07 Aralık 2021 Salı

HARCIRAH KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİHARCIRAH KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

 

            

          Kanun Numarası                     : 6245

          Kabul Tarihi                            : 10/2/1954

          Yayımlandığı R.Gazete            : Tarih: 18/2/1954 Sayı: 8637

          Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 3Cilt: 35 Sayfa: 321

 

             1 – 25/6/1958 tarih ve 7145 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1)

             Madde 1 bent (b) – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             b) Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hariç);

             2 – 12/1/1959 tarih ve 7187 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 14)

             Madde 14 bent (5) – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere (Yanlız gidiş ve dönüşleriiçin).

             3 – 13/12/1960 tarih ve 159 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 58)

             Madde 58 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             115/2/1937 tarih ve 3135 sayılı kanun mucibince verilecek harcırah miktarı, her sene bütçe kanunlariyle tesbit olunur. Ancak, bu miktar senelik ödenek yekü nunun % 40 ından aşağı ve % 50 sinden fazla olamaz.

             4 – 11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3, 4, 6, 7, 8,16, 17, 18, 22, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)

             Madde 3 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanunda geçen:

             a) Kurum tabiri: Birinci maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseseleri,

             b) Memur tabiri: Barem kanunları hükümlerine tabi olan aylıklı ve ücretli kimseleri;

             c) Hizmetli tabiri: Barem Kanunu hükümlerine tabi olmıyan daimi veya muvakkat müstahdemlerle kurumlarda yalnız ödenek veya gündelik mukabili çalışan kimseleri;

             d) Aile efradı tabiri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren hadise sırasında evlilik bağiyle bağlı olduğu eşi ile, yardım etmemesi halinde zarurete düşecek olan usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;


416

 

             e) Bagaj tabiri: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup resmi vazife için istimal olunabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan zati eşyasından mütat surette taşınması mümkün olanları;

             İfade eder.

             Madde 4 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanunda zikredilen ahvalde ancak:

             1. Birinci maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı kurumlardan aylık, ücret, ödenek ve yevmiye alan memur ve hizmetlilerle aileleri efradı ve aynı kurumlarda fahriyen çalışanlara;

             2. Uhdelerinde her hangi resmi bir vazife bulunmamakla beraber kurumlarca muvakkat bir vazife ile tavzif olunanlara;

             3. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara ve bunların ailesi efradına;

             4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve aileleri efradına;

             5. Memur veya hizmetlinin vefatında ailesi efradına, çocuklara tefrik olunacak memur ve hizmetlilere;

             6. Mahküm veya mevkufların sevkine memur edilen jandarmalara;

             7. Re'sen veya isteği üzerine emekliye ayrılanlara tekrar hizmete alınmaları dolayısiyle kesilmiş olan emekli aylıkları iadeten tahsis olunanlara ve bunların ailesi efradına;

             8. Milli ve resmi spor temasları dolayısiyle seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

             9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek ordu mensuplarına ve bunların memlekette bırakacakları aile efradına;

             10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aileleri efradına;

             Harcırah verilir.

             Ancak :

             Becayiş olunanlarla bu kanunda aksine sarahat bulunmadıkça hizmetlilerden hademe, odacı, bekçi, kolcu, evrak dağıtıcı, işçi gibi mahallen temin ve tavzifleri mümkün ve mütat olan kimselere yeni veya açıktan vekaleten tayin veya nakil veyahut da vazifeye son verilme ve emeklilik hallerinin icabettirdiği seyahatler dolayısiyle ve vefatlarında aileleri efradına;

           Harcırah verilmez.

            Madde 6 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Harcırah, bu kanunda aksine sarahat bulunmadıkça, gidip gelmeye en müsait ve takibi mütat olan yolun daha az masrafı icabettireni üzerinden verilir.

             Bu yol, seyahatte geçen müddete göre memur veya hizmetlinin ve ailesi için ödenmesi lazımgelen yevmiye ile nakil vasıtası ücretleri yekünu nazarı itibara alınmak suretiyle memur veya hizmetlinin mensup olduğu dairece tesbit olunur

             Ancak iki mahal arasında hem muayyen tarifeli ve hem de gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtası işlemekte ise harcırah muayyen tarifeli nakil vasıtasına göretahakkuk ettirilir.

             Birinci fıkraya göre takibedilmesi lazımgelen yoldan başka bir yol takibi veya muayyen tarifeli nakil vasıtalarından başka bir vasıta ile seyahat edilmesinin işin icabına göre zaruri bulunması halinde, mütat yol veya muayyen tarifeli nakil vasıtasından başka yol ve vasıtaya ait masrafların kabulü merkezdeamiri ita veya bu  durumda olan  amirlerin,  taşrada  memur veya hizmetlinin mensup olduğu ku-


417

 

rumun amiri itası mevkiinde olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

             Madde 7 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Harcıraha istihkakta, işgal edilen kadroya ait tutarlar esastır. Ancak kadro aylığı karşılık gösterilmek suretiyle yapılan tayinlerde müktesep hak olarak alınan aylık veya ücret tutarları nazarı itibara alınır.

             Hizmetlilerin harcırah, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerinin, yevmiyeile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 mislinin tekabül ettiği en yakın aylık veya ücret tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki, ücretli ve gündelikli olan hizmetlilerin harcırahları, hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurla– ra verilen miktarı geçemez.

             Terfian tayin edilenlerin harcırahı, yeni vazifelerine yapılan tayin şekline göre terfi ettikleri derece üzerinden birinci fıkradaki esaslar dairesinde ödenir.

             Vekaleten veya muvakkat kaza yetkisi ile başka bir mahalle gönderilenlere, asli vazifelerine ve gönderildikleri vazifenin kadro aylığına göre bu madde hükümlerine tevfikan verilmesi lazımgelen harcırahtan fazla olanı ödenir.

             Madde 8 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Uhdelerinde bu kanuna göre harcırah verilmesini icabetirecek bir vazife bulunmıyanlardan; bu kanuna tabi kurumlarca muvakkat bir vazife ile tavzif edilen kimselere verilecek yol masrafı ve yevmiye, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar nazarı itibara alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve yevmiyeye kıyasen,ilgili dairece takdir olunur. Ancak ilgili Vekaletin teklifi ve Maliye Vekaletinin muvafık mütalaası üzerine bu gibi kimselerden icabedenlere 4 üncü dereceden daha yüksek dereceli memurların müstahak bulunduğu yol masrafı ve yevmiye verilebilir.

             Mukavele ile istihdam edilip de mukavelede kendilerine verilecek harcırah hakkında hususi hükümler bulunan kimseler hakkında madde hükmü tatbik olunmaz.

             Madde 16 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Seferberlikte veya fevkalade hallerde aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılacak veya yasak olan veya olmıyan bir bölgeden bu nevi bir bölgeye tayin veya naklolunacak askeri şahısların aile efradı için 45 inci maddenin son fıkrası ile 46 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükümleri de nazarı itibara alınmak suretiyle;

             a) Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bölgelerden çıkarılacak aile efradına ikamet edecekleri yere kadar;

             b) Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan yerden yasak edilmiş olmıyan bir yere tayin edilenlerin aile efradı için, bunların (a) fıkrasındaki ikamet yerlerinden yeni vazife mahalline kadar;

             c) Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bir yerden yine böyle bir yere tayin edilenlerin aile efradı için, bunların evvelce oturduğu yerden ikamet edecekleri yeni mahalle kadar;

             d) Aile ile birlikte oturulması yasak olmıyan bir yerden yasak olan bir yere tayin edilenlerin aile efradı için, eski vazife mahallinden ailenin ikamet edeceği yere kadar;

             e) Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılmış olan aile efradının, yasağın ref'i üzerine tekrar yerlerine avdetleri halinde, bunlara (a) fıkrasına göre harcırah verilmiş olan yerden eski yasak yere kadar;

             Aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.


418

 

             Madde 17 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Milletlerarası anlaşmalar gereğince askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu mensuplarına verilecek harcırahın miktarı İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.

             Yabancı memleketlere gönderilecek bu birliklere mensup subay, askeri ve sivil memur ve hizmetlilerle astsubayların bu durumlarının devamı sırasında harcıraha müstahak aileleri efradını Türkiye sınırları dahilinde ikamet edecekleribir mahalle kadar gönderenlere bir defaya mahsus olmak üzere 45 inci madde esasları da uygulanmak suretiyle aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.

             Yabancı memleketlere gönderilen birliklere mensup subay, askeri ve sivil memurlarla hizmetliler ve astsubayların hava değişimi maksadiyle ana vatana gelmelerini icabettiren hallerde bunlara, ailelerinin bulunduğu veya raporlarında yazılı hastalıklarının fennen icabettirdiği mahallere kadar geliş ve dönüşleri için bu kanuna göre yol masrafı ve yevmiye verilir. Aynı maksatla ana vatana gelen ve dönen erler ödenecek yol masrafları ile yevmiyeler İcra Vekilleri Heyetince tespit olunur.

             Yukarki fıkra gereğince hastalık icabı başka bir mahalde oturmaları fennen zaruri olan ordu mensuplarının bu mahallere kadar gelecek harcıraha müstahak aile efradına azimet ve avdetleri için yalnız yol masrafı verilir.

             Madde 18 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Memurlardan :

             a) Mesleki kıyafetleri veya vazifelerine ait sıhhi ehliyetleri tesbit edilmek üzere;

             b) Kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için;

             c) Hava değiştirme veya kanunları gereğince sağlık müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavi maksadiyle;

             Başka mahalle gönderilenlere gidiş ve gelişleri için yol masrafı ve mesleki kıyafet, sıhhi ehliyet tesbiti ve imtihan ve ayakta tedavi için gönderilenlere ayrıca yevmiye verilmekle beraber ayakta tedavi görenlere ikamet ettikleri yer ile tedavi müessesesi arasındaki mütat nakil vasıtası ücretleri de ayrıca ödenir. Ancak (a) ve (b) bentlerinde sayılan hallerde (Yolda geçen müddetler hariç) bir haftadan fazla yevmiye verilemez.

             Madde 22 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Harp zaruretleri dolayısiyle memuriyet mahallerini terketmeye mecbur olan memur ve hizmetlilerden (4 üncü maddenin son fıkrası şümulüne giren hizmetlilerdahil) kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın vilayet veya kaza merkezine iltica edenlere o mahallere kadar bu kanun hükümleri dairesinde yol masrafı ve yevmiye verilir. Ancak bunlar bu mahallere aileleri ile birlikte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer değiştirme masrafı daödenir. Bunların vazife mahallerine avdetlerinde aynı suretle harcırah tesviye olunur.

             Madde 28 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             (48 inci madde şümulüne girenler hariç olmak üzere) şehir ve kasabaların belediye hudutları dahilinde bir vasıta ile gidilmesi icabeden bir mahalle vazifeile gönderilenlerin yol masrafı; bu mahaller arasında mütat olan vesaire göreyapılacak hakiki masraf üzerinden verilir.

             Müstacel ve zaruri ahvalde, daire amirinin tasvibi ile bu mahallere mütat vesaitten gayrı vasıtalarla gidilmesi halinde bu vasıta için yapılacak hakikimasraf, yol masrafı olarak ödenir.


419

 

             Madde 29 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yurt dışında daimi ve muvakkat vazife seyahatlerinde ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere aylık ve ücret tutarları 475 lira ve daha fazla olanlara birinci mevki, 475 liradan aşağı olanlara da ikinci mevki tren, vapur ve uçak bilet parası ile otomobil, araba, kayık ve sair nakil vasıtaları ve hamal ücretleri için ihtiyar olunan hakiki masraflar yol masrafı olarak ödenir. Bu ka– nuna bağlı (1)sayılı cetvelin 7 numaralı notundaki esaslar dış memleketlerde hususi otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da uygulanır.

             Bu maddeye göre verilecek yol masrafı muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle seyahatte bu vasıtaların Türkiye'deki aktarmasız hareket mebdeinden ve memuriyet merkezi bu mebde ile hudut arasında bulunanlar için vasıtanın güzergahında memuriyet merkezine en yakın tevakkuf mahallinden; muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalariyle seyahatte yol üstünde hududa en yakın vilayet veya kaza merkezinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket mebdei– ne,en yakın tevakkuf mahalline veya hududa en yakın kaza veya vilayet merkezinekadar olan yolculuklar hakkında bu kanunun yurt içi seyahatlerine ait hükümleri tatbik olunur.

             Madde 33 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanun gereğince verilecek yurt içi yevmiyelerinin miktarı her sene bütçekanunları ile tesbit olunur. Ancak bu yevmiyeler:

             a) Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, vekiller ve mebuslar ile Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi hariç olmak üzere memur ve hizmetliler için 6 liradan aşağı düşmemek kaydiyle  - aylık veya ücret tutarının % 3 ünden az ve % 6 sındançok;

             b) Bu kanuna tabi kurumlarca mıntaka merkezleri haricine vazife ile gönderilecek alelümun müfettiş ve müfettiş muavinleriyle Maliye Vekaleti hesap uzman ve uzman muavinleri ve vekaletler merkez teşkilatına dahil kontrolörler, bankalar yeminli murakıpları, senelik hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek Divanı Muhasebat murakıp ve muavinleriyle Baş vekalet Umumi Murakabe Heyeti uzman ve uzman muavinleri için - 15 liradan aşağı olmamak kaydiyle  - aylık veya ücret tutarlarının % 3,5 inden az ve %7 sinden çok;

             Olamaz.

             Ancak, (b) fıkrası gereğince verilecek yevmiyeler, teftiş heyeti reisi veya müdürleriyle, Hesap Uzmanları Kurulu Reisi için 3 üncü derece, diğerleri için 4üncü derecedeki Devlet memurlarının aylık tutarlarına tekabül eden miktarlarıgeçemez.(1)

             Madde 34 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yabancı memleketlerde yapılacak daimi vazife seyahatleri ile muvakkat vazife seyahat ve ikametlerinde memur veya hizmetliye ödenecek yevmiyenin, iç yevmiyelerin en çok kaç misli üzerinden verilebileceği her yıl bütçe kanunları ile tesbit olunur.

             Gidilecek memlekete, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarlariyle izam sebeplerine göre bu azami hadleri aşmamak üzere iç yevmiyelere tatbik olunacak emsaller Maliye Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur.

——————————

(1)    (b) fıkrasında sayılan memuriyetlere 26/12/1960 tarih ve 181 sayılı Kanunla"Bankalar Yeminli Murakıp Muavinleri" de eklenmiştir.


420

 

             Madde 36 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Mahküm veya mevkufların sevkine memur edilen veya refakat vazifesiyle mensup olduğu vilayet mıntakası haricine çıkan jandarma eratına verilecek yevmiye İçişleri ve Maliye vekaletlerince müştereken tesbit olunur.

             Madde 37 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

                Mesleki bilgilerini artırmak maksadiyle vazife mahallerinden başka mahallerde açılan kurs veya mekteplere gönderilenlere yatacak yer temin edilip edilemediğine göre verilecek yevmiye,muvakkat vazife ile gönderilen emsallerine verilen yevmiyenin 1/2 sini tecavüz etmemek ve 4 liradan aşağı olmamak üzere, Maliye Vekaleti ve ilgili vekaletçe müştereken tesbit olunur. Bunlardan iaşe edilenlerin iaşe bedelleri yevmiyelerinden mahsup edilir.

             Madde 39 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Şehir ve kasabaların belediye hudutları dahilinde resmi bir vazife ile muvakkaten bir tarafa gönderilenlere yevmiye verilmez. Şehir ve kasaba belediyehudutları haricindeki bir yere aynı sebeple gönderilenlerden buralarda öğle ve akşam yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 vegeceyi de geçirenlere tam yevmiye verilir.

             Madde 41 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Muvakkat vazife mahallinde kurumlarca temin edilen ikamete mahsus yerlerde veya kara veya deniz nakil vasıtalarında ve ordu evlerinde parasız yatanların bu kanuna göre müstahak oldukları yevmiyelerinin 1/3 ü tenzil olunur.

             Bu ikamet dolayısiyle ücret veya kira alındığı takdirde yukarki fıkraya göre yapılacak tenzilat ile fiilen ödenen kira miktarı arasındaki fark kesilir.

             Madde 42 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yurt içinde ve dışında muvakkat bir vazife ile başka bir mahalle gönderilenlere bu kanuna göre verilecek yevmiyeler, bu mahalle varış tarihinden itibaren ilk 90 gün için tam ve müteakip müddet için 2/3 nispetinde ödenir.

             Yurt içinde muvakkat vazife mahalline varış tarihinden itibaren bir yıllık devre zarfında aynı yerde,aynı iş için aynı şahsa 180 günden fazla yevmiye verilemez. Muvakkat vazifede yapılacak inkıtalar bu müddeti veya gündelik nispetinitezyide müessir olamaz.

             Yevmiyeleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tesbit edilenlerle 50 ncimaddede zikrolunanlar ve etüd ve inşaat maksadiyle arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topoğraf ve bunlarlarla birlikte çalışması zaruri bulunan diğer memur ve hizmetliler hakkında bu madde hükmü tatbik olunmaz.

             Madde 44 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Aile masrafı, aile efradından her biri için memur ve hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları nakil vasıtası ücretinin tamamı ile yevmiyesinin yarısından terekküb eder.

             Ancak, munhasıran otomobil veya araba kiralanması suretiyle gidilmesi mümkün olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile efradından dördü için ayrıca nakil vasıtası ücreti ödenmez.

             45 inci maddenin son fıkrası hükmü o fıkrada yazılı hallerde aile efradından birisinin yevmiyesi hakkında da uygulanır.


421

 

             Madde 45 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yurt içinde yer değiştirme masrafı beher kilometre veya deniz mili için,verilecek miktar ile memur veya hizmetlinin harcıraha müstahak ailesi efradı bulunup bulunmadığına göre ödenecek miktarın yekünunden teşekkül eder. Beher kilometre veya mil başına verilecek miktar her sene bütçe kanunlariyle tesbit olunur. Ancak bir kilometre ve deniz mili başına verilecek para, aylık veya ücret tutarları 475 lira veya daha fazla olan memur ve hizmetlilerin şahısları için 20 kuruşla harcıraha müstahak aile efradından beheri için 5 kuruştan ve daha az aylık ve ücretli olanların şahısları için 15 kuruşla harcıraha müstahak aile efradından her biri için keza beş kuruştan aşağı olamaz.

             Şu kadar ki, yer değiştirme masrafı verilmesini icabettiren yolculuğun bulunulan kaza hududu haricine vaki olması şartiyle, kilometre ve deniz mili hesabiyle verilecek paranın baliği, harcıraha müstahak aile efradı bulunan memur ve hizmetliler için 45 liradan ve bulunmıyanlar için de 30 liradan düşük olamaz.

             Yer değiştirme masrafının aile efradı bulunup bulunmadığına göre ödenecek kısmı, harcıraha müstahak aile efradı bulunmıyan memur ve hizmetliler için bunların bu kanuna göre müstahak bulundukları yevmiyenin iki katı ve bulunanlar içindört katından ibarettir. Ancak yer değiştirme masrafı verilmesini icabettirenseyahat aynı kaza hudutları içinde vaki olursa bu miktar seyyanen ve yevmiyeniniki katı olarak verilir.

             11, 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile efradının memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu başka mahalden avdetleri dolayısiyle harcırah verilmesi derpiş edilmiş olan hallerde, aile efradına verilecek yer değiştirme masrafı bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.

             Madde 46 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yurt içinde yer değiştirme masrafının hesabında nazarı itibara alınacak kilometre veya deniz mili, iki mahal arasında gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu esas tutularak bulunur.

             16 ncı maddenin b,c, ve d bentlerinde yazılı hallerde nazarı itibara alınacak kilometre veya deniz mili, askeri şahısların vazife ve aileleri efradının ikamet yerlerinden yeni vazife veya ikamet yerine kadar olan en kısa kara ve deniz yolu mesafelerinin mecmuunun yarısıdır. 25 inci maddede yazılı halde de bu esas uygulanır.

             Madde 47 – (10/2/1954 ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanunun yer değiştirme masrafı verilmesini tecviz ettiği hallerde yabancı memleketlere veya bu memleketlerden yurda yapılacak seyahatlerde, bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı miktardaki eşya için ihtiyar olunacak hakiki nak–liye masrafları, yer değiştirme masrafı olarak ilgiliye ödenir.

             Madde 48 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Belediye hudutları dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, tebliğ memuru, müvezzi, muakkip, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere yevmiye ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere birinci maddenin a,b ve c bentlerinde yazılı kurumlar tarafından işletilen nakil vasıtalarında seyahat için bu kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir.

             Bu kartların kimlere, hangi mıntaka ve vasıtalar için ve hangi şartlarla verileceği Ulaştırma, İçişleri ve Maliye Vekaletlerince müştereken tesbit olunur.


422

 

             Madde 49 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Şehir ve kasabaların belediye hudutları dışında ve muayyen bir vazife sahası dahilinde seyyar olarak vazife gören müvezzi, muakkip, mübaşir, sağlık memuru sağlık koruyucusu, köy grup ebesi, mücadele memuru, muhafaza memuru, takip memuru, koruma memuru, tahsil memuru, tahsildar, gezici başöğretmen, öğretmen ve tarım memuru gibi memur ve hizmetlilere yevmiye ve yol masrafı verilmez.

             Bu gibilere asıl istihkaklarına ilaveten aylık veya ücret tutarlarının hizmetlilerde ücrete en yakın aylık tutarının % 30 undan fazla olmamak üzere alakalı vekalet ile Maliye Vekaleti arasında tesbit edilecek bir tazminat verilir.

             Dairesinin teklifi üzerine mahalli en büyük mülkiye amirleri bu kabil memurve hizmetlileri hayvan (At veya Katır) beslemeye veya bisiklet almaya mecbur tutulabilir. Bu takdirde bunlara, bir senelik tazminat miktarını geçmemek üzere, hayvan veya bisiklet satınalmaya yetecek kadar avans verilebilir. Bu avans,tediyeyi takibeden aydan itibaren alakalının bu maddeye göre tahakkuk edecek tazminatının her ay yarısı kesilmek suretiyle tahsil olunur.

             Madde 50 – (10/2/1954 tarih 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilerden (4 üncü maddenin son fıkrası şümulüne girenler dahil) 1, 2, 3 ve 5 numaralı bentlerde yazılı olanlara her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için ve 4 numaralı bendinde yazılı olanlara da Ankara dışında görevle geçirdikleri günler için derece ve vazifelerinin mahiyetine göre her yıl Bütçe Kanununa bağlı bir cetvel ile tesbit edilecek miktarlarda yevmiyeler tazminat olarak verilir.

             1. Harita almak ve harita almaya mütaallik işleri görmek üzere araziye çıkan Harita ve Orman Umum müdürlükleri fen memurlarına;

             2. Amenajman, teşcir ve orman sınırlama işlerinde fiilen çalışan orman fen memurları ile teknik memurlara ve diğer memur ve hizmetlilere;

             3. Toprak üzerinde ve köylerde kadastro ve tapu tahriri işlerinde ve Tapulama Kanununun tatbikinde bilfiil çalışan memur ve hizmetlilerle gezici hakimlere;

             4. Toprak komisyonları reis, aza ve memurlariyle tayinleri merkezden yapılan hizmetlilerine ve bu komisyonların bulundukları yerlerde gezici olarak vazifelendirilen hakim, zabıt katibi ve mübaşirlere; (6092 sayılı kanunun birinci maddesinin son fıkrası gereğince teşkil olunan komisyonların memur olan azaları dahil);

             5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, prospektörler ve bunlarla beraber çalışması zaruri bulunan diğer memur ve hizmetlilere;

             (Orman sınırlama komisyonlariyle kadastro tapu tahriri komisyonlarının memur olmıyan azalarına ve bilirkişilere bu kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasıhükmü dahilinde yevmiye verilir.)

             Madde 51 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Devletin misafiri veya ziyaretçisi olarak Türkiye'ye gelecek yabancılara tefrik edilen memurlara, memuriyet ve asli sıfatları ne olursa olsun, refakatin şekli ve vaziyetine göre tanzim edilecek müfredatlı hesap pusulasına istinaden yol, ikamet, yemek, içmek ve teferruatı için ihtiyar ettikleri masraflar ödenerek başkaca harcırah verilmez. Ancak misafir ve ziyaretçilere iltihak etmek veya bunları karşılamak üzere başka mahalle gidenlerle bunlardan ayrılarak eski vazifeleri mevkiine dönenlere bu gidiş ve dönüşleri için bu kanuna göre müstahak oldukları yol masrafı ve yevmiye verilir.


423

 

             Madde 52 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             5887 sayılı Harçlar Kanununun 33, 47, 76, 83 ve 125 inci maddelerinde yazılı hallerde alakadar hakim, adalet memuru, tebliğ memuru, akit icrasına giden tapu memuru veya konsolosluk memurlarına bu kanuna göre ayrıca harcırah verilmez.

             (1) Sayılı Cetvel

             – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             I. SÜTUN:

             Makam, memuriyet unvanı aylık veya ücret tutarı

             Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başvekil, vekiller, mebuslar, Erkanı HarbiyeiUmumiye Reisi

             Aylık veya ücret tutarları ne olursa olsun 33 üncü maddenin (B) fıkrasınadahil olanlar

             Yukarda yazılı olanlar dışında kalan aylık veya ücret tutarları 475 lira veya daha ziyade olan memur ve hizmetliler

             Aylık veya ücret tutarları 475 liradan aşağı olan memur ve hizmetliler Ücretleri 475 liradan aşağı olan hizmetlilerden vazifeleri nazarı itibaraalınmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek olanlar.

             II. SÜTUN :

             Muayyen tarifeli vesaitle seyahat (Vapur, tren)

             Yataklı vagon masrafı dahil olduğu halde yemeksiz birinci mevki bilet parası

             (Ekspres ve kuşet zamları dahil)

             Yemeksiz birinci mevki bilet parası

             (Ekspres ve kuşet zamları dahil)

             Yemeksiz birinci mevki bilet parası

             (Ekspres ve kuşet zamları dahil) Yemeksiz ikinci mevki

             (Ekspres ve kuşet zammı dahil)

             Yemeksiz üçüncü mevki (Ekspres ve kuşet zammı dahil)

             III. SÜTUN :

             Muayyen tarifeli olmıyan vasıtalarla seyahat

             İhtiyar olunan hakiki yol masrafı

             Mütat ve en ekonomik olan nakil vasıtalarına ait hakiki yol masrafı ve icap ve zaruret halinde kullanılacak diğer vasıtalara göre hakiki yol masrafı

             Mütat ve en ekonomik olan nakil vasıtalarına ait hakiki yol masrafı

             Mütat ve en ekonomik olan nakil vasıtalarına ait hakiki yol masrafı

             Mütat ve en ekonomik olan nakil vasıtalarına ait hakiki yol masrafı

             1. Resmi daire ve bunlara bağlı teşekküllerce işletilen otobüsler muayyentarifeli nakil vasıtası sayılır. Ancak iki mahal arasında hem bu şekilde işletilen otobüsler ve hem de muayyen tarifeli diğer bir nakil vasıtası işlemekte isememur ve hizmetli bu vasıtalardan birini tercih edebilir.

             2. Birinci mevkie binmeye hakkı olanlar uçakla seyahat edebilirler. II nci mevkide seyahat edebileceklerin uçakla seyahati dairelerince lüzum gösterilmesiveya tasvip olunması ile mümkündür.


424

 

             3. I, II, III. mevki kompartıman ve kamaraları ihtiva eden vasıtaların işlediği hatlarda, ayrıca tek mevkii vasıta da işlemekte ise (Uçak hariç) bu tek mevkili vasıtadan yalnız I ve II nci mevkilere binmeye hakkı olanlar istifade edebilirler.

             4. Muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalariyle seyahatte (Mütat ve en ekonomik olan nakil vasıtası) ndan maksat iki mahal arasında mütat olarak aynı zamanda otomobil, otobüs ve araba işlemekte ise otomobil veya otobüsten ucuz olanıdır.

             5. Aynı mevkiin muhtelif derecelerini ihtiva eden vasıtalarla seyahatte memur veya hizmetli, yukarki cetvele göre binebileceği mevkiin yer ayırtılma zamanında serbest yeri mevcut olan en ehven fiyatlı derecesine ait bileti almaya mecburdur.

             6. Harcıraha müstahak kimseler, kendilerine yukarıdaki cetvele göre müstahak bulundukları mevki parasından fazla bir şey ödenmemek şartiyle, bu mevkiden daha pahalı sınıf veya mevki ile seyahat edebilirler.

             7. Hususi otomobilleriyle seyahat edenlere, müstahak oldukları nakil vasıtası ücreti ile bu vasıtaya göre geçecek günler için verilmesi gereken yevmiyeden fazla bir şey verilmez.

                                                                (2) Sayılı Cetvel

             – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

    Seyahat eden                                     Daimi bir memuriyetle yabancı memleketlere veya mezkur

   memurun aylık                                    memleketlerde bir yerden diğer bir yere veya merkeze ta-

veya ücret tutarı                                 yin ve tahvil olunan memurların seyriseri, seyriadi ve diğer

                                                               vasıtalarla nakledilecekleri azami eşya miktarı

                                                                Memurların seyriseri ile              Memurların seyriadi veya

                                                                   nakledebilecek eşya                   diğer vasıtalarla naklede-

                                                                             miktarı                                  debilecekleri eşya

                                                                             (*) kilo                                      miktarı (**)

    475-1.000                                                            120                                                200

    475 ten aşağı                                                         75                                                150

             (*) Uçakla seyahatte memurlar yalnız bilet bedeline dahil bagaj hakkından istifade ederler. Bu halde seyriseri ve seyriadi ile yukarki miktarlarda eşyanakletmek hakkı baki kalır.

             (**) Aile efradından herbiri için bu sütunda gösterilen miktarın yarısı ilave olunur.

             (***) Seyriseri ve seyriadi birlikte yapılırsa yukarki miktarlar için ayrıayrı, bütün eşya S. adi ile naklolunursa iki sütunun miktarı yekünu için masraf ödenir.

             5 – 16/6/1983 tarih ve 2851 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 10,42,49,50,59 veEk 1)

             Madde 10 bent (2) – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             2. Emekliliğini isteyen veya emekliye şevkolunan memur ve hizmetlilerden (4 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hizmetliler dahil) emekli aylıkları ilk defa bağlananların bu aylıklarını Türkiye dahilinde, tediye ettirecekleri mahalle kadar ve emekli aylığı almaya kesbi istihkak etmemiş olan memur ve hizmetliler içinde, keza Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız birdefaya mahsus olmak üzere;

             Madde 42 fıkra üç – (11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) bendine göre tespit edilenlerle, 50 ncimaddede sayılanlar;  etüt  ve  inşaat   maksadıyla   arazi  üzerinde   bilfiil   çalışan   yüksek  mühendis,  mü-


425

 

hendis jeolog, fen memuru, desinatör, topoğraf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlar ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncımaddesinin (b) bendindeki personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahallidışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

             Madde 49 fıkra iki – (11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere, bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak almakta oldukları aylık derecelerine göre müstehak oldukları yurt içi gündeliklerin beşkatı, aylık seyyar görev tazminatı olarak verilir.

             Madde 50 bent (1) – (11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             1. Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini münhasıran arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografı Dairesi personeli.

             Madde 59 fıkra bir – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Harcırah memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir.Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tesbitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir.Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmiyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.

             Ek Madde 1 – (11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda geçen Reisicumhur, Dev–let Başkanı; Büyük Millet Meclisi Reisi, Yasama Organı Başkanı; İcra Vekilleri Heyeti, Bakanlar Kurulu; Başvekil, Başbakan; Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi, Genelkurmay Başkanı; vekiller, bakanlar; mebuslar, Yasama Organı Üyeleri; olarak değiştirilmiştir

             Bu Kanunda, "kadro derecesi" veya "kadro aylık dereceleri" olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır.

             6 – 23/1/1987 tarih ve 269 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34)

             Madde 34 fıkra iki – (11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yabancı ülkelere geçici görev ile gönderilenlerden yalnız yemeleri veya yatmaları sağlananların gündeliklerinden 1/3 oranında yemeleri ile birlikte yatmaları da sağlananların gündeliklerinden 2/3 oranında indirim yapılır.

             7 – 21/5/1987 tarih ve 3371 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 20)

             Madde 20 – (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Hastalıkları icabı 18 inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi lüzumu  resmi tabip raporiyle tevsik edilenlere refakat edecek aile efradından birisine yalnız

gidiş ve dönüş için ve aile efradından refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca tefrik olunacak memur veya hizmetliye de bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verilir.


426

 

             8 – 14/1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 27 nci maddeye bağlı 1 sayılı cetvel, 33, 37, 49)

             1 sayılı cetvel

             – (11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanun hükmüdür.)

 

 

             I nci Sütun                                   II nci Sütun                                  III ncü Sütun

-----------------------------------          --------------------------------            ----------------------------------

                                                              Muayyen tarifeli taşıt

                                                                       ile seyahat

                                                                     (Vapur - tren)

      Görev unvanları veya                         (Ekspres ve kuşet)                      Gayrimuayen tarifeli

           aylık dereceleri                                  ücretleri dahil)                             taşıtlarla seyahat

                                                                                                                                             

1. Yurtdışı  seyahatlarde,  uçak-    Yataklı vagon fırkaı dahil oldu-      Yapılan hakiki yol masrafı

    larda birinci  sınıf  üzerinden      ğu halde birinci mevki bilet üc-

    seyahat gideri ödenenler.            reti.

 

2. 33 ncü maddenin (b) bendine     Birinci mevki bilet ücreti.               Mutat ve  ekonomik  olan ta-

    dahil olanlar,                                                                                      şıtlara ait yol masarfı ve icap

                                                                                                              ve zaruret  halinde  kullanıla-

                                                                                                              cak diğer taşıtlara göre  haki-

                                                                                                              ki yol masarfı

 

3. Yukarıda  yazılı  olanların dı-     Birinci mevkii bilet ücreti.              Mutat  ve  ekonomik olan ta-

    şında  kalan  aylık  dereceleri                                                            şıtlara ait hakiki yol  masrafı.

    1 - 4 memur ve hizmetlelir.

 

4. Aylık   dereceleri  5  ve  daha     İkinci mevki bilet ücreti.                Mutat ve  ekonomik  olan ta-

    aşağı derece olan  memur  ve                                                             şıtlara ait hakiki yol  masrafı.

    hizmetliler.

 

             Madde 37 fıkra iki –(11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bunlardan, yalnız yemeleri veya yatmaları sağlananların gündeliklerinden 1/3 oranında; yemeleri ile birlikte yatmaları da sağlananların gündeliklerinden 2/3oranında indirim yapılır.

             Madde 49 fıkra iki – (16/6/1983 tarih ve 2851 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere, bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak almakta oldukları aylık derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerin yedikatı, aylık seyyar görev tazminatı olarak verilir.


426-1

 

             9 – 4/7/1988 tarih ve 336 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 17)

             Madde 17, fıkra üç – (11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yabancı ülkelere gönderilen birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin hava değişimi maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettiren hallerde bunlara, ailelerinin bulunduğu veya raporlarında yazılı hastalıklarının icabettirdiği mahallere kadar geliş ve dönüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı ve gündelik verilir. Aynı maksatla Anavatana gelen ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masrafları ile gündelikler Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

10 – 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanun  ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 4, 9, 10, 11, 33, 56)

             Madde 4 fıkra bir (7) numaralı bent ve fıkra iki - (11/12/1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Emekliye ayrılanlar ile bunlardan tekrar hizmete alınmaları dolayısıyla kesilmiş olan emekli aylıkları yeniden bağlananlara ve bunların aile fertlerine;

                Ancak, becayiş olunanlar ile, mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mutat olan hizmetlilere ve bunların aile fertlerine yeni veya açıktan atanmalarında ve emeklilik hariç görevlerine son verilme hallerinde harcırah verilmez.

             Madde 9 bent (a)-    (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             İlk defa bir memuriyete tayin olunanlara tayinleri sırasında mütemekkin oldukları mahalden;

             Madde 10 (2) numaralı bent- (16/6/1983 tarihli ve 2851 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan yahut haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere;

             Madde 10 (3) ve (4) numaralı bent- (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             3. Emekli iken Devlet hizmetine alındıktan sonra cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilen memur ve hizmetlilerden emekli aylıkları iadeten tahsis edilenlere bu aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri mahalle kadar;

             4. Cezaen olmamak üzere kurumlarınca vazifelerine son verilen hizmetlilerle terhis olunan yedek subay ve yedek askeri memurlara Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere;

             Madde 11 – (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Memur ve hizmetlilerden vefat edenlerle emekliye ayrıldıktan veya açığa çıktıktan sonra işlerinden ayrılış tarihinden itibaren altı ay içinde vefat edenlerden 10 uncu maddenin 2 nci bendi mucibince harcırah almamış olanların, bu kanuna göre harcıraha müstahak aile efradından her birine eski memuriyet veya ikamet mahallinden, Türkiye dahilinde dul ve yetim aylıklarını alacakları ve böyle bir aylığa istihkakı olmıyanların ikamet edecekleri mahalle kadar yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafı verilir. 44 ve 45 inci maddelerin tatbikı suretiyle hesaplanacak olan bu yevmiye, yol masrafı ve yer değiştirme masrafı, aile efradından olup bu ailenin idaresini deruhde eden kimseye verilir.

             Aile inkısam ettiği takdirde yukarki esaslara göre hesaplanan yevmiye ve yer değiştirme masrafı yekünu, aile efradı adedine taksim edilerek elde olunacak mebaliğ, yol masrafı ile birlikte, harcırah olarak ilgililere verilir.

             Aile efradının hepsi küçüklerden ibaret ise bunlar gidecekleri mahalle kurumlarınca sevkolunur ve yukarki esaslara göre hesaplanacak harcırahlar küçüklerin seyahatı için zaruri bulunan masrafları tediye etmek üzere sevke memur kimseye emaneten tevdi olunur.

             4 üncü maddenin son fıkrası şümulüne giren hizmetlilerden vefat edenlerin dul ve yetim maaşı bağlanan aile efradına da bu madde esasları dahilinde harcırahı verilir.

               


426-2

 

            Madde 33 son parağraf – (14/1/1988 tarihli ve 311 sayılı KHK‘nin hükmüdür.)

             Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere fatura bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. (1)

Madde 56 bent (c)- (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Memur ve hizmetlilerden vefat edenlerle (4 üncü maddenin son fıkrası şümülüne giren hizmetliler de dahil olmak üzere) emekliye veya açığa çıktıktan sonra ayrılış tarihini takibeden 6 ay içinde vefat edenlerin aileleri efradına ölüm hadisesinin vukuu;

11 – 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanun  ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 4, 9, 10, 11, 33, 56)

             Madde 10 fıkra bir bent bir- (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.) 1. Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar;(2) (3)

             Madde 46 fıkra iki- (11/12/1981 tarihli ve  2562 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yabancı ülkelere gidişlerde, yukarıdaki esaslara göre hesap edilecek yer değiştirme masrafının yarısı   ödenir.

12 – 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun  ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 18, 20.)

             Madde 18 – ilk cümle- (11/12/1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunun hükmüdür.) Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar ile aşağıdaki (c) bendinde yazılan hallerde aile fertlerinden, memuriyet mahalli dışına;

             Madde 18 – bent c- (11/12/1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunun hükmüdür.) Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (Aile Fertleri için ikamet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir.

________________

(1)  Bu paragraf hükmünün 2003 mali yılında uygulanması için, 31/3/2003 tarihli ve 25065 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesine bakınız.

(2) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanununun 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan "Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere;" ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan "yeniden veya" ibaresi metinden çıkarılmıştır. Daha sonra Ana.Mah.nin 4/5/2005 tarihli ve E.:2004/54, K.:2005/24 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ise de İptal Kararı yayımlanmadan, söz konusu bette aşağıdaki “(2)” numaralı dipnotta yer alan düzenleme yapılmıştır.

(3) Bu bentte yer alan "Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere;” ibaresi, 21/4/2005 tarihli  ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle "Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere;" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 


426-3/426-4

 

 

Madde 20 – (21/5/1987 tarihli ve 3371 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Hastalıkları icabı 18 inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporuyla tevsik edilenlere refakat edecek aile efradından birisine ve aile efradından refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca terfik olunacak memur veya hizmetliye bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verilir.

12 – 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanun  ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 13.)

             Yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan veya yolda vefat halinde aile harcırahı:

             Madde 13 – (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Daimi memuriyetle bir mahalle tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli ailesini birlikte götürmüş bulunuyorsa, harcıraha müstahak aile efradına ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ve ailesini birlikte götürmemiş ise bunlara vefat tarihinde bulundukları mahalden itibaren, 45 inci madde esasına göre harcırah verilir. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––

(1) Bu maddede yer alan "11 ve 45 inci maddeler esaslarına” ibaresi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle  “45 inci madde esasına” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 


 

427

 

 

3074 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

---------------           -----------------------------------------------------------               -------------------

     7145                                                               –                                                              3/7/1958

     7187                                                               –                                                           22/1/1959

       181                                                               –                                                          30/12/1960

       159                                                               –                                                          31/12/1960

     1416                                                               –                                                            25/6/1971

     1511                                                               –                                                            15/5/1971

                                                                                                                                    tarihinden ge-

                                                                                                                                    çerli olarak

                                                                                                                                         19/1/1972

     2562                                                               –                                                              1/3/1982

                                                                           

28519 uncu madde ile değiştirilen ek 1 maddedeki Milli Güvenlik

Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı ve Yasama Organı

                        Üyeleri ile ilgili hükümleri                                                                        6/12/1983

                        Diğer hükümleri                                                                                       18/6/1983

KHK/269        4. maddesi                                                                                                  1/3/1987

                        Diğer hükümleri                                                                                         2/2/1987

     3371                                                               –                                                      1/1/1987 tari-

                                                                                                                                    hinden geçerli

                                                                                                                                    olmak üzere

 

                                                                                                                                    26/5/1987
06 Haziran 2014, Cuma 23:41
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.