18 Eylül 2021 Cumartesi

Yargıtay14. Daire 2012/4962 E. , 2012/6897 K.Yargıtay14. Daire 2012/4962 E.  ,  2012/6897 K.

  • BAZ İSTASYONU
  • YIKIM
  • BELEDİYE ENCÜMENİ
  • YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA UYARLIK


"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Özeti:  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılı ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar hakkında işlem tesis etmeye belediye encümeninin yetkili olması nedeniyle, yıkım kararı almaya ve para cezası vermeye yetkili olmayan Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğünce tesis edilen işlemde, yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 

          Temyiz İsteminde Bulunan     : … İletişim Hizmetleri A. Ş.

          Vekili                 : Av. …

          Karşı Taraf        : İzmit Belediye Başkanlığı

          Vekili                 : Av. …

          İstemin Özeti    : Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nin 15/03/2012 günlü, E:2011/1026, K:2012/217 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

          Savunmanın Özeti         : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

          Danıştay Tetkik Hakimi : Canan Acar

          Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

          Karar veren Danıştay Ondördüncü Dairesince,  işin gereği görüşüldü:

          Dava; davacı şirket tarafından Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 28 Haziran Mahallesi, … numaralı adreste bulunan yapı üzerine kurulan baz istasyonunun ruhsatsız olduğundan bahisle 7 gün içinde kaldırılması, aksi halde 3194 sayılı İmar Kanun’u uyarınca para cezası verilmesine ve yıkılmasına yönelik işlem tesis edileceğinin bildirimine ilişkin İzmit Belediye Başkanlığı, Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğü'nün 09/02/2010 tarihli işleminin iptali istemiyle açılan davanın incelenmeksizin reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının, Danıştay Ondördüncü Dairesi'nin 27.06.2011 günlü, E:2011/11654, K:2011/302 sayılı kararıyla bozulması üzerine, bozma kararına uyularak; 3194 sayılı İmar Kanun’u kapsamında yapı niteliğinde olan baz istasyonunun ruhsatsız olarak yapıldığı anlaşıldığından işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

          3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinde; "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmü yer almaktadır.

          Aynı Kanun'un 42. maddesinin 1. fıkrasında ise, bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

 

          Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yıkımına ve sorumlular hakkında 42. maddede belirtilen idari yaptırımlara karar verilmesinde belediye encümeninin yetkili olduğu dikkate alındığında; maddede öngörülen usul izlenmek suretiyle yapı tatil tutanağı düzenlendikten sonra, belediye encümeni kararı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yıkımına ve ilgililer hakkında yaptırım uygulanmasına karar verilmesi gerekmektedir.

          Dosyanın incelenmesinden; davalı idare teknik personeli tarafından yapılan denetimde, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 28 Haziran Mahallesi, … numaralı adreste bulunan yapı üzerinde ruhsatsız olarak baz istasyonu yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 7 gün içerisinde baz istasyonunun ruhsata bağlanması veya aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca işlem tesis edileceğine ilişkin İzmit Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğü'nün 09/02/2010 tarihli işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

          Bu durumda; 3194 sayılı Kanunun 32. maddesinde öngörülen usul izlenmeden, yıkım kararı almaya ve para cezası vermeye yetkili olmayan Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğü'nce tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

 

          Açıklanan nedenlerle; Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nin 15/03/2012 günlü, E:2011/1026, K:2012/217 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
19 Kasım 2014, Çarşamba 13:50
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.