18 Eylül 2021 Cumartesi

Memuriyet mahalli dışında geçici görevlendirilen Devlet memurunun, aynı yerdeki bir...
ÖZET : Memuriyet mahalli dışında geçici görevlendirilen Devlet memurunun, aynı yerdeki bir başka görevi de vekaleten yürütmesinde bir sakınca bulunmadığı ve ücretli olmamak suretiyle ilgilinin ikinci bir vekalet görevini de ifa edebileceği hk. (16.12.1999-18.Bülten. 19. Sayfa)


İlgide kayıtlı yazınızda, memuriyet mahalli dışında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince bir görevi geçici görevlendirme suretiyle yürütmekte olan bir memurun aynı yerdeki bir başka görevi de vekaleten yürütüp yürütemeyeceği ile memuriyet mahallindeki bir görevi vekaleten maaşsız olarak yürütmekte olan bir memurun aynı mahaldeki farklı birimlere ait bir başka görevi de maaşsız olarak vekaleten yürütüp yürütemeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü bildirilmektedir. 

          657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde, “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için ...vekalet aylığı ödenir.

           Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.” denilmekte, 90 ıncı maddesinde ise, “Devlet memurlarına, vekalet görevi ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Muvakkat Vazife Harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14 üncü maddesinin ilk bendinde mezkur Kanunun kapsamına dahil kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde başka bir yere gönderilenlere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceği hükme bağlanmıştır. 

         Bu itibarla, 6245 sayılı Kanunun anılan hükmü gereğince, Kurum içinde ancak memuriyet mahalli dışında geçici görevlendirilen Devlet memurunun, aynı yerdeki bir başka görevi de vekalete ilişkin gerekli diğer şartları taşıması halinde vekaleten yürütmesinde bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Kanunun mezkur 90 ıncı maddesi hükmüne göre bir memurun üstünde birden fazla ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamayacağından, ilgilinin ücretli olmamak suretiyle ve yine vekalete ilişkin diğer şartları taşıması halinde ikinci bir vekalet görevini ifa edebileceği mütalaa edilmektedir.
21 Nisan 2014, Pazartesi 23:16
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.