27 Mayıs 2022 Cuma

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ(1)

 

 

          Kanun Numarası                     : 6023

          Kabul Tarihi                            : 23/1/1953

          Yayımlandığı R.Gazete            : Tarih : 31/1/1953Sayı : 8323

          Yayımlandığı Düstur                : Tertip: 3Cilt : 34Sayfa : 374

 

 

             1 – 11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri:(Madde numaraları:1,5,6,18,31,51,ve 55)

             Madde 1 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını yapmaya yetkili olupta sanatiyle iştigal eden bütün tabiplerle diş tabiplerinin katıldığı bir Türk Tabipleri Birliği kurulmuştur.

             Madde 5 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bir müessese veya iş yeri tabipleri,çalıştıkları yerlerin sıhhi işleri başka bir yerde ikinci bir vazife almalarına müsait olduğu tabip odaları idare heyetlerince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun diğer bir müessese veya iş yerinin tabipliğini alamazlar. Bu fıkra hükmü Devlet teşkilatına dahil tabiplerin resmi vazifeleri dışındaki müessese veya iş yerlerinde alacakları munzam vazifeler hakkında da tatbik olunur.

             Madde 6 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Hudutları içinde en az 100 tabip ve diş tabibi bulunan her il merkezinde veya mücavir illerin birleşmeleri ile en az 100 tabip ve diş tabibi bulunan mıntakalarda merkez konseyi kararı ile bir tabip odası kurulur.Bu haller dışında dahi, konsey lüzum gördüğü illerde yeni odalar açmaya salahiyetlidir.

             Madde 18 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tabip odası idare Heyeti azaları Umumi Heyet tarafından gizli reyle seçilir. Kur'a ile ayrılacak beş aza tasnifi açık olarak yapar. Reylerde müsavat halinde kur'a çekilir. Tasnifin neticesi hemen bildirilir. Rey puslalarının ve umumi heyet zabıtlarının yeni seçime kadar saklanması mecburidir. Tasnifin başlamasından sonra gelen rey zarfları hesaba katılmaz.

             Madde 31 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Her tabip odasında bir Haysiyet Divanı bulunur. Divan,dört tabip ve bir diş tabibinden teşekkül eder. Müddeti iki yıldır.Umumi Heyette gizli reyle, beş asıl ve ayrıca beş de yedek aza seçilir.

 

 

 

———————

(1)    Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunun değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve E.1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur kararına bakınız.


382

 

             Toplanan reyler açık olarak tasnif edilir. Diş tabibi bulunmıyan yerlerde heyet, tabiplerle ikmal edilir. Asıl azalıklarda her hangi bir suretle yer açıldığında yedekler aldıkları reye ve meslek nispetine göre asıl azalıklara geçerler.

             Madde 51 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Her türlü oda aidatı ile her türlü para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün zarfında ödemiyenler hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır.

             Madde 55 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türk tabipleri Birliği Merkez Konseyinin çalışma yeri İstanbul'dur. Konsey Kongrenin gizli reyle seçeceği (5) tabip, (2) diş tabibi ile (3) denetçiden terekküp eder.Konseyin müddeti iki yıldır.

             Konsey seçiminde asıl aza sayısınca ve gizli reyle aynı sayı ve nispette yedek aza da seçilir.

             2 – 19/6/1963 tarih ve 256 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları : 40 ve 47 )

             Madde 40 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar olan para cezası kati olup derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhinde hiçbir mercie başvurulamaz.Geçici olarak sanat icrasından veya bir mıntakada çalışmaktan meni cezasına itiraz,kararın azaya tebliğinden itibaren 15 gün zarfında yazılı olarak ve karar aleyhindeki müdellel müdafaa ile birlikte, Yüksek Haysiyet Divanına gönderilmek üzere Oda İdare Heyeti Reisliğine imza mukabilinde verilir. Böyle bir itiraz olmasa dahi geçici olarak sanattan veya bir mıntakada çalışmaktan meni kararı İdare Heyeti Reisliğince Yüksek Haysiyet Divanına gönderilir. Bu kararlar Yüksek Haysiyet Divanında tasdik edildikten sonra yürürlüğe girer.

             Madde 47 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanı,oda Haysiyet Divanından gelen kararları incelendikten sonra kararı uygun bulmazsa, bu husustaki mütalaası ile birlikte mezkür kararı ilgili Haysiyet Divanına iade eder.

             Oda Haysiyet Divanından gelecek ikinci karar üzerine vereceği karar katidir.

             Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar kati olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz. Bu kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti kanalı ile ilgili oda Haysiyet Divanına bildirilir.

             3 – 24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:1,3,5,6,7,8,13,14,18,42,47,48,55 ve 57)

             Madde 1 – (11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olupta sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya husus bir vazife alan asker veya sivil bütün tabip ve diş tabiplerinin katıldığı bir Türk Tabipleri Birliği kurulmuştur.

             Madde 3 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türk Tabipleri Birliği, amme hizmetine yarar mesleki bir teşekkül olup Cemiyetler  Kanunu hükümlerine uygun olarak ayrıca teşekkül etmiş ve edecek ilmi


383

 

ve mesleki tabip ve diş tabipleri dernek ve teşekküllerine mümkün olan manevi mızaharette bulunur.

             Madde 5, fıkra bir ve iki – (11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tabip ve diş tabipleri; kayıtlı bulundukları takip odaları idare heyetinin muvafakati olmaksızın,3659 sayılı kanuna tabi teşekküllerle bunlara bağlı idare, müessese ve kurumlarda veya sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait sair teşekküllerde veya diğer bilumum hususi müessese ve iş yerlerinde asli vazifelerine ilaveten; yıllık,aylık,haftalık veya yevmiye ile veyahut hasta başına muayyen bir ücretle diğer bir tabiplik vazifesi alamıyacakları gibi; bu teşekkül,müessese ve iş yerleri de muvafakat verilmiyen tabip ve diş tabiplerini istihdam edemezler.

             Umumi ve mülhak bütçeli dairelerle hususi idareler ve belediyelerin sağlık teşkilatında,3656 sayılı kanunun 4609 sayılı kanunla değişen 18 inci maddesi mucibince,ek görev suretiyle istihdam edilecek tabip ve diş tabipleri, uhdelerinde asli vazifelerinden başka her hangi bir tabiplik vazifesi bulunup bulunmadığı mahalli tabip odalarından sorulmaksızın tayin edilemezler.

             Madde 6 – (11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Hudutları içinde en az yüz tabip ve diş tabibi bulunan her il merkezinde bir tabip odası kurulur.Hudutları içinde 100 tabip ve diş tabibi bulunmıyan illerin hangi il tabip odasına katılacakları veya hangi illerle birleşerek yeni bir oda teşkil edecekleri veyahut müstakillen bir tabip odası kurmaları ve odaların faaliyet merkezleri Türk Tabipleri Merkez Konseyinin talebi üzerine Büyük Kongre tarafından karar altına alınır.

             Madde 7 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bir il veya mıntaka hudutları içinde bulunan sivil,askeri tabip ve diş tabipleri bir ay içinde o il veya mıntaka tabipler odasına yazılmak ve azalık vecibelerini yerine getirmekle mükelleftirler.

             Her hangi bir sebeple sanatıyla iştigal etmeyenlerden isteyenler birinci fıkradaki müddet zarfında Birliğe kaydolunabilirler.

             Madde 8 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tabip odalarının gelirleri şunlardır.

             a) Bir defaya mahsus olmak üzere her azadan giriş parası olarak alınan (10) lira,

             b) Yıllık aidat, bunun miktarları şöyledir:

             1 – Hiç sanat icra etmeyenlerden senede (6) lira,

             2 – Muayenehanesi olmayıp sanat icra edenlerden senede (18) lira,

             3 – Muayenehanesi olanlardan senede (24) lira,

             c) Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli gelirler,

             d) Haysiyet divanları kararları ile hükmedilip tahsil edilecek para cezaları,

             e) Gelirleri giderlerini karşılıyamıyan odalara merkez konseyince yapılacak yardımlar. İlden ile veya mıntakadan mıntakaya nakil (a,b) bentlerinde yazılı giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi gerektiremez.

             Madde 13 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Umumi Heyet yılda iki kere (Mart ve Ekim aylarının ilk haftasında) toplanır. Bu toplantılar en az on beş azanın iştirak ile yapılabilir. Seçim için yapılacak


384

 

Mart toplantısında ancak Odanın bulunduğu merkezin belediye hudutları dışında kalanlar, zarf göndermek suretiyle seçime katılabilirler.

             Zarf gönderme yoliyle seçime katılanlar,reylerini imzasız bir kağıda yazıp,  yazısız bir zarfa koyarak zarfı kapattıktan sonra bunu ikinci bir zarfın içine koyup bu zarf üzerine adını,soyadını ve adresini yazar,imzasını atar ve taahhütlü olarak umumi heyet reisliğine gönderirler.

             Her seçim için ayrı, kapalı zarf gönderilir.

             Madde 14 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Oda idare heyeti umumi heyet toplantısı hakkında bütün azalara üç hafta önce şahsen ve gazete ile ilan suretiyle tebligat yapar.Bu tebligatta toplantı günü,saati,yeri,gündemi bildirilir.Seçim yapılacaksa aza listesi de gönderilir.

             Madde 18, fıkra dört,beş ve altı – (11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Reylerin tasnifini yapmak üzere umumi heyete iştirak eden aza arasından kur'a ile 5 kişilik bir tasnif heyeti ayrılır.

             Tasnif açık olarak yapılır ve neticesi hemen bildirilir. Tasnifin başlamasından sonra gelen rey zarfları hesaba katılmaz.

             Rey pusulalarının ve umumi heyet zabıtlarının yeni seçime kadar saklanması şarttır.

             Madde 42 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanı 12 asıl ve üç müşavir azadan teşekkül eder. Divan Ankara'da Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinde toplanır.

             Asıl azalar her toplantı müddeti için aralarından gizli reyle bir reis seçerler.

             I – Asli azalar şunlardır:

             a) Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Müsteşarı,

             b) Tıp fakültelerinden birer deontoloji profesörü,

             c) Temyiz Mahkemesince daire azaları arasından seçilecek bir temsilci,

             d) Devlet Şürasınca daire azaları arasından seçilecek bir temsilci,

             e) Büyük Kongrece gizli reyle seçilecek ve meslekte en az 20 sene çalışmış ve biri asker olmak üzere 4 tabip ile aynı sayıda yedek aza,

             f) Büyük Kongrece gizli reyle seçilecek ve meslekte en az 20 sene çalışmış iki diş tabibi ile 2 yedek diş tabibi,

             g) Tabip Odaları Merkez Konseyinin temsilcisi.

             II – Müşavir azalar:

             a) Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Zatişleri ve Muamelat Umum Müdürü,

             b) Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinde tabip odaları ile ilgili dairenin temsilcisi,

             c) Genelkurmay Sağlık Dairesi Personel Şubesi Müdürü,

             Müşavir azalar müzakerelere iştirak ederler, ancak rey veremezler.

             Madde 47, fıkra üç – (19/6/1963 tarih ve 256 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kanaliyle ilgili haysiyet divanına bildirilir.Ve keyfiyet,hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ olunur.


385

 

             Madde 48 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanı Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin daveti ile senede iki defa Nisan ve Kasım aylarında toplanır. Lüzumu halinde Divan fevkalade toplantıya çağrılabilir.

             Madde 55, fıkra bir – (11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin çalışma yeri İstanbul'dur.

             Madde 57 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

       Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine seçilen azaların İstanbul'da oturmaları şarttır. Seçimle ekseriyet kazandığı halde İstanbul'da oturmak istemiyen veya İstanbu'dan ayrılan azaların yerine yedeklerinden, rey ve meslek sırası gözetilmek üzere, İstanbul'da oturmayı kabul eden azalar getirilir.

             4 – 6/9/1983 tarih ve 83 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 13, Ek 3)

             Madde 13 – (24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nun hükmüdür.)

             Genel Kurul yılda bir defa Nisan ayında toplanır. Bu toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılması ile yapılır. Seçimle ilgili genel kurul toplantısına oda üyelerinin katılması zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar oda disiplin kurulunca cezalandırılırlar.

             Ek Madde 3, fıkra bir ve iki – (24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Türk Tabipleri Birliğinin merkez organları ile tabip odalarının idare heyeti, haysiyet divanı ve başkanlarının bu kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre, yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

             Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, seçime katılacak üyeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer merkez ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hakim yüksek seçim kurulunca belirlenir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlarda belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

             fıkra dokuz – (24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, merkez ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

             fıkra oniki – (24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin tabip odası, Türk Tabipleri Birliği veya resmi kuruluşca verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.


386

 

             5 – 8/1/1985 tarih ve 3144 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 6,7,8,13,14,42,61 ve Ek 2)

             Madde 6 – (24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Bölgesi içinde en az yüz tabip ve diş tabibi bulunan ilde bir tabip odası kurulur.

             Oda kurulmayan yerlerin hangi tabip odalarına başlanacağı veya bunların hangilerinin birleştirilerek bir oda kurulacağı ve merkezlerinin belirtilmesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine büyük kongrece karara bağlanır.

             Odalar, kuruluşlarını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine bildirirler. Merkez konseyi durumu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirir ve odalar bu bildirme ile tüzel kişilik kazanırlar.

             Madde 7 – (24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Bir tabip odası bölgesinde, sanatını münhasıran serbest olarak icra eden tabipler ile diş tabiperi bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına yazılmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

             Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir sebeple sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler tabip odalarına üye kaydolabilirler.

             Özel kanunlarında üye olmayacaklarına dair hüküm bulunanlar ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışıpta mesleklerini serbest olarak da icra eden tabip ve diş tabipleri mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.

             Madde 8 – (24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Tabip odalarının gelirleri şunlardır:

             1 – Miktarı ve ödeneği tarihleri Büyük Kongrece belirlenen 2.000 liradan az 15.000 liradan fazla olmayan üye kayıt ücreti ile yıllık aidatlar,

             2 – Bağışlar ve diğer çeşitli gelirler,

             3 – Haysiyet divanı kararları ile üyelerden alınacak para cezaları,

             4 – Merkez Konseyince gerektiğinde yapılacak yardımlar.

             Üyenin bir odadan diğer bir odaya naklinde (1) inci bentteki giriş ücreti ve aidatı yeniden alınmaz.

             Madde 13 – (6/9/1983 tarih ve 83 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Genel Kurul yılda bir defa Nisan ayında toplanır. Bu toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılması ile yapılır. Seçimle ilgili Genel Kurul toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oya kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmıyanlar Oda Disiplin Kurulunca cezalandırılırlar.

             Madde 14 – (24/5/1983 tarih 65 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Oda idare heyetince üyeler; seçim yapılacak genel kurul toplantısına biri mahalli olmak üzere en az iki günlük gazetede ilan vermek suretiyle ve ayrıca yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az on gün  önce  taahhütlü  olarak  postaya  verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş  olması gereklidir. Seçimi  gerektirmeyen


387

 

olağan  ve  olağanüstü toplantılarda gazete ilanı  yeterlidir.İlanda toplantının yeri,günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır.

             Madde 42 – (24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece ikisi diş hekimi olmak üzere dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için Türkiye'de en az yirmi yıl hekimlik veya diş hekimliği yapmış olmak ve bu Kanunun 39 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak gerekir.

             Divan Ankara'da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinde olağan olarak Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez konseyi ya da son toplantının başkanının daveti üzerine Divan daha sık toplanabilir.

             Divan her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Toplantıyı bir önceki toplantının başkanı, o yoksa en yaşlı üye açar.

             Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar,ilgili haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet,hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygulanır.

             Madde 61 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Büyük Kongre,temsilcilerinin mutlak ekseriyeti ile toplanır. İlk toplantıda bu ekseriyet elde edilemezse, iki gün sonra hazır bulunan azalarla toplantısını yapar.Büyük Kongre Konsey reisi tarafından açıldıktan sonra bir Reisle bir Reis vekili ve iki Katipten müteşekkil kongre divanını seçer.

             Kararlar mevcut temsilcilerin ekseriyeti ile verilir.

             ek fıkra – (6/9/1983 tarih ve 83 sayılı KHK ile eklenen hükümdür.)

             Seçimle ilgili Büyük Kongre toplantısına temsilcilerin katılmaları ve oylarını kullanmaları zorunlu olup,geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmıyanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.

             Ek Madde 2 – (24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,Türk Tabipleri Birliği ile Birliğin mahalli organları olan odalar üzerinde gözetim,idari ve mali denetim hakkına sahiptir. Birlik ve odaların organlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıkları,yönetmelikte belirlenecek esaslara göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca denetlenir.

             Bu kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Tabipleri Birliğinin merkezdeki sorumlu organları ile tabip odalarının başkan ve idare heyetinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

             Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

             Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Birlik organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına, Birliğin görevli   organları  tarafından  uyulması  zorunludur.  Bakanlık   tasarruflarını  kanuni


388

 

bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren ya da kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik organları hakkında da yukardaki fıkralar hükümleri uygulanır.

             Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukardaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.

             Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının,ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün,toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasa'da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Birliğin seçimle gelen merkezdeki organları ile odaların başkan ve yönetim kurullarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.

             Görevden uzaklaştırma kararı; dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme,görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir.Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

             6 – 7/6/1985 tarih ve 3224 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,5,6,7,18,19,28,31,42,44,55,57 ve 60)

             Madde 1 – (8/1/1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunla aynen kabul edilen 24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olupta sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabip ve diş tabiplerinin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabip ve diş tabipleri arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabiplik ve diş tabipliğinin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacı ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

             Madde 5, fıkra bir ve iki – (8/1/1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunla aynen kabul edilen 24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nin hükmüdür.)

             Özel kurum ve işyeri tabip ve diş tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin,başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum veya işyerinin tabipliğini alamazlar.

             Kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabip ve diş tabiplerine kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır.

             Fıkra dört – (11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Gerek tabip ve diş tabipleri ve gerekse bunları istihdam eden bilümum daire,müessese ve iş yerleri, tayin, nakil, iştenayrılma ve sair suretlerle hasıl olan değişiklikleri en geç 15 gün zarfında mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar.


389

 

             Madde 6, fıkra bir ve iki – (8/1/1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az ikiyüz tabip ve diş tabibi bulunan her ilde birtabip odası kurulur.

             Hudutları içinde oda kurmak için yeter sayıda tabip ve diş tabibi bulunmayan illerdeki tabip ve diş tabiplerinin hangi illerdeki tabip ve diş tabipleri ile birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki tabip ve diş tabiplerinin hangi il tabip odalarına bağlanacağı; memleketin coğrafi ve ulaşım durumları ile tabip ve diş tabiplerinin toplu olarak bulundukları iller gözönüne alınarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlaştırılır.

             Madde 7, fıkra bir – (8/1/1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler ile diş tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

             Madde 18, fıkra bir – (11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tabip odaları idare heyeti azası,asker ve sivil farkı gözetilmeksizin,odalara kayıtlı bulunan tabip ve diş tabipleri arasından umumi heyetçe gizli reyle seçilir.

             Madde 19, fıkra iki – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             İdare heyetlerine seçilecek asıl ve yedek azalardan biri diş tabibi olacaktır.

             Madde 28, bent (II) – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden her hangi birinin göstereceği lüzum üzerine bazı mıntakalarda, odalarla tabip,diş tabibi tedavi ücretlerinin en az miktarlarını gösteren tarifeler düzenlemek (bu tarifeler merkez konseyince tasdik edildikten sonra bilgi edinilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletine gönderilir.)

             Madde 31 – (11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Her tabip odasında bir haysiyet divanı bulunur. Divan 4 tabip ve 1 diş tabibinden teşekkül eder. Müddeti 2 yıldır.

             Haysiyet divanı azası,asker veya sivil farkı gözetilmeksizin, odalara kayıtlı bulunan tabip ve diş tabipleri arasından 5 asıl ve 5 yedek olmak üzere 18 inci madde hükümlerine göre umumi heyet tarafından gizli reyle seçilir.

             Diş tabibi bulunmıyan mahallerde heyet tabiplerle ikmal edilir. Asıl azalıklardan açılan yerlere rey sırasına ve meslek durumuna göre yedek aza getirilir.

             Madde 42, fıkra bir – (8/1/1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece ikisi diş tabibi olmak üzere dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşturulur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için Türkiye'de en az onbeş yıl tabiplik veya diş tabipliği yapmış olmak ve bu Kanunun 39 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak gerekir.

             Madde 44 – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanına seçimle gelen asıl ve yedek azaların müddeti 2 yıldır. Eski azalar yeniden seçilebilir. Açılan azalığa meslek sırasına göre yedeği getirilir.


390

 

           Madde 55, fıkra iki – (11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Merkez Konseyi, 18 inci madde hükümlerine göre büyük kongrenin gizli reyle seçeceği 5 tabip ve 2 diş tabibi ile aynı miktar ve nispette yedek azadan terekküp eder.

             Madde 57 – (8/1/1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunla aynen kabul edilen 24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK'nın hükmüdür.)

             Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine seçilen üyelerin Ankara'da oturmaları şarttır. Seçimde ekseriyet kazandığı halde Ankara'da oturmak istemeyen veya Ankara'dan ayrılan üyelerin yerine yedeklerinden oy ve meslek sırası gözetilmek üzere, Ankara'da oturmayı kabul eden üyeler getirilir.

             Madde 60, fıkra bir – (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Büyük Kongre Tabip Odaları Umumi Heyetince gizli reyle seçilen temsilcilerden terekküp eder. Azası (200) e kadar olanlar (3), (500) e kadar olanlar (5) ve (500) den yukarı olanlar (7) temsilci ve aynı sayıda yedek seçerler. (3) ve (5) temsilci gönderen odaların temsilcilerinden en az (1) i, (7) temsilci gönderen odaların temsilcilerinden en az (2) si diş tabibi olacaktır.

             7 – 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları:3, Ek Madde 2.)

             Madde 3 fıkra bir – (8/1/1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler, kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, siyasetle uğraşamazlar, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hakeret edemezler, bunlara maddi yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar, onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu destekleyemezler.(1)

             Ek Madde 2 fıkra iki, altı ve yedi – (8/1/1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

             Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.

             Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

————————

(1)    Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.

 

 


390-1

 

             8 – 23/3/2006 tarihli ve 5477 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları:6, 8, 10, 28, 36, 39, 50, 55, 57, 60 ve Ek Madde 1.)

             Madde 6 fıkra bir: (7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Kanunun hükmüdür.) Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az ikiyüz tabip bulunan her ilde bir tabip odası kurulur.

             Madde 8 – (8/1/1985 tarihli ve 3144 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tabip odalarının gelirleri şunlardır:

             1. Miktarları ve ödeneceği tarihleri Büyük Kongrece kararlaştırılan 2400 liradan az 24000 liradan fazla olmayan üye kayıt ücreti ile yıllık aidatlar.

             Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılabilir.

             2. Bağışlar, yayın gelirleri, sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

             3. Haysiyet Divanınca verilenler ile 13 üncü madde gereğince alınacak para cezaları.

             4. Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak yardımlar.

             5. Diğer çeşitli gelirler.

             Üyenin bir odadan diğer bir odaya naklinde (1) inci bentteki üye kayıt ücreti ve yıllık aidat yeniden alınmaz.

             Madde 10 – (23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Oda gelirlerinden, Türk Tabipleri Birliğine harcanmak üzere merkez konseyine gönderilecek miktar büyük kongrece tesbit edilir. Ancak bu miktar % 25 ten aşağı olamaz.

             Madde 28 II – numaralı bent birinci paragraf: (7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine bazı mıntıkalarda odalarda tabip tedavisi ücretlerinin enaz miktarlarını gösteren tarifeler düzenlemek (Bu tarifeler Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra bilgi edinilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletine gönderilir.)

             Madde 36 fıkra iki-  (23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ret kabule şayan görülürse esas mesele bu heyet tarafından tetkik edilerek karara bağlanır. Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret talebi kabule şayan görülmediği takdirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrıca (25) liradan (50) liraya kadar para cezası ödenmesine de karar verilebilir.

             Madde 39 bent (b)- (23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.) (25) liradan (100) liraya kadar para cezası,

             Madde 50 – (23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yukardaki madde hükmüne göre sanat icrasından menedilen tabip ve diş tabipleri kati karara rağmen sanatlarını yaparlarsa Haysiyet Divanınca ayrıca (100) liradan (1 000) liraya kadar para cezasına çarptırılır.

             Madde 55 fıkra iki- (7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Kanunun hükmüdür.) Merkez Konseyi 18 inci madde hükümlerine göre Büyük Kongrenin gizli reyle seçeceği 7 asıl aza ile 7 yedek azadan teşekkül eder.

             Madde 57 – (7/6/1985 tarihli ve  3224 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türk Tabipleri Merkez Konseyine seçilen üyelerin Ankara'da oturmaları şarttır. Seçimle ekseriyet kazandığı halde Ankara'da oturmak istemeyen veya Ankara'dan ayrılan üyelerin yerine yedeklerinden, oy sırası gözetilmek üzere Ankara'da oturmayı kabul eden üyeler getirilir.

             Madde 60 fıkra bir- (7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Kanunun hükmüdür.) Büyük Kongre Tabip Odaları Umumi Heyetince gizli reyle seçilen temsilcilerden teşekkül eder. Azası (200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar (5) ve (500)'den yukarı olanlar (7) temsilci ve aynı sayıda yedek seçerler.(1) (2)

——————————

(1)    Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.

(2)  Bu fıkranın ikinci cümlesi Ana. Mah.nin 19/2/2002 tarihli ve E.2000/78,K.2002/31 sayılı kararıyla kararın Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 4/6/2002 tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.


390-2

 

             Ek Madde 1 – (11/2/1957 tarihli ve 6909 sayılı Kanunun hükmüdür.)(1)

             5 inci maddeye göre kayıtlı bulundukları tabip odaları idare heyetinin muvafakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul eden veya bu kanunun neşri tarihinde uhdesinde birden fazla tabiplik vazifesi olup da 3 ay zarfında bir beyanname ile keyfiyeti tabip odalarına bildirmiyen veya hilafı hakikat beyanname veren veyahut bu beyanname üzerine idare heyetinin ittihaz edeceği karar hilafına vazifeye devam eden tabipler üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar.

             Yukardaki fiillerden dolayı idarî para cezası verilmesine rağmen, beyanname vermiyen veya hakikata uymıyacak şekilde beyanname veren veyahut ek vazifeye devamda ısrar eyliyen veya bu vazifeyi bıraktığı halde idare heyetinin muvafakati olmadıkça başka bir ek vazife kabul eden tabipler hakkında altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir. (2)

             (Ek: 24/4/2003-4854/5 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

 

 

______________________

(1)    Daha önce numarasız olan bu ek madde, 8/1/1985 tarih ve 3144 sayılı Kanunun  13 üncü maddesi ile (1) olarak numaralandırılmıştır.

(2)  24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan "500 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi, "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "mahkûm olmasına" ibaresi, "idarî para cezası verilmesine", aynı fıkrada yer alan "1000 liradan 2500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur." ibaresi, "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir." olarak 6/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 


391

 

6023 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

--------------             -----------------------------------------------------------                    -------------------

     6909                                                           –                                                               16/2/1957

       256                                                           –                                                               26/6/1963

     3144                                                           –                                                               18/1/1985

     3224          48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, 59,60 ncı maddeleri

                      Türk Diş Hekimleri Birliği ilk genel kurul toplantısında

                      yapılacak merkez organ seçimlerinin kesinleşmesini takip

                      eden tarihte

                       Diğer maddeleri                                                                                         25/6/1985

KHK/65                                                          –                                                                 5/8/1983

 

KHK/83                                                          –                                                               16/9/1983
06 Haziran 2014, Cuma 23:37
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.