27 Mayıs 2022 Cuma

Girişimcilik Eğitim Programı - Katılım belgesi
Girişimcilik Eğitim Programı - Katılım belgesi


Program eğiticisi ve il müdürlüğü onayı bulunan devam çizelgesi ile UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi ve UGE Sonuç Raporu, programın tamamlandığı tarihten sonraki en geç beş iş günü içinde, il müdürlüğü tarafından KOSGEB Hizmet Merkezine gönderilecektir. KOSGEB Hizmet Merkezi; temel eğitim içeriğinin tamamının gerçekleştirilmiş ve her bir katılımcının temel eğitim süresinin en az yüzde doksanına katılmış olduğunu kontrol ederek katılımcı listesini en geç beş iş günü içinde onaylar veya düzeltme isteyebilir. Sonucu yazı ile il müdürlüğüne bildirir. Listede yapılması istenen düzeltme beş iş günü içinde tamamlanmalıdır. KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından onaylanmış olan UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesinde bulunan katılımcılara il müdürlüğü, KOSGEB Hizmet Merkezi ve yüklenici tarafından imzalanan UGE Katılım Belgesi verilir.  Bu belge, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği’ne başvuruda kullanılacak bir belge niteliğindedir.

15. Diğer Hususlar

a)     Programa ilişkin olarak bu genelge ekinde yer almayan ekler, KOSGEB internet sayfasından temin edilecek ve Kurum logosu eklenerek kullanılacaktır.

b)     Programı giderleri, katılımcı başı ders saat maliyeti ile katılımcıların aldığı toplam ders saatinin çarpılması ile bulunan meblağı kapsar.

c)     Program süresince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamı dışında kalan katılımcılara katıldıkları her bir fiili gün için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda katılımcı zaruri gideri ile kısa vadeli sigorta kolları kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ve durumlarına uygun olarak genel sağlık sigortası primleri Kurum tarafından ödenir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki katılımcılara (tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalılar hariç) ve emeklilereise katılımcı zaruri gideri ödenmez ve ilgili mevzuatında aksi yönde bir hüküm olmaması halinde kısa vadeli sigorta kolları kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile durumlarına uygun olarak genel sağlık sigortası primleri Kurum tarafından ödenir. Bu kapsamda tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi, katılımcı zaruri gideri ve durumlarına uygun olarak genel sağlık sigortası primleri Kurum tarafından ödenir.

d)     Katılımcı zaruri gider ödemelerinin, katılımcılara ait devam çizelgelerinin yüklenici tarafından Kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde (mücbir sebepler dışında) gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Katılımcılara yapılan ödemeler için il müdürlüğü banka veya PTT aracılığı ile ödeme yaparken eğer ödeme yapan kurum ile anlaşabilirse katılımcılara hesap açtırılmadan TC Kimlik numaraları ve ödeme miktarlarının olduğu liste kullanılarak ödemeleri yaptırabilir. Bu şekilde yapılan ödemelerde katılımcıların herhangi hesap açtırmak zorunda olmadan banka veya PTT şubelerinin herhangi birinden ödemelerini almaları mümkündür. Bu yöntem tercih edilirken katılımcılara yapılacak ödemede banka veya PTT’nin herhangi bir kesinti yapmaması veya çeşitli adlarla ücret almaması amaçlanmaktadır. Ancak aksi durum söz konusu ise katılımcılardan banka veya PTT’de hesap açmaları istenecektir. Bu konudaki uygulamaya il müdürlüğü karar verecektir. Ödemeler sırasında katılımcıların mağdur olmaması için her türlü tedbiri il müdürlüğü almak zorundadır.

e)     Özel kanunlar ve/veya uluslararası sözleşme/anlaşmalar ile izin verilen kurum/kuruluşlar ve uluslararası kaynak kullanılarak ve/veya özel düzenlemeye istinaden gerçekleştirilen girişimcilik eğitim programlarında; eğitim süreleri, eğitim programları ve program içerikleri ile mezuniyet belgelerine ilişkin hükümler ayrıca belirlenebilir.

f)      Yüklenici tarafından; iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için tedbir alınmayan eğitim mekânlarında, teorik eğitim ve atölye çalışması yaptırılmayacaktır. Gerekli önlemlerin alınmaması sonucu oluşacak bedensel ve ruhsal zararlardan Kurum sorumlu olmayacak, olumsuz durumlardan Yüklenici sorumlu olacak, bütün tedavi giderleri ile tazminatlar Yüklenici tarafından ödenecektir.

g)     Programlarda bulunan iş fikirleri ve hazırlanan iş planları yüklenici, eğitici ve Kurum ve program yöneticileri tarafından üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

h)     Yüklenici ve katılımcılar, program ile ilgili bilgi ve belgelerden kişisel verilerin güvenliği kapsamında olanlar ile hizmete özel veya gizli olanlarını başkaları ile paylaşamazlar ve başka amaçlarla kullanamazlar. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
27 Kasım 2014, Perşembe 00:19
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.