07 Aralık 2021 Salı

VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİVETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK

VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL

TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

 

 

          Kanun Numarası                 : 6343

          Kabul Tarihi                        : 9/3/1954

          Yayımlandığı R.Gazete        : Tarih : 18/3/1954 Sayı : 8661

          Yayımlandığı Düstur            : Tertip: 3 Cilt : 35 Sayfa : 1461

 

             1 – 30/5/1963 tarih ve 239 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 42, 43, 45, 52)

             Madde 42 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Oda haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve para cezaları katidir ve derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhinde hiçbir mercie başvurulamaz.

             Madde 43 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Geçici olarak meslek icrasından men kararına alakalı, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde Yüksek Haysiyet Divanına itirazda bulunmak hakkını haizdir. Alakalı itiraz etmemiş olsa dahi,bu kararın Yüksek Haysiyet Divanının tetkikine sunulmak üzere mahallin oda idare heyeti reisliğine imza mukabili tevdii şarttır ve oda idare heyeti reisliği en çok bir hafta içinde bu evrakı Yüksek Haysiyet Divanına göndermeye mecburdur.

             Oda haysiyet divanının meslekten men kararı ancak Yüksek Haysiyet Divanının, tasdikinden sonra tekemmül eder.

             Madde 45 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Merkez Konseyi asli azaları ilk toplantılarında aralarında gizli reyle bir reis, bir ikinci reis bir umumi katip, bir muhasip, bir de veznedar seçer.

             Konsey haftada en az bir defa toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste bu toplatılara üç defa gelmiyen konsey azası istifa etmiş sayılır ve yerine yedeklerden en çok rey alanı davet edilir.

             Merkez Konseyine seçilecek azanın Ankara'da oturması şarttır.

             Umumi katip ile veznedara Büyük Kongrece tesbit edilen miktar dahilinde bir tazminat ödenir.

             Madde 52 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanı, oda haysiyet divanlarından gelen kararları ve müstenidi evrakı inceler, uygun bulmadıklarını mütalaasiyle birlikte oda haysiyet divanına iade eder. Oda haysiyet divanından gelecek ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar katidir. Aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz. Bu kararlar Ziraat Vekaleti yolu ile alakalı oda haysiyet divanına bildirilir ve itirazsız tasdik olunur.


430

 

             Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm edilen veya her iki gözden rüiyetten tamamen mahrum bulunduğu sıhhi heyet raporu ile sabit olan veteriner hekimlerin Ziraat Vekaletinin teklifi ile Veteriner Hekimler Birliği Yüksek Haysiyet Divanı tarafından meslekinin icrasından men'ine vediplomasının geri alınmasına karar verilir.

             2 – 3/4/1984 tarih ve 2993 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 14, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 35, 44, 50, 51, 53, 54, 58, 60)

           Madde 14 fıkra bir – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün veteriner hekimlerin iştirakı ile hükmi şahsiyeti haiz, "Veteriner hekimleri birliği" adı ile bir birlik kurulur.

             Fıkra üç – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Veteriner hekimleri birliği amme hizmetine yararlı bir meslek teşekkülüdür.

             Madde 17 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Sivil ve askeri veteriner hekimler, mıntıkaları dahilindeki veteriner hekim odalarına, odaların kurulduğu tarihten itibaren iki ay içersinde aza yazılmaya mecburdurlar.

             Madde 18 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Devlet teşkilatında çalışan veteriner hekimler kendi Vekaletlerinin dışındaki resmi ve gayriresmi teşekküllerde , veteriner hekim odalarının muvakkatı olmaksızın mesleki başka bir vazife deruhde edemezler.

             Madde 19 son fıkra – (9/3/1954tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Giriş aidatı her aza için 10 liradır. Yıllık aidat ise resmi vazifesi veya hususi bir işi bulunan veya muayenehane açmış veteriner hekimler için 12 lira, resmi veya hususi bir işi ile muayenehanesi bulunmıyan veteriner hekimler için altı liradır.

             Madde 23 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Umumi heyet; odada kayıtlı azanın topluluğudur. Yılda bir defa Eylül ayı içinde toplanır ve en az 12 azanın iştirakiyle açılabilir.

             Bu nısap birinci toplantıda temin edilemediği takdirde toplantı ertesi güne  tehir olunur. Bu toplantıda mevcut aza ile iktifa olunur.

             Gerek vazife icabı gerekse hastalık sebebiyle toplantıya bizzat iştirak edemiyenler görüş ve kanaatlerini yazı ile gönderebilecekleri gibi seçime ait rey puslalarını da imzasız olarak ve iki zarf içerisinde umumi heyet reisliğine gönderirler.

             Rey puslası dış zarfının üzerinde gönderenin adı, soyadı, adresi ve imzası bulunur. Bu zarflar taahhütlü olarak posta ile gönderilebileceği gibi elden de imza mukabilinde mahalline tevdi olunabilir.

             Dış zarflar, seçim esnasında ve umumi heyet huzurunda açılarak rey puslasını hamil zarflar karıştırılır.

             İdare heyeti, haysiyet divanı, hesap murakıpları için rey puslalarının ayrı ayrı zarflarda gönderilmesi şarttır. İç zarfların iyice kapatılmış olması icabeder.


431

 

             Ek fıkra – (30/5/1963 tarih ve 239 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birlik Merkez Konseyinin yazılı talebi veya Odada kayıtlı üyenin en az % 20 sinin yazılı istekte bulunması halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder.

             Madde 24 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Oda idare heyeti umumi heyet toplantısının yapılacağı tarihi, yeri, toplantı saatini, toplantı gündemini, kayıtlı azanın listesini toplantı gününden üç hafta önce bütün oda azalarına yazı ile veya gazetede ilan suretiyle bildirmeye mecburdur.

             Madde 27 bent (7 ve 9) – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             7. Büyük kongreye gidecek iki asil ve iki yedek temsilcileri intihap etmek;

             9. 3 veya 5 asli ve iki yedek haysiyet divanı azalarını intihap eylemek.

             Madde 28 (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Veteriner hekim odası idare heyeti,haysiyet divanı ve murakıpları gizli reyle seçilirler. Rey pusulaları umumi heyetten kur'a ile ayrılacak üç kişiden mürekkep bir tasnif kurulu tarafından tasnif edilir. Tasnifte esas açıklıktır.

             Tasnifin başlamasından sonra gelen rey zarfları ile verilen reyler tasnife tabi tutulmaz.

             Tasnifin neticesi umumi heyete başkan tarafından hemen arzolunur.

             Gerek umumi heyet zabıtlarının, gerek rey pusulalarının yeni seçime kadar saklanması mecburidir.

             Madde 30 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             İdare heyeti üç veya beş asli ve iki yedek azadan terekkübeder. İdare heyetinin müddeti bir yıldır. Bu devre içinde asil azalıklardan açılan yerlere en çok rey alan yedek aza getirilir.

             Madde 33 fıkra bir – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             İdare heyeti; odanın bir senelik faaliyetine ait raporu ile bilançosunu ve yeni seneye ait bütçe taslağını hazırlayıp murakıp raporlariyle birlikte umumi heyete arz eder ve bu evrakın birer örneğini de merkez konseyine gönderir.

             Madde 35 fıkra bir – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Haysiyet divanı 3 veya 5 asli azadan teşekkül eder ve umumi heyet tarafından gizli reyle ve bir sene müddetle seçilir.

             Madde 44 fıkra bir – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi meslekle ilgili her türlü işleri yürütmek ve bu kanunda derpiş edilen hükümleri tatbikle mükellef büyük kongrece bir sene için gizli reyle seçilmiş yedi asli ve üç yedek azadan terekkübeder. Veteriner Hekimleri Birliğini içte ve dışta temsil yetkisini haizdir.

             Madde 50 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek haysiyet divanı sekiz asli, iki müşavir azadan teşekkül eder.

             Asli azalar her toplantı yılı için aralarından gizli reyle bir reis seçerler.

             Divan, Ankara'da Ziraat Vekaletinde toplanır.

             I – Asli azalar:

             a) Ziraat Vekaleti Veteriner İşleri Umum Müdürü;

             b) Milli Müdafaa Vekaleti Veteriner Dairesi Reisi;

             c) Ankara Veteriner Fakültesi Dekanı;


432

 

             d) Temyiz Mahkemesinden bir temsilci;

             e) Devlet Şürası Dairesi azasından bir temsilci;

             f) Büyük kongrece gizli reyle seçilecek ve meslekte en az on beş sene çalışmış ve biri asker olmak üzere 3 asli ve 3 yedek veteriner hekim;

             II – Müşavir azalar:

             a) Ziraat Vekaleti Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü Personel Şubesi Müdürü;

             b) Milli Müdüfaa Vekaleti Veteriner Personel Şube Müdürü; Müşavir azalar müzakerelere iştirak eder, fakat rey kullanamazlar.

             Madde 51 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanına seçimle gelen asli ve yedek azanın müddeti bir senedir. Eski aza yeniden seçilebilir.

             Yüksek Haysiyet Divanı, asli azanın 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun 2/3 çoğunluğu ile karar verir.

             Madde 53 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanı; Ziraat Vekaletinin daveti ile Mart ve Ekim aylarında olmak üzere senede iki defa toplanır.

             Merkez Konseyinin göstereceği lüzum üzerine Vekalet, divanı fevkalade olarak da içtimaa davet eder.

             Madde 54 son fıkra – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Ziraat Vekaleti,Yüksek Haysiyet Divanı kararlarını ilgili odalara bildirmekle beraber, münasip yollarla da ilan eyler ve bu kararların tatbik imkanlarını sağlar.

             Madde 58 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Büyük Kongre; veteriner hekim odalarından gelecek temsilcilerle, merkez konseyi asli ve yedek azaları ve Yüksek Haysiyet Divanına Büyük Kongrece seçilmiş asli ve yedek azalardan terekküp eder.

             Madde 60 fıkra bir ve iki–(9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Büyük Kongre her yıl Mayıs ayında azasının mutlak ekseriyetiyle toplanır. İlk toplantıda ekseriyet bulunmadığı takdirde, toplantı iki gün sonraya bırakılır. 2 nci toplantıda ekseriyet aranmaz.

             Büyük kongrenin toplanacağı gün, saat ve yeri ile gündemi, merkez konseyi tarafından kongrenin toplanacağı günden an az 10 gün önce bütün odalara tebliğ olunur.

             3 – 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 14, Ek Madde 1.)

             (Madde 14 fıkra üç – (3/4/1984 tarih ve 2993 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve veteriner hekim odaları, kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiç bir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamaz, gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, siyasi partilere maddi yardım yapamazlar, onlardan maddi yardım alamazlar, onlarla siyasi ilişki yapamaz ve işbirliği içinde bulunamazlar. Milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde herhangi bir adayı veya gurubu destekleyemezler.


432-1

 

                (Ek Madde 1 fıkra iki, altı, yedi – 3/4/1984 tarih ve 2993 sayılı Kanunun hükmüdür.)

                Bu Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yasaklara uymayan Veteriner Hekim Odaları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

                Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde valiler, seçilmiş birlik organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilirler.

                Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde birinci fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mehkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

                4 – 24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 73)

                Madde 73 – (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

3 üncü bölümde yazılı suçlara ait davalara sulh ceza mahkemelerinde bakılır.

   5 – 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 6,66,68,69,72,73,74.)

Madde 6 – (9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Aşağıda yazılı haller (Veteriner hekim) meslekinin icrasına muvakkat veya daimi olarak mani teşkil eder:

   a) Medeni haklarını kullanma ehliyetinden mahrum bulunmak;

   b) Amme hizmetlerinden memnuiyet veya meslek ve sanatlarını icrada tatil cezasına mahküm olmak;

   c) Bu kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya yüksek Haysiyet Divanı kararları ile meslekini icradan menolunmak;

   d) Yüksek Haysiyet Divanınca haklarında diplomalarının istirdadı kararı ittihaz edilmek;

   e) Mesleki şeref ve haysiyet ihlal edici bir cürüm yüzünden üç yıl ağır hapis cezasına mahküm olmak;

   f) Alelıtlak ağır hapis veya bu derece cezayı müstelzim bir fiille mahküm kılınmak.

   Bu maddenin a, b, c fıkralarında yazılı cezalar geçici alarak verilmiş iseler meslek icrasından memnuniyet tayin edilen müddete munhasır kalır.

                                                                  

 


432-2

 

Madde 66 – (9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

6 ncı maddede yazılı cezalara ve memnuiyetlere rağmen mesleklerini icra edenlere altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir. (1)

Madde 68 – (9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Bu kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da (Veteriner hekim) lik yapan, hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar hakkında 3 aydan 6 aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur.

Madde 69 –(9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

 Hakikate aykırı rapor veya vesika veren veteriner hekimlerle bu gibi rapor ve vesikaları kullananlar hakkında 15 günden 3 aya kadar hapis ve 100 liradan 1.000 liraya kadar para cezası hüküm olunur.

Madde 72 – (9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Bu kanunda yazılı suçların tekerrürü halinde tayin olunacak para cezaları iki misli olarak hüküm olunur.

             (Ek: 24/4/2003-4854/5 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Madde 73 – ( 24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun hükmüdür.)

Bu Kanunun 68, 69 ve 71 inci maddelerinde yazılı suçlara ait davalara sulh ceza mahkemelerinde bakılır.

6 – 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası:11, 27.)

             Madde 11 – fıkra iki – (9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ancak; hayvan sağlık memurları ile hayvan sağlığı işlerinde ameli bilgi sahibi oldukları sabit olan kimseler, bu hususta hazırlanacak yönetmeliklerinde gösterilen esaslar dahilinde sanatlarını icra edebilirler.

             Madde 27 bent 7 - (3/4/1984 tarihli ve 2993 sayılı Kanunun hükmüdür.) Büyük Kongreye iştirak etmek üzere, elliye kadar üyesi olan odalardan iki, yüze kadar üyesi olan odalardan dört ve yüzden fazla üyesi olan odalardan da altı temsilci seçmek. (2)

 

_____________

(1)  24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, 65 inci maddede yer alan "hekimler hakkında işledikleri suçun mahiyet ve ehemmiyetine göre 10 liradan 100 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur." ibaresi, "hekimlere üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir."; 66 ncı maddede yer alan "edenler hakkında 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur." ibaresi, "edenlere altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir." olarak 6/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu bent, Anayasa Mahkemesi’nin 25/6/2009 tarihli ve E.: 2006/143, K.: 2009/98 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 7/10/2009 tarihinden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.


433

 

6343 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                          Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                        giriş tarihi

--------------             ------------------------------------------------------------  -------------------

       239                                                           –                                                                 8/7/1963

 

     2993                                                           –                                                                 7/4/1984
06 Haziran 2014, Cuma 23:42
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.