27 Mayıs 2022 Cuma

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları_İnsan Kaynakları ve Uygulama Sunumu 

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları

İNSAN KAYNAKLARI VE UYGULAMALARI SUNUMU

 

1.SLAYT : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI

İnsan Kaynakları Planlaması: İnsan kaynakları planlaması en basit olarak bir işletmede geleceğe yönelik işgücü arz ve talebinin sistematik bir şekilde tahmin edilmesi şeklinde tanımlanabilir. İnsan kaynakları planlaması fonksiyonu doğru sayıda işgücünün doğru yerde ve doğru zamanda bulunması görevini üstlenir.

İşe Alma ve Yerleştirme: Mevcut eleman ihtiyacının tespiti, bu ihtiyacın uygun yollar ve araçlarla duyurulması, başvuruların alınması, görüşmelerin yapılması ve uygun adayların işe yerleştirilmesini içerir.
Eğitim ve Geliştirme:İşletmedeki personelin beceri, deneyim ve bilgilerini güncel tutmak, işe yeni alınacak personellerin işletmeye adaptasyonunu sağlamak üzere eğitilmesi ve geliştirilmesini içerir.
Motivasyon Yönetimi: İKY?nin en temel amaçlarından biri, mevcut işgücünden en üst düzeyde faydalanılabilecek uygun ortamın hazırlanması ve çalışanların bu yönde motive edilmesidir.
İş ve İşgören Değerleme: iş değerleme, bir iş yerinde mevcut işler arasındaki değer farklılıklarını ortaya çıkaran bir karşılaştırma yöntemidir. Performans değerlendirme bir yöneticinin, önceden belirlenmiş standartlarla karşılaştırma ve ölçme yoluyla, işgörenin işteki performansını değerlendirmesidir.
Ücret Yönetimi: Ücretlendirmenin amaçları: İşletmeye nitelikli insan gücü çekmek, İşgörenin işletmede devamlılığını sağlamak, işgöreni görevinde motive etmek, işgöreni yükseltmeye özendirmek ve işgöreni kendini gerçekleştirmesi için cesaretlendirmek, işletme içinde ve dışında tutarlı, adil bir ücret sistemini oluşturmak ve emeğin karşılığını tam olarak vermek.Ücret Sistemleri:Kıdeme Dayalı Ücret, Performansa Dayalı Ücret, Bireysel Performansa Dayalı Ücret, Takım Performansına Dayalı Ücret, Organizasyon Performansına Dayalı Ücret

Kariyer Geliştirme: Kariyer geliştirme, çalışanlara ileride ihtiyaç duyacakları nitelik ve deneyimlerin örgüt tarafından sağlandığı biçimsel bir yaklaşım ve onların kariyerlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan süreçten meydana gelmektedir.

Çalışma İlişkileri ve Güvenlik: Bu fonksiyonda iş yeri şartlarının güvenlik açısından en üst düzeye taşınması ve çalışanların yönetime katılmaları, düşüncelerinin, önerilerinin, eleştirilerinin dikkate alınması yönünde uygulamaların yürütülmesi kastedilmektedir. Aynı zamanda sendikal faaliyetlerin düzenlenmesi ve sınırlarının çizilmesi de bu fonksiyon kapsamında değerlendirilmektedir. İKY?nin kritik sorumluluklarından biri iş güvenliği ve sağlığıdır.

 

2.SLAYT : İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi(İKBS)

Önemi: Günümüz bilgisayar çağında şirketler insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları planlamasını bilgisayar ve paket programlar kullanarak daha hızlı ve kolay yapmaktadır.İster büyük ister küçük olsun tüm işletmelerin ayakta kalabilmeleri için insan kaynakları bilgi sistemlerini kullanmaları bir gereklilik haline gelmektedir.

Amacı: İKBS?nin temel amacı, sistemin kullanıcılarına ya da müşterilerine ?bilgi? formunda hizmet sunarak verilere daha hızlı ulaşılmasında destek olarak rekabet avantajı sağlamasıdır.

 

3.SLAYT : İnsan Kaynakları Planlaması

Kavramsal Çerçevesi:İK planlaması esas itibari ile işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyacağı çalışan sayısını tahmin ettiği ve bu çalışanlarda olması gereken özellikleri ortaya koyduğu bir fonksiyondur. İK talepleri ile işgücü arzı arasında bir denge kurulması amaçlanmaktadır.Bu denge şu şekilde sağlanmaktadır.Talep arzdan fazla ise büyüme için plan yapılmalı, arz talepten fazla ise işten çıkarmalar için plan yapılmalı, arz ve talep eşit ise denge için plan yapılmalı.

Nedenleri ve Önemi: İK planlaması önemi giderek artan bir İKY fonksiyonudur. Bunun nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür

     İşgücü maliyetinin artması,

     Teknolojideki sürekli ve hızlı değişim,

     Nitelikli işgücü kıtlığı,

     Hızlı toplumsal ve kültürel gelişmeler,

     Yasal ve politik gelişmeler,

     Küreselleşme sonucunda ortaya çıkan yeni dünya düzeni.

Süreci:Örgütsel birimlerin örgütsel hedeflere ne derece etki ettiklerini belirlemek,işin gerektirdiği yetkinlik ve becerileri tanımlamak, eklenecek İnsan Kaynakları gereklerini belirlemek ve eylem planı oluşturmak.

 

4.SLAYT : İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDA KULLANILAN ARAÇLAR

İK planlaması yapılırken mevcut durumun tespiti için çeşitli araçlardan yararlanılmaktadır.Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

İşgücü Genel envanteri: Belirli bir dönemde işletmede çalışanların özelliklerini toplu olarak yansıtan bir çalışmadır.

Beceri Envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır.

Personel Devir oranıBir işletmede belirli bir dönem içinde çalışan personelin, o dönem içinde işten ayrılan personele yüzdesidir. Bu oran, ek personel gereksinmesinin hesaplanmasında kullanılır.

Devamsızlık Oranı: Devamsızlık oranı, birey,

birim veya işletme düzeyinde devam edilmeyen sürenin, devam edilmesi planlanan toplam  oranıdır ve yedek personel gereksinmesinin hesaplanmasında kullanılır.

Yeniden Yerleştirme şemaları: İşletmede mevcut pozisyonlarda hâlihazırda çalışan ve gelecekte bupozisyonlarda çalışmaya aday çalışanların bir listesinin ya da şemasının çıkartılmasıdır. Yeniden yerleştirme şemaları kariyer planlama kapsamında da kullanılmaktadır.

 

5.SLAYT : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİ

İşgücü Talebinin  Belirlenmesine Yönelik Yöntemler:  

-          iş analizi

-          Talep Tahmin Yöntemleri

  • Yargısal yöntemler (yönetici tahmini, delphi tekniği,  nominal grup tekniği, senaryo analizleri, kıyaslama)
  • Sayısal yöntemler (trend analizleri, regresyon-korelasyon analizleri, oran analizleri)

İşgücü arzının Belirlenmesine Yönelik Yöntemler

   İşgücü arzı işletme içi ve dışı olmak üzere ?mevcut ve beklenen? şeklinde değerlendirilmektedir.

   İşletme içi iş gücü arzının belirlenmesinde işgücü talebinin belirlenmesi kısmındaki İK planlama araçları olarak açıklanan işgücü genel envanteri, beceri envanteri ve örgütsel yedekleme ve işletmedeki İK ile ilgili her tür verinin yer aldığı İK bilgi sistemlerinden yararlanılmaktadır.

   Dış iş gücü arzının belirlenmesinde ise işsizlik oranları, ekonomik göstergeler, hükümet politikaları, toplumsal gelişmeler, nüfus ve işgücü hareketleri, yasal düzenlemeler gibi makro faktörler izlenerek değerlendirilmektedir.

 

6.SLAYT : TÜRKİYEDE İK PLANLAMASI

Genel Durum ve Değerlendirilmesi

   Yapılan araştırmalara göre Türkiye?de İK temin ve seçiminde işletmenin süreçle ilgili beklenti ve kriterleri, söz konusu pozisyon ve başvuranların özellikleri gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir..

   İK planlamasının beklenen katkıları sağlaması ve tahminlerdeki isabet oranını artırmak için planlama

sürecinde yararlanılan verilerin sağlıklı ve doğru olması başarısızlık riskini azaltacaktır

 

 SAUSEM tarafından yapılan sınavlarda sorulmuş bulunan İNSAN KAYNAKLARI VE UYGULAMALARIsunumuna Power Point Formatında ulaşmak için lütfen tıklayınız...

 
04 Eylül 2015, Cuma 14:46
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.