12 Ağustos 2022 Cuma

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları_Kalite Yönetim Sistemi Sunumu 

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SUNUMU

 

1.SLAYT : Kalite Yönetim Sistemi Temel Kavramları

Kalite: ?Müşteriyi memnun eden, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan her ürün/hizmet kalitelidir.

Kalite; müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün/hizmet sunmayı ifade etmektedir.

Vizyon: Kuruluşun gelecekte nasıl olmak istediğini tanımlayan ifadedir.

Misyon:Kuruluşun amacını ya da varoluş nedenini açıklayan ifadedir.

Dış Müşteri: Sürecin nihai çıktısını alan kişi, kuruluşlar, gruplar ve benzeridir.

İç Müşteri: Prosesin (süreç) içerisinde yer alan ve süreçteki faaliyetlerin çıktılarını kullanan kişilerdir.

Kalite El Kitabı:Kalite yönetim sisteminin kapsamı ve varsa tüm hariç tutmaların, kalite yönetim sistemi için oluşturulan dokümante edilmiş prosedürlerdir.

 

2.SLAYT : Kalite Yönetim Sistemi?nin Kuruluşlara Sağlayacağı Faydalar

Kalite Yönetim Sistemi?nin kuruluşlara sağlayacağı faydalar aşağıda sıralanmıştır.

   Etkin bir kalite yönetim sistemi sağlar.

   verimlilik artar.

   Karlılık artar.

   Pazar payı artar.

   Ürün/hizmetlerin kalitesi güvence altına alınır.

   Daha etkin planlama süreci sağlar.

   Maliyet azalır

   İletişim artar

   Müşteri memnuniyeti artar

   Çalışanların memnuniyeti artar

Kalitesizliğin Getirileri

Kalitesizliğin getireceği ve dolayısıyla kuruluşların kaçınılmaz olarak katlanması gereken muhtemel sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:

   Müşteri tatminsizliği

   Pazar payında azalma

   Kaynak israfı ve verimliliğin azalması

   Maliyetin artması

   Motivasyon kaybı

 

3.SLAYT : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİ

Müşteri Odaklılık: TKY?nin esaslarından biri müşteri memnuniyetinin ve beklentilerinin karşılanmasıdır. Bu yüzden mükemmelliği arayan kuruluşların mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanması gerekmektedir.

Liderlik: Başarılı bir toplam kalite uygulaması üst yönetimin bu konuda kararlı ve ciddi olduklarını göstermeleriyle başlar. Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlamalı, kuruluşun hedeflerinin başarılması için çalışanların tam olarak katılım sağlayacağı iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. TKY?de lider yöneticinin görevi birlikte çalıştığı insanları yargılamak değil, onlara yol göstermek, önderlik yapmak ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Süreçlerle Yönetim: Faaliyet ve ilgili kaynaklar süreç olarak yönetildiği zaman daha verimli bir hal almaktadır. Bu nedenle sonuca ulaşmak için süreç tarif edilmeli, süreci başlatan, çıktı, ekipman, insan, girdi, çevre, yöntem, sınırlar belirlenmeli, iç ve dış müşteriler, tedarikçiler ve diğer fayda sağlayanlar tanımlanmalıdır

Çalışanların Gelişimi:TKY nin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışanların kalite yönetim sistemi konusunda bilinçlendirilmesi gerekir.Bu bağlamda eğitim ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Sürekli İyileştirme:Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.Kuruluşlar ürün ve hizmet kalitelerinden ödün vermemek adına düzeltici-önleyici faaliyetlere ilişkin verileri kullanarak sürekli iyileştirme sağlamalıdırlar.

Toplumsal Sorumluluk: İnsan odaklı bir yönetim anlayışı olan TKY?de, müşteri ve çalışanın yanı sıra toplumda yaşayan diğerinsanlarında memnuniyeti göz önünde bulundurulmaktadır. Şirketlerin diğer insanlar üzerindeki etkisiöncelikle çevresel faaliyetleri ile ilgilidir. (Örneğin fabrika atıklarının çevreye zarar vermemesi için önlemler alınması)

 

4.SLAYT : SÜREÇ YÖNETİMİ

Süreç Tanımı: Girdileri çıktılara dönüştüren, birbiriyle etkileşimli faaliyetler bütünüdür. Süreçler iyi yönetilir ve kontrol edilirse belirlenen hedeflere daha kolay ulaşılır.

  Bir süreç;

  Müşteri odaklıdır.

  Girdiye değer katmalıdır.

  Sorumluları belli olmalıdır.

  Süreçte yer alan kişilerce açıklıkla anlaşılmış olmalıdır.

  Performansı düzenli ölçülür ve izlenir olmalıdır.

  Sürekli iyileştirilmelidir.

  Tekrarlanabilmelidir.
PUKO Döngüsü: PUKO?da 4 temel aşama vardır. Bunlar;

   Planla: Müşteri şartlarına ve kuruluşun politikasına uygun sonuçların ortaya çıkması için gerekli

hedefleri ve süreçleri oluştur.

   Uygula: Süreçleri uygula.

   Kontrol et: Süreçleri ve ürünü; politikalara, hedeflere ve ürün şartlarına göre izle, ölç ve sonuçları

   Rapor et.

   Önlem al: Süreç performansını sürekli iyileştirmek için tedbir al.

PUKO Döngüsü sürekli tekrarlanan bir süreci ifade eder.

Süreç Çeşitleri: Kuruluşlarda süreç çeşitleri, operasyonel (ana) süreçler, destek (yardımcı) süreçler ve alt süreçler olmak üzere üç grup altında sınıflandırılabilir.

operasyonel (ana) süreçler: Politika strateji oluşturma, araştırmageliştirme, pazarlama-satış faaliyetleri
destek (yardımcı) süreçler: İnsan kaynakları yönetimi, finansal kaynakların yönetimi vb.

alt süreçler: Alt düzeyde işleyişi olan süreçlerdir.

Süreçlerle Yönetimin Avantajları

   Kuruluş önceliklerine sistematik bir yaklaşım getirmek,

   Fonksiyonlar arası ilişkileri geliştirmek,

   Müşteri odaklı yönetimi teşvik etmek,

   Kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak,

   Hızlı karar alma avantajı sağlamak ve

   Sorumlulukları net olarak tanımlamak olarak sıralanabilir.

Süreç Sahiplerinin Sorumlulukları: Süreç sahipleri, tespit edilen uygunsuzluklar olması halinde, uygunsuzlukların nedenlerini belirler ve bu uygunsuzlukların yeniden oluşmamasını güvence altına almak için düzeltici-önleyici faaliyetler uygular.

Süreç Sahipleri

Süreç sahipleri, süreç standartlarının oluşturulması, sürecin etkinliğinin gözden geçirilmesi, iyileştirme

fırsatlarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla süreci tanıyan, iyileştirme çalışmalarına yatkın,

iyileştirmeye açık konuları tespit edebilen, iyileştirme ekiplerini yönlendirebilen ve fonksiyonel önyargılara sahip olmayan kişiler arasından belirlenmelidir

 

SAUSEM tarafından yapılan sınavlarda sorulmuş bulunan KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ sunumuna Power Point Formatında ulaşmak için lütfen tıklayınız...

 
04 Eylül 2015, Cuma 14:46
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.