanca veya" ibaresi, 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

(2)    Bu hükmün uygulanmasında ek 5 nci maddeye bakınız.

 


 

400-4

 

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işlemeleri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır.

Bıçak veya başkaca aletlerin veya benzerleri ile bunların yapımında veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerin, başkasına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zoralımına hükmolunur.

Madde 15 – fıkra bir-(12/6/1979 tarihli ve  2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve üçbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

Ek Madde 1- fıkra dört- (22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun hükmüdür.)(A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişiler eylemleri başka bir cezayı gerektirmiyorsa ikiyüzbin liradan beşmilyon liraya kadar ağır para  cezası ile cezalandırılır, ayrıca silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.

Ek Madde 2 – (12/6/1979  tarihli ve  2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki yer ve aynı kanunun dördüncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır.

             (Değişik: 23/6/1981 - 2478/8 md.) Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayan veya anılan Kanuna tabi olup da fiili imkansızlık nedeni ile suç üstü hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmayan başka bir suçla birlikte işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

 


 

401

 

    6136 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

               YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

--------------             ---------------------------------------------------------------          -------------------

     2390                                                           –                                                               25/3/1934

     6768                                                           —                                                             11/7/1956

     6910                                                           —                                                             16/2/1957

     1308                                                           —                                                               8/7/1970

     2249                                                           —                                                             22/6/1979

     2313                                                           —                                                           11/10/1980

     2478                                                           —                                                             25/6/1981

     2593                                                           —                                                             27/1/1982

     2848          1 inci maddesi ile 2305 sayılı Kanuna eklenen ek

                       geçici 2 nci madde 29/9/1980 tarihinden geçerli

                       olmak üzere                                                                                               18/6/1983

 

                       Diğer hükümleri                                                                                         18/6/1983

     3147                                                           — 18/1/1985

 

     3323                                                           —                                                             3/12/1986
06 Haziran 2014, Cuma 23:37
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.