27 Mayıs 2022 Cuma

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları_Problem Çözme Karar Verme Teknikleri Sunumu 

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları

PROBLEM ÇÖZME KARAR VERME TEKNİKLERİ SUNUMU

 

1.SLAYT : Karar Kuramları

Karar, bir iş veyasorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargıdır..Kararın nasıl verildiğinin açıklamaya çalışan kuramlar şunlardır:

Gelatt Modeli: Bu kurama göre meslek seçiminde duygusal ve sezgisel etkenler kişi üzerinde neredeyse hiç etki yapmamaktadır. Kişi kararını tamamen rasyonel bir tarzda ve mantıklı bir şekilde vermektedir.
Bu kuramın temel varsayımlarından birisi de doğru karar vermenin sahip olunan bilgi miktarı ile doğru orantılı olduğudur. Bilgi çoğaldıkça yanlış karar verme riski azalır.
Hilton Kuramı: Bu kurama göre karar olayı bilişsel tutarsızlığın azaltılmasından başka bir şey değildir. Bazı durumlar bututarsızlığı artırmaktadır.

Genenl Karar Verme Stili: Karar verme ile ilgili kuramları birleştirmek amacıyla oluşturulan bu yaklaşıma göre 5 farklı karar stili vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir

a) Rasyonel Stil: Karar vermeye mantıksal ve yapısal bir yaklaşımın olduğu durumdur.

b) Sezgisel Stil: Karar vermede sezgilerin, duyguların ve diğer soyut faktörlerin etkin olduğu durumlardır.

c) Bağımlı Stil: Karar vermede diğer kişilerin yönlendirme ve desteğinin etkin olduğu durumdur.

d) Kaçınma Stili: Karar vermeyi ertelemenin ve karardan kaçınmanın olduğu durumdur.

e) Kendiliğinden?Anlık Stil: Fazla düşünmeksizin ani karar verme durumudur

 

2.SLAYT : Karar Verme Modelleri

Kazancı artırma modeli: Bu modele göre karar verici tamamen yansız ve akılcı kararlar vermektedir.
Tatmin ve İçsel Beğeni Modeli: Tatmin modeline göre birey kendisine karmaşık görünen durumları basitleştirmekte ve kendisine en iyi görünen seçeneğe yönelmektedir. İçsel beğeni modelinde ise birey, karar sürecinin başında kişisel olarak tercih ettiği bir seçeneğe daha yakın davranmakta ve diğerlerine yanlı bir tutum takınmaktadır.

Fayda Modeli: Fayda maliyet analizine benzeyen bu modele göre birey her seçeneğin muhtemel sonuçlarının kendisine sağlayacağı faydayı tahmin ederek bunlar arasından en çok

fayda sağlayacak olanı tercih etmektedir.

Tahmin ve Pişmanlık Modeli: Bu modele göre birey kendisine karar süreci başlangıcında bir referans noktası belirleyerek, alacağı kararın sonuçlarını tahmin etmekte ve en uygun kararı seçmektedir.
 Bayezyen Karar ve Oyun Modeli: Bu model bireyin risk ve belirsizlik durumlarında nasıl karar verdiğini açıklamaya çalışmaktadır. Buna göre kişiler en fazla risk taşıyan ve en fazla belirsizlikiçeren karar seçeneklerini eleyerek en sonunda en az risk taşıyan ve belirsizlik düzeyi en düşükkarara yönelmektedir.

 

3.SLAYT : Karar Verme Süreci

Karar verme süreci aşagıdaki aşamalarla gerçekleşmektedir.

Amaç Belirleme ve Sorun Tanımlama: Amaç belirleme kısaca kişinin gelecekte nerede, hangi pozisyonda ve hangi şartlar altında bulunmak istediğinin netleşmiş bir ifadesi şeklinde tanımlanabilir.
Amaçları İrdeleme ve Öncelikleri Belirleme: Balık Kılçığı, Sebep-Sonuç Analizi, Pareto Analizi, Akış Diyagramları gibi bazı teknikler kullanılarak  amaçların irdelenmesini ifade eder..
Alternatif Belirleme: Bu safha kişisel özelliklerin, becerilerin, yenilikçilik ve yaratıcılığın en çok ortaya çıktığı aşamadır. Bu aşamadamevcut durum ve şartlara göre en uygun görülen alternatiflerin listesi oluşturulur. Alternatifleri belirlemekiçin en çok kullanılan yöntemlerden birisi beyin fırtınası tekniğidir..
Alternatiflerin Kıyaslanması: Bir önceki aşamada listelenen alternatifler uygulanabilirliği, arzu edilirliği, muhtemel faydası, gerektirdiğimuhtemel kaynaklar, başarı ihtimali, çevresel şartlara uygunluğu gibi kriterler açısından kıyaslanmaktadır.

Seçim Yapma: Bu aşamada en önemli kavram seçim kriteridir. Seçim hangi kritere göre yapılacaksa mutlaka belirlenmelidir. Eğer kişi için arzu ettiği işin ücreti birinci kriter ise alternatifler arasından en çok ücreti sağlayan iş seçilmelidir. Fakat kişi için sosyal statü ve unvan ilk kriter ise daha yüksek pozisyon öneren iş teklifi daha seçilmeye yakın olan alternatif haline gelecektir.Görüldüğü gibi kişisel tercih ve kriterler kararı doğrudan belirleyici etki yapmaktadır.

 

4.SLAYT : Karar Verme / Problem Çözme Teknikleri

Fayda Maliyet Analizleri: Bu teknik işletmelerin bir karar verme öncesinde ilgili durumun muhtemel fayda ve zararlarını belirleyerek bunların hangisinin daha ağırlıklı olduğunu tespit etmeye çalışmasıdır. En çok istedikleri faydayı sağlayan alternatifleri öne çıkarmalı, en çok kaçındıkları zarara yol açabilecek alternatifi ise arka plana atmalıdırlar. Bu şekilde bireysel açıdan bir fayda maliyet analizi yapılabilir.

Yaratıcı Düşünce: Yaratıcı düşünce sayesinde zihnimizde birtakım engeller ve şartlanmalar olmaksızın özgürce çözüm önerileri ortaya koyabilir ve bunlar içerisinden en uygunolanları seçebiliriz.

Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası tekniği ile problem çözme, çoğunlukla işletmelerde birçok kişinin bir araya gelerek fikirlere engel konulmaksızın yeni fikirler ve çözümler bulma uygulamasıdır.

Çoklu Oylama: Bu teknikte her bir fikir oylanır, grupüyesi (bireyin çalışma arkadaşları ya da güvenebileceği kişiler) sayısına oranla önemsenmeyebilecek kadar az sayıda oy alan fikirler elenir. Kalan fikirler tekrar oylanır,bu süreç bir fikrin seçilmesine kadar devam eder.

Nominal Grup Tekniği: Herhangi bir yöntemle üretilen fikirlerin eşit katılımla önem sırasına göre sıralanması nominal grup tekniğiolarak tanımlanmaktadır.

Balık Kılçığı Tekniği): Problem ana konulara ve alt konulara ayrılarak bir çizimle gösterilir. Balık kılçığı tekniğinin amacı, problemlerin anlaşılırlığını farklı bakış açıları ile ele alınmasıdır. Bu teknikte her birproblem için genel sebeplerden yola çıkarak en yakın sebepten en uzak sebebe kadar tüm sebepler ortayakonmakta ve bütün ayrıntıları görmeye imkân tanımaktadır

 

SAUSEM tarafından yapılan sınavlarda sorulmuş bulunan PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME TEKNİKLERİ sunumuna Power Point Formatında ulaşmak için lütfen tıklayınız...

 
04 Eylül 2015, Cuma 14:46
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.