18 Eylül 2021 Cumartesi

Danıştay 12. Daire 1995/9674 E., 1997/293 K.Danıştay 12. Daire 1995/9674 E., 1997/293 K.

·  GEÇMİŞE YÖNELİK HAKLAR

·  GÖREVE İADE

·  MEMUR SUÇLARI

·  ZİMMET SUÇU

·  2709 S. 1982 ANAYASASI [ Madde 125 ]

"İçtihat Metni"

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Vekili: Av…

… Karşı Taraf : ...
 

Vekili Av. ...
 

İsteğin Özeti : Tahsildar olarak görev yapmakta iken görevi ile ilişiğinin kesilmesine neden olan zimmet suçundan beraat eden davacı, göreve iadesi isteminin reddine ilişkin işlemin iptalinden sonra, açıkta kaldığı döneme ilişkin parasal kaybının görevine son verildiği tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte toplanı 110.304.638 TL. nin tazminine karar verilmesi istemi ile dava açmıştır.
 

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 1.3.1995 günlü,E.1994/242, K:1995/326 sayılı kararı ile, Anayasanın 125. maddesinde yer alan buyurucu kurallara göre idarelerin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü oldukları, hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan işlem nedeniyle doğmuş olan zararın davacıya ödenmesi gerektiği, ara kararına verilen yanıtlardan davacının göreve iadesi istemi ile yaptığı başvuru ile göreve başlatıldığı tarihler arasında yoksun kaldığı parasal tutarın 27.164.140.- lira olduğu anlaşıldığından bu miktarın davacıya ödenmesi gerektiği, fazlaya ilişkin istemde ise isabet bulunmadığı gerekçesi ile, 27.164.140.-TL'nin, davacının davalı idareye göreve iadesi için başvurduğu tarihten itibaren yürütülecek yasal faiziyle ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.
 

Davalı idare, idari işlem tesisi ile adli yargılamanın birbirinden bağımsız olup sonuçları itibariyle birbirlerini doğrudan etkilemediklerini, 3817 sayılı Yasa kapsamında göreve iadesine karar verilenlere geçmişe yönelik hak verilmeyeceğini ileri sürmekte idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
 

Savunmanın Özeti: Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
 

Danıştay Tetkik Hakimi: Birgül Karabatak
 

Düşüncesi: İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
 

Danıştay Savcısı F.Günsel Taner
 

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
 

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 

TÜRK MİLLETİ ADINA
 

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
 

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 1.3.1995 günlü, E:1994/242, K:1995/326 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına. 6.2.1997 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
19 Kasım 2014, Çarşamba 14:32
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.