07 Aralık 2021 Salı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİTÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

 

 

          Kanun Numarası                   : 6235

          Kabul Tarihi                          : 27/1/1954

          Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih : 4/2/1954 Sayı : 8625

          Yayımlandığı Düstur              : Tertip: 3Cilt : 35 Sayfa: 280

 

 

 

             1– 27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 21, 23 ve 32)

 

             Madde – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli olup da mesleki faaliyette bulunan bütün sivil ve askeri yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları, teşkilatı içinde toplıyan hükmi şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) kurulmuştur.

             Birliğin merkezi Ankara'dadır.

             Madde 2 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Amme hizmetlerine yarar bir teşekkül olan Birliğin maksat ve gayeleri şunlardır:

             a) Bütün mühendis ve mimarları ihtısas kollarına ayırmak ve her kol için lüzum gördüğü yerde oda tesis etmek, bu suretle aynı ihtısasa mensup meslektaşları bir odanın bünyesinde toplamak;

             b) Ammenin ve memleketin menfaatleri, meslekin inkişafı,meslek mensuplarının hak ve salahiyetleri bakımından lüzumlu gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;

             c) Meslek ve menfaatleri ile alakalı işlerde resmi makamlarla iş birliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle alakalı bilcümle mevzuatı, normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki düşünceleri alakalılara bildirmek.

             Madde 3 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birliğin idare uzuvları şunlardır:

             a) Birlik Umumi Heyeti;

             b) Birlik İdare Heyeti;

             c) Birlik Umumi Katipliği;

             d) Yüksek Haysiyet Divanı.

             Madde 4 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanun hükmüdür.)

             Birlik Umumi Heyeti; her yıl odalar umumi heyetlerince odaya kayıtla azanın yüzde beşi   nispetinde ve üç kişiden az olmamak üzere seçilecek delegelerden teşekkül eder.


410

 

             Birliğin maksadı teşekkülüne ait kararları almak, İdare Heyeti çalışmalarını incelemek ve direktifler vermek, hesaplarını tetkik etmek, gelir ve gider bütçelerini, muvakkat veya daimi ücretli ve ücretsiz vazifelilerin tayinini yapmak ve ücret miktarlarını tesbit etmek, mesleki inkişaf ve gerekli faaliyetler hakkında sahalar ve esaslar tayin etmek, İdare Heyeti azası ve yedeklerini, Birlik Umumi Katibini, Birliğin Haysiyet Divanına vereceği aza ve yedeklerini ve murakıpları seçmek Umumi Heyetin vazife ve salahiyetleri meyanındadır.

             Madde 5 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birlik İdare Heyeti; her oda bir aza ile temsil edilmek üzere Birlik Umumi Heyetince mevcut oda adedine göre seçilecek azalardan terekküp eder.

             Madde 7 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birlik Umumi Katibinin vazifesi, Birlik muamelatını ve İdare Heyeti işlerini muntazam bir şekilde yürütmekten ibarettir.

             Umum Katip İdare Heyetinin tabii azasıdır.

             Madde 12 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanun hükmüdür.)

             Birliğin gelirleri şunlardır:

             a) Odaların tahakkuk eden yıllık gelirlerinin yüzde yirmisi;

             b) Odalarca yapılacak fevkalade yardımlar;

             c) Neşriyat gelirleri;

             d) Yardım ve bağışlar;

             e) Sair müteferrik gelirler.

             Madde 14 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Her ihtısas şubesi için ancak bir oda açılır. Odaların merkezi Birlik Umumi Heyetince tayin ve tesbit olunur. İhtisasları ve iştigal mevzuları aynı olan mühendis ve mimarlar yalnız bir odanın azası olabilirler.

             Madde 21 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Oda Umumi Heyeti, Odaya kayıtlı asli azalardan teşekkül eder.

             Madde 23 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Oda İdare heyeti, oda umumi heyetince seçilen beş veya yedi kişiden teşekkül eder.

             İdare heyeti aralarında bir reis, bir umumi katip ve bir muhasip seçmek suretiyle vazife taksimi yaparlar.

             Madde 32 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Odaların gelirleri:

             a) Aza kaydiyeleri;

             b) Aza yıllık aidatı;

             c) Azanın o yıl içinde kazancının gelir vergisine matrah olan kısmının binde beşi;

             ç) Hizmet karşılığı alınan ücretler;

             d) Vesika ücretleri;

             e) Neşriyat hasılatı;

             f) Bağış ve yardımlar;

             g) Para cezaları;

             h) İştiraklerden mütevellit karlar;


411

 

             i) Mesleki müsabakalarda derece ve mansiyon alanlarla jüriye aza seçilenlerin alacakları paraların yüzde beşleri;

             k) Müteferrik gelirler.

             2 – 19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 19, 28 ve 41)

             Madde 1 – (27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli olup da mesleki faaliyette bulunan sivil ve askeri yüksek mühendis,yüksek mimar, mühendis ve mimarları teşkilatı içinde toplıyan hükmi şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) kurulmuştur. Birliğin ve odaların merkezi Ankara'dır.

             Madde 2 – (27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Amme hizmetlerine yarar bir teşekkül olan birliğin maksat ve gayeleri şunlardır:

             a) Bilümum mühendis ve mimarları ihtısas kollarına ayırmak ve her kol için bir oda tesis etmek;

             Merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar gibi vazifelilere yetecek kadar azası bulunmıyan odanın merkezini umumi heyetinin tespit ve tayin edeceği yerde açmak, bu suretle aynı ihtısasa mensup meslek mensuplarını bir odanın bünyesinde toplamak;

             b) Ammenin ve memleketin menfaatleri, meslekin inkişafı, meslek mensuplarının hak ve salahiyetleri bakımından lüzumlu gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;

             c) Meslek ve menfaatleriyle alakalı işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle alakalı bilcümle mevzuatı, normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki düşünceleri alakalılara bildirmek.

             Madde 4 fıkra bir – (27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birlik Umumi Heyeti; her yıl odalar umumi heyetince odaya kayıtlı bulunan azanın % 5 i nispetinde ve on kişiden az ve yüz kişiden fazla olmamak üzere seçilen delegelerden teşekkül eder.

             Fıkra iki bent (f) – (27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             f) İdare Heyeti, Haysiyet Divanı azalarını ve murakıpları ve bunların yedeklerini seçmek;

             Madde 5 – (27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birlik İdare Heyeti; her oda bir aza ile temsil edilmek üzere mevcut oda adedine göre Birlik Umumi Heyetince seçilecek azalardan teşekkül eder. İdare Heyeti aralarından gizli reyle reis, reisvekili ve muhasip seçer. İdare Heyetinden ayrılan aza hangi odaya mensup ise onun yerini yedek azası alır.

             Madde 8 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanı:

             a) Bayındırlık Vekaleti Bayındırlık Meclisince seçilecek bir temsilci;

             b) Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetince seçilecek bir temsilci;

             c) Devlet Şürası Umumi Heyetince seçilecek bir temsilci;


412

 

             d) Odalar Birliği Umumi Heyetince seçilecek iki temsilcinin iştiraki ile teşekkül eder.

             Madde 11 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bayındırlık Vekaleti lüzumu halinde Yüksek Haysiyet Divanını toplantıya çağırır ve divanca alınan kararları alakalılara tebliğ ve infaz eder.

             Madde 19 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Odalar bu kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde yazılı maksat ve gayelerden başka, Birlik Umumi Heyetince kararlaştırılan işlerden yalnız odalarını alakalandıran kısımlar ile vazifelidirler.

             Madde 28 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Serbest olsun, memur veya asker bulunsun muvakkaten sanat icrasından menedilen azalar hiçbir suretle serbest sahada mesleki faaliyette bulunamazlar. Bunlar hakkında verilen kararlar alakalılarca bilinmek üzere Bayındırlık Vekaletince münasip görülecek yollarla ilan olunur ve tatbikı ciheti sağlanır. Sanat icrasından men'i müddetince memur ve askeri azaların memuriyeti ile alakalı vazifelerine halel gelmez. Bunların mesleki bakımından kusur ve suçları bu kanun hükümlerine tabidir.

             Madde 41 – (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu kanun hükümlerini icraya Bayındırlık ve Adalet Vekilleri memurdur.

             3 – 6/9/1983 tarih ve 85 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4, Ek Md. 2)

             Madde 4 fıkra bir – (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin hükmüdür.)

             Birlik Umumi Heyeti; Odaların meslekte en az onbeş yıl kıdemli olan üyeleri arasından toplam üye sayısının % 2'si oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere seçecekleri delegeler ile kurulur.

             Fıkra iki, bent (f) – (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin hükmüdür.)

             f) Gizli oyla, İdare Heyeti, Yüksek Haysiyet Divanı ile Murakıpları ve bunların yedeklerini seçmek.

             Ek Madde 2 fıkra onbir – (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin hükmüdür.)

             Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

             4 – 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 2,19, Ek Madde 4.)

             Madde 2 fıkra üç – (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin hükmüdür.)

             Birliğin yapamayacağı faaliyetler ve işler:

             Birlik ve organları kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilere kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve göstergi yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler; siyasi partilere maddi yardım yapamazlar; onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekilleri ve mahalli idarlerin seçimlerinde belli adayları destekleyemezler. (1)

 

––––––––––––––

(1)    Bu fıkranın uygulanmasında ek 4 üncü maddeye bakınız.


412-1/412-2

 

             Madde 19 fıkra iki – (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin hükmüdür.)

             Odalar ve organları, kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler; siyasi partilere maddi yardım yapamazlar; onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar; milletvekilleri ve mahalli idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemezler.(1)

             Ek Madde 4 fıkra bir, altı, yedi – (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin hükmüdür.)

             Bu Kanunun 2 nci ve 19 uncu maddelerinin son fıkralarında belirtilen yasaklara uymayan Birlik ve Odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının; ilgili Bakanlığın teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca, bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir.Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

             Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasa'da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Birliğin ve Odaların seçimle gelen organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.

             Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde birinci fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

             5 – 27/2/2003 tarih ve 4817 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 34,35.)

             Madde 34 – (27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

              Yabancı mütaahhitler veya yabancı müesseseler:

             Türkiye'de Devlet daireleri ile resmi ve hususi bilümum müessese ve şahıslara karşı re'sen veya yerli müesseselerle müştereken taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlık ile alakalı işlerde yalnız bu işe munhasır kalmak ve Odalar Birliğinin mütalaasını almak ve Bayındırlık Vekaletinin tasvibinden geçmek şartiyle yabancı mütehassıs çalıştırabilirler.

                Madde 35 – (27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)

34 üncü maddede yazılı hususlardan gayrı işlerde yabancı yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimar kullanılabilmesi Odalar Birliği İdare Heyetinin mütalaası üzerine Bayındırlık Vekaletince karar verilmesine bağlıdır. Yalnız Devlet daireleri ile resmi ve hususi müessese ve şahıslar tarafından istişari vazifelerle getirilen ve teknik tedrisat için gelenler bu kayda tabi değildirler. Bunlar da ancak getirildikleri iş mevzuu dahilinde kalarak bunların haricinde mesleki faaliyette bulunamazlar.

 

––––––––––––––

(1)    Bu fıkranın uygulanmasında ek 4 üncü maddeye bakınız.


413

 

             6235 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

----------- -------------------------------------------------------------             -------------------

     7303                                                           –                                                                 4/6/1959

KHK/66                                                          –                                                                 5/8/1983

 

KHK/85                                                          –                                                               16/9/1983 
06 Haziran 2014, Cuma 23:41
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.