12 Ağustos 2022 Cuma

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları_Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sunumu 

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SUNUMU

 

1.SLAYT : Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Çerçeve:İşyerlerinde ki iş kazaları ve meslek hastalıklarının sıklığı temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda adımlar atılmasını zorunlu kılmıştır.Avrupa Birliği Uyum süreci çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Avrupa Birliği yönergeleri esas alınarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri, Türk iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ana gövdesini oluşturmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında başlayan yeni mevzuat çalışmalarında, öncelikle ikincil mevzuat (yönetmelikler) çıkarılmış, daha sonra bu mevzuatın yasal dayanağını oluşturan temel kanunun çıkarılması gündeme gelmiştir. Bu amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmış ancak henüz yasalaşmamıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanakları:Anayasamızda ki sosyal hukuk devleti ilkeleri Temel İş Sağlığı ve Güvenliği için temel anayasal dayanaktır.

-Sosyal devlet, kişilere sağlıklı ve güvenlikli bir işyerinde çalışma imkanı sağlamalıdır.
-Herkesin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun işlerde çalıştırılabilmesi; küçüklerin, kadınların ve özürlülerin çalışma yaşamında özel olarak korunması; herkesin dinlenme ve sosyal güvenlik hakkına sahip olması gerekir

 

2.SLAYT : İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Kanuni Düzenlemeler

 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının kanunlar basamağını 4857 sayılı İş Kanununun beşinci bölümünde yer alan hükümler oluşturmaktadır.

İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri: İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması: Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır. Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde 6 iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve 6 iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir. Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa, bunlar da çalışmaktan alıkonulur.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu: Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve 6 aydan fazla sürekli işlerinyapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.Bu kurul mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri: İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

   İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,

   Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,

   Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.

İşçilerin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden durumlarda işçi iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir. Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
Ağır ve Tehlikeli İşler: Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır vetehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde gösterilmiştir.

 

3.SLAYT : Sağlık Raporları

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler için rapor: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence buişlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır.
On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor: On dört yaşından 18 yaşına kadar (18 dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce ve 18 yaşını dolduruncaya kadar 6 ayda bir defa doktor muayenesinden geçirilerek ilgili işlerde çalıştırılabileceklerine dair muayene raporu almaları gerekir.

 

4.SLAYT : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri

Başta da belirtildiği gibi İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili herhangi bir yasa mevcut olmayıp bu boşluk yönetmeliklerle doldurulmaya çalışılmıştır.Bazı ilgili yönetmelikler şunlardır;

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Yer ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik, İşyerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik, Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

 

SAUSEM tarafından yapılan sınavlarda sorulmuş bulunan TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SUNUMU sunumuna Power Point Formatında ulaşmak için lütfen tıklayınız...

 
04 Eylül 2015, Cuma 14:46
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.